Forskningsgrupper ved fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag


Bevegelsesvitenskap

Sport and Human Movement Science (SaHMS)

Leder: 
Tore Kristian Aune

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle forskningsprosjekt som har som formål å utvikle kunnskap om hvilke valg lærerstudenter og lærere gjør i ulike faser av sin utdanning og lærerkarriere. Vi ønsker å studere hva som har betydning for disse valgene gjennom en livshistorietilnærming med både kvantitative og kvalitative studier. 

Forskningsgruppe for Bevegelsesvitenskap har til hensikt å studere menneskelige bevegelser med en multidisiplinær tilnærming der bevegelse inngår som avhengig eller uavhengig variabel. Gruppen bedriver både anvendt forskning og grunnforskning med teoretisk utspring i idrettsfysiologi, nevrofysiologi, motorisk kontroll og læring, og psykologi.

Målsetningen er å bygge kunnskap med relevans for praksisfeltene idrettsvitenskap, fysisk aktivitet og helse, rehabilitering, fysioterapi og kroppsøving.

Borderologi

Tverrfaglig nordområdeforskning

Leder: 
Jan Selmer Methi

I møtet mellom kulturer, spesielt i grenseområdene mellom nasjoner/land oppstår en spesiell form for kunnskapsutvikling og forståelse som ikke er rådende for sentralmakta de ulike landene tilhører. Dette temaet var utgangspunkt for etablering av borderologi som tematisk forskningsområde. 

Forskningsområdet ble initiert av Barentssekretariatet på begynnelsen av 2000-tallet for å forske fram kunnskap som ble observert vokse fram i befolkningen i grenseområdet mellom Norge og Russland. 

Initiativet fra Barentssekretariatet resulterte i prosjektet "Cross border studies and research» som senere gikk over i forskergruppen Borderologi. I dag retter forskningsgruppa sitt forskningsarbeid mot ulike grensesoner for å undersøke hvilke prosesser som er til stede i disse sonene. Her berører forskningen områder som kultur, samfunnsgeografi, miljø, språk og mennesket - natur.

All publisering av forskningsmaterialet har som mål å bli litteratur for studentene på Master i borderologi som er en fellesgrad mellom Nord universitet og Murmansk Arctic State University. 

Gruppa har et stort internasjonalt nettverk og gjennomfører årlige forskningsseminarer. 

 Gruppa fokuserer på å utvikle gode metoder for klasseromsforskning og forskning om læring i interaksjon for å opparbeide og videreutvikle eksisterende kompetanse på feltet. Gruppa er fokusert på forskning som studerer interaksjon og praksis ved bruk av video, kombinert med intervju eller andre etnografiske metoder der det er naturlig. Praksisfeltet kan være barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller lærerutdanning i og utenfor klasserommene, og alle fagområder inviteres inn.

Bærekraftig kunnskap

Leder: 
Solveig Åsgard Bendiksen

På bakgrunn av Nord universitets nasjonale ansvar for høyere utdanning og forskning innen sør- og lulesamisk språk og kultur, ønsker gruppa å undersøke mulige synergier mellom faget forming/kunst og håndverk og samisk duedtie (sørsamisk skrivemåte av tradisjonsrikt samisk håndverk/kunsthåndverk) ved lærerutdanningene. 

«Bærekraftig kunnskap» viser til gruppas formål, som er å synliggjøre at både forming/kunst og håndverk og duedtie danner grunnlag for estetiske læreprosesser der naturmaterialer, teknikker og verktøy står sentralt. Duedtie er lite synlig i Rammeplan for barnehagen og i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, noe som gjør kunnskapsformidling av duedtie til en utfordrende og utydelig oppgave. Gruppa planlegger derfor en kartlegging av hvordan duedtie formidles i lærerutdanningene. 

Vi ønsker samarbeid med Saemien Sijte (Sørsamisk museum og kultursenter) om et mulig pilotprosjekt i samisk barnehage og grunnskole i Snåsa, arrangere fagdag med workshops og utstillinger, og presentere paper ved nettverkskonferansen i kunst og håndverk på Notodden (2019).

