Finansiering

Her finner du en oversikt over ulike finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Avdeling for forskning og utvikling (AFU) ved Nord universitet har en støttefunksjon mot søknader for ekstern finansiering av forskningsprosjekter og har egne rådgivere for søknadsvirksomhet til EU (H2020) og Norges forskningsråd.

​​​​​​Nasjonale

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd (NFR) er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Det er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytning til forskning og utvikling (FoU). 

NFR har utlysninger som er knyttet til fire hovedsøknadsfrister i løpet av et kalenderår. Fristene finner du her: Forskningsrådets hovedfrister

For mer informasjon og aktuelle utlysninger, se forskningsrådets hjemmesider.

Forskningsadministrasjonen gir råd og veiledning i forbindelse med søknadsprossesser mot NFR.

MABIT

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT har hovedfokus på økt verdiskaping fra marine ressurser, men er også åpne for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer. Les mer på deres hjemmesider her.

Nordland fylkeskommune

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Virkemiddelet skal primært finansiere prosjekter som handler om å mobilisere til prosjektsamarbeid og om utviklingen av prosjekter i en tidlig fase. Prosjektene skal ha en ambisjon om å føre til etablering av hovedprosjekter gjennom andre finansieringsordninger.

Ordningen er ment å utløse andre virkemidler, for eksempel i regi av Regionalt forskningsfond Nord-Norge, Norges forskningsråd, Interreg og Horisont 2020.

Nordland fylkeskommunes arbeid med FoU har følgende prioriterte innsatsområder:

Utvikling av flere felles forskningsprosjekt mellom næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland.
Satsinger som stimulerer til at flere bedrifter og offentlige aktører tar i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid.
Prosjekter som bidrar til økt deltakelse av aktører fra Nordland i nasjonale og internasjonale forskningsprogram.
Utvikling av forskningsmiljøene i Nordland.
Etablering av arenaer som bidrar til samarbeid om forskningsdrevet innovasjon i Nordland.

De fleste søknadsfrister er løpende.

For mer informasjon og aktuelle utlysninger, se Nordland fylkeskommunes nettsider om forskning og utvikling.

Forskningsadministrasjonen ved Nord universitet gir råd og veiledning i forbindelse med søknadsprossesser mot Nordland fylkeskommune.

Regionale forskningsfond (RFFnord og RFFmidt)

Ordningen med Regionale forskningsfond (RFF) har eksistert siden 2010 og har som formål å styrke FoU-innsatsen i bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.​

RFF Nord-Norge
Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. 

Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

RFFNORD​ har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Fondsstyrets mål er å utlyse midlene på en slik måte at det oppnås mest mulig forskning innen innsatsområdene i FoU-strategien for Nord-Norge og kompetanse skal tas i bruk slik at den blir spredt og forankret regionalt i landsdelen. Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, som for eksempel FORREGION (tidligere virkemidler for regional innovasjon og FoU) og nasjonale program fra Forskningsrådet. Det er også viktig at de ulike forskningsmiljøene i Nord-Norge samarbeider med hverandre.
Fondet ønsker å ta et ansvar for at nordnorsk kompetanse hos næringsliv og FoU-institusjoner utveksles slik at nytteeffekten øker.

Mer informasjon om utlysninger og søknadsprosesser finner du her: https://www.regionaleforskningsfond.no/RFF-Nord-Norge/utlysninger-b/

RFF Midt-Norge
RFF Midt-Norge dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Bestillingsbrevet fra fylkene peker på tre overordnede perspektiver:

Bærekraft
Mobilisering i hele regionen
Samiske interesser

Fondet vil i perioden 2016 – 2019 lyse ut midler rettet mot mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor, og som kan bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskningsmiljøene.

Når det gjelder offentlig sektor retter fondet seg spesielt mot kommunenes utfordringer.

Når det gjelder utfordringene i næringslivet peker bestillingsbrevet på tre tema: 1. Muliggjørende teknologier, 2. Havrommet, og 3. Det grønne skiftet og bioøkonomi.

Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer. Prosjekter der næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljø samarbeider og lærer av hverandre, er også ønskelig (trippel helix-modellen). I fondets utlysninger vil små og mellomstore bedrifter prioriteres.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres på i de enkelte utlysningene.

