Forskerstøtte

Avdeling for forskning og utvikling tilbyr en rekke tjenester for å støtte forskningsprosessen til studenter og ansatte ved Nord universitet.

​​​​​​​​Formidling og publisering

 • Cristin
  Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem hvor norsk forskning samles og tilgjengeliggjøres.

 • Store norske leksikon
  I Store norske leksikon kan våre forskere formidle mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten. 

Forskningsetikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.​

Les mer om forskningsetikk ved Nord universitet

Forskningsutvalget


Finansiering

Her finner du en oversikt over ulike finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet har støttefunksjon mot søknader for ekstern finansiering av forskningsprosjekter og har egne rådgivere for søknadsvirksomhet til EU (Horisont Europa) og Norges forskningsråd.​


Personvern i forskning


Avdeling for forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester.

Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

  • Eksternfinansiering

  • Åpen publisering, åpen data

  • Forskningsetikk

  • Forskerutdanning

  • Innovasjon og verdiskaping

  • Forskermobilitet

  • Internasjonalisering

  • Kommersialisering av forskningsresultater (Technology Transfer Office TTO)

  • Samarbeid med samfunns- og næringsliv

  • Forskningssamarbeid

  • Bibliotekstjenester

  • Avtaler og rettigheter (IPR)

Kontakt oss​


Forskermobilitet

Mobilitet er et viktig middel for å skape partnerskap, bygge eget nettverk, dele erfaring og lære fra andre, jobbe med felles forsknings- og undervisningsprosjekter og utvide muligheter for sampublisering.

På institusjonsnivå hjelper mobilitet å styrke internasjonalt miljø og internasjonalt samarbeid.

Her kan du finne mer informasjon om mobilitetsmuligheter og støtte:

NFR-stipender
MSCA IF-program
Erasmus+
Fulbright stipend
Interne midler på Nord: fakultære midler, forskningstermin (mer informasjon kommer snart).​


NFR-stipender

Det er forskningsorganisasjoner som søker stipender i Forskningsrådet. Stipendet finansierer en stilling knyttet til gjennomføring av et prosjekt.  


MSCA IF-program

MSCA Individual Fellowships (IF)
(Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF)) er en EU-ordning under Horisont 2020 som flere norske universiteter benytter for å rekruttere unge utenlandske talenter. 

MSCA IF støtter opp til to års forskningsopphold i vertsinstitusjonen utenlands.  MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskerne i starten av karrieren, og de kan komme fra hele verden. 

IF er åpen for alle fagområder, og det er forskere som bestemmer tema for prosjektet. 

Norske forskere kan benytte MSCA IF-program enten for å invitere dyktige og lovende utenlandske forskere til sin forskningsgruppe eller for sitt eget forskningsopphold utenfor Norge.

Forskeren som søker MSCA IF må ha en doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring for å kunne søke, og søknaden utvikles i samarbeid med vertsinstitusjonen. 

Stipendet dekker i hovedsak lønnsmidler, drift og noe overhead. Utlysningen kommer en gang i året.

For mer informasjon, kontakt rådgiver Vilija Duleviciute, vilija.duleviciute@nord.no. 


ERASMUS+ ansattstipend
Både forskere/undervisere og teknisk-administrativt ansatte kan søke om stipend til korte opplæringsopphold ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i EU/ EØS. 

Det finnes to kategorier for ansattstipend: ansattutveksling (Staff Teaching Assignment (STA)) og undervisningsutveksling (Staff Training Assignment (STT)). 


Generelt om ansattutveksling – Staff Training Assignment (STT)
Formålet med utvekslingen er å bygge kompetanse, vedlikeholde fremmedspråk, få innsyn i rutiner andre universiteter har på samme jobbområde, og forsterke våre relasjoner til samarbeidsinstitusjoner i EU/EØS. 

Stipendet kan også brukes til å delta på språkkurs i utlandet. 

Både faglige og administrative ansatte kan delta på ansattutveksling.

 • Tidsperiode: fra 2 arbeidsdager til 6 uker (vanligvis er det 5 arbeidsdager, inkludert 2 dager reise tur/retur) i løpet av det akademiske året 2019/20.
 • Vertsinstitusjon: det er ikke krav om formalisert avtale mellom Nord universitet og vertsinstitusjon. Oppholdet kan være ved en utdanningsinstitusjon, en bedrift eller en annen type organisasjon. Vert og ansatt som reiser ut må fylle ut en arbeidsplan.

 • Stipend: mellom 87 og 112 Euro per dag, avhengig av vertsland. I tillegg får man reisestøtte mellom 180 og 1500 Euro. Ytterligere kostnader over stipendet må dekkes inn av den enkelte enhet. Stipendet utbetales via reiseregning.

