Forskningsgruppe Kultur og dannelse

Forskningsgruppen Kultur og dannelse fokuserer på humanvitenskapelig forskning, særlig innen utdanning, dannelse og kulturell utvikling. Forskningsgruppen forener forskere fra mange fag, herunder litteratur, religion, filosofi og historie. Kultur og dannelse har som mål å fremme tverrfaglig samarbeid, internasjonal deltakelse og høyprofilert forskningsformidling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen er en del av faggruppe​ for ​språk og litteratur​.

Forskningsgruppen samler forskere fra flere fagdisipliner og spesialiseringer, og skal fremme forskningssamarbeid innen utdanning, humaniora og kultur. Som stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» nylig har fastslått, er de humanistiske fagene «dannelsesfag som inngår i grunnmuren i … debatten i det offentlige rom» og innprenter de demokratiske verdiene og humanistiske prinsippene fremmet av den norske læreplanens overordnede del. I møte med vidtrekkende politiske og teknologiske endringer, fra kommodifisering til klimaendringer, er et gjennomtenkt og kritisk blikk på vår kulturhistorie og identitet av største viktighet – for å bekjempe urettferdighet, forenes om gode felles verdier og se for oss en bærekraftig fremtid. Det er i klasserommet at så mye av denne utviklingen finner sted, enten man diskuterer mangfold eller grubler over diktanalyse, og denne forskningsgruppen har derfor sterkt fokus på utdanningsfeltet, fra forutsetningene for dybdelæring til dynamikken innen skoleledelse.

Les mer om forskningsgruppen

Forskningsgruppen Kultur og dannelse ble opprettet i 2011 og har vokst til en av de største forskningsgruppene ved fakultetet. Gruppen har medlemmer ved flere av Nord universitets  studiesteder. 

Gruppens opprinnelig navn i 2011, "Studier i visuelle kunstfag," reflekterte  fagprofiler til gruppens første medlemmer. I 2013 skiftet gruppen navn til "Kultur og dannelse" for å understreke det bredere fagområdet. I 2020 ble gruppen omstrukturert for å samsvare med den forbedrede profilen til Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. Gruppen er fortsatt fokusert på humanistiske fag, særlig litteratur, filosofi, historie, religion og språk. Rollen til disse feltene i studenters læring, utvikling og dannelse, både i og utenfor klasserommet, er en samlende prioritering.

På bakgrunn av den rike ekspertisen og robuste forskningsprofilen til vårt tverrfaglige miljø, vil det første fokuspunktet for denne gruppen være «Verdier og kultur.» Vår samtids progressive verdier har et dypt rotnett innen utdanning og profesjonsvirksomhet, religion og ritualer, lingvistikk og litteratur, filosofi og historie, og i vårt felles forsøk på å forstå og fremme disse verdiene, især i den grad de underbygger personlig utvikling og faglig dannelse, vil vi prioritere forskning innen:

  • humanvitenskapelig utdanning og praksis
  • religionshistorie
  • litteraturvitenskap og kulturkunnskap
  • filosofi og etikk
  • modeller for toleranse, rettigheter og identitetsformasjon
  • politisk og sosial historie
  • bærekraft og teknologi

Kobling mot utdanning

Mye av forskningen som denne gruppen foretar skal bidra til utvikling av humanistiske fagpedagogikk, både generelt som felt og mer direkte for programmene ved Nord, som master i grunnskolelærerutdanning  og bachelor i engelsk. Mange av medlemmene våre deltar også i forskningsprosjekter om klasseromsdynamikk og modulkonstruksjon, og jobber tett med  skoler og kommuner.  Temaet «verdier og kultur» vil lede gruppens arbeid de kommende tre årene, og ligger tett på de norske læreplanenes kjerneverdier, spesielt «Kritisk tenking og etisk bevissthet» og «Identitet og kulturelt mangfold». Vi er glade for å ha stipendiater som deltar i vår forskning, og ønsker også å invitere studenter til å delta i arrangementer og diskusjoner.

