Forskningsgruppe for klima, miljø og ressursforvaltning

En forskningsgruppe som er dannet på fagområdet miljø, ressursforvaltning og klima.

beskrivelse

Forskningsgruppen har medlemmer både fra FSV, Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til styring og forvalting av miljø og ressurser, herunder også spørsmål knyttet til risiko, klima, utvikling og rettigheter til land og vann. Emner for forskningen er bruk og vern av naturressurser og kulturminner, forvaltningsregimer, politisk deltakelse i forvaltningsprosesser, miljø- og klimapolitikk, samt sårbarhet og tilpasning til klimaendringer.

Gruppen har særlig kompetanse på perspektiver knyttet til etikk og verdier, og på nordområdene

Forskningsgruppeleder

Berit Skorstad

Kontakt
Fakultet for samfunnsvitenskap
8049 Bodø
berit.skorstad@nord.no