Mer informasjon om utlysninger og søknadsprosesser finner du her: https://www.regionaleforskningsfond.no/midtnorge/

Regionale helseforetak  (​​Helse Nord og Helse Midt-Norge)

Forskning finansiert av helseforetak skal ha nytteverdi og komme pasientene til gode. Forskningen skal ha klinisk relevans, relevans for innhold og organisering av helsetjenesten, samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.          
Et av kriteriene for å få finansiert forskningsprosjekter gjennom regionale helseforetak er et etablert forskningssamarbeid med et regionalt sykehus eller andre helseinstitusjoner med forskningskompetanse. Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan søke om forskningsmidler.

Forskningsadministrasjonen gir råd og veiledning i forbindelse med søknadsprossesser mot regionale helseforetak.

Helse Nord: Koordinerer forskningsstrategisk virksomhet gjennom å forvalte forskningsmidler som lyses ut årlig med frist 1. september. 
Se nettsiden for Forskning og utvikling for Helse Nord for mer informasjon.

Helse Midt-Norge: Koordinerer forskningsstrategisk virksomhet gjennom å forvalte forskningsmidler som lyses ut årlig. 
Se nettsiden for Forskning og utvikling for Helse Midt-Norge for mer informasjon.

Trond Mohn Stiftelse 

Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen. Forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet er et særlig framhevet formål.
https://www.mohnfoundation.no/

Vista

Et samarbeid mellom Equinor og Det Norske Videnskaps-Akademi for å stimulere grunnleggende matematisk og vitenskapelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av Norges petroleumsressurser. 

Forskningsmidler fra NORM

NORM gir midler til forskning i ulike fagmiljø med interesse for antibiotikaresistens, bruk av antibiotika og behandling av infeksjonssykdommer. Søknad om forskningsmidler fra NORM sendes på eget skjema. Søknadsfrist 1. oktober hvert år. 
Les mer om NORM her

Internasjonale

EU Horisont 2018-2020

EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning. Programmet skal tildele 80 milliarder euro over sju år fra 2014. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Forskningsadministrasjonen ved Nord universitet har ansatt egne EU-rådgivere. Ta kontakt for rådgiving rundt søknadsprosesser rettet mot Horisont 2020.

På de norske programnettsidene finner du mer informasjon om Horisont 2020.
Den viktigste kilden til offisiell informasjon, veiledninger og aktuelle utlysninger fra rammeprogrammet finner du på EUs Funding & Tender opportunities portal.
Arbeidsprogram for perioden 2018 - 2020 finner du her:

H2020 Work programmes

Work programme general introduction, including focus area

First pillar Excellent Science


Second pillar Industrial Leadership

Focus areas


For informasjon om rammeprogrammet som kommer etter H2020 (FP9), har Nords EU-kontor satt sammen en kort presentasjon:
FP9_info_KAD.pdf

EU Horisont utlysninger for 2020

First pillar Excellent Science


European Research Council
Future and Emerging Technologies
Marie Skłodowska-Curie actions​
Research Infrastructures, including e-Infrastructures

Second pillar Industrial Leadership


Leadership in Enabling and Industrial Technologies
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology
Information and Communication Technologies
Space
Access to risk finance
Innovation in SMEs

Third pillar Societal Challenges


  • SC1 Health, Demographic Change and Wellbeing
  • SC2 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
  • SC3 Secure, Clean and Efficient Energy
  • SC4 Smart, Green and Integrated Transport
  • SC5 Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
  • SC6 Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
  • SC7 Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Andre:
Spreading Excellence and Widening Participation
Science with and for Society
European Innovation Council (EIC) Pilot
Focus areas

EEA grants (EØS-midler)

The EEA and Norway Grants have their basis in the EEA Agreement. Under this agreement, Iceland, Liechtenstein and Norway are part of the European internal market. The agreement sets out the common goal of working together to reduce social and economic disparities in Europe and strengthening cooperation between European countries. For this purpose, we have established the EEA and Norway Grants.

European Joint Programmes (JPI)

Norske forskere, aktører i næringsliv og offentlig sektor, kan søke prosjektmidler gjennom felles europeiske utlysninger der Norge deltar, kalt Joint Programming Initiatives (JPI). De felles utlysningene tar som regel utgangspunkt i ulike tematiske utfordringer. For å kunne søke må norske deltagere samarbeide med partnere fra andre land. Finn fellesutlysninger på Forskningsrådets utlysningsside, bruk JPI som søkeord.

COST

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 37 land. Åpent for deltagere fra alle sektorer og fag. Formålet er å bygge nettverk gjennom å løse en felles problemstilling ("COST action").  Aktuelt for forskere og ikke-akademikere med prosjektmidler, på alle karrieretrinn.  

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Norge deltar i 12 Interreg-programmer:  
 
INTERREG A.  A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene;​ Sverige, Finland, Russland og Danmark.
Nord
INTERREG B. B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.

INTERREG C. Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

ANDRE. Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa. Herunder presenteres programmer som er viktige i forbindelse med kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.
URBACT
ESPON

Se de norske nettsidene til Interreg for mer informasjon og aktuelle utlysninger.

Åsgard-programmet - Utvekslingsprogram mellom I​nstitut français de Norvège og NFR

Programmet Åsgård-forskning har eksistert i mange år, og er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på et ukeslangt opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger. 

Programmets hovedmål er som følgende:
 • Utvikle den vitenskapelige utvekslingen mellom Frankrike og Norge
 • Tilrettelegge for forskningssamarbeid og teknologioverføring
 • Fasilitere et internasjonalt samarbeid for franske og norske forskere

  Åsgard-forskning

Belmont forum - Arctics-temaene, miljø og klima

Established in 2009, the Belmont Forum is a partnership of funding organizations, international science councils, and regional consortia committed to the advancement of interdisciplinary and transdisciplinary science. Forum operations are guided by the Belmont Challenge, a vision document that encourages:

International transdisciplinary research providing knowledge for understanding, mitigating and adapting to global environmental change. Forum members and partner organizations work collaboratively to meet this challenge by issuing international calls for proposals, committing to best practices for open data access, and providing transdisciplinary training. 

Marie Sklodowska-Curie Actions

Utenfor EU/EØS

Forskningsrådet har bilaterale samarbeidsavtaler med flere land. Avtalene åpner mange muligheter for norske forskere til å få finansiering.
Les mer på forskningsrådets nettsider

Nordiske felles utlysninger

NordForsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur. 
Gjennom å finansiere og administrere forskningsprogrammer bringer NordForsk nasjonale miljøer sammen og sikrer forskning av høyeste kvalitet. 
NordForsk har som mål å øke kvaliteten, påvirkningskraften og effektiviteten til nordisk forskningssamarbeid og dermed bidra til at Norden skal være verdensledende innen forskning og innovasjon. Les mer på nettsidene til NordForsk.

Nordisk råd

På denne nettsiden finner du hovedsaklig oversikt over støtteordninger og utlysninger fra Nordisk råd, Nordisk ministerråd og Ministerrådets underorganisasjoner, men også andre støtteordninger som fokuserer på det nordiske samarbeidet. 

Interne Nord universitet

Open access-publisering

Universitetet har et Open Access-fond. Midlene i fondet skal dekke kostnader ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang.
Les mer om dette her.

Sentrale FoU-midler (ph.d.)

FOU-midler er et lavterskeltilbud som skal støtte opp om ph.d.-prosjektet for kandidater tatt opp ved Nord universitets doktorgradsprogram. Kandidater som er tilknyttet og/eller finansiert av andre norske universiteter, høgskoler eller institutter er ikke støtteberettigede. Fra og med høst 2016 vil disse midlene håndteres av fakultetene.

Prosjektetableringsmidler H2020 (PES 2020)

PES2020 skal bidra til å styrke norsk deltakelse i Horisont 2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. Midlene skal også bidra til at kvaliteten på innsendte EU-søknader blir bedre, at antallet søknader med norsk deltakelse går opp og at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter.

Hvilke programmer kan PES dekke: 
Det kan søkes om PES-midler til etablering av forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra H2020 og andre programmer under H2020. Seneste tillatte prosjektstart er 31. desember 2020.

 Støtten kan dekke følgende kostnader:
Reisekostnader
Frikjøp av personale for prosjektplanlegging og utarbeidelse av søknad
Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning, for eksempel konsulentbistand
Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
Søk i patentdatabaser og lignende

Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter dekkes ikke.
Ved to-trinns søknadsprosesser fordeles i utgangspunktet tildelingen med halve beløpet ved trinn 1 og det gjenstående beløpet ved trinn 2.

Nord universitet mottar en rammebevilgning fra Norges forskningsråd for PES. De sentrale føringene for PES-ordningen (se også maks beløp) gitt av Forskningsrådet legges til grunn for tildelingen. Ordningen er basert på at én søknad om PES-midler per aktuelle prosjektforslag sendes inn fra forskergruppen ved det institutt som har hovedansvaret for søknaden. Søknad sendes til Avdeling for forskning og utvikling ​ved edesio.mirandabarbosa@nord.no.

Kontaktinformasjon


Ønsker du hjelp til noe?