Den praktiske kunnskapens teori

Leder:
Den praktiske kunnskapens teori er en tverrfaglig forskningsgruppe som har kunnskapsutvikling i praksis som hoved fokusområde. Vi er opptatt av ulike former for kunnskap, hvordan kunnskap utvikles og konstitueres, og hvordan disse kunnskapsformer integreres i praksisutøvelse. Vi er samtidig opptatt av forskningsstrategier for å få tak i handlingsbasert kunnskap. Gruppens virksomhet bygges på empiriske og teoretiske tilnærminger til praktisk kunnskap og integrer humanvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver med ulike disipliner som filosofi, idehistorie, kognisjonsvitenskap, pedagogikk og antropologi.

Desentralisert kompetanseutvikling

Etablering av eksterne og interne samarbeidsnettverk knyttet til forskning innenfor desentralisert kompetanseutvikling (DeKom).

Leder:
Hege Myhre

FLU Levanger:
Hege Myhre (førsteamanuensis, koordinering forskning DeKom)
Roy Aksel Waade (førsteamanuensis)
Laila Grendahl (universitetslektor)
Ninni Anita Rotmo Olsen (universitetslektor)
Jon Reitan (førsteamanuensis)
Katrine Iversen (universitetslektor, leder DeKom)  

Ensembleledelse i samspillfaget

Leder:
Roy A. Waade

Ensembleledelse er et vesentlig fag i våre musikkstudier, både på bachelor og masternivå. Men det drives på ulike måter- og med ulike vektlegginger (f.eks. i forhold til pedagogisk/didaktisk fokus og utøverfokus).Vi ser et stort behov for å få større bevissthet omkring vårt eget virke på dette feltet- og ikke minst få økt kompetanse gjennom å bli kjent med andre relevante profesjonsinstitusjoner og få utvidet våre perspektiver.  

Forskernettverket Gemensamma Vägar

Leder: 

Deltakere: 

FLU Nesna:
Oddbjørn Knutsen (dosent)
Sylvi Bratteng (universitetslektor)
Wenche Sørmo (professor)
Mette Gårdvik (førstelektor)
Karin Stoll (førstelektor)

FLU Bodø:
Trond Lekang (faggruppeleder)

FLU Levanger:
Chrisel Sundqvist (førsteamanuensis)

Eksterne:
Gerd Petterson (universitetslektor, Umeå Universitet)
Kristina Ström (professor, Åbo Akademi)
Mirjam Harkestad Olsen (professor, UiT)

Indrestyrt pedagogisk praksis

Kartlegging av sopp, lav og insekter


Leder: 
Jostein Lorås

Forskningen er tverrfaglig organisert og omfatter kartlegging av sopp, lav og insekter i skog, hvor et sentralt mål er å påvise nye arter for vitenskapen eller landet og beskrive økologi og forvaltning. Ubestemt materiale sendes utenlands for molekylære studier.  Lange tidsspenn, internasjonal utvikling og nåtidig aktualitet utgjør en rammekontekst, hvor endringer i arealbruk over tid angir miljøhistoriske forklaringer. 

Et viktig mål er å implementere deler av forskningen i den nye lærerutdanningen, som et tilbud/opplegg for mastergradsstudenter i økosentrisk tenkning.

Krig og konflikt som kulturelt minne og politisk verktøy

Leder:

Gruppa er eit tverrfagleg arbeidsforum der det samlande temaet for arbeidet er korleis minnet om krig, konfliktar og terroraksjonar påverkar og formar kultur og samfunn i ettertid, og korleis minnet om slike traumatiske og dramatiske hendingar er brukt og kan brukast av ulike aktørar i kollektive minneprosessar, politisk styring og didaktiske samanhengar. 

Det primære fokuset for gruppa er minnet om andre verdskrigen i demokratiseringsprosessar, men også andre konfliktar og periodar er aktuelle til jamføring, ikkje minst nyare tids døme på politisk terror. 

Kultur og dannelse

Leder: 

Forskningsgruppen Kultur og dannelse arbeider med problemstillinger knyttet til samspillet mellom kultur og dannelse i barnehage, skole og det øvrige samfunnet.

​Institusjoner som barnehager, skoler, lærerutdanninger (høyere utdanningsinstitusjoner) og museer og deres rolle som kulturbærere er særlige interessefelt. Pedagogen ved disse institusjonene og deres rolle i utviklingen og formidlingen av kultur og hvordan dette virker inn på dannelsesprosesser er videre innenfor gruppens særinteresser. Kultur og dannelse er en tverrfaglig forskningsgruppe primært med medlemmer fra de humanistiske fagene. Gruppens medlemmer har utviklet sine teoretiske ståsteder på bakgrunn av teoretikere som Dewey, Rancière, Klafki, Ricoeur og Gadamer.

Kultur og helse


Deltakere:

FLU Levanger:
Anders Dalane (førstelektor)
Solveig Salthammer Kolaas (førstelektor)
Steffen Flasnes (universitetslektor)
Laila Grendahl (universitetslektor)
Hans Jørgen Støp (førsteamanuensis)
Grete Daling (førstelektor). 

Ole Petter Vestheim (førsteamanuensis) er rådgiver/sparringspartner. 

Krafttak for Sang:
 Jarle Flemvåg. 

Kunnskap og kunnskapsbygging i utdanning (KKBU)

Leder: 

Kunnskap er et nøkkelbegrep i dagens utdanningssystem. Samtidig synes det stadig mer uklart hva vi mener med kunnskap i utdanningen, og hvilke implikasjoner begrepet har for skolen og lærernes praksiser i skolefagene. Med skolereformen Kunnskapsløftet er kunnskap blitt noe som inngår i et bredere kompetansebegrep, hvor kunnskap er blitt likestilt med ferdigheter, holdninger og verdier. Som i andre neo-liberale skolereformer i samtiden, er disse endringene begrunnet med fremveksten av et nytt samfunn, et såkalt kunnskapssamfunn, hvor det anta at individene vil ha behov for nye former kompetanse, som kan komme til anvendelse i en ny type arbeidsmarked. De neoliberale skolereformene i samtiden har styrket konstruktivismens stilling i skolen og i lærerutdanningen, og med denne utviklingen synes kunnskap i utdanningen å være identisk med det individene til enhver tid kan og vet i en særlig setting, en mental tilstand til et vitende subjekt.

Implikasjonene av det utvannede kunnskapsbegrepet i skolen og utdanningen er lite utforsket, samtidig er skolen et sted hvor elever og lærere utøver ulike former for kunnskapspraksiser. Forskningsgruppen KKBU er dannet for å utforske de ulike kunnskapspraksiser i utdanningen, og å avdekke de organisatoriske prinsippene som ligger bak disse praksisene. For å undersøke disse praksisene har gruppa tatt utgangspunkt i et sosialt og realistisk begrep om kunnskap i utdanningen. Her antas det at kunnskap ikke kun kan forstås som en sosial konstruksjon, men at den er reell og har effekter. For å se kunnskap og undersøke kunnskapspraksiser i utdanningen, har gruppa knyttet an til Karl Matons (2014, 2016) LCT-teori (Legimation Code Theory). Denne teorien omfatter flere dimensjoner, og tar sikte på å avdekke de legitimerende kodene som ligger bak ulike kunnskapspraksiser i utdanningen. 

Den sosiale og realistiske teorien argumenterer for at utdanningens fremste formål er å gi elever og studenter tilgang til spesialisert kunnskap. Kunnskapsbygging er et begrep som er skapt for å realisere dette formålet. Enkelte forskere argumenterer for at begrepet bør forbindes med elever og studenters egne teorikonstruksjoner (Bereiter og Scardamalia 2006, 2010), samt arbeidet med videre utvikling av disse teoriene eller ideene. Kunnskapsbygging er en teori under utvikling. En pedagogisk teori om kunnskapsbygging i utdanningen reiser flere spørsmål, både av teoretisk og praktisk karakter. Spørsmålet om hvordan ulike former for kunnskap kan integreres i utdanningen, slik at disse leder til kumulative former for kunnskapsbygging, er et sentralt spørsmål, som inngår i KKBU’ forskningsprogram. 

Litteratur og didaktikk

Et diskusjons- og samarbeidsforum for forskning på litteratur, lesing og undervisning i norsk og nordisk litteratur. Gruppen består av ansatte tilknyttet Nord universitet med litteratur-didaktisk undervisnings- og forskningsinteresse. Gruppen har spesiell interesse for litteraturen skrevet i og om Nordlandsregionen.

