Nord universitets forskningsgruppe for barnelitteratur i engelskundervisningen (CLELT)

Vår gruppe favner forskning innenfor barnelitteratur, utdanning og engelsk språkopplæring. For at elever skal få et godt læringsutbytte i engelskfaget, trenger de et rikt læringsmiljø som fremmer utfordrende lesing, kognitivt engasjement og mental fleksibilitet.

​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er e​n del av faggruppe​ for ​språk og litteratur​.

Forskningsgruppen har til hensikt å styrke interdisiplinære og internasjonale forbindelser knyttet til barnelitteratur i språkundervisning, og gruppen er også forum for det åpne tidsskriftet Children’s Literature in English Language Education (CLELEjournal) som blir redigert ved Nord universitet. 

Mer om forskningsgruppen

Prosjektene i denne forskningsgruppen har som mål å bidra til dialog mellom fagområdene 

- litteraturdidaktikk med fokus på barnelitteratur,
- anvendt lingvistikk,
- språkutdanningspsykologi
- engelsk fagdidaktikk

Nord universitets forskningsgruppe for barnelitteratur i engelskundervisningen (CLELT) har til hensikt å utvikle og styrke lærerutdanningens engelskspråklige undervisning til å bli en rik kombinasjon av disse fire disiplinene. For å utvikle sterke språkelever trenger man et rikt læringsmiljø som gir utfordrende leseopplevelser, kognitivt engasjement og mental fleksibilitet.  Barnelitteratur som er laget i 21.århundret og som er relevant å bruke i språklæringen til 6-16-åringer er ofte multimodal. Det kan komme til uttrykk gjennom bilde-mediert (eks. billedbøker, grafiske noveller), handlings-mediert (eks. drama) eller oral-auditiv (muntlig fortelling og poesi som spilles ut) tilnærming til barnelitteraturen. Med dette som bakteppe, blir «tekst» begrepet stadig mer inkluderende, noe den nye Læreplan i engelsk (2020) også sier noe om: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster».​

Forskningsgruppen har til hensikt å styrke både interdisiplinære og internasjonale forbindelser knyttet til bruken av barnelitteratur i språklæringen, og er et forum for det åpne, fagfellevurderte tidsskriftet Children’s Literature in English Language Education (CLELE), som blir redigert ved Nord universitet, og blir støttet av forskingsgruppemidler. CLELE-tidsskriftets redaksjon ledes av to medlemmer av forskningsgruppen: Sjefredaktør Janice Bland og redaktør for anmeldelser David Valente. 

Kobling til pedagogiske aktiviteter

Alle prosjektene i CLELT forskningsgruppen er knyttet til pedagogisk aktivitet. 
NOTED og ERASMUS+ prosjektene er forankret i utdanning og videreutdanning av lærere: hvert år vil disse prosjektene støtte utveksling av lærerstudenter. Det innovative aspektet av NOTED prosjektet er å veilede og sikre støtte til engasjerte lærerstudenter og deres øvingslærere, for å styrke kvaliteten på engelskundervisningen og læringen i grunnskolen (1-10 klasse). ERASMUS+ prosjektet har til hensikt å utvikle engelsklærere som står i klasserommet. Målgruppen er lærere som underviser 1-7 klasse og som er bosatt i fem ​ulike europeiske land. 

Tidsskriftet Children’s Literature in English Language Education er dedikert til forskning hvor barnelitteratur blir brukt i engelsk språkopplæring. 

​​Pågående forskningspr​osjekter

Engelsk språk og litteratur – dybdelæring (ELLiL)


Prosjektet ledes av Janice Bland, Nord universitet

Prosjektmidler er tildelt for perioden 2020-2024.

 

Målet for det fire-årige NOTED prosjektet er å etablere et godt samarbeid knyttet ​til engelsk språk- og litteraturopplæring ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, Norge, og the School of Education, Bishop’s University, Québec, Canada. Til tross for det engelske språkets sterke posisjon i disse landene, trenger utdanningsmiljøene å styrkes på hva området dybdelæring betyr for engelskfaget. Prosjektet har til hensikt å utvikle engelskstudiene til å bli et tidsvindu for kreativ språk- og litteraturutdanning – dybdelesing (deep reading) for dybdelæring – og for å jobbe målrettet mot en internasjonal orientering i faget. 


Prosjektpartnere: 
Sunny Man Chu Lau, Bishop’s University, Québec, Canada
Nayr Ibrahim, Nord universitet
David Valente, Nord universitet
Corinne Haigh, Bishop’s University, Québec, Canada
Wendy King, Bishop’s University, Québec, Canada
Dr Miles Turnbull, Bishop’s University, Québec, Canada

Prosjektpartner som representerer internasjonalisering: Charlotta Maria Langejan, Nord universitet

Økonomiadministrator: Janne Marit Vist, Nord universitet

Tidsskriftet Children's Literature in English Language Education 


Sjefredaktør: Janice Bland, Nord universitet

Tidsskriftets nettside: clelejournal.org

Prosjektet påbegynt i 2013, sluttdato er åpen.

