EnMac - Ensiled Cultivated Macroalgae as a Sustainable Ruminant Feedstuff

Tang og tare
EnMac er en del av en regional strategi som fokuserer på kompetansebygging av blågrønn innovasjon i Nord-Norge, og andre områder av stor betydning for norsk politikk og næringsliv.

​​​​​​​

Prosjektet omfatter ensilering av butare med forskjellige metoder og fôring av drøvtyggere. De øvrige prosjektpartnerne er Aarhus Universitet, Danmark, NIBIO, Universidad Politécnica de Madrid og Estación Experimantal del Zaidín, begge Spania. Val FoU og Lofoten Blue Harvest levere biomasse til prosjektet, og Nordnorsk landbruksråd er også med i referansegruppa.

Det er gjennomført ensilering i lab, og det er valgt ut to metoder for videre uttesting til dyr; maursyre og melkesyre tilsatt oppkuttet tare.

Effekten av ensilert tare skal studeres in vitro på fermentering hos drøvtyggere (sau, geit, ku), når det gjelder blant annet næringsinnhold, produksjon av metangass og mikrobiota. Deretter skal man se på hvordan ensilert tare kan inkluderes i fôrrasjonen til sau og geit, og studere nedbryting og nedbrytingsprodukt fra makroalger i fôret.

Når det gjelder en sirkulær og bioøkonomisk tilnærming til bærekraftig
matproduksjon, kan kommersielt dyrkede makroalger være en ressurs med
gunstige egenskaper for drøvtyggere, både som kilde til næringsstoffer og til
interessante bioaktive forbindelser.

Blågrønne tverrsektorielle verdikjeder har stort potensiale for å skape nye
økonomiske vekstmuligheter i landlige kystsamfunn og beholde deres
livsstil. Det ensilerte makroalgeproduktet utviklet av
EnMac-prosjektet vil ha positive effekter ved å bidra til å oppnå selvforsyning
og bærekraft, og redusere miljøpåvirkningen av agro-produksjonen.

I Nord-Norge har det vært en økende interesse for kommersiell dyrking av
marine makroalger i de siste fem årene. Den norske makroalgaenindustrien står
overfor utfordringer knyttet til lagring og logistikk av deres produksjon,
og bruk av ensilering som en pre-prosesserings metode for å stabilisere
biomassen vil bidra til å overvinne disse utfordringene.

Prosjektet er finansiert med 3,2 millioner kroner fra Regionale Forskningsfond Nord-Norge.​​


Klikk her for å endre bildet
Makroalger kan bli ingrediens i dyrefôr. Noen av samarbeidspartnere i EnMac. Fra venstre Martin R. Weisbjerg (Aarhus Universitet), Margarita Novoa-Garrido (Nord universitet), Astrid Tove Olsen (Nordnorsk landbruksråd), Vibeke Lind (NIBIO), Ying Yen (ph.d. stipendiat, Nord universitet). Foto: Per Jarl Elle.


 Prosjektleder