Deltakere: 

Levanger:
Snorre Johansen
Haakon Halberg
Asbjørn Kolberg
Leiv Sem

Nesna:
Hallvard Kjelen (koordinator
Morten Auklend (koordinator)
Kathrine Fosshei

Bodø:
Cathrine Bjerknes
Kristin Buvik Sivertsen
Ronny Spaans
Jostein Greibrokk.

Eksterne:
Rolf Gaasland (UiT) 
Åse Marie Ommundsen (UiO)

Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer

Leder: 
Fredrik Rusk

Gruppa fokuserer på å utvikle gode metoder for klasseromsforskning og forskning om læring i interaksjon for å opparbeide og videreutvikle eksisterende kompetanse på feltet. Gruppa er fokusert på forskning som studerer interaksjon og praksis ved bruk av video, kombinert med intervju eller andre etnografiske metoder der det er naturlig. Praksisfeltet kan være barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller lærerutdanning i og utenfor klasserommene, og alle fagområder inviteres inn.

Lærer i nord

Leder: 

Norge står overfor en betydelig lærermangel i grunnskolen. Det er lav søkning til grunnskolelærerutdanningen, og frafallet er stort både under og etter utdanningen. Av dem som begynner på en grunnskolelærerutdanning er det fem år senere bare 60 prosent som er å finne i en lærerstilling (SSB).  

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle forskningsprosjekt som har som formål å utvikle kunnskap om hvilke valg lærerstudenter og lærere gjør i ulike faser av sin utdanning og lærerkarriere. Vi ønsker å studere hva som har betydning for disse valgene gjennom en livshistorietilnærming med både kvantitative og kvalitative studier. 

Læring og ferdighetsutvikling i idrett

Leder:


Læring/trening og ferdighetsutvikling som påvirker/forbedrer idrettsprestasjon. Multidisiplinær forskning inkl. fysiologi, biomekanikk, motorikk, treningslære, og psykologi. 

Deltakere:

FLU Levanger: 
Roland van den Tillaar (professor)
Erna von Heimburg (førsteamanuensis)
Arne Sørensen (universitetslektor)
Morten Aune (universitetslektor)

FLU Bodø: 
Dagmar Gerda Martha Dahl (førsteamanuensis)
Olav Melhus Gromo (universitetslektor)

FLU Nesna: 
Stig Leirdal (førsteamanuensis)
Knut Lyng Hansen (universitetslektor)

FLU Meråker: 
Per Øyvind Torsvik (universitetslektor)
Guro Solli (stipendiat)
Ove Erik Tronvoll (universitetslektor)

Eksterne:

NTNU: 
Gertjan Ettema (professor), Øyvind Sandbakk (professor). 

UiT: 
Boye Welde (førsteamanuensis). 

HVL Sogndal: 
Atle Sæterbakken (førsteamanuensis), Vidar Anderson (førsteamanuensis). 

University of Madrid: Archit Navandar (Ph.D.), Jesús Rivilla-García (Ph.D.). 

Manouba University (Tunisia): Souhal Hermassi (Ph.D.). 

Auckland University of Technology: 
Paul Gamble (Ph.D.), John Cronin (professor). 

Copenhagen University Hospital: 
Jesper Bencke (Ph.D). 

University of Aarhus: 
Merete Møller (Ph.D.). 

University of Beira Inferior (Portugal): 
Mario Marques (professorl), Ricardo Ferraz (Ph.D.), Daniel Marinho (Ph.D.), Amaro Teixeira (Ph.D student). 

University of Granada (Spania): 
Ignacio J. Chirosa (Ph.D.). 

Radbound University Nijmegen (Nederland): 
Noel Keijsers (Ph.D.).

Matematikkdidaktisk forskningsgruppe

Deltakere: 

FLU Levanger: 

Dag Gulaker
Edgar Alstad
Kjærand Iversen
Kyrre Johannesen
Antoine Julien
Tore Heggem
Svein Aastrup

FLU Bodø:
Dag Madsen

Eksterne:

Ingunn Valbekkbo (FLU Levanger/Matematikksenteret NTNU)
Per Nilsson (FLU Levanger/Örebro universitet)

Matematikkundervisning og læring


Formålet med gruppen er å styrke den matematikkdidaktiske forskningen ved Nord universitet og bidra til intern kompetanseheving.

