Utvidet klasserom og varierte læringsmetoder

Forskningsgruppen er en bred og tverrfaglig sammensatt gruppe med et felles fokus på utvidet klasserom og varierte læringsmetoder. Forskning innenfor gruppa fokuserer på lærerens undervisning og elevenes læring i ulike læringsmiljø og/eller med ulike læringsmetoder. I forskninga studereres det ulike aspekter slik som hva disse læringsformene kan innebære, hvorfor og hvordan disse læringsmetodene eller læringsarenaene kan være hensiktsmessige.

​Forskningsgruppa er en del av Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk​.

Med utvidet læringsrom menes andre læringsarenaer som kan benyttes i tillegg til klasseommet; for eksempel skolens uteområde​​, skogen, skolehagen, gården, byen, en fabrikk eller et kjøpesenter. Varierte læringsformer innebærer ulike former for fagdidaktikk, deriblant problembasert læring, temabasert undervisning, prosjektarbeid eller entreprenørskap.

Forskningsgruppa utvikler undervisningsmateriale og kunnskap som kan føre til økt forståelse i fagdidaktikk og pedagogikk.

​Pågående forskningsprosjekter 

Erasmus + project: Hypathia in preschool

Prosjektleder: Mona Reitan Rosenlund

"Hypatia in preschool" er et utvekslingsprogram hvor temaet er matematikk og teknikk i barnehagen. 

Prosjektet utføres etter modellen learning-training-teaching, hvor deltakergruppene er forpliktet til å være tilknyttet et science senter eller et universitet. I forbindelse med prosjektet gjøres det et case-studie i den norske gruppa. Dette innebærer både gruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Hovedproblemstillingen for forskningsprosjektet er: Hvordan kan vi bruke de erfaringer vi gjør oss fra praksiser med teknikk og matematikk i andre nasjoner i egen barnehagepraksis?

Avsluttede forskningsprosjekter

Erasmus + "21th century skills for 21th century needs"

Prosjektleder: Anna Marie Holand 

Formål: Forståelse av egen praksis i møte med andre, og 21th century skills 

Partnere: Ungt Entreprenørskap, Form the Future, Vifin, Verdal Kommune, Vejle kommune. 

Den engasjerte eleven: Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen 

Prosjektleder: Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker og Hans Petter Andersen 

Formål: Gi studenter og lærere ulike innfallsvinkler til undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen.

Kvalitetssikre/tilgjengliggjøre rovdyrskole (Namsskogan)

Nasjonalt prosjekt 2019-2020

Prosjektleder: Tove Anita Fiskum 

Formål: Bidra til å utvikle praksisen til besøkssenter rovdyr i Bardu, Namsskogan og Flå. Utvikle kunnskap om hvordan elever kan få økt kunnskap og nyanserte bilder av rovdyr og rovdyrkonflikt.

Partnere: Besøkssenter rovdyr Namsskogan, Bardu, Flå, Lierne Nasjonalparksenter. 

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet.


2017-2018

Prosjektleder: Tove Anita Fiskum 

Formål: Bidra til å utvikle praksisen til besøkssenter rovdyr i Bardu, Namsskogan og Flå. Utvikle kunnskap om hvordan elever kan få økt kunnskap og nyanserte bilde av rovdyr og rovdyrkonflikt 

Partnere: Besøkssenter rovdyr, Namsskogan og Lierne Nasjonalparksenter. 

Prosjektet var finansiert av Miljødirektoratet 

Ph.d.-prosjekt

Læring av engelsk muntlighet utenfor klasserommet på ungdomstrinnet


Stipendiat: Tone Stuler Myhre

Dette doktorgradsprosjektet omhandler læring av engelsk muntlighet utenfor klasserommet på ungdomstrinnet. Mer spesifikt undersøker det om elever kan bli mer flytende i engelsk dersom de deltar i muntlige aktiviteter utendørs. Sentralt i prosjektet er skifte av læringsmiljø (rammeskifte), og om dette kan redusere angst for å snakke engelsk og øke motivasjonen for læring. 

Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig undervisning om rovdyr på mellomtrinnet

Stipendiat: Haakon Halberg 

Målet med studien er å utforske hvordan mellomtrinnselever erfarer skjønnlitterære tekster i et tverrfaglig, uteskoledidaktisk undervisningsopplegg om rovdyr. Empiriinnsamlingen er knyttet til rovdyrskolen i Namsskogan. 

 Leder av forskningsgruppa

 Medlemmer