Faggruppe for språk og litteratur

Faggruppa for språk og litteratur arbeider med forsking og fagutvikling innan eit breitt utval av språk- og litteraturfaglege studieprogram.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faggruppa utdannar studentar innanfor master i grunnskolelærarutdanninga med vekt på norsk, lule- og sørsamisk og engelsk, og vi bidreg med kompetanse innanfor lærar- og barnehagelærarutdanning, samt etter- og vidareutdanning. 

Vi har fleire studietilbod i språk og litteratur både innanfor norsk, lule- og sør-samisk og i engelskfaglege emne, og er med det ein viktig bidragsytar til det språk- og litteraturfaglege arbeidet på ulike nivå i ulike typar skoleslag. 

I norskundervisninga vert ulike emne som omhandlar norskundervisning og didaktikk vektlagd. Område som språkutvikling, norsk som andrespråk, fleirspråkleg praksis, kunnskap om litteraturteori og metodar i litteraturundervisning, samt lese- og skriveopplæring er nokre av dei sentrale delane av faget.  

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur​​​. Faggruppa er den einaste i verda som tilbyr grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 i sørsamisk, og den einaste i verda som tilbyr grunnskolelærarutdanning trinn 1-7 i lulesamisk​. I tillegg har vi kompetanse både i sørsamisk- og lulesamisk språk og i sørsamisk- og lulesamisk språkvitskap. 

Faggruppa tilbyr engelsklærarutdanning frå ulike språklege, pedagogiske og psykologiske perspektiv, og er ei anerkjend utdanning mellom anna på grunn av eit bredt spekter av forskingsmetodar og tilnærmingar. Spesialiseringsområde inkluderer klasseromsdiskurs, samtaleanalyse, andrespråkstileigning, engelskdidaktikk, utandørsundervisning, dramametodikk, barnelitteratur og anvend lingvistikk. 

Fagmiljøet har etablerte forskingsgrupper og forskingsaktivitet, og ynskjer å vere eit utviklande miljø, både i Noreg og i utlandet. 

Faggruppa for språk og litteratur har ca. 55 tilsette.

​​​
​​

 Faggruppeleiar