PR402H Kvalitative metoder (5 stp.)

10.-14. februar 2020
12.-13. mars 2020
Nord universitet, studiested Bodø

Nivå: Doktorgrad
Emnetype: Valgfritt
Tilgjengelig som frittstående kurs: Ja. 
Kurset er først og fremst et tilbud til ph.d.-kandidater tatt opp ved Ph.d. i studier av profesjonspraksis, men vil også være relevant for andre som driver forskning knyttet til profesjonspraksis.
Studiepoeng: 5 
Undervisningssemester: Vår 2020
Studiested: Bodø 
Varighet: Innenfor rammen av et semester.
Ansvarlig fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Emneansvarlig: Førsteamanuensis Anne Kasén
Administrativ kontaktperson: Geir Fjeldavli
Maks antall deltagere: 20. Ved stor interesse vil ph.d.-kandidater ved Nord universitet prioriteres.
Kostnader: Ingen kursavgift. Kostnader til pensumlitteratur.

Beskrivelse av emnet

Kurset gir utdypende kunnskaper om - og forståelse for, klassiske og nyere kvalitative forskningsmetoder; de viktigste ideene, historie, struktur, prosedyrer, og egnethet for bruk i forbindelse med ulike problemstillinger og forskningsspørsmål. Kurset gir utvidet kunnskap om bruk av kvalitative metoder, med fokus på analyse og syntese. Kvalitative metoders mulighet til
valide funn og presentasjon av kvalitative forskningsresultater fordypes.
Hensikten er å øke bevisstheten om forskningsetiske spørsmål, med vekt på forhold som angår kjønn, samt etnisitet i kvalitativ forskning.

Klassiske og nyere kvalitative forskningstilnærminger og forskningsmetoder og deres egnethet for bruk i forbindelse med ulike forskningstema og problemstillinger vil være et hovedinnhold i kurset.
Videre vil ulike strategier for analyse og syntese av kvalitative data tas opp, og forskningsetiske spørsmål vil være et sentralt tema. 

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidatene skal:
  • Ha kunnskap om klassiske og nyere kvalitative metoder, og god forståelse for muligheter og begrensninger ved disse sett i relasjon til ulike forskningsspørsmål.
  • Ha kunnskap om og innsikt i analyse og syntese av ulike typer kvalitative data.

Ferdigheter
Kandidatene skal:
  • Ha ferdigheter i å analysere et kvalitativt datamateriale på en adekvat måte.
  • Kunne drøfte ulike kvalitative forskningsmetodiske tilnærminger
  • Ha evne til å kritisk diskutere forskningsetikk i relasjon til valgt kvalitativ metode

Generell kompetanse
Kandidatene skal:
  • Vise en kritisk undersøkende og konstruktiv tilnærming til kvalitativ forskning
  • Formidle teoretiske og praktiske sider ved kvalitativ forskningstilnærming i forhold til valgt problemstilling, både skriftlig og muntlig
  • Vise en kritisk undersøkende og konstruktiv tilnærming til forskningsetiske spørsmål. 

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper

Kandidater som skal opp til eksamen må ha fullført mastergrad i et relevant fagfelt.
Forkunnskaper tilsvarende kurs i forskningsmetode på masternivå. Det forventes at studentene har lest den forberedende obligatoriske litteraturen før kursets oppstart. 

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt i intensiv studiesamling. Deltakerne vil ha tilgang til
nettbaserte læringsverktøy. 

Læringsaktiviteter

Ulike undervisnings- og læringsformer vil bli benyttet i studiet. Undervisningen veksler mellom forelesninger og refleksjon individuelt og i gruppe.

Deltakelse på kurssamling og prosesseminar er obligatorisk. 

Undervisningsplan og pensum


Undervisingsplan:
Forelesningsdel med refleksjon: 10.-14. februar 2020
PR402H timeplan 10.-14. februar.pdf

Prosesseminar 12.-13. mars 2020 (dato for prosessseinar kan komme til å endres pga. intern sykemelding.) 
Innlevering av slutlig essay 27.3.2020

Litteraturliste 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2017, 3.opplag). Tolkning och reflektion:
vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.
Utdrag som omfattas i kursen: del 1-3 (sid 11- 279)

Creswell,J,W & Poth CA. 2017, Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing
among five approaches. Sage

Dessa bägge böcker är gemensam pensum för alla som avlägger kursen. Dessutom har respektive metodansats (tilnaermning) litteratur enligt föreläsares förslag Doktoranden förväntas alltså vid examinationen både vara förtrogen med den gemensamma pensum och i tillägg vara inläst på den litteratur som kan bli aktuell för det egna projektet.

Vurdering 

Oppgave med prosesseminar

Deltakerne skriver et essay ut fra variant V eller S beskrevet nedenfor:
Vurderes til bestått/ikke bestått.

Variant V:
Studenten videreutvikler essayet som ble levert under kurset Metodologi og forskningsdesign 1, til et mer omfattende essay.
Format: ca. 15 sider (5.500-6000 ord), 12 pkt, 1,5 linjeavstand.

Variant S:
Studenten velger selv, gjerne i samråd med kursansvarlig, tema for essayet, som leveres som eksamen for Kvalitativ metode 2a - uavhengig av kurset Metodologi og forskningsdesign 1.
Format: ca. 10 sider (3.500-4000 ord), 12 pkt, 1,5 linjeavstand.

Omkring tre uker før innleveringsfrist på essayet arrangeres et obligatorisk prosesseminar. 
I forkant av dette leveres et foreløpig utkast til essayet. På seminaret presenterer hver deltaker kort sitt essay, som så diskuteres av sensorer og medstudenter innenfor en tidsramme på 30 minutter. På basis av dette ferdigstilles essayene.
Karakter: Bestått/ikke bestått. 

Innlevering av essayutkast: 2.3. 2020
Prosesseminar: 12.-13.3. 2020
Innlevering av slutgiltig eksamensessay: 27.3. 2020

Obs - dato for prosessseinar kan komme til å endres pga. intern sykemelding. 

Emneevaluering

Evaluering av kurset inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.


Påmelding


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart

Om doktorgraden 


Ph.d. i studier av profesjonskunnskap

 Emneansvarlig

 Administrativ kontakt