Matematikkundervisning og -læring

Formålet med gruppen er å styrke den matematikkdidaktiske forskningen ved Nord universitet og bidra til kompetansehevning for medlemmene i gruppen.

​​​​​​​​​Forskergruppen er en del av faggruppe Grunnskolelærerutdanning
Interesseområdet er undervisning og læring i matematikk i barnehage, skole (grunnskole og videregående) og lærerutdanningene. Gjennom diskusjonene i gruppen og deling av relevant forskningslitteratur vil vi bidra til å øke kvaliteten på lærerutdanningene.

Formålet med forskergruppen er forankret i fakultetets strategi og er på linje med strategiens hovedformål om "å utvikle både profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den forskningsbaserte kunnskapen relatert til dette". Forskergruppen arbeider med å realisere dette målet gjennom å diskutere spørsmål knyttet til undervisning, holde interne seminarer, dele og diskutere relevant forskningslitteratur, diskutere nye utlysninger, planlegge små forskningsprosjekt for studenter, forberede konferanseforedrag og å gi tilbakemelding på hverandres forskningsartikler. Interesseområdet er undervisning og læring i matematikk i barnehage, skole og lærerutdanningene.

Pågående forskningsprosjekter

Læremuligheter i lærebøker


Prosjektleder: Marja van den Heuvel-Panhuizen 

Formål: Å gjennomføre lærebokanalyse av norske lærebøker 

Programmering i skolen 


Prosjektleder: Asif Mushtaq 

Formål: Å gjøre forskning i forbindelse med innføring av koding i grunnskolen

De siste tiårene har datateknologi endret samfunnet vårt på en drastisk måte; på godt og vondt gjennomlever vi en antagelig ustoppelig revolusjon drevet av datamaskiner og algoritmer. Dagens barn vokser opp i en verden der de møter og vekselvirker med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) nesten overalt. Det er naturlig at skolen gjenspeiler denne virkeligheten. Hvordan? 

Utfordringene med innføring av digital undervisning i skolene, og i institusjonene som utdanner lærerne for disse, er mangfoldige. Som del av sin «Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen 2017-2021» har Kunnskapsdepartementet innført koding (programmering) som valgfag i ungdomsskolen, og startet et nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående skole. Er skolene klare for denne oppgaven? Er studentene i vår lærerutdanning klare? Finnes det i dag tilstrekkelig generell programmeringskompetanse blant lærerne for denne oppgaven? Blant de etablerte? Blant de som nå er under utdanning? 

I dette prosjektet jobber vi med disse utfordringene og hvordan de kan møtes.

Vi har gjennomført følgende aktiviteter knyttet til dette prosjektet:

 • Høst 2019: Seminar om Programmering i skolen.

  Det ble holdt et kickoff-seminar for dette prosjektet ved Nord universitet campus i Bodø. Rundt 30 deltagere var til stede. 

 • Vår 2020: Workshop om Introduksjon til Micro:bit for GLU4 (Campus Bodø)

  Micro:bit er en programmerbar datamaskin i lommestørrelse som vil hjelpe studentene til å bli mer involvert i kodingens verden (programmering). Den har som mål å inspirere unge mennesker til å bli kreative med digitale verktøy og utvikle kjerneferdigheter innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk.


Prosjektleder Asif Mushtaq 

Geobrett-prosjekt

Prosjektleder: Øyvind Jacobsen Bjørkås

Vi undersøker læringen av fleksible strategier gjennom et design hvor et digitalt geobrettoard er brukt i en kort intervensjon.  Vi finner at studentene som bruker digitalt geobrett utvikler mer fleksible strategier for å finne areal av mangekanter. I den nåværende fasen så undersøker vi hvorvidt fleksibiliteten er større bland elever som bruker digitalt geobrett enn elever som arbeider tradisjonelt, i et designeksperiment med omtrent 100 elever på 6. trinn.
 
Bjørkås and Van den Heuvel-Panhuizen (2019). Measuring area on the geoboard focusing on using flexible strategies. Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht University, Feb 2019, Utrecht, Netherlands. ⟨hal-02402122⟩
 
Bjørkås (2019). Elevers læring av matematisk argumentasjon - et designeksperiment med digitalt geobrett. I Lekang og Olsen (red.): Teknologi og læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

iTEM- improving Teacher Education in Mathematics​

Prosjektleder: Klaus-Peter Eichler

Formål:

 • ​Forberede lærerstudenter til å mestre utfordringen med større elevmangfold i en klasse.

