Forskningssamarbeid

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Universitetet har et utstrakt samarbeid med en rekke bedrifter og virksomheter. Vi har samarbeidspartnere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor.


Nord universitet bidrar gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv til regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil- og ph.d.-områder. Videre arbeider universitetet med internasjonale forskningssamarbeid gjennom bl.a. deltakelse i EU-prosjekter, samt forskermobilitet.

EUs forskningsprogram Horizon 2020 (H2020) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020. Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar vi som fullt medlem i H2020. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan derfor konkurrere om forskningsmidler på linje med kolleger i andre europeiske land. Horizon Europe er EUs neste rammeprogram og vil bygge på suksessen fra H2020. Det nye rammeprogrammet har et budsjett på 100 milliarder euro i perioden 2021-2027. EU-prosjekter samler Europas forskere og forskningsmiljøer, og sammen med næringslivet løser de en lang rekke samfunnsutfordringer. Nord universitet er delaktig både som koordinatorer og partnere i flere H2020-prosjekter. 

Nord universitet er medeier i Nord-Norges Europakontor som arbeider med å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. I tillegg er Nord medlem i Trøndelags Europakontor, samt flere internasjonale nettverk og organisasjoner. Et av disse er University of the Arctic (UArctic) som er et nettverk av universiteter og forskningsinstitusjoner som jobber med utdanning og forskning i og for Nordområdene.

Forskermobilitet er et viktig verktøy for internasjonalt samarbeid, og for å knytte kontakter og styrke eksisterende nettverk. Det fins en rekke stipendordninger for dem som ønsker å reise ut eller invitere kolleger til Nord universitet.

Siden er under utvikling 

Nasjonalt, regionalt og internasjonalt 

Nettverk og organisasjoner

Uarctic
The University of the Arctic (UArctic) is a cooperative network of universities, colleges, research institutes and other organizations concerned with education and research in and about the North.

Nord-Norges Europakontor
Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Trøndelags Europakontor
Trøndelags Europakontor er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-avtale.

Nord innovasjon AS
Nord innovasjon AS er Nord universitets innovasjonsselskap for kommersialisering av forskningsresultater. 

NCE Seafood Innovation Cluster
Our vision is to enable sustainable seafood growth. We are building an ecosystem for growth and competitiveness in Norwegian Seafood.
Business areas:
We provide a range of services and activities to our members within these core areas:
1) Knowledge 
2) Innovation 
3) Entrepreneurship & Commercialization 

SCANCOR facilitates international research in organizational social science.
The purposes are:
- to nurture the development of social scientists and their scholarship over the course of whole c​areers
- to advance research and development in the social sciences, particularly in the area of organizational studies
- to encourage collaboration among organizational social scientists worldwide
- to operate facilities at Stanford University and Harvard University for visiting scholars from our member institutions​​

Forskningssentre

Nord har opprettet og deltar i en rekke sentre for å ivareta spesielle forskningssatsinger og forskningssamarbeid

Centre for High North Logistics (CHNL) i Kirkenes formidler kunnskap og informasjon om arktiske transportveier. 

Engage har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (forkortet KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

The High North Center, located at Nord University, is a national center for research, education and policy development. The center recognizes and develops innovation, business creation and politics in the High North area.

Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana. 

Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Sentret skal være en nasjonal, regional og lokal ressurs innen forsknings- og utviklingsarbeid. Fordringer og behov som defineres i og av kommunene skal danne grunnlag for utvikling og forbedring av omsorgstjenesten.

Praktisk kunnskap handler om å bevisstgjøre og videreutvikle yrkes­praksis og den erfaringskunnskap som er i yrkespraksis. Senteret tilbyr masterprogram innen praktisk kunnskap og joint master i cross border studies i samarbeid med Murmansk Arctic State University. Senteret er en vesentlig bidragsyter til ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis.

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet. Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for Samfunnsvitenskap ved Nord universitet, i samarbeid med Nords øvrige fakulteter og Nordlandsforskning. 

Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. 

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning.

Faggrupper

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Akvakultur utgjør et stort potensiale for norsk verdiskapning og er en viktig bidragsyter for bærekraftig produksjon av mat. Forskningsgruppen bidrar med forskning for å finne nye løsninger på dagens utfordringer knyttet til fiskevelferd, fiskehelse, produktkvalitet, miljø, nye fôringredienser og produksjonsteknologi

Forskningsgruppen utforsker genomer og transkriptomer ved hjelp av de nyeste metodene for DNA-sekvensering, såkalt dybdesekvensering, ved vår egen DeepSeq-lab. Aktuelle forskningsområder innbefatter epigenetikk, transkriptomikk og proteomikk knyttet til immunsystem og vekst hos oppdrettsarter.

Faggruppen driver forskning og undervisning relatert til dyrehold. Veterinærrelaterte fag som dyrehelse og dyrepleie innen oppdrett og hold av dyr er derfor viktig

The multidisciplinary research of our group has an emphasis on new technology to enhance the understanding of ecosystem responses to environmental changes.


Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Vi har en rekke forskningsgrupper som driver forskningsaktiviteter med relevans for profesjonsutdanning, didaktikk og fagområder innenfor undervisningsfagene i grunnskolen.

Ansatte i Faggruppen barnehagelærerutdanning deltar i et overordnet fag -og forskningsfelleskap der lærerutdanning som profesjon utgjør forskningsfeltet, og i mindre forskningsfelleskap hvor forskning på barnehagelærerutdanning og barnehager er hovedfokuset. Likeså ivaretar faggruppen forskning om mangfold, som lule- og sørsamisk kultur og tradisjon innen barnehagefeltet.

Faggruppe for kunst og kulturfag skal ivareta forskningsaktivitet og fagutvikling innenfor et bredt spekter av kunstfaglige studieprogram.

Gjennom forskning- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Faggruppen har etablert forskningsgrupper som er tilknyttet nasjonalt og nordisk samarbeid.

Faggruppen har ansvar for forskningsgruppen tverrfaglig idrettsforskning, forskningsgruppen Human movement science, forskningsgruppen Learning and development of skills and performance in sport, og forskningsgruppen physical education, activity and health.

Faggruppe for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk skal ivareta forskningsaktivitet, fagutvikling, masterprogram og masteremner innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske fagområdet. Master i tilpasset opplæring innebærer å utvikle kompetanse i både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan lærere kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Senter for praktisk kunnskap er opptatt av å utvikle erfaringskunnskapen som er i yrkespraksis.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (forkortet KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.


Fakultet for samfunnsvitenskap

Faggruppen skal bidra til økt kunnskap om hvordan samfunnsutviklingen henger sammen med hendelser og debatter i fortiden, og om hvordan friheten til å ytre seg i ulike medier skaper, vedlikeholder og utvikler samfunnet. 

Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som klimaendringer, samfunnssikkerhet og migrasjon, regional utvikling og forvaltning av naturressurser, og miljø. 

Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, innovasjon og entreprenørskap, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling. 

Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk. 


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultetet har tre faggrupper:
  • Sykepleie
  • Vernepleie og psykisk helsearbeid
  • Farmasi


Handelshøgskolen


​Faggruppen driver forskning og undervisning innen innovasjon og entreprenørskap inkludert teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og innovasjonsledelse og metode. 

Faggruppen omfatter fagområdene markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon/ledelse, informasjonssystemer/IKT, sikkerhet og beredskap, nordområdekunnskap, reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar. 

Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans, transportøkonomi, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode. Forskningen har hovedvekt på regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i Nordområdene samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. 

Faggruppen arbeider med ulike trafikkfaglige problemstillinger med fokus på samspillet mellom trafikkstyringen, menneskene, kjøretøy og veg. 
Kontakt avdeling for forskning og utvikling ved spørsmål om samarbeid med Nord universitet

Finn oss her