Marin økologi

Marin økologi
Økologi er kunnskap om faktorer og mekanismer som bestemmer antall og fordeling av organismer.

​​​​​​​​​​Dette fagområdet blir stadig viktigere ettersom menneskelig aktivitet utnytter og påvirker naturen på ulike måter. Feltundersøkelser, kontrollerte eksperimenter, modellering og avanserte laboratorieanalyser er forskningsmetoder som benyttes i økologiske studier.

Spesialiseringen i marin økologi tilbyr valgemner som omhandler det å forstå og forutsi hvordan klimaendringer og andre menneskeskapte eller naturlige faktorer påvirker marine bentiske systemer, samt hvordan denne kunnskapen kan anvendes til bærekraftig forvaltning av økosystemet. 

En annen mulighet er å fordype deg i bunndyr og planter, eller studere samspillet mellom marine organismer og deres miljø på alle skalaer fra cellenivå til havbassengene. Du kan også analysere hvordan populasjoner er relatert og tilpasse seg skiftende omgivelser ved hjelp av molekylærbiologiske teknikker.


Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har dypere kunnskap om marine økosystem og deres funksjon.
 • Har dypere forståelse av dynamikken og prosessene i marine økosystem, og interaksjon med miljømessige faktorer og antropogenes innvirkning.
 • Har dyp Kunnskap om relevante vitenskapelige metoder i marin forskning.
 • Kan anvende sin kunnskap på nye områder innen marin økologi.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan hente, analysere og kritisk vurdere vitenskapelige informasjon innen fagområdet marin økologi.
 • Kan bruke vitenskapelig informasjon og teorier på en selvstendig måte i arbeidet med vitenskapelige problemstillinger.
 • Kan bruke relevante forskningsmetoder i marin økologi til å designe og utføre et avgrenset og veiledet forskningsprosjekt innen marin økologi.

Generelle ferdigheter:

Kandidaten:

 • Kan kommunisere viktige vitenskapelige tema og utfordringer innen marin økologisk forskning bade med spesialister og allmennheten.
 • Kan utføre avanserte oppdrag og prosjekter ved å bruke kunnskaper og ferdigheter i marin økologi.
 • Kan kommunisere arbeidet utført i masterprosjektet, samt mestre spark og terminologi innen marin økologi.
 • Kan bidra til videreutvikling av fagfeltet og i debatter som omhandler marin økologi. 

Anbefalte valgemner

Studenter med spesialisering marin økologi anbefales følgende alternativer:


​Alternativ 1
Alternativ 2​
1. semester​
 • ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Evolusjonær genetikk, BI317F, 10 SP
 • Miljøgifter og økotoksikologi, BIO5008, 10 SP
 • Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Miljøgifter og økotoksikologi, BIO5008, 10 SP
Enten
 • Akvakulturproduksjon og miljøeffekter, BIO5005, 10 SP  eller
 • Emner fra høyere bachelornivå, 10 SP
2. semester​
 • ​Biofysiske interaksjoner, BI312F, 10 SP
 • RNA biologi, BI322F, 5 SP
 • Funksjon og stabilitet i økosystemer, BI313F, 5 SP
 • Individuelt spesialpensum, BI307F, 10 SP
 • ​Biofysiske interaksjoner, BI312F, 10 SP
 • Marine makrofytter, BIO2002, 10 SP
 • Akvatisk biodiversitet og biogeografi, BIO5007, 5 SP
 • Funksjon og stabilitet i økosystemer, BI313F, 5 SP
3. og 4. semester​Masteroppgave, 60 SP​

FaggruppeMASTER I BIOVITENSKAP​​

Marin økologi

Undervisningssted: Bodø
Varighet: 2 år, 120 studiepoeng.
Språk: Engelsk
Søknadsfrist: 15. april ​

 Kontaktinformasjon