 • ​​​Forberede lærerstudenter til å møte utfordringene med å bruke digitale verktøy både som et eget tema og som et verktøy i undervisningen. 

 • Gi lærerstudenter og undervisere på universitetene erfaringer og øve på interessante motiverende muligheter for å bruke maskinvare og programvare som mathematikus, GeoGebra, micro:bit, og 3D-printing. 

 • ​Forbedre lærerstudenters diagnostiske ferdigheter slik at de kan bruke
  programvaren som et verktøy i klasserommet.

 • ​Gi et første utgangspunkt for kommende forskningsaktiviteter når det gjelder inkludering av digitale verktøy i matematikkundervisningen.

 • Styrke det gjensidige samarbeidet om matematikkundervisning mellom to universiteter i Norge og Tsjekkia. 
​Prosjektmedlemmer/partnere:

Nord universitet, Bodø, Norge

1. Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler (Prosjektleder)
2. Dr. Dag Oskar Madsen 
3. Dr. Asif Mushtaq

TU University Liberec, Tsjekkia

1. Dr. Daniela Bimova 
2. Dr. Petra Pirklová
3. Dr. Jiří Břehovský

Aktiviteter og gjennomføring av prosjektet:

 • Kick-off-møte i Bodø (september 2020)
​​Dette møtet ble avholdt og deltakerne i prosjektet ble kjent med hverandre. Dette møtet var planlagt å være i Bodø, men på grunn av Korona-pandemien ble det bestemt å holde det online.

Noen praktiske avgjørelser ble gjort og det ble jobbet med framdriftsplanen. 

 • ​Aktiviteter ved Nord universitet i Norge
​o Utvikling/framdrift mathematikus.de

Professor Klaus-Peter Eichler jobber med utviklingen av mathematikus.de
For mer informasjon se: www.mathematikus.de

o Aktiviteter relater til Microbit 

Seminar: Forskningsdagene september 2020

Dag Oskar Madsen var faglig ansvarlig for arrangementet.
Klaus-Peter Eichler kunne ikke reise fra Tyskland på grunn av pandemien.

Asif Mushtaq gjennomførte to workshops om Microbit med vgs.-elever fra Bodin.

Temaet var “Micro:bit som hjerne for mange aktiviteter”.


MODEL-prosjektet

​Prosjektleder: Marja van den Heuvel-Panhuizen

“Mathematics Opportunities for Deep Learning – MODEL-prosjektet” undersøker gjennom empiriske studier av lærebøker, lærernes praksiser og elevenes kompetanse i sammenheng med et utviklingsarbeid gjort sammen med lærere i grunnskolen hvordan kvaliteten på undervisningen i grunnskolen kan forbedres ved å tilby elever muligheter til å utvikle evnen til matematisk resonnering innen området tidlig algebra. Prosjektgruppen er tilknyttet et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale forskere.

​Billedbøker og matematikklæring​​

​Prosjektleder: Marja van den Heuvel-Panhuizen

Prosessen med å utvikle matematisk forståelse starter allerede i ung alder gjennom barnas erfaringer i hverdagen. Også historier fortalt i bildebøker kan inneholde hendelser og situasjoner som for barn kan være et utgangspunkt for uformell matematisk problemløsning. Voksnes høytlesing av bildebøker kan fremkalle barns matematiske  tenkning når de prøver å finne en forklaring på hva som skjer, og kan invitere dem til å gjenkjenne mønstre. Flere studier har allerede vist at lesing av billedbøker kan utløse mange former for matematikkrelatert kognitiv atferd hos barn.

Pilotstudien som nettopp er startet, tar sikte på å undersøke hvordan lærere kan bli hjulpet til å gjenkjenne matematikkrelaterte læringsstøttende egenskaper ved bildebøker. Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre et kurs for faglig utvikling for barnehagelærere om hvordan de kan bruke bildebøker som et didaktisk verktøy i aktivitetene med barn.

Prosjektet er et felles prosjekt mellom Nord universitet og University of Cyprus.


Deler av forskningsgruppa
 Leder av forskningsgruppen

 Medlemmer