Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle, evaluere og implementere tverrfaglige, stedsbaserte undervisningsopplegg for barnehage, grunnskole og i lærerutdanningene, med fokus på utdanning for bærekraftig utvikling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppa er en del av faggruppe Kunst- og kulturfag.

Forskningsgruppen Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling ble opprettet i 2012. 

Vår forskning skal belyse hvorvidt tverrfaglig undervisning med en kreativ og utforskende tilnærming  kan bidra til dybdeforståelse for tematikken som blir undervist. Oppleggene er tilpasset vår region, historikk og ressurser og utvikles i samarbeid med lokale skoler, barnehager og lokale aktører. Prosjektene har vekt på praktisk estetiske arbeidsmetoder, utforskende læreprosesser og helsefremmende læring.

Beskrivelse av gruppens satsningsområder og hovedmål:

  • Vi jobber med å utvikle, evaluere og implementere tverrfaglige, stedsbaserte undervisningsopplegg for barnehage, grunnskole og i lærerutdanningene, med fokus på utdanning for bærekraftig utvikling

  • Oppleggene er tilpasset vår region, historikk og ressurser og utvikles i samarbeid med lokale skoler, barnehager og lokale aktører

  • Vekt på praktisk estetiske arbeidsmetoder, utforskende læreprosesser og helsefremmende læring i alle undervisningsinstitusjoner

Mer om forskningsgruppen

Nord universitet sin strategi er blå og grønn vekst og det overordna målet for forskningen ved Nord og FLU er Språk/kommunikasjon i profesjoner, Bærekraft, innovasjon og anvendt etikk. Forskningsstrategien i perioden 2020-2022 er de nye læreplanene for grunnskolen og dermed er temaene Bærekraftig utvikling (Jfr. FNs bærekraftmål), Demokrati og medborgerskap samt Folkehelse og livsmestring sentrale. Innenfor disse områdene legges det særlig vekt på temaene innovasjon og digitalisering i læring, samisk, urfolkskulturer og mangfold samt praktisk estetiske læringsmetoder og fysiske ferdigheter.

Havet, som forskningsarena, er viktig for oss i og med at vår forskning er stedsbasert og lokalisert på kysten. Vi har hatt fokus på den globale utfordringen marin forsøpling og har utviklet undervisningopplegg innen utdanning for bærekraftig utvikling for både barnehager, skoler og lærerutdanning med dette som tematikk. Vi har også utviklet undervisningopplegg med fokus på humler og ville bier, som i større grad fokuserer på den grønne veksten. Det er også naturlig for oss å inkludere det samiske perspektivet i vår forskning og utvikling, med tanke på sted, kultur, doudji og tradisjon. Fokuset på vårt utviklingsarbeid og forskning er innenfor utdanning for bærekraftig utvikling og stedsbasert læring. Vi benytter kreative og praktisk estetiske læringsformer i våre utviklingsarbeid og er dermed godt forankret i Nords strategiske satsninger.

Nasjonale samarbeid

Den naturlige skolesekken
Stoll og Sørmo er regionkontakter i Region Nord i Nasjonalt senter for naturfag i opplæringas prosjekt «Den naturlige skolesekken» der vi jobber i et nettverk med andre lærerutdannere innenfor pedagogikk og naturfag i hele landet. Vi er på kurs innen utdanning for bærekraftig utvikling ved Naturfagsenteret og veileder deltakere i lærernettverket med å utvikle egne skoleprosjekt innenfor temaet i Troms, Finnmark og på Svalbard.  Dette samarbeidet kan, på sikt, bidra til verdifullt datamateriale om hvordan grunnskolene jobber tverrfaglig med temaet utdanning for bærekraftig utvikling.

Norsk nettverk for utdanning og bærekraft
Stoll, Sørmo og Gårdvik er medlemmer og representerer Nord universitet i det nyetablerte nettverket i UH-sektoren «Norsk nettverk for utdanning og bærekraft».

KHdele
Gårdvik og Rosø deltar aktivt innenfor nettverket KHdele som består av fem utdanningsinstitusjoner i UH-sektoren som har utviklet en felles nettside der digitale læringsressurser deles.  Nettverket finansieres via Norgesuniversitetet og skal videreføres.

Norsk Jazzforum
Gary Hoffman er med i Norsk Jazzforum.

Audio Engineer Society (AES)
Gary Hoffman er med i Audio Engineer Society (AES).

Norsk Medieforskerlag
Jarvoll er medlem i Norsk medieforskerlag​ som blant annet er et faglig og sosialt forum for medieforskere med ulik bakgrunn. Norsk medieforskerlag samarbeider med NORDICOM-Norge om dokumentasjon av norsk medieforskning, utgir Norsk medietidsskrift og arrangerer faglige konferanser. 


Medlemsskap:

Norsk nettverk for utdanning og bærekraft, oppstart høsten 2019
Regionkontakter i Naturfagsenterets prosjekt Den naturlige skolesekken
Arctic Sustainable Arts and Design
Decom

Kobling mot utdanning

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle, evaluere og implementere undervisningsprosjekt innen utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningene, i skole og barnehager. Forskningen omfatter fagdidaktikk med fokus på kreative arbeidsmåter, tverrfaglig og stedsbasert undervisning i lærerutdanningene og i grunnskolen. Forskningen ønsker å utfordre læreres valg av undervisningssted, organisering av klassen utenfor klasserommet, ulike kreative arbeidsmåter i naturfagundervisningen spesielt, men også undervisning på tvers av fag. Noen av prosjektene inkluderer klasseromsforskning der samarbeid med lærere i barnehage, grunn- og videregående skole er sentralt, men også andre metodiske og teoretiske innfallsvinkler er aktuelle.

FoU-felleskapet tar sikte på å videreutvikle og stimulere til økt forskningsinnsats knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling fra barnehage til videregående utdanning. Dette er et viktig fag- og forskningsfelt knyttet til den femårige lærerutdanningen og i forhold til fokuset på bærekraftig utvikling i kommende læreplaner i grunnskolen (LK20).

Kulturspor i landskapet
Kulturspor i landskapet (KIL-nettverket) er et Interreg-prosjekt innenfor Botnia-Atlantica (EU-finansiert). Dette tverrfaglige prosjektets fokus er å øke kunnskap om og bærekraftig bruk av kulturspor under og sør for Polarsirkelen, i grunnskole, i lærerutdanning, i friluftsliv og innen turisme.  Prosjektet inkluderer museum (Västerbotten museum og Helgeland museum), Skogforvaltningen på norsk og svensk side, og grunnskoler i regionen i tillegg til Polarsirkelen Friluftsråd og lærerutdanningen ved Nord universitet.

KIL fokuserer på funn og utvikler metodikk for å benytte kultursporene I landskapet som en lokal ressurs for skoler og lokalsamfunn i Västerbotten og på Helgeland, for å hjelpe til å beskytte og bevare kulturspor, ved å spre kunnskap om deres betydning for vår forståelse av kulturen her nord, og for å bidra til å styrke innbyggernes tilhørighet og identitet i forhold til området de bor i. Dette prosjektet munner ut i ei felles bok; Kulturlandskapet som undervisningsarena.

I forbindelse med prosjektet har vi utviklet et etter og videreutdanningskurs for lærere i Helgeland og i Västerbotten (10 stp) ved Nord universitet, Campus Nesna.

Living in the Landscape of Nordland (LiLa 2021),
Living in the Landscape of Nordland er en internasjonal Summer-School på master- og ph.d.-nivå (10 credits). I samarbeid med utdanningsinstitusjoner i nettverket UArctic/ASAD, campus Nesna, med UiT, ULapland, Pitirim Sorokin State University, Helgeland museum, lokalsamfunnet på Træna, Polarsirkelen Friluftsråd m.fl.​

Pågående forskningsprosjekter

Marin forsøpling

Prosjektledere: Wenche Sørmo, Mette Gårdvik, Karin Stoll

Formål: Utvikling, gjennomføring og implementering av et undervisningsopplegg med fokus på marin forsøpling innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. Prosjektet er tilpasset alle utdanningsnivå fra barnehage til lærerutdanning. 

Partnere: Lokale renovasjonsfirma, Friluftsråd, skoler og barnehager i Nordland, Helgeland Museum, Naturfagsenteret ved UIO.

Publikasjoner:

Gårdvik, Mette; Sørmo, Wenche; Stoll, Karin
Plastikk som nåtidens kulturspor i landskapet. Del 4 Oppgaver och övningar. I Kulturlandskapet som læringsarena. Redaksjon: Västerbottens museum och skribenterna.. Umeå: Västerbottens museum 2019 (ISBN 978-91-519-1294-3) 10s.

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
"Sjøuhyret" - Beskrivelse og evaluering av et tverrfaglig undervisningsopplegg om marin forsøpling i lys av utdanning for bærekraftig utvikling.. I: Science competencies for the future: Proceedings of the 12th Nordic Research Symposium on Science Education. June 7th-9th 2017 Trondheim, Norway. : NFSUN 2018 ISBN 9789935931115. s. 81-90

Stoll, Karin; Sørmo, Wenche; Gårdvik, Mette.
Sea Monsters Conquer the Beaches: Community Art as an Educational Resource. A marine debris project. I: Handbook of Arts-Based Research. Guilford Press 2017 ISBN 9781462521951. s. 455-476

Foredrag:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Drawing - Students Expressions and Understanding About Marine Litter. Relate North 2019 Tradition & Innovation in Art & Design Education; 2019-11-10 - 2019-11-16

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Den Gode Lærer 2018: Sjøuhyret på Helgeland - et tverrfaglig prosjekt om marin forsøpling og utdanning for bærekraftig utvikling. Den Gode Lærer 2018; 2018-04-19

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
"Sjøuhyret på Helgeland" - Et tverrfaglig prosjekt om marin forsøpling og utdanning for bærekraftig utvikling. Tradisjon og fornying Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor; 2018-01-29 - 2018-01-30

Sørmo, Wenche; Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Din, Herminia.
Plastic Pollution in the Arctic: Using Eco Art and Community Art as Action for Change.. INSEA; 2017-08-07 - 2017-08-11

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Sea Monsters. (Anchorage, Alaska, USA): University of Alaska Anchorage Department of Art 2015 2 s

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Plastic Pollution in the Arctic: Using Community Art as an Agent of Change. 9th International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX); 2017-06-09 - 2017-06-12

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Sjøuhyret - et tverrfaglig undervisningsopplegg om marin forsøpling innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. NFSUN 2017: Science competencies for the future; 2017-06-07

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette; Din, Herminia.
Creative Practices of Sustainable Art in the Arctic - Oral Presentation and Workshop. The 11th North Atlantic Forum Conference; 2017-09-13 - 2017-09-16

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche; Din, Herminia.
Create Awareness of Ocean Pollution in the Arctic: Using Community Art as an Action for Change. Uarctic Congress 2016; 2016-09-16 - 2016-09-16

Gårdvik, Mette; Sørmo, Wenche; Stoll, Karin.
Sjømonster på Helgeland, et tverrfaglig undervisningsopplegg om marin forsøpling. Hold Norge rent; 2016-02-03

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Global Junk as Site Specific Art. Relate North 2015; 2015-11-04 - 2015-11-04

Hoffman, Gary
Found Sounds in a Place Based, Interdisciplinary Teachers Art Project. Relate North 2018: Collaborative Art, Design and Education. 2018-11-08

Utstillinger:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
New Species 2017. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Transactions and impulsions exhibition. Arctic Arts Summit 2019; Rovaniemi. 2019-06-05 - 2019-06-15

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
"Do not feed the whale". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Relate North 2018. Nord Universitet, University of the Arctic, University of Lapland, Helgeland Museum; Nesna. 2018-11-06 - 2018-12-07

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Sea Monsters. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Relate North 2015. University of Anchorage; Anchorage, Alaska. 2015-11-06 - 2015-12-04

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Sjøuhyret i Ranfjorden. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. Helgeland Museum, avd. Mo i Rana; Mo i Rana. 2015-06-03 - 2015-08-31

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
New Species. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Relate North 2017. Arctic Sustainable Arts and Design Network, UArctic; Rovaniemi. 2017-11-12 - 2017-11-30

 

Ekstra:

Flatval, Ellisiv; Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Å skape et søppelmonster. Nord universitet [Internett] 2017-05-10

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen: 
Sjøuhyret i fjæra

Samisk Stjernehimmel

Prosjektleder: Karin Stoll, Wenche Sørmo, Mette Gårdvik

Formål: The main objective is to promote a practical-aesthetic "learning by doing" teaching method by way of a project promoting interest in and knowledge about the Sami. This interdisciplinary and location based teaching project contains assignments connected to the goals from the curriculum of arts and crafts and from natural sciences. We focus on characters in the cosmic hunting scene and their position in relation to each other. In the project, we use artistic approaches with an emphasis on learning through making.

The empirical material in this multi case study includes our observations, focus group interviews of pupils and an individual open ended questionnaire for teachers. The investigation was executed one year after the teaching in order to measure knowledge retention. The case studies showed that the participants experienced a high level of understanding and learning retention through the creative, social and action based working methods. Furthermore, it could be argued that thinking by way of making can provide insight and understanding of mythological narratives and traditions of indigenous people while illustrating relationships between Arctic people and nature.

Partnere: Helgeland Museum, Västerbotten Museum, Polarsirkelen Friluftsråd


Publikasjoner:

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Den samiske stjernehimmelen, del 4 oppgaver og övningar. I Kulturlandskapet som undervisningsarena. Redaksjon: Västerbottens museum. Umeå: Västerbottens museum og skribenterna 2019 (ISBN 978-91-519-1294-3) 4 s

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Starry Sky – Sami Mythology: Inspiration for Collaborative Artistic Expressions and Learning. I: Relate North : collaborative art, design and education. Viseu, Portugal: Insea publications 2019 ISBN 978-989-54683-2-4. s. 14-39

Foredrag:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Starry Sky - Sami Mythology as Inspiration for Contemporary Artistic Expressions. Making, InSEA World Congress 2019; 2019-07-09 - 2019-07-13

Sørmo, Wenche; Stoll, Karin; Gårdvik, Mette.
Starry Night. Sami Mythology as Inspiration for Contemporary Artistic Expressions.. Relate North; Collaborative Art, Design and Education 2018; 2018-11-06 - 2018-11-08

Kulturlandskapet som undervisningsarena

​Annen informasjon (lenker til nettsider, nettverk): 

Den himmelske jakten (YouTube)
Lag et stjernehjul (Vitensenteret)


Bjørk og bjørkebark

Prosjektledere: Mette Gårdvik, Karin Stoll, Wenche Sørmo

Formål:  Development, implementation and evaluation of an interdisciplinary Birch Bark Project with students from Elementary School Teachers Education in Norway. The main tasks for the students were to gain knowledge of the material birch bark and to make a birch-bark container with the birch forest as both resource and outdoor classroom, and to make understand the learning potential which lies in an outdoor classroom and the students experiences, learning in a holistic and authentic context. The combination of knowledge from the natural science and arts and crafts disciplines, gives a variety of new opportunities for recognition by providing a holistic approach to a phenomenon in the real concrete world. Indeed "place" and nearness to the birch forest help to provide students with an experience of being part of a holistic process, where they can easily reflect on connections in ecosystems and what lies in the concept of sustainability. Students are left with rich sensory experiences; bodily and emotional impressions that have helped to give them a better understanding of natural phenomena and a deeper understanding of how they are connected with nature.


Publikasjoner:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Birch Bark - Sustainable material in an authentic outdoor classroom. I: Relate North 2014: Engagement, Art and Representation. Lapland university press 2014 ISBN 978-952-310-989-6. s. 146-168

Foredrag:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Fra neverflekking i Neverlidal til Munchs skrik i snø – bruk av kreative og aktive læringsformer i grunnskoleopplæringen. Den gode lærer 2014 - lærerrollen i skole og barnehage; 2014-04-01 - 2014-04-01

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Never (Norwegian = birch bark) - Cultural material in an interdisciplinary outdoor classroom. Relate North 2013: Engagement, Art and Representation; 2013-11-07 - 2013-11-08

Utstilling:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
'Never'-Land: Old Traces, New Spaces. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Relate North: Engagement, Art and Representation. ASAD Arctic Sustainable Arts and Design; Nordic House, Reykjavik. 2013-11-08 - 2013-11-24
Relate North 2014

Snøprosjekt: Scream in Snow. The Abdominal Snowman

Prosjektledere: Wenche Sørmo, Mette Gårdvik, Karin Stoll

Formål:  The idea has been to take the core studies in teacher education out into nature for an active and multifaceted education, thereby educating a teacher who can contribute to more active, engaged and healthy children. Beyond just arts and handicrafts, these projects can naturally include educational goals from several other disciplines such as natural science, sports, language and technology and design. Through learning by doing, sculpting with snow gives the possibility of sharing knowledge of form elements, dimensionality and volume. The interdisciplinary snow-sculpting project is taught by the divisions of Natural Science and Arts and Crafts, and the materials to be used is snow and ice. The students' responses and reflections show that this project is highly suitable to attain the pedagogical goals, increase theoretical and practical knowledge, ones abilities and attitudes as well as expressing the joys of creation, engagement, exploration and physical activity.

Partnere: Polarsirkelen Friluftsråd, University of Alaska Anchorage.


Publikasjoner:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Avskyelige snømenn og Land Art i fjæra : undervisningsformer i grunnskolelærerutdanningen. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 181-185

Stoll, Karin; Sørmo, Wenche; Gårdvik, Mette.
Tverrfaglig snøprosjekt i lærerutdanningen. I: Det utvidete læringsrommet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1854-7. s. 203-225

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
The Abominable Snowman: Snow-sculpting as an interdisciplinary project in Norwegian teacher education. I: Cool: Applied Visual Arts in the North. Rovaniemi: Faculty of Art and Design of the University of Lapland 2013 ISBN 978-952-484638.7. s. 158-166

Foredrag:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Avskyelige snømenn og Land Art i fjæra. Undervisningsformer i grunnskolelærerutdanningen. Forskning i friluft 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28

Sørmo, Wenche; Gårdvik, Mette; Stoll, Karin.
Avskyelige snømenn, neverflekking og Land Art i fjæra: Aktive og kreative undervisningsformer i Grunnskolelærerutdanningen. Friluftskonferansen; 2015-06-03 - 2015-06-04

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
From Abominable Snowmen and Munch's "The Scream" to Shore Crabs in the Tidal Zone: Interdisciplinary Projects for Teacher Education in Norway. Winterfest 2014; 2014-02-26 - 2014-02-26

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Tverrfaglige opplegg i naturfag og kunst og håndverk ved Høgskolen I Nesna. Nettverks-konferanse for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor; 2014-01-27 - 2014-01-28

Gårdvik, Mette; Sørmo, Wenche; Stoll, Karin.
The Scream' in Snow. Edvard Munch as inspiration for exemplary education of Norwegian teacher students. 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA); 2014-07-07 - 2014-07-11

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Profile work with students of the elementary school teacher education for grades 5-10 : Interdiciplinary projects in arts and handicraft and natural science. NorSEd workshop in Reykjavík; 2013-10-08 - 2013-10-10 (oral presentation)

COOL. Applied Visual Arts in the North. 

Arctic Sustainable Arts and Design

Organismer i fjæresona

Prosjektledere: Mette Gårdvik, Karin Stoll, Wenche Sørmo

Formål: A Research project about a teaching activity for all educational levels using the shoreline as an interdisciplinary learning arena within both arts and crafts and natural science. The focus is on anatomy, physiology and adaptations of organisms in this challenging ecosystem. In the exploratory and creative part, students were assigned to find, observe and get to know an organism, which they reproduced in a larger scale using indigenous materials. The synergy between Land Art as an aesthetical approach and natural science facilitates in-depth learning.

Partnere: Onøy-Lurøy Oppvekstsenter


Publikasjoner:

Stoll, Karin; Gårdvik, Mette; Sørmo, Wenche.
Organisms, Land Art and In-Depth Learning. I: Relate North, Practising Place, Heritage, Art & Design for Creative Communities. Lapland university press 2018 ISBN 978-952-310-951-3. s. 176-187

Foredrag:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Organisms in the Tidal Zone through Land Art. Relate North 2014: Art, Heritage and Identity; 2014-11-05 - 2014-11-07

Relate_North: Practising Place, Heritage, Art and Design for Creative Communities


Kreativ på tvers av fagområder i barnehagelærerutdanningen

Prosjektledere: Karin Stoll, Wenche Sørmo, Mette Gårdvik

Formål:  Fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og Natur, Helse og Bevegelse er kunstig oppdelt i barnehagelærerutdanningen. Konsekvensen av oppdelingen av prosjektarbeid i barnehagen er at de ofte gir liten mening. Vi vil med dette Fou- arbeidet bidra til at barnehagelærerstudenter får praktisk erfaring med kreativt arbeid på tvers av fagområdene for å styrke kunnskapen og forståelsen for helhetlig dannelse.

Partnere: Ytteren Miljøbarnehage ved Tove Lise Edin

Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen

Prosjektledere: Karin Stoll, Mette Gårdvik, Wenche Sørmo

Formål: Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen. Fou- prosjektet jobber med implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen og har utviklet, evaluert og implementert Humler og andre pollinerende insekter og Marin Forsøpling i barnehagelærerudanningen. 

Partnere: Tjøtta Barnehage, Ytteren Miljøbarnehage, Friluftsrådene i Nordland

Publikasjoner:

Gårdvik, Mette; Stoll, Karin; Sørmo, Wenche.
Bee Hotels – A home for bees, fantasy and creativity. Relate North; Art and Design for Education and Sustainability; 2017-11-10 - 2017-11-13


Annen informasjon:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen: 
Sjøuhyret i fjæra

Prosjekt-desentralisert kompetanseutvikling i skoler på ytre Helgeland.

Samarbeid med skole og barnehagefelt om kompetanseutvikling.

Styringsgruppe: skoleledere i Ytre Helgeland, RKKYH, og representanter fra Nord Universitet, Anne Mette Bjørnvik Rosø

Formål: Skolene arbeider med kompetanseutvikling knyttet til fagfornyelsen, hvor dybdelæring, utvikling av digitale ferdigheter, varierte arbeidsmåter og helsefremming er sentralt. Det er et ønske om å legge vekt på utvikling av lærendefellesskap, erfaringsutveksling og refleksjon i samarbeid med lærerne i skolen

Partnere ved Nord universitet: Sylvi Bratteng, Kathrine Fosshei, Arne Jonny Bentzen fra Nord.

Foredrag:

Rosø B. Anne Mette

Profesjonsfaglig digital kompetanse, fag, fordypning og forståelse 16.08.2020

Formål: Faglig bidrag til lærere på Ytre Helgeland med vekt på fagfornyelsen

Publiseringer: 

Det planlegges publiseringer i tilknytning til desentralisert kompetanseutvikling,

  • møte mellom utdanningsinstitusjon ​og skoler, roller og forventninger
  • arbeid med tverrfaglige emner knyttet til fagfornyelsen, hvorvidt samarbeidet mellom UH og grunnskoler kan skape bedre læring for eleven i skolen.

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

Jarvoll er deltaker i et internasjonalt samarbeid koordinert av Elzbieta Perzycka fra Universitetet i Szczecin, Poland, om søknad til Chanse programmet Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age: https://chanse.org/call-for-proposals/​

Ph.d.-prosjekt​

Living in the Landscape, Spring School 2021

Coordinators by institutions:
Mette Gårdvik, Nord University of Norway
Karin Stoll, Nord University of Norway
Wenche Sørmo, Nord University of Norway​
Elina Härkönen, The University of Lapland
Werner Bigell, The Arctic University of Norway
Irina Zemtsova, The Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
Vladislava Vladimirova, The Uppsala University​

​This is a unique opportunity for master and doctoral students to join an international team of researchers, lecturers and to meet students from different
disciplines to learn from each other in the study of landscape.

The LiLa Spring School will take place online in three different countries, Norway,
Finland and Russia.

Where and when:
The LiLa Spring School will be organized online from the Campus of Nesna, at Nord University, University of Lapland, and the Syktyvkar State University of Russia. The dates for the summer school are:
Opening of the LiLa Summer School, January
Seminars January to May
Field work in each location March
Pop-up exhibition and closing of the Summer School in Reykjavik, May

Why and what:
The central themes of the summer school, besides the environmental issues, are the expressions of Northern culture and nature. These are approached through arts, handicrafts or narratives by living in and exploring the culture and ​environment in different location from Nesna to Rovaniemi and Syktyvkar. The focus of the school is in the encounters between traditions and modern times:
traditional forms of culture and contemporary practices are brought to dialogue and work as materials for the school. The landscapes are explored and interpreted in multidisciplinary ways and with culturally sensitive investigation.
​​​
​​The spring school consists of lectures and workshops from relevant fields, and investigating of cultural landscapes through multidisciplinary approaches in each location. During the school, the students will explore different aspects of culture, landscapes and communities through active exploration, research, art and community engagement. 

How: 
The summer school is equal to 5 ECTS credits
Target Group: Students studying at Master level or Doctoral level,
Course requirements MA level:
Motivation letter and Rationale of the relevance for studies in Master level
Pre-assignment: Visual reflective essay based on provided reading
Completion of group assignments during the school
Final Artistic production and/or Reflection essay on landscapes based on own field of study and multidisciplinary approaches

Course requirements PhD level:
Motivation letter and Rationale of the relevance for studies Doctoral level
Pre-assignment: Visual reflective essay based on provided reading 
Facilitation of groups assignments
Final Artistic production and/or research article/visual essay utilizing methods used in own research

LiLa project is funded by: UiT, UArctic, Nord University, ULapland

Partners:
The Nord University of Norway, the University of Lapland, Finland, The Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Russia and The Arctic University of Norway​

A formative intervention in primary school - Experiences with Minecraft as an educational tool​​

Prosjektleder: Agnieszka B. Jarvoll

Formål: Jarvoll addresses what conditions are required in an intervention study where the commercial digital game, Minecraft, is used as a mediating artefact in the classroom. The focus is on students and teachers’ experiences and on experiences gained in the initial phase of collaboration between the teachers and the researcher. 

The teachers’ motive for joining the collaboration was to expand their practice with using Minecraft as an educational tool and to restore students’ motivation for the subject of mathematics. 

The consequences and implications that may be drawn from such a collaboration are illuminated through three articles driven by the following research questions: (1) ‘How do students experience the use of Minecraft in their classroom, and what are the consequences for their motivation?’; (2) ‘How does the teacher experience the use of Minecraft, and what are the implications for his understanding and involvement in the intervention?’; and (3) ‘How does the initial collaboration between a researcher and practitioners create a meeting place, and what implications can be drawn from this?’ In the three articles, the main research question, ‘What conditions are required in a formative intervention study where Minecraft is used as a mediating artefact in the classroom?’, is examined within distinct and separate thematic angles that appeared during the analytical work with the thesis.

This thesis is positioned in classroom research and development, and it seeks to contribute to teacher education and the field of educational research. In an attempt to contribute to this research, a formative Change Laboratory intervention (Virkkunen & Newnham, 2013) is suggested as an interface between the researcher’s world and the practitioners’ world to facilitate collaboration between the two. A Change Laboratory is based on the theory of expansive learning (Engeström, 2015); thus, this thesis is anchored in the cultural-historical activity theory (Engeström, 2015; Virkkunen & Newnham, 2013).

As an in-depth investigation of a contemporary, real-life context, this research is conducted as a single case study (Creswell, 2013; Yin, 2014) that lasted 1.5 years in a primary school with 27 students and two teachers. The main data materials include single and focus group semi-structured interviews, notes from participant observations, conversations with the teacher during the lessons, E-mail correspondence in relation to the intervention and various elements of concern found in the research situation. In addition, screenshots and Bandicam recordings are used for the developmental processes of the intervention. The analysis is conducted by using the constant comparative method (Strauss & Corbin, 1998) and situational analysis (Clarke, Friese, & Washburn, 2018). 
In the study, three phases have been detected during collaboration that show continuity in the dialogue between the researcher and the practitioners to ensure the realisation of the object-oriented activity, that is, from words to practical actions. By continuing the dialogue, both parties created and expanded the space where the activity could be realised. Moreover, students’ collaborative agency produced better insight into their experience and an important understanding of possibilities in connection with the educational tool, Minecraft. 

The students have also created their own object, ‘fooling around’, which shows that working with such a commercial digital game may produce an unexpected outcome. In addition, the first teacher described his experiences with using digital games, where the teacher was more akin to a facilitator in action than occupy the role of one who conveys knowledge.

Furthermore, in an attempt to gain more information about what actually happened in the intervention, the third generation of the activity system (Engeström, 2015; Engeström & Sannino, 2010; Virkkunen & Newnham, 2013) is employed in the extended abstract to show how the activity systems from this research are involved in the construction of a shared object.

Publikasjoner: 
Jarvoll, A. B. (2020). Formativ intervensjon i grunnskolen. Professionsforskning – Tidsskrift for Professionsstudier. 16(31), 178 – 181. Retrieved from https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122779

Jarvoll, A. B. (2019). A formative intervention in primary school - Experiences with Minecraft as an educational tool (doktoravhandling, NTNU). Retrieved from https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2645587​

Jarvoll, A. B. (2019). Exploring initial collaboration in an intervention: Creating a meeting place between educational research and educational practice. Nordic Journal of Education and Practice. 13(1), 44 – 61. 

Jarvoll, A. B. (2018). “I’ll have everything in diamonds!”: Students’ Experiences With Minecraft at School. Studia Paedagogica, 23(4), 67–89. doi:10.5817/sp2018-4-4

Jarvoll, A. B. (2018). Teaching at stake! In search of a teacher’s experiences from an intervention with Minecraft. In D. Siemieniecka (Eds.), Virtuality and Education: Future Prospects (pp. 57–79). Toruń: Adam Marszalek.

Jarvoll, A. B. (2016). Computer games and learning. In D. Siemieniecka (Eds.), New technologies in Education and Communication (pp. 217 – 226). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika

Konferansebidrag/seminar: 
- Jarvoll har hatt et vitenskapelig foredrag bidrag om «Erfaringer med formativ intervensjon i skolen og bruk av Minecraft i matematikk», (2020) Fagdager: Praksisnær forskning og innovasjon Sted: Lovund, Dato: 19. -  20. oktober 2020 ARRANGØR: Nord universitet

- Jarvoll har hatt et vitenskapelig foredrag om «Perspectives on the relations between humans and digital technologies in education: concepts and practices, (2019), Sted NTNU, Trondheim, arrangør: NTNU

- Jarvoll har hatt et faglig foredrag om «Erfaringer med dataspillet Minecraft på skolen – en Pecha Kucha presentasjon» på forskningsdagene 2019. Sted: Nord Universitet, campus Nesna

- Jarvoll har deltatt på Nordic Iscar konferansen I Trondheim med posterpresentasjonen “Exploring initial collaboration in an intervention: Creating a meeting place between educational research and educational practice” Navn på arrangementet: Nordic ISCAR 2019 18-20 June 2019, Sted: Trondheim, ARRANGØR: ISCAR

- Jarvoll har deltatt på konferansen XIII International Scientific On-line Conference "Knowledge-Media-Education" med vitenskapelig foredrag: Teaching at play! In search of teacher’s experiences from an intervention using Minecraft. Sted: Torun i Polen. Dato 13. juni 2017. Arrangør: Nicolaus Copernicus University

- Jarvoll har deltatt på konferansen «The 4th NAFOL conference» med et vitenskapelig foredrag: Minecraft not only at home! I tillegg har Jarvoll bidratt med posterpresentasjonen: Minecraft not only at home. How do pupils experience the implementation of the computer game Minecraft in their classroom setting? Sted: Kristiansand.  Dato fra: 17. - 19. oktober 2016. Arrangør: NAFOL

- Jarvoll har deltatt på forskningsdagene I 2016 med kronikken “Trenger vi dataspill på skolen?” Publisert i Trønderavisa, Avisa Nordland, Lofotposten og Bladet Vesterålen.

- Jarvoll har deltatt på forskningsdagene i 2015 «Lån en forsker» med et populærvitenskapelig foredrag om: Bruk av dataspill i skolen. Sted: Sandnes Barneskole 20. oktober 2015. Arrangør Høgskolen i Nesna 

- Jarvoll har deltatt på konferansen XII International Scientific Conference "Education and new technologies in culture, information and communication" med et vitenskapelig foredrag om: Computer games and learning. Sted: Torun 9 – 10 juni 2015, Arrangør: Nicolaus Copernicus University

- Jarvoll har deltatt med det faglige foredraget: Hvordan kan læreren støtte elevers læringsprosesser ved bruk av digitale undervisningsformer? Et seminar arrangert av Partnerskap HEL.  Sted: Nesna, 13 mai 2014. Arrangør: Høgskolen i Nesna

- Jarvoll har deltatt på Medieforskerkonferansen 2014 med vitenskapelig foredrag om: Digitalt innfødte og læringsprosesser i skolen. Sted: Trondheim, 24. – 24. oktober 2014. Arrangør: NTNU og Institutt for kunst- og medievitenskap. 

Avsluttede forskningsprosjekter​

Kulturspor i landskapet 

Arctic Sustainable Arts and Design

Arctic Sustainable Arts and Design

Symposium Relate North 2018, campus Nesna.

https://www.asadnetwork.org/rn-2018-nesna.html

Relate North 2018: Collaborative Art, Design and Education

Symposium campus Nesna​

​​


Fjord

Hoffman, Gary; Ahearn, Gavin; Cowlishaw, Briana.
Fjord.
CD, 2014. Gavin Ahearn-piano, Briana Cowlishaw-vocals, Gary Hoffman-flugelhorn and recording engineer.

Helgeland Suite

Hoffman, Gary; Ahearn, Gavin; Cowlishaw, Briana.
Helgeland Suite.
Hemnes Jazz & Blues Festival; 2015-07-06
Funk Disease featuring Freedom Bremner. Northern Norway festival tour sponsored by NordNorsk Jazz Senter.

Bringing Music back to Music Technology

Hoffman, Gary. Bringing Music back to Music Technology.

NTNU Musikkteknologidagene 2011; 2011-10-20

Bokmonstrene Kommer! 

Hoffman, Gary.
Bokmonstrene Kommer!
Rikskonsertene turne med Trio Nesna, 250 forestillinger, 2002-2003

Utviklingsarbeid i Nesna kommune

Prosjektledere: Anne Mette Rosø, Thomas Wirthgen, Mona Storø, Kine Lyngås,

Formål: Utviklingsarbeid i Nesna kommune: Deltakelse i gruppe nasjonalt og lokalt med arbeid for Universell utforming, Nesna kommune, kartlegging av pedagogiske bygg, leikeplasser og friarealer, 2016-2019

Partnere: Kommunenettverk universell utforming

Vektlegging av praktiske og estetiske læreprosesser i en samlingsbasert og nettstøttet lærerutdanning

Posjektledere: Anne Mette Bjørnvik Rosø, Marian Børli Sivertsen

Formål: vektlegging av praktiske og estetiske læreprosesser i en samlingsbasert og nettstøttet lærerutdanning.

Publisering:
Foredrag, samt visuell dokumentasjon våren 2019

Aesthetic Expression, experience and embodied Learning in distributed education

Aesthetic Expression, experience and embodied Learning in distributed education

Publisering:
Foredrag; Aesthetic Expression, experience and embodied Learning in distributed education. Relate North 2018

Symposium, ASAD; 2018-11-06 - 2018-11-08

Skole-eierprosjekt i Nesna Kommune

Prosjektleder: Anne Mette Rosø

Formål: Deltakelse i skole-eierprosjekt i Nesna i samarbeid med veilederkorps fra Udir, samt koordinert arbeid med å utvikle skoleutviklingsplan i samarbeid med politisk valgt arbeidsgruppe,  med vekt på inkluderende arbeidsmiljø, faglig utvikling, stedsbasert læring og helsefremming i perioden 2013-2015

Partnere: Nesna kommune

Publiseringer:
Plandokument høsten 2015.

Videokonferanse som læringsressurs i lærerutdanningene

Prosjektledere: Hallstein Hegerholm, Anne Mette Rosø.

Formål: utforsking av bruk av videokonferanse som læringsressurs i lærerutdanningen, og hvordan møte mellom praksisfelt, student og lærerutdanning gir muligheter for utforsking av rollen i det virtuelle rommet.

Publisering:
Local learning in distributed teacher education. I: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources: vol. 7. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski 2015 ISBN 978-83-7842-203-7. s. 77-94

Tilrettelegging for utvikling av lærerrollen i praksisfeltet og digitale læringsrom

Prosjektledere: Hallstein Hegerholm, Anne Mette Rosø, Høgskolen i Nesna

Formål: det å legge til rette for utvikling av lærerrollen i praksisfeltet og digitale læringsrom

Partnere: lærerutdanningen ved HiNe

Foredrag: Lokal læring og distribuert undervisning. Digital kompetanse i lærerutdanning;

2014-02-06 - 2014-02-07

Samarbeid mellom lærerutdanning og praksisfelt


Prosjektleder: Elsa Løfsnæs , Høgskolen i Nesna

Formål: samarbeid mellom praksisfelt og lærerutdanningen for å ivareta kobling mellom teori og praksis.

Partnere: praksisskoler i Helgelandsregionen

Publiseringer: Cooperation as part of theacher student`s integrated learning in education in institutions and practice fields, (Løfsnæs, E. & A.M. Rosø 2014). Journal of International Scientific Publications, Bulgaria.

Presentasjon av oppstart av Grunnskolelærerutdanning (GLU 1-7) ved høgskolen i Nesna


Prosjektledere: Anne Mette Rosø, Margrete Norheim. Nettverkssamling

Publisering: foredrag. Arbeid med praktiske og estetiske læreprosesser i GLU; 2013-12-05 - 2013-12-07

Samarbeid om utvikling av ei grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på kreative og estetiske læreprosesser

Prosjektledere: Norheim, Margrete; Rosø Anne Mette

Formål: Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Stord Haugesund samarbeidet om utvikling av ei grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på kreative og estetiske læreprosesser

Partnere: Høgskolen Stord Haugesund, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Nesna.

Publisering: Foredrag: Utvikling av emneplaner for 1-7 utdanningen, Didaktikk på barnetrinnet knyttes til begynneropplæring og skapende prosesser for å bidra til helhetlige og utforskende læreprosesser hos barn, Nettverksamling ; 2013-12-05 - 2013-12-07

Skapende og entreprenørielle læreprosesser i klasserommet utenfor

Prosjektledere: Mette Gårdvik, Anne Mette Rosø

Formål: Skapende og entreprenørielle læreprosesser i klasserommet utenfor, der skole og samfunnsliv legger til rette for læring og erkjenning knyttet til sted og kultur.

