Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse

Forskningsgruppen tar for seg problemstillinger innenfor: Inkludering og kvalitet i kroppsøving, friluftsliv med vekt på motivasjon, ledelse og inkludering. Forskningsgruppens studier tar også utgangspunkt i aktivitetsgrad og fysisk form blant barn, unge og voksne, samt studer innenfor kosthold og helse.

​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er en del av faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv.
Forskningsgruppens studier tar blant annet utgangspunkt i helsefremmende perspektiver, hvor fysisk aktivitet og kosthold er sentralt. Forskningsgruppen bedriver også forskning med tanke på å frembringe kunnskap som bidrar til å inkludere flere i kroppsøvingsfaget, både med pedagogiske, sosiologiske og psykologiske perspektiver, samt forskning med tanke på å frembringe kunnskap omkring motivasjon i kroppsøvingsfaget.

Masterstudenter med relaterte tema har tilbud om deltakelse i forskergruppen. Forskergruppens medlemmer samarbeider med masterstudenter om publiseringer. Forskningsgruppens artikler brukes i undervisning både på master og bachelor.

Pågående forskningsprosjekter

Barn og unges fysiske aktivitetsnivå - fire delprosjekter (Children and youths physical activity level): 

Delprosjekt 1: Campusprosjektet

Prosjektet tar for seg barn og unges fysiske aktivitetsnivå. Prosjektet tar for seg fire delprosjekter som ser nærmere på mekanismer som gjør at barn og unge i ulik grad er i fysisk aktivitet, og hvordan en best mulig kan legge til rette for fysisk aktivitet blant barn og unge, på skole og i fritid. Det er foretatt longitudinelle målinger av de samme ungdommenes fysiske aktivitetsnivå, fysisk form, trivsel og aktivitetsmønster fra ungdommene var 14 år til de var 19 år (2010-2015). 

Det er publisert flere artikler med utgangspunkt i dette datamaterialet, som har blitt ledet av professor Pål Lagestad. 

Delprosjekt 2: Barnehagens rolle for barns fysiske aktivitet

Det er foretatt datainnsamling av 279 barnehagebarns fysiske aktivitetsgrad, samt fysisk aktivitetsgrad til de 70 barnehageansatte som har fulgt disse barna i barnehagen (2017). Det er også blitt utført en spørreskjemaundersøkelse blant de barnehageansatte og disse barnas foreldre. Det er publisert to artikler fra dette delprosjektet, og flere andre artikler er for tiden under bearbeiding. 

Prosjektet ledes av PhD student Karin Kippe i samarbeid med professor Pål Lagestad. 

Delprosjekt 3: «What's in it for me?» 

En studie av ungdoms forhold til bevegelsesaktivitet. Det er foretatt aktivitetsmålinger og spørreskjemaundersøkelse blant 319 ungdomsskoleelever i 7. klasse og 8. klasse (2017 og 2018). De samme undersøkelsene vil også bli gjennomført når disse elevene er i slutten av 9. klasse. Det er publisert en artikkel fra dette delprosjektet, og flere andre artikler er for tiden under bearbeiding. 

Prosjektet ledes av PhD student Hilde Mikalsen i samarbeid med professor Pål Lagestad. 

Delprosjekt 4: Grunnskolelæreres strategier for å tilfredsstille kravet om fysisk aktivitet i andre fag enn kroppsøving

Intervensjonsstudie av læreres tilrettelegging av fysisk aktivitet i undervisningen. Det vil bli foretatt målinger av elevers aktivitetsnivå før intervensjonen og under intervensjonen (2019), samt intervjuer av de involverte lærerne. Prosjektet ledes av PhD-student Sondre Lomsdal i samarbeid med professor Pål Lagestad. Intervjuer av videregående elever omkring kroppsøving: 26 elever er blitt intervjuet, og flere artikler fra prosjektet er under utarbeidelse. 

Prosjektet ledes av professor Pål Lagestad. Flere av deltakerne har pågående mindre forskningsprosjekter, som ikke nevnes i detalj her.

Avsluttede forskningsprosjekter 

Intervjuer av videregående elever omkring kroppsøving


Bjerke, Ø., Lyngstad, I, & Lagestad, P. (2016).Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Lyngstad, I., Bjerke, Ø., & Lagestad, P. (2017). "The teacher sees my absence, not my participation". Pupils' experiences of being seen by their teacher in physical education class. Sport, Educaction and Society.

Lagestad, P., Lyngstad, I., Bjerke, Ø., & Ropo, E. (2019). High School students’ experiences of being ‘seen’ by their physical education teachers .  Sport, educaction and Society.
 
Lyngstad, I., Bjerke, Ø., & Lagestad, P. (2019). Phronesis, praxis and autotelic acts in physical education teaching.  Sport, Educaction and Society.

Lyngstad, I., Bjerke, Ø., & Lagestad, P. (2019). Students’ views on the purpose of physical education in upper secondary school. Physical education as a break in everyday school life – learning or just fun? Sport, Educaction and Society.

Longitudinelt studie av ungdommer


Lagestad, Pål Arild; Mehus, Ingar. 
The Importance of Adolescents’ Participation in Organized Sport According to VO2peak: A Longitudinal Study. Research Quarterly for Exercise and Sport 2018 ;Volum 89.(2) s. 143-152

Lagestad, Pål Arild; Sørensen, Arne. 
Longitudinal changes in sports enjoyment among adolescents. Journal of Physical Education and Sport 2018 ;Volum 18.(1) s. 89-97

Lagestad, Pål Arild; van den Tillaar, Roland; Mamen, Asgeir. 
Longitudinal changes in physical activity level, body mass index, and oxygen uptake among Norwegian adolescents. Frontiers In Public Health 2018 ;Volum 6.(97)

Lagestad, Pål Arild. 
Longitudinal changes and predictors of adolescents’ enjoyment in physical education. International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017 ;Volum 9.(9) s. 124-133

Lagestad, Pål Arild; Floan, Oddbjørn; Moa, Ivar Fossland. 
Longitudinal Changes in AbsoluteVO2peak, Physical Activity Level, Body Mass Index, and Overweightedness among Adolescents in Vocational and Non-Vocational Studies. Frontiers In Public Health 2017 ;Volum 5. s. 1-9.

