Faggrupper

Oversikt over faggruppene på Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag.

Grunnskolelærerutdanning

Faggruppeleder Morten Edvardsen

Vi tilbyr 5-årig integrert master i grunnskolelærerutdanning for lærere.  Den integrerte masterutdanningen er forskningsbasert og profesjonsrettet.  Vi har nasjonalt ansvar for integrert master i grunnskolelærerutdanning på lulesamisk og sørsamisk. Faggruppe GLU tilbyr integrert mastergradsprogram - lærerutdanning for 1.-7. trinn som kvalifiserer for undervisning på 1.-7.trinn.  Vi tilbyr også mastergradsprogram – lærerutdanning 5.-10. trinn som kvalifiserer for undervisning på fra 5. -10.trinn. Vi tilbyr både campusbaserte og samlingsbaserte utdanninger.

Faggruppen har også ansvar for universitetsskoler og desentralisert kompetanseutvikling, etter – og videreutdanningstilbud innen flere fagområder.  Faggruppen bidrar med oppdrag innen skoleutvikling og utdanningsledelse i samarbeid med praksisfeltet.

Vi har en rekke forskningsgrupper som driver forskningsaktiviteter med relevans for profesjonsutdanning, didaktikk og fagområder innenfor undervisningsfagene i grunnskolen.

Våre forskere bidrar til aktuell forskning og publisering med høy kvalitet.  Det innebærer at studenter på vår lærerutdanning får møte undervisere og forskere på alle nivåer i løpet av utdanningsløpet.

Faggruppen har ca. 145 ansatte. Vi har fagansatte i toppkstillinger (professorer og dosenter), Førsteamanuenser og førstelektorer, og universitetslektorer.  Vi har ca. 1500 studenter i faggruppen.

Barnehagelærerutdanning

Faggruppeleder Ann Gøril Hugaas

Faggruppen barnehagelærerutdanning (BLU) har et overordnet ansvar for den faglige aktiviteten knyttet til studieprogrammet Bachelor barnehagelærer og etter -og videreutdanninger på masternivå for barnehagelærere og andre tilsatte i barnehager, samt barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Bachelor barnehagelærere er en tverrfaglig, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Nord universitet tilbyr utdanninger for barnehagefeltet på studiestedene Bodø, Levanger, Nesna og Stokmarknes.

Ansatte i Faggruppen barnehagelærerutdanning deltar i et overordnet fag -og forskningsfelleskap der lærerutdanning som profesjon utgjør forskningsfeltet, og i mindre forskningsfelleskap hvor forskning på barnehagelærerutdanning og barnehager er hovedfokuset. Likeså ivaretar faggruppen forskning om mangfold, som lule- og sørsamisk kultur og tradisjon innen barnehagefeltet.
Faggruppen Barnehagelærerutdanning skal legge til rette for forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

Faggruppen har 54 ansatte i stillingskategorier professor, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor og stipendiat.

Totalt er det om lag  550 studenter knyttet til de ulike utdanningstilbudene.

Kunst -og kulturfag

Faggruppeleder Hans-Kristian Øyan

Faggruppe for kunst og kulturfag skal ivareta forskningsaktivitet og fagutvikling innenfor et bredt spekter av kunstfaglige studieprogram. Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag er en av tre offentlige utdanningstilbud som utdanner skuespillere.  Med bachelorgrader og masterprogram i musikk er vi en viktig bidragsyter til musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og kulturlivet for øvrig. Faggruppen ivaretar i tillegg musikk, drama og kunst og håndverk i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Studietilbud som «Med joik som utgangspunkt» gjenspeiler vårt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur. Vi har etablerte forskningsgrupper og forskningsaktivitet i fagmiljøet, og ønsker å være et utviklende miljø i nasjonale og internasjonale sammenhenger. 

Innenfor musikk og skuespillerutdanningene er det omkring 200 studenter. 

Det faglige personalet i faggruppen består av 12 professorer/dosent, 12 førsteamanuenser/førstelektorer og 20 universitetslektorer.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Faggruppeleder Jan Arne Pettersen

Faggruppen for yrkesdidaktikk, PPU (praktisk- pedagogisk utdanning) for allmennfag og yrkesfag (8. – 13.trinn) ved Nord universitet skal utdanne studenter som allerede har et masterfag, bachelor i kunst – idrettsfag eller yrkesfaglig kompetanse til å bli lærer i en spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen (8. til 13. trinn).
PPU / yrkesfaglærer er lærerutdanning som gir pedagogisk /didaktisk kompetanse for å kunne undervise fra 8. til 13. trinn. Gjennom forskning- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Faggruppen har etablert forskningsgrupper som er tilknyttet nasjonalt og nordisk samarbeid.

Studiet er nært knyttet til de utfordringer studentene møter i skolepraksis, og vektlegger både skolefagenes egenart og flerfaglig samarbeid. PPU organiseres som nett og samlingsbasert med oppfølging i læringsgrupper mellom samlingene.
Faggruppen er også ansvar for studier i yrkesfagløftet og nettpedagogikk. 

Faggruppen har totalt 20 ansatte med professorstilling, førstestillinger og universitetslektorer.

Totalt er de ca. 600 studenter på de ulike utdanningene i faggruppen


Kroppsøving, idrett og friluftsliv

Faggruppeleder Vegar Sellæg Brenne

Faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, har ansvar for utdanning innenfor kroppsøving og fysisk aktivitet, for barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, ved Nord universitet. Faggruppen har også ansvar for undervisning på utdanningsprogram i friluftsliv, idrettsvitenskap, toppidrett langrenn og skiskyting, trener utdanning og personlig trener utdanning. 

Faggruppen har ansvar for forskningsgruppen tverrfaglig idrettsforskning, forskningsgruppen Human movement science, forskningsgruppen Learning and development of skills and performance in sport, og forskningsgruppen physical education, activity and health.

Faggruppen har totalt 40 ansatte og ca 400 studenter på de ulike utdanningene i faggruppen.

Logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Faggruppeleder Trond Lekang

Faggruppe for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk skal ivareta forskningsaktivitet, fagutvikling, masterprogram og masteremner innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske fagområdet. Master i tilpasset opplæring innebærer å utvikle kompetanse i både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan lærere kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole. Master i logopedi skal tilrettelegge og kvalifisere for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet. I tillegg sorterer faggruppen en rekke spesialpedagogiske studier, rådgivningsstudier universitetspedagogikk og pedagogiske studier. Faggruppen skal legge til rette for å etablere forskningsgrupper og forskningsaktivitet i fagmiljøet og være et utviklende miljø i nasjonale og internasjonale sammenhenger. 

Faggruppen har totalt 25 ansatte med toppstillinger, førstestillinger og universitetslektorer.

Totalt er det ca 450 studenter knyttet til de ulike utdanningene

Senter for praktisk kunnskap

Faggruppeleder Catrine T. Halås

>> Les mer

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

Faggruppeleder Kirsti Saxi

>> Les mer