Faggruppe Genomikk

DNA illustrasjon
Faggruppe Genomikk forsker på de biologiske molekylene som danner grunnlaget for alt liv (DNA, RNA og proteiner), deres biologiske funksjoner og den rollen de spiller i økologiske og evolusjonære prosesser.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om faggruppen

Aktiviteten er konsentrert om fire fagområder: molekylær økologi, molekylærbiologi, utviklingsbiologi og genomikk relatert til akvakultur. Vi anvender molekylære analyser for å forske på basale biologiske funksjoner (reproduksjon, utvikling, vekst, immunsystem, genregulering og epigenetikk) og på mer overordnede sammenhenger (biodiversitet, fordelingen av genetisk variasjon i naturlige populasjoner, naturlig og seksuell seleksjon, lokale tilpasninger og konsekvensene av miljøforandringer).

Forskningen er relevant for bevaringsbiologi, forvaltning av naturressurser og akvakultur.

Fakultetets fasilitet for dybdesekvensering (DeepSeq facility) spiller en sentral rolle i faggruppens forskning.

Sekvensering
DeepSeq er fakultetets fasilitet for dybdesekvensering og anvendes for å utforske ulike arters genomer og genuttrykk.  


Noen av våre forskningsprosjekter

EPIfish - Innovative Generic Markers for Fish Domestication

EPIFISH er et innovativt prosjekt med tverrfaglig tilnærming som omhandler domestisering og seleksjon av fisk for akvakultur. Det faktum at fisk gjennomgår raske fenotypiske forandringer under domestisering kan indikere at epigenetiske mekanismer er involvert. 

Prosjektets overordnede mål er derfor å undersøke betydningen av epigenetikk ved domestisering av fisk ved å anvende Niltilapia (Oreochromis niloticus) som modellart. 

Prosjektet har en budsjettramme på 25 millioner kroner, hvorav finansiering fra det europeiske forskningsrådet (ERC) utgjør 20 millioner kroner.

PROSJEKTLEDER

​​
​​

InnControl - Innate Control of Early Embryonic Development

Dette nyskapende prosjektet undersøker regulatoriske mekanismer for overføring, modifisering og implementering av parentale instruksjoner når utvikling av et nytt embryo settes i gang. Sebrafisk og medaka anvendes som modell-arter.

PROSJEKTLEDER
 
​​​
​​

Snail-X - the genomic basis of temperature adaptation across space

Strandsnegl er vanlig langs hele kysten og tolererer en vidt spekter av miljøbetingelser. Med bakgrunn i et klima i endring kan de gi oss ny kunnskap om hvordan arter tilpasser seg ekstreme miljø. 

I dette prosjektet undersøker vi populasjoner av spiss strandsnegl (Littorina saxatilis) som lever under ulike temperatur-regimer, fra Spania og Italia i sør, via Storbritannia, Island og Norge, til arktiske områder i Russland.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd gjennom fri prosjektstøtte (FRIPRO) med en ramme på 11 millioner kroner.

PROSJEKTLEDER


GEANS - Generic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea Region

Havbunnen utgjør et stort livsmiljø og kvaliteten på dette er en viktig indikator på det marine økosystemets tilstand. Dette prosjektet utvikler raske, presise og kostnadsbesparende metoder for bestemmelse av artssammensetningen i marine bunndyrsamfunn.

PROSJEKTLEDER

​​
​​

Blogg

Forskningsgruppen for landskapsgenomikk har en egen blogg:

​​ Faggruppeleder

Team

Vitenskapelige ansatte

​Navn
​Stilling - fagområde
Jarle T. Nordeide
Professor - adferdsøkologi
Monica F. Brinchmann
​Professor - molekylær cellebiologi
Igor S. Babiak
​Professor - utvikling og reproduksjon
Steinar D. Johansen
Professor - genomikk, RNA biologi
Jorge Fernandes
​Professor - Immunologi, epigenetikk
​Truls Moum
​Professor - molekylær økologi
​Joost Raeymaekers
Professor - landskapsgenomikk, evolusjonær økologi

Ingeniører

​Navn
​Stilling
Martina Kopp
​Senioringeniør
Irina Smolina
​Senioring
eniør
a​k
​Senioringeniør
Amalia Mailli
​Overingeniør
Nora E. Slåttebrekk
Overingeniør

Forskere /postdoktorer


Navn
​Stilling
Tor Erik Jørgensen
tor
​Lars Martin Jakt
​Forsker
Jorge Galindo-Villegas
​Forsker
​Prabhugouda Siriyappagouder
​Forsker

​Artem Nedoluzhko 
​Postdoktor
Konstantinos Sagonas​
​Postdok
tor
Terhi Hannele Kärpänen
Postdoktor
​Robin Mjelle
​Forsker II
Anja Westram
​Forsker II
Brijesh Yadav
​Postdoktor