​Pågående prosjekter

​Forskningsseminar

Koordinator: Kåre Fuglseth.

Beskrivelse: Kultur og dannelse arrangerer forskingsseminar om relevante tema for forskingsgruppa. Medlemer i gruppa vert inviterte til å ha innlegg og får ein hovudrespondent / criticus primus. Dette gjeld òg stipendiatar. Andre utanfor gruppa (andre faggrupper på FLU o.l.) kan bli inviterte til å halde innlegg og vere criticus. Interesserte kan melde seg til Kåre Fuglseth.

Opplegg for møta:
skriftleg innlegg 1 veke før møtet, 5-15 sider
kort presentasjon på møtet
oppnemnd hovudrespondent / criticus som byrjar drøftingane
ordet går rundt til alle
felles diskusjon til slutt. 

Formål: Poenget er at innlegga skal vere tekstar under arbeid, upubliserte, kanskje berre idear ein treng respons på. Målet er at forskere skal dra nytte av den delte kunnskapen og kompetansen til gruppa.​

Lesegruppe

Koordinator: Jamie Callison

Beskrivelse: Forskningsgruppen Kultur og dannelse inkluderer medlemmer med diverse spesialiseringer, og arrangerer derfor en lesegruppe som gir medlemmene mulighet til å lære om nye utviklinger på sitt eget og andres fagområde.

Opplegg for møtene:
       Koordinator gir deltakere et valg av litteratur (30-50 sider for hvert møte).
       Gruppen stemmer på det de ønsker å lese.
​       Koordinator sender rundt før av møtet:
o den valgte litteraturen
o spørsmåler og diskusjonsemner
Medlemmer møtes personlig og / eller digitalt for å diskutere litteraturen.

Formål: Lesegruppen er et forum for intellektuell debatt. Det gir forskeropplæring av introduserer medlemmene til ny utvikling i forskningslitteratur. Over tid skal diskusjon blant medlemmene skape et forskningsmiljø; delte forskningsspørsmål vil dukke opp og gi grunnlag for tverrfaglige forskningsprosjekter som er kvalifisert for ekstern finansiering.

Gjesteforelesninger

Koordinator: Andrew McKendry

Beskrivelse: Ledende forskere fra hele verden vil bli invitert til forelesninger og workshops, både i forbindelse med årets sluttseminar og ved andre arrangementer I løpet av perioden. 

Kom gjerne anbefalinger på aktuelle gjesteforelesere; kontakt Andrew McKendry.

NANGERONI: VIRTUS ET HUMANITAS 

Koordinator: Gabriella Gelardini

Beskrivelse: Nangeronimøtet i 2022 og 2024 vil avholdes ved Nord universitet. Denne tverrfaglige og multi-institusjonelle konferansen skal fokusere på utdanningens rolle i å kultivere og dele dyder og verdier i den gamle middelhavsverdenen ved begynnelsen av den vanlige æra. Det vil bli publisert tidsskrifter/bøker. 

APPALLING OCEAN, VERDANT LAND: USA OG HAVET​

Koordinator: Ken Runar Hanssen

Beskrivelse: Den biennale ASANOR-konferansen vil i 2022 bli avholdt ved Nord universitet. Konferansen hilser velkommen fremlegg innen litteraturvitenskap, historie og statsvitenskap som utforsker hvordan – fra pilgrimslandingen ved Plymouth Rock til pågående navigasjonsfrihetsoperasjoner i Sørøst-Asia, fra Melvilles skrekk over det halvveis skjulte liv til Stevens’ velsignede lengsel etter orden – havet har vært et sentralt element innen den amerikanske kampen for selvforståelse.