 • Søknad: meld din interesse til Internasjonalt kontor ved å sende en e-post til elena.popova@nord.no

Eksempler på opphold du kan få støtte til
 • Deltakelse på "staff training week", "international week", "partner days” og lignende

 • Jobbskygging: administrativt ansatte reiser til et universitet for å lære av kollegers erfaringer og beste praksis

 • Seminarer og workshops ved utdanningsinstitusjoner eller andre relevante organisasjoner

 • Opplæring i lab (for vitenskapelig ansatte og stipendiater)

 • Metodekurs og sommerkurs (for vitenskapelige ansatte og stipendiater)

 • Opphold i en bedrift for opplæring eller observasjon

 • Språkkurs

Følgende kriterier gjelder for tildeling av ansattstipend
 • ​​Ansattreisen bidrar til en klar kompetanseøkning innenfor ansattes oppgaveområde ved Nord universitet

 • Ansattreisen bidrar til økning av mellomkulturell kompetanse og bedre språkkunnskaper på individnivå

 • Ansattreisen bidrar til økning av søknadsskrivingskompetanse i forbindelse med EU-finansierte forsknings- og utdanningsprogram

 • Ansattreisen bidrar til økning av utreisende studentmobilitet innenfor etablerte samarbeidsavtaler (BA/MA/PhD)

 • Det foreslås å tildele en fast andel plasser pr akademisk år (kvoteplass) for fakulteter, studiesteder og fellesadministrasjon (f.eks. 1 plass)

 • Ingen tildeling av midler for reiser som varer lengre enn to uker

Generelt om lærerutveksling – Staff Teaching Assignment (STA)
Formålet med lærerutveksling er å bygge komparativ kompetanse, undervise i et internasjonalt fagmiljø, bidra til samarbeidsinstitusjonens ”internasjonalisering hjemme” ved å eksponere studenter for et komparativt, norsk perspektiv, oppfølging av prosjektarbeid, felles pensumutvikling, og rekruttering av studenter og ansatte til Nord universitet, med mer.

 • Tidsperiode: oppholdet kan være fra en dag til 6 uker. Det er et krav med minimum 8 undervisningstimer.

 • Vertsinstitusjon: det er krav om en formalisert Erasmusavtale mellom Nord universitet og vertinstitusjon. En oversikt over gjeldende avtaler kan fås av fakultetets internasjonale koordinator eller ved å kontakte Internasjonalt kontor.

 • Stipend: mellom 87 og 112 Euro per dag, avhengig av vertsland. I tillegg får man reisestøtte mellom 180 og 1500 Euro. Ytterligere kostnader over stipendet må dekkes inn av den enkelte enhet. Stipendet utbetales via reiseregning.

 • Søknad: Meld din interesse til Internasjonalt kontor ved å sende en e-post til elena.popova@nord.no

Invitere gjesteforelesere fra EU-land
Din enhet kan også invitere gjesteforelesere fra europeiske partneruniversiteter eller ansatte fra bedrifter til å undervise ved Nord universitet i en kortere periode. 

Dette kan instituttet/enheten organisere selv, men vi ber om at dere gir beskjed til Internasjonalt kontor ved Nord universitet: elena.popova@nord.no.

Gjesteforelesere fra programlandsuniversiteter søker om mobilitetsstipend ved sitt hjemmeuniversitet.


Ansatte- og lærerutveksling som IKKE støttes
 • Konferansebesøk eller deltakelse på konferanse
 • Forskningssamarbeid
 • Opprettelser av avtaler

Om prosessen
Fakultet/enhet får tildelt et gitt antall stipend etter tildelingen fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (DIKU). 

Den lokale enhet vurderer selv tildeling internt etter behov, og har mulighet for intern omfordeling hvis plasser ikke blir brukt.

Søkeren må beregne en saksbehandlingstid på 1 måned hos Internasjonalt kontor/enhet.

Det legges til grunn at ett (1) stipend dekker 5 dager. Dette inkluderer arbeidsdager og reisedager.

Søknader om ansattstipend sendes til Internasjonalt kontor. Internasjonalt kontor videresender søknader til fakultet/enhet etter teknisk sjekk av dokumentasjon.

Søknad leveres i form av Mobility Agreement (eget skjema, fylles ut av søkere).

Kontaktperson: rådgiver Elena Popova, elena.popova@nord.no


Fulbright stipend
Fulbright tilbyr både forskningsstipend og studentstipend i USA. Stipendene omfatter alle fagfelt. Minimum oppholdstid i USA må være et akademisk år.

Unntak kan gjøres for de studenter som er i avslutningsfasen av ph.d.-graden sin (minimum 6 måneders opphold tillates). Stipendbeløpene varierer fra NOK 75.000,- til NOK 150.000,-.

Artic Chair er et Fullbright Distinguished Chair program. Forskere med 5-10 års erfaring med doktorgrad i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk teknologi eller tilgrensende felt med fokus på nordområdene kan søke om Arctic Chair grant med akkreditert universitet i USA som vert. Kun én tildeling til en norsk forsker hvert år.

Fulbright tilbyr også flere program for norske institusjoner som ønsker å invitere en amerikansk Fulbrighter til Norge.​Kontaktinformasjon


Ønsker du hjelp til noe?
Ta kontakt med Avdeling for forskning og utvikling.