Støttet av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet og University of Vienna, Østterrike.​Dette er et avgiftsfritt fagfellevurdert, åpen tilgang tidsskrift som kommer ut to ganger i året. Tidsskriftet har til hensikt å øke innflytelsen på forskningen. Redaksjonen består av 30 fagfeller fra fem kontinent. 

Artikler fra mer enn 25 land har blitt publisert. Temaene har omhandlet: 
- visuell literacy
- kritisk literacy
- interkulturell kompetanse og ideologi
- reader-response teori
- kjønn og mangfold
- litterære språkleker og barns kreative skriving
- lærerutdanning, metodikk og utforming av materiell

Det oftest diskuterte litterære formatet er billedboken, etterfulgt av ungdomslitteratur, poesi, grafiske noveller, drama, lett-lest bøker, filmer og storyapper.  

Prosjektpartnere: 
Susanne Reichl, University of Vienna, Østterrike
David Valente, Nord universitet, Norge
Ina Batzke, Augsburg University, Tyskland
Joel Guttke, University of Duisburg-Essen, Tyskland
Bill Templer, uavhengig forsker, Bulgaria

Dannelse av interkulturelt statsborgerskap gjennom billedbøker i tidlig engelsk språklæring (ICEPELL)


Prosjektet er tildelt midler for perioden 2020-2022.
Prosjektet er ledet av Sandie Mourão, NOVA universitet, Lisboa, Portugal. Det tre-årige ERASMUS+ prosjektet har fokus på innovasjon innenfor høyere utdannings- og skoleutdanningssektoren. Målet er å styrke profilen til lærerprofesjonen gjennom å utvikle utøvernes kompetanse til trygt å inkludere interkulturelt statsborgerskap i sin utdanning som en del av den tidlige engelskopplæring. Målgruppen er skoleenheter – praktikere (engelsklærere, lærere med bibliotekansvar, lærerstudenter), barn i alderen 5-12 år og lærerutdannere. 

Prosjektpartnere:
Janice Bland, Nord universitet
Nayr Ibrahim, Nord universite, lokal leder for prosjektett
David Valente, Nord universitet
Tatia Gruenbaum, Avans University of Applied Sciences, Nederland
Carmen Becker, Braunschweig University, Tyskland

Representant for Universitetskole-prosjektet: Hege Elisabeth Edvardsen, Nord universitet

Økonomiadministrator: Janne Marit Vist, Nord universitet

Medaktører i prosjektet: 

CyberBridge


Støttet av Nord universitet og Dekom-ordningen (desentralisert kompetanseutvikling).

CyberBridge er en sammensmelting av iOS teknologi og undervisningsmetoder som er gjort lett tilgjengelig og distribuert ved å bruke lavkost produksjonsmetoder og sosiale medier. 

Målet er å skape et innhold som daglig er tilgjengelig for lærere som underviser i engelsk i 1.-10. klasse: Våre 3-5 minutters lange YouTube-videoer og Facebook-innlegg inkluderer sanger, rim og leker; grammatikk; hvordan man kan anvende litteratur i klasserommet; og hvordan engelsk kan flettes inn i flere fag. 

Dette prosjektet går på tvers av campuser, på tvers av generasjoner, det er tverrfaglig, og i tillegg er det et gjensidig samarbeid mellom skoler og universitet.  Det primære målet med prosjektet er å vise at digital læring kan gå begge veier, og at lærere og studenter kan aktivt bidra med sine ideer for å fullføre prosjektets idegrunnlag som sier at «man er aldri for gammel for å lære, og aldri for ung til å undervise». 

Prosjektpartnere: 
Heidi Haavan Grosch, programvert, Nord universitet
Steven Williams, programvert, Nord universitet
Greg Curda, teknisk konsulent, Nord universitet
Camtimul, student-drevt teknisk crew


CyberBridge YouTube-kanal

EMPART pilot project 


Pilotprosjektet EMPART (= Empowered participation in teaching practice) er finansiert med Såkornmidler 2021–22. Prosjektet involverer et trekantsamarbeid mellom universitetsskolen Bankgata Ungdomsskole, Fakultetet for lærerutdanning og- kunst og kulturfag ved Nord universitet og andreårs lærerstudenter (MAGLU) med spesialisering i engelsk. 

Prosjektets mål er å skape et handlingsrom for gjensidig forberedelse, veiledning, observasjon av, og diskusjon om, studentenes lærerpraksis som involverer de ulike partene – skolens studentveiledere, universitetet og studentene (og, viktigst av alt, skolens elever).   

 
Prosjektpartnere: 
Janice Bland, Nord universitet
Ruta Andreassen, Bankgata skole 
Remi Antonsen, Bankgata skole 
Katrine Lekang Eiterjord, Bankgata skole ELLRA 

ELLRA er et internasjonalt nettverk nylig etablert av en gruppe frivillige, inkludert to medlemmer av forskningsgruppen Nord CLETL: Nayr Ibrahim and David Valente. 