Ph.d.-veiledning

 Kultur og dannelse har vært særlig opptatt av forskningsområdet Higher degree research, som konsentrerer seg om forskning om veiledning på master- og doktorgradsnivå med vekt på veiledningen innenfor de humanistiske fagene i lærerutdanningen. Gruppen har tatt imot internasjonale gjester fra blant annet IDERN og har holdt papers internasjonalt om temaet.  Mange av forskningsgruppens medlemmer er kvalifiserte veiledere. Gruppen er interessert i å ta imot flere doktorgradsstudenter og stipendiater og utvikle flere ph.d.-kurs.​

Studentpris

Forskningsgruppen Kultur og dannelses studentpris er en årlig utmerkelse som tildeles det mest fremragende essay skrevet av en bachelorstudent ved Fakultet for lærerutdanning og kunstog kulturfag. Essayet kan være skrevet på norsk, engelsk, eller samisk, og det kan være innen ethvert fag eller emne som tilbys ved fakultetet; det vil vurderes—av en interdisiplinær fagkomité—ut fra kvaliteten på dets idé, forskningsgrunnlag, skriftlige fremstilling og argumentasjon. 


Avsluttede prosjekter 
 

Humaniora, politikk og samfunn  

Forskningsgruppen har mellom 2016-2019 hatt utdanning og demokratiutvikling som seminartema og har i den forbindelse hatt gleden av å invitere internasjonale gjester til oss. Humaniora, demokrati og kritisk tenkning har således vært et sentralt tema for gruppen. Vårt arbeid på dette temaet knytter oss også nærmere til forskningsgruppen i Praktisk kunnskap.

Masterteach

Kultur og dannelse har arbeidet med MASTERTEACH prosjektet siden 2016, som da hadde tittel TEACH. Prosjektet ser nærmere på pedagogisk fagkompetanse i de humanistiske fagene i lærerutdanningen og dens relasjon til dyp fagkompetanse i de konkrete humanistiske fagene. 

I 2019 besøkte gruppene våre finske samarbeidspartnere og deltok sammen med dem på NOFA7, Nordic Conference on Teaching and Learning in Curriculum Subjects i Stockholm. 

Form uten innhold

Form uten innhold er et bokprosjekt som ble utviklet som avslutningen av gruppens Norgesuniversitetssprosjekt om iPad i undervisningen. iPad i undervisningen er et ferdigstilt prosjekt og boka er avrundingen av dette prosjektet. Boka er publisert ved Universitetsforlaget, redaktør er Kåre Fuglseth.

Gruppens arbeid var finansiert gjennom Norgesuniversitetet. 

Samarbeidsworkshop med Praktisk kunnskapens teori: The Value(s) of Education 

Kultur og dannelse gikk sammen med forskningsgruppen Den praktiske kunnskapens teori om en workshop med tittel The Value(s) of Education. Dette arbeidet fortsetter forskningsgruppen Den praktiske kunnskapens teori med.

Digital humanities (DH) 


Gruppen jobbet med digital humanities i et kultur og dannelsesperspektiv i ​perioden 2015-2017. Bruken av digitale verktøy har endret både innholdet og praksisen av undervisning og forelesning av humanistiske fag, og i mellomrommet mellom møtet av humanistiske fag og digitale verktøy har nye forskningsspørsmål og -felt krystallisert seg. Dette mellomrommet bidrar til å styrke kulturfagenes transdisiplinære og interdisiplinære vesen. 

Samtidig som det digitale har hatt en tydelig innvirkning på disse tradisjonelle, akademiske fagområdene, kan også disse fagområdene og deres fremgangsmetoder for forskning og problemstillinger spille en betydelig rolle i å utfordre og videreutvikle vår tids bruk av digitale verktøy og digital media. Dette tosidige samspillet står i sentrum av gruppens arbeid i DH. 

Ph.d.-prosjekter

Eksistensiell danning og didaktisk praksis i lærerutdanning


Stipendiat: Barbro Fossland

Dette ph.d.-arbeidet utforsker eksistensielle aspekter ved studenters profesjonelle utvikling, med utgangspunkt i pedagogiske dialoger. Rammen er hermeneutisk fenomenologisk.
 Forskningsgruppens leder

 Medlemmer

 Tilknyttet medlem