Forskningsgruppe for styring og politikkutvikling (politikk-gruppa)

Forskningsgruppa består av forskere som er opptatt av offentlig sektor, og med særlig vekt på styringsprosesser og politikkutvikling.

beskrivelse

Medlemmene kommer fra Fakultet for samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen og Nordlandsforskning, og empirisk spenner gruppas forskning over et vidt felt, inkludert innovasjoner og innovasjonspolitikk, demokratiutvikling, nordområdepolitikk, politisk lederskap, velferdspolitikk, samfunnssikkerhet og hybride styringsmodeller. På disse områdene bidrar gruppemedlemmenes forskningsaktiviteter til kunnskapsutvikling, som en forutsetning for politikkutvikling. Regionale og lokale styrings- og politikkprosesser har en betydelig plass i forskningsgruppas portefølje av prosjekter. Forskningsgruppa har et bredt internasjonalt nettverk, og dens medlemmer er aktive konferansedeltakere og publiserer nasjonalt og internasjonalt.

Samlet sett har gruppa bred metodisk kompetanse, fra kvantitativ analyse via case-studier til etnografisk metode. Forskningsgruppen er vertskap for flere eksternt finansierte prosjekter, blant annet fra NFR, og seks av gruppas medlemmer er phd-studenter ved Nord universitet. Forskningsgruppa representerer en arena for faglige diskusjoner og for utvikling av forskningsprosjekter, og gruppa samles minst en gang per måned for å diskutere papers og prosjektideer.

Forskningsgruppeleder

Asbjorn Roiseland

Kontakt
Fakultet for samfunnsvitenskap
8049 Bodø
asbjorn.roiseland@nord.no