ELLRA, Early Language Learning Research Association, er et internasjonalt nettverk med 120 medlemmer fra 93 univeristeter utviklet fra AILA ELLReN, først lansert i 2015 for rette søkelyset på forskning om tidlig språkutvikling (barn 3–12 år). ELLRAs mål er å bidra økningen av nasjonale og regionale forskningsgrupper og til å stimulere ny forskning på mangfoldet av temaer på feltet. 

ELLRAs målsetting er:
  • Å skape synergier på tvers av forskningsfelt som omfatter små barns læring av nye språk i førskole og skole internasjonalt
  • Å skape en felles agenda for forskning på feltet tidlig språklæring
Styret i ELLRA har følgende medlemmer:

​Role
​Name
​Institution
​​Country
​President 
​Sandie Mourão 
​Nova University Lisbon
​Portugal 
​Vice-presid​ent 
​Joanna Rokita Jaśkow 
​Cracow University
​Poland 
​Secretary 
​Sviatlana Karpava 
​University of Cyprus
​Cyprus 
​Treasurer 
​Nayr Ibrahim 
​Nord University
​Norway 
​Membership Officer
​Melanie Ellis
​Silesian University of Technology
​Poland 
​Communications Director 
​David Valente
​Nord University
​Norway
​Board member BD 1 
​He Sun
​Nanyang Technological University
​Singapore 
​Board member BD 2 
​Yan Zhu 
​Fudan University
 China 
​Board member BD 3 
​Maria-Jesus Inostroza
​University of Concepcion
​Chile ​Ph.d.-prosjekter

Tilrettelegging av spontan muntlig kommunikasjon gjennom improvisasjonsaktiviteter i det engelske klasserommet

Stipendiat: Anke Zondag

Dette prosjektet undersøker potensialet ved å bruke dramabaserte metoder for øving av spontan engelsk tale i klasserommet. Anke Zondag undersøker improvisasjonsaktiviteters innflytelse på taletilliten til EFL-lærerstudenter. 

Etter å ha reflektert over egen improvisasjonserfaring på universitetsnivå, prøvde lærerstudenter ut noen improvisasjonsaktiviteter i skolepraksisen sin. Lærerstudentenes erfaringer i universitetets klasserom og skolepraksis ble undersøkt for kjennetegn. 

Gjennom hele prosjektet er fenomenet reluctant speaker viet spesiell oppmerksomhet.

Bildebøker som utgangspunkt for dybdelæring i interkulturelt medborgerskap i engelsk fagdidaktikk 

Stipendiat: David Valente

Dette PhD-prosjektet undersøker betydningen av bildebøker som katalysator for dybdelæring i interkulturelt medborgerskap i engelsk fagdidaktikk på 1-7 trinn i grunnskolen. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan kan bildebøker bidra til dybdelæring i interkulturelt medborgerskap i engelsk fagdidaktikk?

Hvordan kan bildebøker fungerer som støttende stillas for lærere i arbeidet med å utvikle undervisningsmateriell i engelskfaget? (artikkel 1)
Hvilken rolle kan gjennomtenkt mediering av bildebøker i engelsk fagdidaktikk ha for utvikling av dybdelæring i interkulturelt medborgerskap hos elever på barnetrinnet? (artikkel 2)

Hvordan kan undervisning, veiledning og gruppearbeid i lærerutdanningen forbedre engelsklæreres kompetanse i å fostre interkulturelt medborgerskap? (artikkel 3)

Prosjektet utforsker bruk av bildebøker med tema interkulturelt medborgerskap i tre ulike nasjonale skolekontekster: Norge, Portugal og Italia. Skolene er alle knyttet til Erasmus + prosjektet som kopler bildebøker i engelsk fagdidaktikk på barnetrinnet med interkulturelt medborgerskap og dybdelæring.

​​​
 Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer

​Tilknyttede medlemmer: 

Nicola Daly, Senior Lecturer, University of Waikato, New Zealand

Gail Ellis, British Council Paris, Co-founder Picturebooks in European Primary English Language Teaching​

Jena Habegger-Conti, Associate Professor of English, Western Norway University of Applied Sciences

Emilia Luukka, PhD fellow, Tampere University, Finland

Dolores Miralles-Alberola, Lecturer, Facultad de Educación, University of Alicante, Spain 

Anita Aune Nestvold, lektor, Mosjøen videregående skole, Prosess- og nettverksleder DEKOM

Sissil Lea Heggernes, førstemanuensis, ​OsloMet​

Jennifer Duggan, førstelektor i engelsk, 
Universitetet i Sørøst-Norge​

Malin Lidström Brock , Senior Lecturer
Luleå University of Technology, Sweden

Marie Wallin, Senior Lecturer, Luleå University of Technology, Sweden​

Christine Biebricher, Senior Lecturer, The University of Auckland, New Zealand​