Interesseområdet er undervisning og læring i matematikk i barnehage, skole (grunnskole og videregående) og lærerutdanningene. Gjennom diskusjonene i gruppen og deling av relevant forskningslitteratur vil vi bidra til å øke kvaliteten på lærerutdanningene.

Mangfold og interkulturell kompetanse

Leder: 
Margrete Regine Hartman

Forskergruppa Mangfold og interkulturell kompetanse har som mål å styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til språklig og kulturelt mangfold innenfor skole og barnehage.

Forskergruppa jobber på tvers av institusjoner, og består av fagpersoner som har sin tilhørighet ved Nord universitet - fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, og ved universitet i Tromsø – institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Musikkforskning Nord 

Deltakere:

FLU Nesna:
Paal Fagerheim (professor)
Ove Larsen (professor)

FLU Levanger:
Bodvar Drotninghaug Moe (professor)

FSV Bodø:
Rune Mathisen (professor)
Svein Halvard Jørgensen (professor).

Musikkrelaterte læringsprosesser

Leder: 
Jens Knigge

Forskningsgruppen "Musikkrelaterte læringsprosesser" har ni medlemmer som tilhører fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 

Forskningsgruppa er en del av det musikkpedagogiske forskningsnettverket 
Musikklærerutdanning i utvikling (MiU) med de institusjonene i Midt-Norge som tilbyr musikklærerutdanning for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående skole og forskere: Nord universitet, DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning) og NTNU. Som del av MiU-nettverket ble flere forskningsgrupper etablert ved de forskjellige institusjonene.

Forskningsgruppen har tre aktive ph.d-prosjekter og tre forskningsprosjekter i samarbeid med forskere i Tyskland. 

Alle prosjekter er i gang og de fleste er ca. midtveis. Innholdsmessig dekker prosjektene et bredt spektrum fra elevorienterte studier (for eksempel musikalsk kompetanseutvikling) til musikklærernes profesjonsforståelse. Studiene har til felles at de fokuserer på musikkrelaterte læringsprosesser, deres strukturer, kontekster, innflytelsesfaktorer, og relaterte didaktiske aspekter. 

Felles er også at alle prosjekter gjennomføres empirisk; men også her dekkes det et stort spektrum fra arts based research og kvalitative studier til kvasi experimentelle metodiske designs.  

Forskningsgruppen gjennomførte en konferanse i januar 2019 (Campus Stjørdal) og skal bidra til de forskjellige antologier som blir publisert i MiUs regi fra 2020. En felles konferanse med MiU er planlagt våren 2021.


Nord Research Group for Children's Literature in ELT

Leder:
Janice Bland

Our projects embrace children’s literature, education and English Language Teaching (ELT) research. Empowered language learners need a rich learning environment that promotes challenging reading, cognitive engagement and mental flexibility. 
The research group aims to deepen interdisciplinary and international connections for children’s literature in language teaching, and is the forum for the open access journal Children’s Literature in English Language Education (CLELE journal) which is edited at Nord University. 

Nordisk litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk

Leder:

Deltakere:

FLU Nesna: 
Morten Auklend (førsteamanuensis), Kahtrine Fosshei (universitetslektor), Hallvard André Kjelen (førsteamanuensis) 

FLU Bodø: 
Cathrine Bjerknes (førsteamanuensis)
Sofija Christensen (førsteamanuensis)
Jostein Greibrokk (førsteamanuensis)
Ronny Grønning Spaans
Rolf Gaasland (professor II) 

FLU Levanger: 
Kristine Rostad Dahl (universitetslektor)
Haakon Halberg (stipendiat)
Snorre Johansen (universitetslektor)
Asbjørn Kolberg (førstelektor)
Anne Berit Lyngstad (universitetslektor)
Leiv Heming Sem (førsteamanuensis)

Andre:
Sigrun Bones, Andreas Lødemel, Per Esben Myren-Svelstad.

Nordic Research-Based Teacher Education (NORETE) - Forskningsbasert lærerutdanning

Leder: 
Jessica Marianne Aspfors

NORETE is a research group focusing on different aspects related to research-based teacher education in Norway and Finland. In Norway, the development of a five years research-based primary school teacher education is of specific interest since the latest reform in 2017. An ongoing research project is, for example, teacher educators’ views on research-based teacher education. The project is a collaboration between Nord University, Oslo Metropolitan University and Åbo Akademi University.   

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap

Leder: 

Forskningsgruppa «Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap i utdanningen» omfatter i utgangspunktet alle faglig tilsatte på PPU- og yrkesfagslærerutdanningen ved Nord universitet. Innenfor dette fellesskapet tar vi opp ulike FoU-baserte tema og planlegger prosjekter med betydning både for egne studier og grunnopplæringens 8.-13. trinn. 

I utviklingen av de ulike FoU-prosjektene, deltar de ansatte i mindre forskningsgrupper opprettet spesifikt til prosjektet, eller også ut fra delprosjekttilknytning. Slike forskningsgrupper kan også opprettes på tvers av faggrupper, fakultet og samarbeidende forskningsinstitusjoner. Aktuelle søknader nå er DIKU og en større yrkesdidaktisk studie knyttet til vekslingsmodellen.

Performance and English Subject Reading

Leder: 

The group seeks to integrate subject-area research and professional praxis through a reflection on the use of multimodal techniques in the classroom. In particular, we explore the significance of poetry in performance for literary studies, linguistics and subject pedagogy. 

Physical education, activity and helath

Leder: 
Pål Lagestad

Research on children and adolescence in relation to several issues regarding physical education and leisure time physical activity. Health, inclusion, meaningfull experiences and didactical perspectives are major research themes.

//

PROFOSK - profesjonsrettet pedagogikk

Leder:

FLU Nesna: 
Anita Margareth Berg-Olsen (førsteamanuensis)
Signe Agneten Hansen (universitetslektor)
Yvonne Melody Langfors (universitetslektor)
Hilde Gabrielsen (universitetslektor)
Barbro Fossland (universitetslektor)
Oddbjørn Knutsen (leder, dosent)
Sylvi Irene Bratteng (studieleder)
Marian Børli Sivertsen (universitetslektor)
Anne Mette Bjørnvik Rosø (universitetslektor)
Sølvi Thuv (universitetslektor)
Duarte Nuno Farbo Pinto (universitetslektor)
Agnieszka Barbara Jarvoll (stipendiat)

FLU Mo i Rana: 
Lisbeth Flatraaker

Profesjonalitet i brytningstid 

Leder: 
Ole Petter Vestheim

Forskningsgruppen Profesjonalitet i en brytningstid har som mål å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om profesjonalitet og profesjonsutøvelse i en tid hvor poliske visjoner går i retning av en større grad av kontroll over lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet. Profesjonsutøvelse kan derfor sies å være i en brytningstid der begreper som endring, styring og profesjonalitet kan anses som sentrale.

Gjennom forskning på både mikro- og makronivå innen barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, og ved bruk av ulike teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger, bidrar forskningsgruppen til en dynamisk tilnærming til feltet, samt til en bred forståelse av profesjonalitetsbegrepet og hva profesjonalitet i en brytningstid kan innebære. 

Samisk forskningsgruppe


Nord universitet har eit nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk forsking. Samisk forsking må vere tverrfagleg, og gruppa representerer fleire kjernefagområde innan FLU. 

Gruppa har som langsiktige mål å: 
1) støtte pågåande forsking- og formidlingsarbeid til medlemmene i gruppa 
2) stimulere til nye prosjekt og utvikle individuelle og kollektive søknader om forskingsmidlar 
3) utvikle samarbeidet blant samiske forskingsmiljø på tvers av faggrenser og dei ulike studiestadane til Nord universitet  
4) utvikle samarbeidet mellom Nord og andre samiske institusjonar/fagmiljø

Skoleheimshistorie i Innherred

Leder:

Fra slutten av 1800-tallet lå det flere barne- og skolehjem på Innherred, deriblant Falstad, Røstad, Rostad og Sundnes. Her bodde vanskeligstilte barn i deler av sin oppvekst, og på noen av institusjonene gikk de også på skole. Dette var barn som myndighetene av ulike grunner hadde tatt ut av sin familie. Årsaken var at ungenes bakgrunn og oppvekstforhold var ansett som så vanskelige eller uheldige at deres liv ville kunne forbedres hvis de ble tatt bort fra sitt hjem. 

