Litteratur og didaktikk

Forskingsgruppa er et diskusjons- og samarbeidsforum for forskning på litteratur, lesing og litteraturundervisning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Forskningsgruppa er e​n del av faggruppe​ for ​språk og litteratur​.
Forskningsgruppa litteratur og didaktikk vil profilere seg ved å særlig undersøke grenseflatene mellom litteraturvitenskap, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk. For eksempel vil vi undersøke hvordan litteraturvitenskapen informere litteraturdidaktikken, og omvendt. Gruppa har ellers særlig interesse for nordnorsk og trøndersk litteratur- og kulturhistorie, og gruppa ser det som et særlig ansvar å forvalte litteraturhistorisk forsking med et regionalt tilsnitt.

Gruppa vil arbeide med sentrale litteraturdidaktiske, litteraturhistoriske og litteraturvitenskapelige problemstillinger, som for eksempel: 
  • Legitimeringsspørsmål (hvorfor skal litteratur ha en plass i skolens undervisning?)
  • danningsteori og litteraturundervisninga (hva er litteraturundervisningas bidrag til danningsprosesser?)
  • metode (hvordan skal man arbeide med litteratur i skolen?)
  • spørsmålet om kanon (hvilke tekster er aktuelle i skolens litteraturundervisning). 
Forskere i gruppa arbeider med litteraturhistoriske prosjekt om sentrale forfattere som Dass, Wergeland, Hamsun og Vinje, viktige samtidsforfattere som Merethe Lindstrøm, Gro Dahle og Ingvild H. Rishøi, men også mindre kjente (gjerne regionale) forfatterskap. Gruppas medlemmer har til sammen ei brei teoretisk tilnærming til didaktikk og litteraturforsking. 

Hovedmålet for gruppa er å utvikle et sterkt forskningsmiljø innenfor feltene litteraturdidaktikk og nordisk litteraturvitenskap i Nord-Norge. Gruppas ambisjon er å gi solide bidrag på begge feltene, og samtidig sørge for at den didaktiske forskningen og litteraturforskningen kommer i fruktbar dialog.

Kobling mot utdanning

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfags viktigste samfunnsoppdrag er å utdanne godt kvalifiserte lærere til skolen. Forskingsgruppens viktigste bidrag her vil følgelig være å sikre solid forskingsbasert undervisning i det sentrale skolefaget norsk. Både den didaktiske, praksisnære forskingen og den littera-turvitenskaplige grunnlagsforskningen vil være viktig i så måte. Dette er i tråd med fakultetets strategi: «Forskingsaktiviteten skal innbefatte grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid (…)» Slik bidrar gruppa til fakultetets målsetning om å «utvikle profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den forskingsbaserte kunnskapen relatert til dette» (presentasjon av FLU på nord.no). 

I tråd med fakultetets forskningsfokus på profesjonskunnskap, vil litteraturlærerens praksiskunnskap være et aktuelt forskningsområde. Litteraturundervisninga i skolen har en sentral rolle å spille innenfor de tre tverrfaglige temaene i det nye læreplanverket: bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse. Forskere i forskergruppa arbeider allerede med litteraturhistoriske undersøkelser med særlig henblikk på politikk og ideologi og danningsspørsmålet i lys av litteraturundervisninga (jf. demokrati og med-borgerskap), økokritisk litteraturvitenskap (jf. bærekraftig utvikling) og et prosjekt om affekter og barnebøker er under utvikling (jf. folkehelse). 

Litteratur- og leseundervisning har selvsagt en helt grunnleggende betydning for å danne kompetente og velfungerende medborgere. Forskergruppa vil derfor kunne forankre framtidige og pågående forskingsprosjekt i disse tverrfaglige temaene.​

Forskningsprosjekter

Den profesjonelle litteraturlæreren 

Prosjektleder: Hallvard Kjelen 
Prosjektet har som siktemål å framskaffe mer kunnskap om litteraturundervisning i skolen med særlig fokus på litteraturlærerens praksis. 

Publikasjon: 

Nordlit 48 er no ute:  ​

​​https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/583​.

Nummeret handlar om litteratur og litteraturdidaktikk og består av artiklar som analyserer skjønnlitteratur og diskuterer fagdidaktiske problemstillingar. Kanoniske tekstar, samisk litteratur, barne- og ungdomslitteratur, eventyr, romanar, lyrikk, korte prosatekster og samtidslitteratur blir tolka og diskutert i didaktisk kontekst. Forfattarstudiet ved UiT Norges arktiske universitet blir òg presentert. Temanummeret er eit samarbeidsprosjekt mellom forskargruppa Litteratur og litteraturdidaktikk ved Nord universitet og Nordlit, og er redigert av Morten Auklend (UiT), Hallvard Kjelen (NU), Rolf Gaasland (UiT og NU)​. Kontaktperson forskningsgruppa

 Medlemmer

Eksterne medlemmer: 

Kathrine Fosshei
Cathrine Bjerknes
​​​​​Morten Auklend (UiT)​