Faggruppe for realfag

Faggruppe for realfag arbeider med undervisning og forsking innan matematikk og naturvitskapelege fag.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faggruppa har ansvar for utvikling og gjennomføring av emne innan naturfag og matematikk, kor naturfag- og matematikk-didaktikk er ein naturleg del av emna. 

Desse emna er del i ulike studieprogram, som til dømes Master grunnskolelærarutdanning (GLU), Barnehagelærarutdanning (BLU), Lektorutdanning osv. 

Faggruppa er også ansvarleg for kortare frittståande EVU-program.

Dei aller fleste tilsette i faggruppa er medlemmar i ulik forskingsgrupper. Desse forskingsgruppene er gjerne tverrfaglege med medlemmar frå fleire ulike faggrupper. Dei tilsette driv både displinfagleg og profesjonsretta forsking, og faggruppa har ei målsetting om heile tida å utvikle emna ut frå ny forsking.

Fleire av dei tilsette er involverte i statlege ordningar som REKOM, DEKOM osv.

Realfagsgruppa har om lag 40 tilsette, ca. 35 årsverk. Blant desse har vi også nokre få stipendiatar og post-docstillingar.

​​ Faggruppeleiar

 Seksjonskoordinator matematikk, Bodø

 Seksjonskoordninator naturfag, Bodø

 Seksjonskoordinator matematikk, Nesna

 Seksjonskoordinator naturfag, Nesna

 Seksjonskoordinator matematikk, Levanger

 Seksjonskoordinator naturfag, Levanger