Dr. philos.

Graden dr. philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egenhånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

​​​​For å gjøre dette, må du først ha skrevet ferdig dr. philos.-avhandlingen. Hvis du skal søke om å få fremstille deg for dr. philos.-prøven, må du levere inn et eksemplar av den ferdige avhandlingen. Først om og når søknaden godkjennes, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, og det oppnevnes en bedømmelseskomité. Se § 4-2 i vår dr.philos.-forskrift om hvilken øvrig dokumentasjon som skal følge søknaden.

Når fakultetet har gitt deg adgang til å framstille deg, må du levere ytterligere fem eksemplarer. Når avhandlingen er funnet verdig for disputas vil fakultetet besørge trykking av avhandlingen i riktig format og i det antall som kreves.

Dr. philos.-graden tildeles på grunnlag av:
  • en godkjent vitenskapelig avhandling
  • to godkjente prøveforelesninger, en over et tildelt emne og en over et emne du velger selv
  • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
Vær oppmerksom på at dr. philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis. Kontaktinfo: 

Avdeling forskning og utvikling​ har ansvar for administrative oppgaver knyttet til dr.philos. som er felles for hele institusjonen. 

Det faglige ansvaret for dr.philos. er delegert til fakultet med aktuelle fagmiljø. Har du spørsmål om dr.philos. kan du kontakte avdeling forskning og utvikling, som vil videreformidle kontakt til aktuelt fagmiljø. 

Alle søknader om framstilling for bedømming til dr.philos.-prøven sendes til Avdeling forskning og utvikling.

 Administrativ kontakt