Statsbudsjettet 2017: Nord universitet skuffet

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, uten realvekst.

Det er særlig den nye finansieringsmodellen departementet innfører, som medfører en omfordeling mellom institusjonene. For Nord universitet medfører omleggingen et kutt i overføringene på 8.1 millioner kroner i 2017 og 16,2 millioner i 2018.

Utover videreføring av studieplasser og rekrutteringsstillinger bevilget i 2015 og 2016 og lønns- og prisvekst, får Nord universitet kun fem nye stipendiatstillinger i 2017. Til sammenlikning fikk Nord universitet 35 stipendiatstillinger i 2016, etter Stortingets behandling.

I tillegg kommer et effektiviseringskutt på 6,3 millioner samt et kutt for innføring av digital post på 1,0 million. 

Effekten av den nye finansieringsordningen er at ressurser omfordeles fra de nye universitetene og de større høgskolene til de gamle breddeuniversitetene.  

Nord universitet rammes særskilt av den nye finansieringsordningen grunnet fusjonen, da Nord universitet relativt sett har mange enkeltemner og årsstudier, som er vektet ned i det nye indikatorsystemet.

Kommunal og regionaldepartementet setter av prosjektering av et nytt «blått» laboratoriebygg ved studiested Bodø på om lag 20 millioner. 

Kommentarer fra rektor Bjørn Olsen:

- Dette minner om omvendt Robin Hood-politikk. Jeg er svært skuffet over at statsbudsjettet ikke inneholder grep som styrker inntektsgrunnlaget til de nye universitetene, heller tvert imot. Dagens forslag til budsjett vil forsterke urimeligheten i finansiering mellom de høyere utdanningsinstitusjonene, ved at ressurser tas fra de institusjonene som har det dårligste finansieringsgrunnlaget, og gir til de som har mest ressurser fra før.

- I realiteten går dette budsjettforslaget i motsatt retning av det budsjettforlikene mellom regjeringen og mellompartiene har gjort de senere årene. Vi har derfor store forventninger til at stortingsbehandlingen vil rette opp et budsjett som etter mitt syn tar sektoren i feil retning.

- Vi er glad for fem nye stipendiatstillinger, selv om vi hadde forventet flere. Det er veldig gledelig at Kommunal- og regionaldepartementet setter av om lag 20 millioner til prosjektering av et nytt «blått bygg» ved studiested Bodø, det såkalte «byggetrinn 6B».         

For ytterligere kommentarer:

Rektor Bjørn Olsen mobil 913 06 171