Partner: Helgeland museum

Publisering: Foredrag - The Outdoor Classroom: Experiences from Community art Project, ved University of Lapland, (Gårdvik & Rosø 2012)  WAAE Summit 2012; 2012-11-07 - 2012-11-10

Didaktikk i lærerutdanningen, møte med kunst og skapende prosesser

Prosjektleder: Anne Mette Rosø

Formål: Didaktikk i lærerutdanningen, møte med kunst og skapende prosesser ved forskningsdagene ved Hine. Hvordan møte med kunst kan bidra inn i didaktiske prosesser, bidra til skaping, kritisk tenkning og danning.

Publisering: Foredrag - Didaktikk for den estetiske dimensjonen, 2009-03-04 - 2009-03-0 

Danning til lærerrollen, praksisopplæring og profesjonsutvikling​

To årig forskningsprosjekt om den nye grunnskolelærerutdanningen fra
 2010, danning til lærerrollen, praksisopplæring og profesjonsutvikling.

Forskningsprosjektet var knyttet til et SAK-samarbeid (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) og et faglig nettverk mellom fagansatte ved tidligere Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Tromsø. Forskningsprosjektet resulterte i boka «Å bli lærer – Danning og profesjonsutvikling».

Prosjektleder: UiT v/ Sidsen Germeten og Ann Elise Rønbeck

Formål: Bokprosjekt/forskningsprosjekt

Publikasjon:  Løfsnæs, E., Jarvoll, A. B., & Dalen, T. (2014). Praksislæreres og studenters forståelse av integrert læring i praksisopplæringen. In A. E. Rønbeck & S. Germeten (Eds.), Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling (pp. 103–121). Oslo: Akademika forlag.​

Internasjonalt samarbeid om ulike profesjonspraksiser og utgivelse av monografi

Deltakelse i et internasjonalt akademisk samarbeid om ulike 
Profesjonspraksiser, og utgivelse av monografien: Citizen – state – 
international community/Obywatel - Panstwo – Spolecznosc Miedzynarodowa

Prosjektleder: Ewelina Cala – Wacinkiewicz, University of Szczecin, Poland

Publikasjon: Løfsnæs, E., Jarvoll, A. B. (2014). An example from Norway of how practice teachers and students understand integrated learning in practice teaching. In E. Cala – Wacinkiewicz, K. Flaga – Gieruszynska & D. Wacienkiewicz (Eds.), Obywatel - Panstwo - Spolecznosc Miedzynarodowa (pp. 162- 175) ISBN 978-83-255-6839-9

ICTinED, planlegging og bruk av IKT i undervisning

Et internasjonal forskningssamarbeid, ICTinED, om planlegging og bruk av IKT i undervisningen: 
Theme of the ICTinED project concerned following research areas: 

1) The educational and upbringing process, planning – lessons/methodic units planning supported by ICT methods and tools, courses planning with use of the multimedia didactic materials (digital media)

2) Multimedia didactic materials, design  - educational media (presentations, computer software, web services, didactic packages, etc)

3) The planning of ICT infrastructure and resources necessary to education media using – educational platforms, e-learning, ICT tools (hardware and software)

Prosjektleder: Eunika Baron- Polanczyk, University of Zielona Gora, Poland

Publikasjon: Jarvoll, A. B. & Nilsen, H. (2013). Learning how to learn: self-regulated, peer-to-peer learning assisted by ICT. In E. Baron – Polanczyk (Eds.), ICT in educational design: processes, materials, resources. 4, 43-58 ISBN 978-83-7842-112-2

Forskningsbidrag til en internasjonal utgivelse om pedagogikk

Et forskningsbidrag til en internasjonal utgivelse om faget pedagogikk med et spesielt forespørsel om: A teaching plan for Pedagogy in Norwegian Teacher training.  

Samarbeide var et oppfølgingsprosjekt av Åretta, Åretta 2.
Prosjektleder: Maria Czerepaniak-Walczak, University of Szczecin, Poland 

Publikasjon: Jarvoll, A. B. & Nilsen, H. (2013). Norwegian teacher education with a focus on the subject of  pedagogy. Studia pedagogiczne. LXVI, 33-41 ISSN 0081-6795.

Internasjonal samarbeid om utvikling av veiledningspraksis 

Internasjonalt samarbeid om utvikling av veiledningspraksis
Jarvoll har hatt et samarbeid med Universitetet i Szczecin, Polen, om utvikling av en veiledningspraksis av bachelorstudenter i Polen som skriver norsk, våren og høsten 2017.

Prosjektleder: Ewa Komorowska, Dekan

Formål: Samarbeid om veiledning av studenter, og lærer og studentutveksling knyttet til Erasmusprogrammet. (I tillegg har det vært planlagt å gi ut rapport om samarbeidet med fokus på studentenes erfaringer. Dessverre så har en sentral samarbeidspartner gått bort og prosjektet er blitt satt på vent.)​

Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educational Interaction Assisted by Modern Information and Communication Technology

​​Jarvoll har sammen med Løfsnæs bidratt til dette internasjonale prosjektet (finansiert av European Union, Brussels, the 7 Framework Programme, Marie Curie Action, NO: SIT 315879), med  1) “Demonstrations of Information Technology in Educational contexts”, 2) faglig foredrag om “Teaching and Learning program for pupils with special needs” og 3) Demonstration of Video Recording lectures, and Demonstration of Adobe Connect. Prosjektets medlemmer hadde seminar på Nesna i mai 2014. 

Prosjektleder: Elzbieta Perzycka og Maria Czerepaniak-Walczak, begge fra Universitetet i Szczecin, Poland Forskningsgruppas leder

 Medlemmer