Nord innovasjon AS

Vi utvikler forretningsideer fra forskning!

Nord innovasjon AS er Nord universitets innovasjonsselskap for kommersialisering av forskningsresultater.

Har du en forretningsidé (kunnskaps- eller forskningsbasert)?
Vi bistår med:

  • Vurdering av ideer og forskningsresultater
  • Sikring av immaterielle rettigheter (patenter)
  • Finansiering
  • Forretningsutvikling
  • Etablering og lisensiering
  • Kontakt med næringsliv og investorer

Om kommersialisering av forskning

Det er en målsetting at all offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, gjennom offentliggjøring, spredning av resultater og implementering av ny kunnskap.

I noen tilfeller oppstår det resultater i forskningsprosjekter i form av oppfinnelser eller funn, som kan være gjenstand for næringsmessig utnyttelse. Forskere har da plikt til å melde fra til arbeidsgiver, gjennom innlevering av en «DOFI» (Disclosure of Invention). Nord innovasjon AS er universitetets redskap for mottak og vurdering av DOFI, samt videre oppfølging av prosessen.

Basert på DOFI, opprettes eventuelt et utviklingsprosjekt hvor Nord innovasjon bidrar med kompetanse og finansiering, samt forvalter universitets rettigheter til oppfinnelsen. Den videre utvikling skjer normalt i nært samarbeid med forsker/oppfinner. Framtidige inntekter fra en oppfinnelse fordeles normalt med 1/3 til hhv. forsker, Nord universitet og Nord innovasjon AS (ref. IPR-reglement nedenfor). 

Hvordan jobber Nord innovasjon AS?

Hvis du har en forretningsidé, et forskningsresultat eller et funn som du tenker kan ha et kommersielt potensial, ønsker vi at du tar kontakt med Nord innovasjon AS. I tillegg driver vi oppsøkende arbeid der vi snakker med forskere og forskningsgrupper som vi tror kan sitte med spennende ideer.

Den videre prosessen er som følger:

Trinn 1: Idéregistrering

Vi mottar en idé og gjennomgår denne i første omgang med idéhaver/forsker. Vi gjør en første vurdering av ideen og blir eventuelt enige om at det leveres en melding i form av en DOFI (Disclosure of Invention). DOFI-skjema får du hos oss, og vi gir råd om utfylling. DOFI leveres til Nord innovasjon AS, og er gyldig når den er godkjent og signert av begge parter.

Trinn 2: Idéavklaring

Levert DOFI er startpunktet for formelt arbeid med ideen, og for vurdering av Nord innovasjons rolle videre i prosjektet, på vegne av Nord universitet. Det foretas en nærmere vurdering av teknologiens modenhet og potensial, behov, marked, mulighet for intellektuell beskyttelse (patenter etc.), konkurrerende løsninger/ patenter («freedom to operate»), utviklingsløp og kostnader. Dersom vi beslutter å ta ideen videre, etableres en avtale mellom oppfinner og Nord innovasjon AS.

Trinn 3: Konseptavklaring

Den videre utviklingen innebærer å ferdigstille en teoretisk evaluering av ideen/teknologien, utvikle en strategi for beskyttelse (IPR) og eventuelt iverksette denne (f.eks. patentering), vurdere ulike forretningsmodeller og organisering av det videre arbeidet. Vi søker finansiering til videre utvikling av ideen, inkl. midler til intellektuell beskyttelse av oppfinnelsen (patenter o.l.).

Trinn 4: Verifisering

Ideen gjøres klar for kommersialisering. Dette skjer gjennom å verifisere teknologi i større skala sammen med teamet og eventuelt eksterne samarbeidspartnere. Videre verifiseres marked og betalingsvilje, og det utvikles en strategi for salg, marked, finansiering, og eventuelt eksternt eierskap/investorer.

Trinn 5: Kommersialisering

En plan for selve kommersialiseringen utvikles og realiseres, f.eks. i form av en nyetablering (spin-off), lisensiering, eller salg av teknologien (unntaksvis). Vi utvikler modeller som sikrer at forsker og forskningsmiljø får sin andel av framtidige inntekter fra oppfinnelsen.

Trinn 6: Exit

Nord innovasjon AS sørger for å støtte og følge opp lisensavtaler og etableringer etter behov. 

IPR-reglement for Nord universitet

Universitetets IPR-reglement («Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet») klargjør hvordan immaterielle rettigheter knyttet til forsknings‐ og arbeidsresultater, frembrakt av ansatte ved Nord universitet, skal forvaltes. Herunder også arbeidsresultater som kan utnyttes næringsmessig – dvs. kommersialiseres.

Reglementet omfatter alle forsknings- og arbeidsresultater som har sammenheng med arbeidstakerens ansettelsesforhold ved universitetet.

Reglementet gjelder for alle ansatte ved Nord universitet (vitenskapelig og teknisk- administrativt ansatte). Reglementet gjelder også stipendiater og personer med midlertidig ansettelse. For gjesteforskere bør rettighetshåndteringen avklares gjennom egen avtale. Reglementet omfatter i utgangspunktet ikke studenter, med mindre disse har et ansettelsesforhold eller det er gjort særskilte avtaler med studenten.


Kontaktinformasjon​​

Morten Skjelbred
Seniorrådgiver Nord innovasjon AS
Tlf: +47 755 17 148 /913 07 753
E-post: morten.skjelbred@nordinnovasjon.no
Lisbeth Bjerva

Forretningsutvikler
Tlf: +47 959 96 835
​E-post: Lisbeth.bjerva@nordinnovasjon.no