Lagestad, P., Mikalsen, H., Ingulfsvann, L.S., Lyngstad, I., & Sandvik, C. (2019). Associations of participation in organized sport and self-organized physical activity in relation to physical activity level among adolescents. Frontiers In Public Health 

Artikler knyttet til PhD stipendiater


Fossdal, Tom Stian; Kippe, Karin Oddbjørg; Handegård, Bjørn Helge; Lagestad, Pål Arild. 
“Oh oobe doo, I wanna be like you” associations between physical activity of preschool staff and preschool children

Kippe, Karin Oddbjørg; Lagestad, Pål Arild. 
Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children. Frontiers In Public Health 2018 ;Volum 6.

Mikalsen, Hilde Kristin; Lagestad, Pål Arild. (2018). What’s in it for me? Young teenagers’ meaning-making experiences of movement activities. Sport, Education and Society.

Mikalsen, Hilde Kristin; Lagestad, Pål Arild (2019). Does eagerness for physical activity matter? The association between eagerness and physical activity among young teens.

Mikalsen, Hilde Kristin; Lagestad, Pål Arild (2019). Adolescents' meaning-making experiences in physical education – in the transition from primary to secondary School. Sport, Education and Society.

Ulstad, S. O., Halvari, H., Sørebø, Ø., & Deci, E. L. (2018). Motivational predictors of learning
strategies, participation, exertion, and performance in physical education: A randomized
controlled trial. Motivation and Emotion, 42(4), 497-512. https://doi.org/10.1007/s11031-018-9694-2

Ulstad, S. O., Halvari, H., & Deci, E. L. (2018). The role of students’ and teachers’ ratings of
autonomous motivation in a self-determination theory model predicting participation in physical education. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1476917

Ph.d.-prosjekter 

Barnehagens rolle for barns fysiske aktivitet


Stipendiat: Karin Kippe
Hovedveileder: Pål Lagestad 
Biveileder: Idar Lyngstad


Barnehageansatte er rollemodeller for barn når det gjelder fysisk aktivitet og ansatte i barnehagen skal fungere som motivatorer overfor barn når det gjelder fysisk aktivitet. Dette kan på sikt være med å danne gode fysiske aktivitetsvaner blant den oppvoksende generasjon. 90 prosent av barn mellom 1-5 år går i barnehage. Barnehagen er en arena de fleste barn oppholder seg i løpet av dagen. Slik kan barnehagen bidra til å påvirke barns helse både på kort og lang sikt, samt bidra til utjevning av sosiale forskjeller som er et viktig prinsipp for folkehelsearbeidet.

"What's in it for me?"


Stipendiat: Hilde Mikalsen
Hovedveileder: Pål Lagestad 
Biveileder: Reidar Säfvenbom

En studie av ungdoms forhold til bevegelsesaktivitet. Det overordnede målet med denne studien er å øke innsikt i, og forståelse for ungdoms erfaringsbaserte vurderinger og emosjoner og handlingsvalg knyttet til bevegelsesaktivitet. Forskningsprosjektet vil bestå av en kvantitativ longitudinell studie, og en kvalitativ intervjustudie, og har som mål å belyse utviklingen av relasjonen mellom den enkelte unge og kroppsøvingsfaget, den organiserte idretten og i den selvorganiserte aktiviteten på fritiden. Studien skal følge de unge i overgangen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet fordi denne overgangen er lite berørt i forskning.

Grunnskolelæreres strategier for å tilfredsstille kravet om fysisk aktivitet i andre fag enn kroppsøving.


Stipendiat:  Sondre Lomsdal 
Hovedveileder: Pål Lagestad 
Biveileder: Idar Lyngstad

Regjeringen har lenge arbeidet for et forslag som sikrer alle elever fra 1.-10. klasse minst 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag. Ordningen er tenkt å føre til minst én time daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, og skal finansieres som et folkehelsetiltak. Det er derfor ikke snakk om ekstra kroppsøvingstimer eller å utvikle et eget fysisk aktivitets-fag, men aktiviteten skal integreres i andre fag. Målet med denne studien er å se nærmere på andre lærere enn kroppsøvingslærere sin strategi for å innføre fysisk aktivitet i eget fag (slik det er foreslått av Stortinget), hvordan de tenker løse dette, hva de opplever de har av kompetanse for å gjøre dette, samt hvilke utfordringer de opplever med tanke på å innføre fysisk aktivitet som en del av eget fag.

Friluftslivslæreres profesjonspraksis i ledelse av sosiale læringsprosesser


Stipendiat: Inger Margrete Tronstad
Hovedveileder: Idar Lyngstad

Studien belyser profesjonspraksis hos friluftslivslærere for å lede og håndtere sosiale læringsprosesser på friluftslivsturer, og studien har til hensikt å  utdype hva profesjonskunnskap i friluftsliv er eller kan være, ut over ren faglig kunnskap. Teoretiske perspektiver i studien er ledelsesteori på vekt på lederstil, gruppeprosesser og konflikthåndtering, samt praktisk dømmekraft og pedagogisk klokskap. Forskningen har fokus på opplæring i friluftsliv med relativt voksne ungdommer i videregående skole og folkehøgskole.  Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer