Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker

Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker er et forskningsfellesskap med særlig fokus på ulike tema innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og lingvistikk med sikte på å styrke og utvikle individuell og institusjonell fagkompetanse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er en del av faggruppe for
Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker​ har medlemmer ved flere av Nord universitets sine studiesteder, men de fleste medlemmene er ved studiested Bodø. I tillegg, har gruppen flere assosierte medlemmer fra ulike universiteter i Europa. 

Gruppen er både interessert i å rekruttere flere medlemmer og i å styrke og videreutvikle sine nasjonale og internasjonale forskernettverk. 

Forskergruppen omfatter både fagansatte og ph.d.-studenter. 

For tiden har vi en ph.d.-student som forsker på arbeid med/for voksne med afasi etter hjerneslag, slik dette presenteres av praktikere (afasilogopeder), i publiserte retningslinjer og av personer som selv lever med afasi, en annen som forsker på lekemateriell i barnehagen og en tredje ph.d.- student som forsker på emosjonell vold.

Gjennom aktiviteter som bl.a. seminarer og workshops er gruppas målsetting nasjonal og internasjonal publisering i vitenskapelige tidsskrift , antologier og på konferanser.

Hovedmålsettingen for gruppens forskningsinnsats er å bidra med til å utvikle praksisnær og forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å skape et inkluderende samfunn, og  tilrettelegge for gode betingelser for livslanglæring for barn, unge og voksne med  språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. 

Gruppas medlemmer arbeider med ulike nasjonale og internasjonale prosjekter som fokuserer på ulike tema innenfor språk-, tale- og kommunikasjon og er med i flere pågående prosjekter. Alle medlemmer driver aktiv publiserings -og formidlingsaktivitet på internasjonalt og nasjonalt nivå. Medlemmer i gruppa deltar og planlegger å utarbeide flere søknader til utlyste forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt.

Pågående forskningsprosjekter


​Dysleksivennlig skole

Elever har ikke bare lærevansker i norsktimene, eller i små grupper. De har lærevansker i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen. Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV) og vet hva som er best for den enkelte elev. Dysleksivennlige skoler kjenntegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker. 

Prosjektet er i startfasen i samarbeid med Dysleksi Norge. 

Muligheter - antologi om kunst og spesialpedagogikk

Work in progress. 

En antologi som ønsker å løfte fram estetiske fag, kunst, kultur og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i hele opplæringsløpet, i kulturskole og på andre aktuelle arenaer. Boka ønsker å bidra til økt kompetanse på feltet og presenterer eksempler på god praksis og forskningsbasert kunnskap gjennom vitenskapelige og fagartikler. 

Bok med tittelen «Spesialundervisning de første årene. Perspektiver på politikk og praksis i de nordiske landene»

Arbeidet pågår, boka har blitt antatt og skal utgis av forlaget Springer sent i 2020.  Boka vil bli foreslått til serien Early Childhood Education fra forlaget.

Boka samler ledende ECEC-akademikere fra hele Norden for å utforske spørsmål rundt spesialundervisning i flere kapitler, og fremhever perspektiver på politikk og praksis, samt felles muliggjørere og hindre.

Fokus på spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen 

De siste tiårene har det vært et vedvarende fokus på betydningen av kvaliteten på støtten til tilpasset opplæring i barnehagen. Litteraturen viser at høykvalitets støtte til tilpasset opplæring kan ha stor betydning for barns læring, selvfølelse og holdninger til livslang læring (Hanssen, 2019).  I Norge later det likevel til at mangelen på kvalifiserte fagfolk er en av de største utfordringene for barnehagesektoren. Det betyr i hovedsak at barnehageansatte synes å mangle adekvat kompetanse i støtte til tilpasset opplæring, og at de dermed ikke kan gi barna god nok hjelp.  

Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagelærerutdanningen og kompetansen de ansatte har i tilpasset opplæring. Disse studiene har også understreket behovet for å utdype kunnskapen om hvordan innholdet i barnehagelærerutdanningen kan utvikle kvaliteten på støtten til tilpasset opplæring i barnehagen (Hannås, 2018; Hanssen, 2019; Olsen, 2019; Nordahl, 2018).     

Det gjeldende prosjektet utforsker omfanget av temaene innen tilpasset opplæring i barnehagelærerutdanningen.

Utvikling av videreutdanning

Videreutdanningstilbudet Spesialpedagogikk 2 fordyper seg i klasser og grupper, hvor elever med store sosio-emosjonelle vansker inngår. Studiet henvender seg til grunnskolens og PPUs lærere med mål om å utvikle klasseledelse med dens tilpassede opplæring. Herav følger inkludering av elever med sosio-emosjonelle vansker. 
Det blir også et mål at elever med gode faglige - og sosiale forutsetninger utvikler tjenlige rollemodeller for sine medelever med nær tilknytning til lærer som klassens leder.

Utvikling av internasjonalt studie "Inclusion and diversity in Norwegian schools", oppstart 2021. 

Oppstart av prosjektet er i 2021.

CATALISE Norge

Konsusstudien CATALISE (Criteria And Terminology Applied To Language Impairments: Synthesising the Evidence) ble gjennomført i flere engelskspråklige land i perioden 2014-2016, der formålet var at deltakerne skulle bli enige om en felles terminologi og et felles sett med kriterier for språkvansker, som skal brukes i praksis- og forskningsfeltet. 

Studien ble gjennomført som en Delphi konsensusprosess.  

CATALISE Norge er en tilsvarende norsk studie, igangsatt på initiativ fra Norsk logopedlag, og nå med medlemmer fra Norsk logopedlag, Nord universitet/Frambu, Statped, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Prosjektet er organisatorisk forankret ved Nord universitet. Datainnsamling vil foregå i løpet av 2020.


​​

The Collaboration of Aphasia Trialists

Karianne Berg og Line Haaland-Johansen er med i et stort, aktivt internasjonalt forskernettverk kalt The Collaboration of Aphasia Trialists.

Les mer på www.aphasiatrials.org​​​

​Discovering Youth Perspective through Activism and LeadershipAvsluttede forskningsprosjekter


Konferansen Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering, Bodø 8.- 9.april 2019. 

Konferansen Muligheter løftet fram estetiske fag, kunst, kultur og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i hele opplæringsløpet, i kulturskole og på andre aktuelle arenaer. 

Konferansen ønsket å bidra til økt kompetanse på feltet og presenterte eksempler på god praksis og forskningsbasert kunnskap gjennom forelesninger, parallelle sesjoner og workshops. Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene i den pågående fagfornyelsen, og konferansen var et viktig bidrag inn i dette.

Samarbeidspartner: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

ERASMUS + global mobility

ERASMUS + – global mobility with Belarussian State Pedagogical University.

Erasmus+ Mobility

Erasmus+ Mobility with University College of Teacher Education Vienna.

​​Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion Theoretical and Practical Perspectives ​​

​Antologien gir ny innsikt i inkludering og inkluderende opplæring for barn med behov for tilpasset opplæring i de svært ulike kontekstene i Nord- og Øst-Europa. Antologien har blitt inspirert av, og utarbeidet som et resultat av, samarbeid mellom Nord- og østeuropeiske forskere, og samler innspill fra forskere som arbeider med en rekke spørsmål knyttet til pedagogisk forskning og praksis for barn med behov for tilpasset opplæring.  

Samarbeid mellom universiteter fra 10 land. ​Ph.d.-prosjekter 

Afasi

Stipendiat: Line Haaland-Johansen

Line Haaland-Johansen er tilsatt som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på logopedi, ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.
 
Afasi er vansker med å produsere og forstå språk, skriftlig og muntlig, som følge av en ervervet skade i hjernen, ofte forårsaket av hjerneslag. Fra tre ulike perspektiver (evidensbaserte kliniske retningslinjer, praktikere (afasilogopeder), og personer som selv lever med afasi) utforsker prosjektet beskrivelser av afasi og av hvordan afasilogopedi skjer eller utføres. Prosjektet søker å forstå og sette ord på de ingredienser som er i spill i logopeders (sam-)arbeid med voksne med afasi, og vil slik muligens også kunne informere eller nyansere en pågående, mer allmenn forskningsdialog om evidensbasert praksis.

Lekemateriell i barnehagen

Stipendiat: Tone Rove Nilsen 

Tone Rove Nilsen er næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Doktorgradsstudiet er tilknyttet Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet i Bodø, der hun forsker på det fysiske leke- og læringsmiljøet i barnehagen, med hovedfokus på lekemateriell innendørs. 

Prosjektet er en del av forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN). I prosjektet utforsker hun barnehagelærernes perspektiv og undersøker hvilke pedagogiske intensjoner, ideologier eller bevissthet som ligger bak valgene som tas rundt lekemateriell i barnehagen. Sentrale spørsmål omhandler utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barnas lek, læring og utvikling. 

Emosjonell vold

Stipendiat: Sigrid Ness

Sigrid Ness er stipendiat i studier av praktisk kunnskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Ph.d.-prosjektet fokuserer på forståelsen av fenomenet emosjonell vold. Prosjektet har et kvalitativt design, med en samarbeidsbasert metodologi, med mål om å forstå fenomenet med utgangspunkt i flere perspektiv; litteratur, skrevne dokumenter i kommunal barneverntjeneste, og intervju med profesjonelle og ungdommer med egenlevd erfaring. 


Samarbeidspartnere Leder

 Medlemmer

Eksterne medlemmer: 
Jan-Birger Johansen
Gisle Johnsen
Vera Khitruk
Svetlana Gajdukevich
Martynchuk Olena 
Natalia Sofiy
Skrypnyk Tetiana
Babich Natallia 
Tichina Ekaterina
Stefanija Alisauskiene
Elena Kutepova 
Aleksandra Alexseeva ​​​