En studie av disse institusjonene og av den offentlige oppmerksomheten rundt dem, vil kunne kaste lys over hvordan myndighetene mente at en barndom skulle leves, hvordan unger skulle oppdras og hva som var evner og egenskaper som skulle framelskes for at de skulle bli voksne, samfunnsgagnlige mennesker.

Spesialpedagogikk og logopedi


Forskningsgruppa i spesialpedagogikk og logopedi er et forskningsfellesskap med særlig fokus på ulike tema innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk og logopedi med sikte på å styrke og utvikle individuell og institusjonell fagkompetanse. Gjennom aktiviteter som bl.a. seminarer og workshops er gruppas målsetting nasjonal og internasjonal publisering i vitenskapelige tidsskrift og på konferanser.

Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling

Leder: 
Wenche Sørmo

Forskningsgruppens formål er å utvikle, evaluere og implementere undervisningsprosjekt innen utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningene, i skole og barnehager. 

Forskningen omfatter fagdidaktikk med fokus på kreative arbeidsmåter, tverrfaglig og stedsbasert undervisning i lærerutdanningene og i grunnskolen. Vi ønsker å utfordre læreres valg av undervisningssted, og har fokus på organisering av klassen utenfor klasserommet, kreative arbeidsmåter i naturfagundervisningen spesielt, men også undervisning på tvers av fag. Noen av prosjektene inkluderer klasseromsforskning der samarbeid med lærere i barnehage, grunn- og videregående skole er sentralt, men også andre metodiske og teoretiske innfallsvinkler er aktuelle. 

FoU-felleskapet tar sikte på å videreutvikle og stimulere til økt forskningsinnsats knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling fra barnehage til videregående utdanning. Dette er et viktig fag- og forskningsfelt knyttet til den femårige lærerutdanningen og i forhold til fokuset på bærekraftig utvikling i kommende læreplaner i grunnskolen.

Deltakere:

FLU Bodø:  
Wenche Sørmo (professor), naturfag (Bodø og Nesna)

FLU Nesna: 
Karin Stoll (førstelektor), naturfag
Mette Gårdvik (førstelektor), kunst og håndverk
Gary Hoffman (førstelektor), musikk
Anne Mette Rosø (universitetslektor), pedagogikk

Andre:
Herminia Din, Professor, Arts Education, University of Alaska, Anchorage 

Tidlig innsats i barnehage og skole

Leder: 

FLU Bodø: 
Nils Ole Nilsen (dosent)
Anne Grethe Baustad (universitetslektor)
Atle Kristensen (universitetslektor)
Bente Forsbakk (universitetslektor)
Kristin Anne Østrem Fløtten (universitetslektor)
Maja Henriette Jensvoll (universitetslektor)
Morten Edvardsen (faggruppeleder)
Tove Kristin Didriksen (universitetslektor)
Tove Ingebrigtsen (universitetslektor)
Trond Lekang (faggruppeleder)

FLU Levanger: 
Ingrid Hekneby Braseth (universitetslektor)
Katrine Iversen (universitetslektor)

FLU Mo i Rana:
Lisbeth Flatraaker (universitetslektor)

FLU Nesna:
Sylvi Irene Bratteng (universitetslektor)

Utvidet klasserom og varierte læringsmåter

Leder: 

Deltakere: 

FLU Levanger: 
Tove Anita Fiskum (førsteamanuensis)
Mona Reitan Rosenlund (universitetslektor)
Tone Stuhler Myhre (universitetslektor)
Haakon Halberg (stipendiat)
Dag Tore Forstrøm Gulaker (universitetslektor)
Tone Nergård (universitetslektor)
Hans Petter Andersen (førstelektor)
Trygve Wicklund Skavhaug (universitetslektor)
Anna Marie Holand (førsteamanuensis)
Anne Kathrine Hundal (førsteamanuensis)
Magne Husby (førsteamanuensis)
Pål Fossland Moa (førstelektor)
Anne Berit Lyngstad, førsteamanuensis
Phalangchok Wanphet (førsteamanuensis)