Ph.d.

Forsker i laboratorium
Vil du være med å bidra til utvikling av ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen ditt fagfelt? En ph.d.-utdanning fra Nord universitet kvalifiserer deg til ledende arbeid innen samfunns- og næringsliv, høyere utdanning og forskning nasjonalt og internasjonalt.

Våre ph.d.-program

Med bakgrunn i FN sine bærekraftsmål er Nord universitetet sin visjon i Strategi 2020 «Globale utfordringer – regionale løsninger». Universitets profilområder bindes sammen av begrepet 'bærekraft' som grunnprinsipp i møtet med økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. Universitetet vektlegger dette innenfor sine tre tematiske profilområder – Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, og Helse, velferd og oppvekst. Gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv skal Nord universitet bidra til utvikling av regionen og nasjonen innen universitets doktorgrads- og profilområder.

Forskningen som støtter doktorgradsprogrammene er spissen i universitetets forskning og er en sentral del av universitetets strategiske satsingsområder. Forskningen knyttet til doktorgradsprogrammene skal støtte opp under den totale studieporteføljen, så vel som profilområdene. Et godt samspill mellom doktorgradsprogrammene og profilområdene skal sikre at universitetet fungerer som en «totalleverandør» av forskning og forskningsbasert undervisning, som begge stimulerer utvikling i samfunns- og næringsliv. 

Våre ph.d.-program:

Opptak

Ph.d.-utdanningen er en strukturert doktorgrad som er normert til tre års fulltidsstudium, og graden er den høyeste formelle utdanningen i Norge. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, vanligvis i form av undervisning.

Hvis du ønsker å bli tatt opp på doktorgradsutdanningen må du ha en mastergrad på minimum 120 studiepoeng eller annen fullført høyere grad som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes at du har en sterk faglig bakgrunn med et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og en plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen. Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. 

Våre fire ph.d.-program har noe ulike faglige opptakskrav. De øvrige kravene til kvalifikasjoner varierer også mellom doktorgradsprogrammene, og eventuelt med hvilken stipendiatstilling som skal besettes. For nærmere informasjon om kravene, se egen informasjon og utfyllende retningslinjer på det aktuelle ph.d.-program sin hjemmeside. 

For å bli tatt opp på ph.d.-programmet forutsettes det videre at du kan dokumentere full finansiering for hele opptaksperioden. Finansiering kan skje ved tilsetting i stipendiatstilling ved Nord universitet, eller via forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, offentlige eller private organisasjoner eller bedrifter. For nærmere informasjon se punktet finansiering.
Det er kontinuerlig opptak på våre ph.d.-programmer og det skjer på grunnlag av individuelle søknader som blant annet må inneholde følgende vedlegg:

    • Dokumentasjon på fullført vitenskapelig mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning fra utlandet. 
    • Prosjektbeskrivelse etter gitt krav
    • Plan for opplæringsdelen
    • Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø. 
For en fullstendig liste, se ph.d.-forskriften § 5-1 i eget punkt under.
 

Finansiering

Kun kandidater med tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet kan søke om opptak til forskerutdanningen. Finansieringen skal dekke både levekostnader og driftsutgifter knyttet til forskningen.

Det er vanligvis to måter å oppnå finansiering for et ph.d.-prosjekt. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved Nord. Stipendiatstillinger lyses ut på websiden Jobb Norge og under Ledige stillinger på våre sine hjemmesider.

Du kan også få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt, hos en privat eller offentlig aktør, frikjøp fra privat bedrift eller offentlig virksomhet, finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner. Flere av disse vil være stillinger som er utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver.

I tillegg til de to nevnte måtene oppfordres kan du også oppsøker potensielle arbeidsgiver av faglig interesse slik at dere sammen kan søke finansiere ditt prosjekt, for eksempel hos NFR. Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, har konkurrert om midler som har vært åpent annonsert. 

Reglement

Nord universitet har ett felles ph.d.-reglement for hele institusjonen.

Forskriften for ph.d. ved Nord universitet ligger på lovdata på følgende adresse:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-06-10?q=Forskrift

I tillegg har hvert fakultet utfyllende forskrifter som regulerer særskilte punkter ved hvert enkelt program - se programmets hjemmeside.

Kurs

Kandidatene kan ta kurs på ph.d.-nivå ved Nord universitet, men dersom Nord universitet ikke arrangerer hele opplæringsdelen selv, legges forholdene til rette for at kandidaten kan gjennomføre tilsvarende opplæring ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Under opplæringsdelen forventes det at ph.d.-kandidaten styrker sine ferdigheter i vitenskapsteori og forskningsmetode. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen. Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning.

Våre kurs er også åpne for eksterne søkere. Se programmets hjemmeside for aktuelle kurs.   

Ph.d.-håndbok

Ph.d.-Håndboken tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen, og bygger på ph.d.-forskriften ved Nord universitet. Håndboken er et samarbeid mellom de fire fakultetene og forskningsadministrasjonen, og skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig for potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanning ved Nord universitet

Skjema

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:
Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Kvalitetssikring av Ph.d.

Det er utarbeidet egne rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-programmene og rutiner for gjennomføringen:

Veilederutviklingskurs

Nord universitet gjennomfører årlige veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere, for å kvalitetssikre veiledningen som gis til våre doktorgradskandidater. Kurset omorganiseres i 2019 og nå gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA).
 
Nytt innhold og nye forelesere vil om kort tid bli presentert på denne siden. Det samme gjelder link til veiledningskursets hjemmeside og påmeldingsinformasjon. Kurset består fortsatt av 3 moduler, men antall plasser har økt - totalt vil det nå være plass til 26 deltakere fra Nord universitet.

Modul 1 blir avholdt i Bodø 9-11. september 2019. Modul 2 og 3 vil bli avholdt i Kristiansand.
 
Ta kontakt med Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet om du har spørsmål om deltakelse ved kurset.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet:

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Steinar Daae Johansen - tlf. 755 17833 - steinar.d.johansen@nord.no 
Administrativ kontakt: Jeanette Stegen - tlf. 755 17449 - jeanett.stegen@nord.no

Ph.d. i sosiologi
Faglig ansvarlig: Professor Johans Tveit Sandvin - tlf. 755 17631 - johans.t.sandvin@nord.no  
Administrativ koordinator: Mathilde Dagsvik Ottesen - tlf. 755 17949 - mathilde.d.ottesen@nord.no
          
Ph.d. i bedriftsøkonomi
Faglig ansvarlig: Frank Lindberg - tlf. 755 17 689 - frank.lindberg@nord.no   
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - grete.i.knudsen@nord.no
        
Ph.d. i studier av profesjonspraksis
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Ann Karin Orset - tlf. 75517780 - ann.k.orset@nord.no 
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17416 - geir.o.fjeldavli@nord.no

Avdeling for forskning og utvikling
Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no