Innovasjon, ledelse og teknologi

Forskningsgruppen «Innovasjon, ledelse og teknologi» retter oppmerksomheten mot forskning og utvikling i utdanningssektoren.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.
Forskningen kan rettes mot begrepene hver for seg, eller sees i en sammenheng. Innovasjon legges til grunn for forskningen gjennom en praksisnær og pedagogisk tilnærming. 

Innovasjonsbegrepet omfatter tematiske områder som nyskaping og forbedring gjennom utprøving i kollektive læringsprosesser. Behovet for kunnskap om innovasjon vil på den ene siden dreie seg om å kunne forstå og forholde seg til endringer, og på den andre siden å komme på offensiven i forhold til forbedring av praksis på egne arenaer.

Forskning om ledelse kan rettes mot lokale, regionale og nasjonale satsingsområder. Situasjonsbestemt ledelse  av profesjonelle læringsfellesskap vil også kunne bidra til utforsking og forbedring av praksis.

Læring i utdanningssektoren utfordres daglig av ny teknologi. Forskning om pedagogisk bruk av teknologi i læringsarbeid vil kunne bidra til å se muligheter til læring i en utvidet kontekst. Landsdelen ser utfordringer i å utvikle gode strukturer og teknologiske plattformer for distriktrettet utdanning. Digital utvikling utfordrer ledere og lærere. Forskning innenfor teknologi vil kunne bidra til kunnskapsutvikling på området.

Kobling mot utdanning og praksisfelt

Forskningen har som mål å utvikle ny kunnskap om innovasjon, ledelse og teknologi for å kunne tilby en tidsaktuell utdanning som er relevant for samfunnet. 

Kunnskapen som genereres gjennom denne forskningen skal formidles til lærerutdanningene, styrer- og rektorutdanningen og lærerutdannere. Publisering av forskningsartikler, antologier og lærebøker vil være rettet mot disse utdanningene og praksisfeltet. Doktorgradsarbeid og masteroppgaver kan knyttes til aktuelle forskningsprosjekt.


 Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer

Elise Ansby (stipendiat) 
Nils Ole Nilsen