Terrestrisk økologi og naturforvaltning

Terrestrisk økologi og naturforvaltning
Er du nysgjerrig på økosystemet og bærekraftig bruk av naturen ?

​​​​​​​​​​​​Bærekraftig bruk av naturen er en utfordring, og kritisk for å sikre menneskeheten i framtiden. Det inkluderer bruk av jordens naturressurser og landarealer på en måte som sikrer biodiversitet og sunne økosystemer. Slik Brundtland- kommisjonen stadfestet for omkring 25 år siden. 

For å møte utfordringene, trenger verden mennesker med kunnskap og ferdigheter innen dette området - både som forskere og som ledere. Spesialiseringen i terrestrisk økologi og naturforvaltning forbereder deg på en karriere innen naturforvaltning og forskning, ved å gi deg dypere innsikt og kunnskap om de verktøy som fins for å sikre en bærekraftig bruk av naturressursene.​

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har generell Kunnskap og oversikt over terrestriske økosystemer og deres funksjon, med hovedfokus på økosystemer i de nordlige regioner.
 • Har avansert forståelse av norske/ skandinaviske økosystemer og prosesser, samt antropogen innvirkning.
 • Har praktisk Kunnskap om relevant vitenskapelig forskning og metoder innen terrestriske økosystemer, metapopulasjoners funksjon i fragmenterte landskap, artskunnskap inkludert indentifisering av områder med sårbare biodiversitet. 

Ferdigheter

 • Har de nødvendige ferdigheter for å kritisk vurdere og implementere akademisk informasjon innen forvaltning av terrestriske økosystem.
 • Er i stand til å bruke relevante referanseverktøy og eksisterende Kunnskap til skriftlig og muntlig kunnskapsformidling.
 • Har ferdigheter i ulike aspekter ved terrestriske økosystemforskning, og på en selvstendig måte være i stand til å designe og utføre vitenskapelige studier eller verktøy i forvaltningsøyemed.

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere hovedtema, utfordringer og løsninger Innen terrestrisk økologisk forskning, naturforvaltning, og biodiversitet.
 • Kan anvende grunnleggende forskningsmetodikk og kommunisere på en akademisk måte innenfor masterprosjektet.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor terrestrisk økosystemforskning og anvendt naturforvaltning, og bidra til utvikling og debatter innenfor dette fagfeltet. 

Forskningsgruppe

Anbefalte valgemner

For studenter med interesse for terrestrisk økologi og naturforvaltning, anbefales følgende valgemner:


​Alternativ 1
Alternativ 2​
​1. semester
 • BI300F, ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, 10 SP
 • BI5020 Landskapsøkologi i naturforvaltningen, 10 SP
 • ØKO5021 Mijøgifter og økotoksikologi, 5 SP
 • BI307F (1/2) Individuelt spesialpensum, 5 SP
 • BI300F, ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, 10 SP
 • BI5020 Landskapsøkologi i naturforvaltningen, 10 SP
 • GEO220 (1/2) Geografisk informasjonsbehandling, 20 SP
​2. semester
 • ​ØKO5020 (1/2) Kryptogam-kunnskap, 10 SP
 • GEO5020 Fjernanalyse i naturforvaltningen, 10 SP
 • BI313F Funksjon og stabilitet i økosystemer, 5 SP
 • BI307F (2/2) Individuelt spesialpensum, 10 SP
 • ØKO5020 (1/2) Kryptogam-kunnskap, 10 SP
 • GEO220 (2/2) Geografisk informasjonsbehhandling, 20 SP
 • GEO5020 Fjernanalyse i naturforvaltningen, 10 SP
​3. semester
 • ØKO5020 (2/2) Kryptogam-kunnskap, 10 SP
 • Masteroppgave
 • ØKO5020 (2/2) Kryptogam-kunnskap, 10 SP
 • Masteroppgave
​4. semester
Masteroppgave, 60 SPMASTER I BIOVITENSKAP

Terrestrisk økologi og naturforvaltning

Undervisningssted: Steinkjer
Varighet: 2 år, 120 studiepoeng.
Språk: Engelsk
Søknadsfrist: 15. april 

 Kontaktinformasjon