BGINN - Blågrønt Innovasjonssenter

sau spiser tang

BGINN er bygd opp rundt ideen om at Nordland og Trøndelag til sammen sørger for en stor del av landets proteinproduksjon, og at det må kunne forventes et betydelig verdiskapingspotensial i framtida dersom de blågrønne næringene «snakker mer sammen».

​​​​

Det kreves samarbeid for å stake ut kursen mot en framtid der vi sammen blir bedre på utnyttelsen av våre naturressurser blant annet når det gjelder matsikkerhet og klimaendringer. En samkjøringsprosess mellom næringsliv, kompetansemiljøene og offentlig sektor har derfor resultert i BGINN - Blågrønt Innvoasjonssenter.

«BGINN er en paraplyorganisasjon som skal lede til en kobling av FoU-miljøene og næringslivet. Den skal legge til rette for aktivt samarbeid av forskningsbasert innovasjon på tvers av fagområder, næringer og etater. Målet til BGINN er å øke kompetansen for økt innovasjon og verdiskapingskraften i landsdelen Nordland-Trøndelag gjennom mer samarbeid mellom næringsliv og FoU. BGINN har også betydelige nasjonale og internasjonale ambisjoner, og ønsker å knytte til seg flere partnere for å ta en ledende posisjon på området.».

Aktører i BGINN

Etablering av BGINN er et 3-årig samarbeid mellom FoU aktører, forvaltingsorganer, og representanter fra blå og grønne næringer. Med sin bottom up tilnærming, ønsker BGINN å identifisere forsknings- og innovasjonsbehovet for næringen, i konteksten av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsagendaer. Som resultat vil BGINN utvikle nye konsepter innenfor bioøkonomi og sirkulær økonomi som kan muliggjøre en bærekraftig og etisk forsvarlig bio-økonomi som er nødvendig for fremtiden.