Digital Arts Lab

Forskningsgruppen Digital Arts Lab har definert kreativ innovasjon i skjæringsfeltet mellom Humanistiske fag, Kunst, design og håndverk og IKT, digitalisering og AI som sitt tematiske fokus. Våre prosjekter er ofte forankret i eller knyttet opp til utdanning og opplæring. I den forbindelse er vi interessert i hele spekteret lærende, brukere og publikummere; eldre og unge lærende, nye og etablerte brukere og ferske og rutinerte publikummere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er en del av Faggruppe for kunst- og kulturfag

Gjennom basis- og anvendt forskning og utvikling (FoU) samt forskningsbasert undervisning, jobber Digital Arts Lab med å utforske, løse og revurdere utfordringer og muligheter spesielt tilknyttet kulturelle møteplasser og​​ sosiale digitale arenaer, gjennom innovativ bruk av eksisterende teknologier og digitalisert materiale. Å koble folk sammen og å koble folk til informasjon og opplevelser, slik at de kan gjøre den informasjonen om til kunnskap, er gruppens overordnet målsetting. 

Gruppen bedriver flerfaglig (multidisciplinary) forskning og medlemmene representerer flere ulike faggrupper, slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner: humaniora (010•199), samfunnsvitenskap (210•399) og matematikk og naturvitenskap (410•499)/ teknologi (510•699). 

Vi er deltakere på fortrinnsvis Horizon Europe, Erasmus+ og NFR forskningsprosjekter sammen med internasjonale partnere, men hvor vi gjerne inviterer inn andre forskere og teknologi-, kunst og kulturarv- og utdanningsinstitusjoner fra vår region med fra vår side. Det er viktig for gruppen å bidra inn på et europeisk nivå, men det er også viktig at vi forsterker og forankrer våre prosjekter i vår region. Således skal vi være en forsterker av kreativ innovasjon som vår region kan dra nytte av. 

Kulturarv- og utdanningssektorenes digital transformasjon og transformative prosesser er i sentrum av gruppens arbeid, hvor gjenbruk av digitalisert materiale og teknologier står naturligvis sentralt. Gruppen har dermed ikke som mål å utvikle nye teknologier, men vil heller bidra med å forvalte de teknologiene vi har på bedre, andre eller mer innovative måter, slik at de kan anvendes på aktuelle samfunnsutfordringer gjennom lærendes, brukernes og publiku​mmets lavterskelimplementering.​

Pågående forskningsprosjekter

Getting Young People and Young Adults Included and Engaged in the Cultural and Creative Sectors (YPIE-CCS) (Erasmus+: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Partnerships for Creativity). 

Prosjektleder: 
European Training Center Copenhagen (DK) 

Formål: 
Prosjektet skal inspirere og utvikle kompetanse til eksisterende og etablere nye læringsnettverk, med det overordnede målet å utvikle en ressursplattform for kultur- og kreativitetssektorens (CCS) tilretteleggere som vil gi dem verktøy for en fortsatt kreativ utvikling av de kulturelle og kreative sektorene. Prosjektet har spesiell vekt på å involvere og inkludere unge mennesker i revitalisering og innovasjon av CCS. Start: Våren 2021.​

Kobling mot utdanning

Forskningsgruppeleder er emne- og programansvarlig for Digital kunst og håndverk, et meget vellykket 15+15 ects etter- og videreutdanningsprogram for lærere i tråd med LK20. Digital kunst og håndverk tilbys fullt og helt på nett. Programmet er finansiert som av Kompetanse for kvalitet ved Utdanningsdirektoratet. 

Andre forskningsgruppemedlemmer underviser i koding og digitalisering knyttet mot lærerutdanningene og andre Kompetanse for kvalitetsprogram, og som også er svært ettertraktete programmer. 

Digital Arts Lab har også en fysisk lab som er tilgjen​gelig for våre bachelor- og masterstudenter i grunnskolelærerutdanningene. Undervisning i den fysiske laben gjøres i samarbeid med gruppens medlemmer fra matematikkseksjonen. 

Gruppen er åpen for nye Ph.D. studenter, spesielt gjennom NFRs Offentlig Ph.D. ordning i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner. Gruppen har godkjente Ph.D. veiledere og gruppens leder er videre godkjent utdanner/veileder av nye Ph.D. veiledere. Ta kontakt med Digital Arts Labs leder Prof. Ellen Sæthre-McGuirk på ellen.m.sathre-mcguirk@nord.no​ for å se på mulighetene i denne forbindelse. 

Gjesteforskere er hjertelig velkommen, men vi understreker at de må ha egen finansiering på plass fra sitt hjemuniversitet. Fakultetet og universitetet har rutiner og prosesser for å ta imot gjesteforskere. Ta kontakt med Prof. Ellen Sæthre-McGuirk for mer informasjon om dette. 

Gruppen er åpen for å ta imot MSCA-kandidater og kan bistå i prosjektutviklingsarbeidet.​


 Forskningsgruppens leder

 Medlemmer

​​​