Forskningsstrategi 2020–2022 for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) driver forskning og pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU) som bidrar til utvikling av fakultetets utdanningsområder.

Forskningen skal være praksis- og profesjonsrettet med fokus på tverrfaglighet, og bygge opp under fakultetets faglige profil:
Læring i utforskende fellesskap gjennom nærhet til natur og kultur,
samt Nord universitets visjon Globale utfordringer – regionale løsninger.  

FLU tilbyr et bredt spekter av utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultetet har en helhetlig tilnærming til danningsprosessen, der utgangspunktet er det totale oppvekstmiljøet for barn og unge, inkludert kultur- og aktivitetstilbud. Universitetet har et særskilt nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og kultur, som ivaretas blant annet gjennom forskning ved FLU.  

Overordnet målsetting

Forskningsaktiviteten skal ha særlig vektlegging av profesjoner, og omfatter også disiplinrettet forskning med relevans for fakultetets virksomhet. Hensikten er å utvikle både profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den forskningsbaserte kunnskapen relatert til dette. Innovasjon, bærekraft og kreativitet med utgangspunkt i profesjonspraksis i skoler og barnehager, og barn og unges dannelse og opplæring i et helhetlig oppvekstmiljø står sentralt. Forskningsaktiviteten skal innbefatte grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.

Forskning og formidling skal skje i et samarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Nettverkssamarbeidet skal ut­vik­les og vedlikeholdes. Samarbeidet skal lede til utvikling av tverrfaglige og fakultetsoverskridende miljøer og prosjekter hvor erfaringsperspektivet og utvikling av praktisk kunnskap i arbeidslivet, yrkesrelatert kunnskap, samt utdanningsforsk­ning står sentralt.

Virkemidler

De vitenskapelig ansatte ved FLU skal være forskningsaktive, og fortrinnsvis knyttet til forskergrupper med sterke samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Det er en målsetting at forskningsarbeidet skal utløse publisering. Forskningen skal støtte opp om de ulike utdanningene på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tråd med fakultetets handlingsplan skal det ved behov satses på ytterligere kompetanseheving og forskerutdanning for FLUs vitenskapelige personale. FLU vil  særlig prioritere forskning innen de områdene hvor det er høy forskningskompetanse og der behovet for forskningsbasert kunnskap er stort.

For å øke kvaliteten på og handlingsrommet for forskning og internasjonalisering, er det en målsetting at vitenskapelig ansatte med administrativ støtte skal søke midler fra programmer ved regionale institusjoner, nordiske institusjoner, Norges forskningsråd og EU-baserte program. Fakultetet har etablert et forskningsutvalg med representanter fra alle faggrupper ved fakultetet. Forskningsutvalget er rådgivende i utviklingen av bl.a. fakultetets forskningsstrategi, forskningsprofil og strategisk bruk av fakultetets forskningsmidler.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Fakultetet har sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ansvaret for universitetets doktorgradsprogram i studier av profesjonspraksis. Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og forskningsmetode. Doktorgradsprogrammet er forskningsstrategisk viktig for fakultetet. De ulike doktorgradsprosjektene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til yrkesprofesjonene og til samfunnet for øvrig. Doktorgradsprosjektene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til å utvikle kunnskap som fører til at praksisfeltet utvikles og videre gi vitenskapelig forståelse.

Temaområdene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring

FLU vil legge vekt på forskning innen de tre tverrfaglige temaer i ramme- og læreplaner: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. FNs 17 bærekraftsmål vil være grunnprinsipper. Fakultetet vil særlig, men ikke utelukkende, fokusere på følgende områder:

  • Innovasjon og digitalisering i læring
  • Samisk, urfolkskulturer og mangfold
  • Praktiske og estetiske læringsprosesser