PR415H Metodologi og forskningsdesign (5 stp)

20.-23. januar 2020
Nord universitet, Bodø

Nivå: Doktorgrad
Emnetype: Obligatorisk 
Tilgjengelig som frittstående kurs: Ja. 
Kurset er først og fremst et tilbud til ph.d.-kandidater tatt opp ved Ph.d. i studier av profesjonspraksis, men vil også være relevant for andre som driver forskning vedrørende praksis.
Studiepoeng: 5 
Undervisningssemester: Vår 2020
Studiested: Bodø 
Varighet: Innenfor rammen av et semester.
Ansvarlig fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Emneansvarlig: Professor Steen Wackerhausen (Nord universitet og Aarhus Universitet)  
Administrativ kontaktperson: Geir Fjeldavli
Maks antall deltagere: 15. Ved stor interesse vil ph.d.-kandidater ved Nord universitet prioriteres.
Kostnader: Ingen kursavgift. Kostnader til pensumlitteratur.

Beskrivelse av emnet

Deltakernes innsendte notat «Hva er kjernen i mitt prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg» vil være sentralt i kurset. Alle deltakere forventes å holde korte
presentasjoner basert på eget notat, samt delta aktivt i felles diskusjoner.

Kursopplegget vil gi kunnskap om og kompetanse innenfor:

 • Forskningsspørsmål og spørsmålshierarkier
 • Sammenheng mellom forskningsspørsmål, forskningsgjenstand, epistemologi, design og metode
  • Forskningsdesign – enkeltstudier og komparative studier, øyeblikksstudier og forløpsstudier, endimensjonale og flerdimensjonale designformer, deskriptive designformer og kausalitetsavdekkende designformer m.m.
  • Utvelgelse av informanter, kvalitativ og kvantitativ representativitet, det unike og det generaliserbare
  • Sentrale metodologiske begreper – bl.a. operasjonalisering, validitet og reliabilitet, induksjon og deduksjon m.fl.
  • Erfaring som empiri – muligheter og begrensninger
  • Systematisk litteratursøking i utvikling av eget prosjektdesign
  • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – muligheter og begrensninger

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Deltakerne skal ha en god forståelse av betydningen av sammenhengen mellom forskningsspørsmål, forskningsmetode og forskningsdesign, herunder hvordan forskningsdesign kan brukes til å avklare metodologiske valg og utfordringer i et forskningsprosjekt.
 • Deltakerne skal ha kunnskap om og forståelse for metodologiske valg og utfordringer knyttet til ulike typer forskningsspørsmål, data, empiri og erfaringsmateriale.

Ferdigheter

 • Deltakerne skal kunne videreutvikle en adekvat relasjon mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign og forskningsmetode i eget prosjekt.
 • Deltakerne skal ha grunnleggende ferdigheter i å plassere eget prosjekt i forhold til relevant litteratur i forskningsfronten på eget fagfelt.

Generell kompetanse

 • Deltakerne skal ha utviklet sin evne til kritisk diskusjon og en reflektert holdning til grunnleggende metodologiske spørsmål.

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper

Kursdeltagere må ha avlagt eksamen på masternivå eller tilsvarende. I tillegg
må deltakerne enten ha et godkjent doktorgrads-prosjekt eller en skisse til et forskningsprosjekt som de kan ta utgangspunkt i og jobbe videre med under selve kurset.

Undervisningsform

Intensiv ukessamling med ‘ansikt-til-ansikt’ forelesninger og seminarer.

Læringsaktiviteter

Kurset kombinerer flere undervisnings- og læringsformer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og seminar-aktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. I tillegg brukes innlevert arbeid (OA) knyttet til eget forskningsprosjekt aktivt i undervisnings- og læringsaktivitetene. 

Aktiv deltakelse i kurset er obligatorisk.

Pensum

Alvesson, M. & Kärreman, D. (2012) Kreativ metod-skapa och lösa mysterier. Liber (162s)

Bondas, T. & Hall, E.O.C. (2007) Challenges in approaching metasynthesis research. Qualitative Health Research, 17, 113-121 (9s).

Dewey, J. (2008[1934]) Å gjøre en erfaring. I: Bale, K. & Bø-Rygg, A. red. Estetisk teori: En antologi. Oslo, Universitetsforlaget. s. 196-213. (17 s)

Meløe, Jakop (2017) Om å se, med introduksjon og etterord av Halås, CT. I Halås, CT,Kymre I og Steinsvik K (2017) Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Gyldendal akademiske

Maxwell, J.A. (2013) Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Applied Social Research Methods Series no 41. Los Angeles, Sage. (200 s)

Wackerhausen, S. (2017). Forskningsspørgsmål, epistemologi og metode. In C. T. Halås, Kymre, I. G., Steinsvik, K. (Ed.), Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Oslo: Gyldendals Akademiske.

Yin, Robert K. (2009) Case Study Research. Design and Methods. New York: Sage Publications.

Zahle, Julie (2012) Practical Knowledge and Participant Observation, Inquiry, 55:1, 50-65, DOI: 10.1080/0020174X.2012.643626

 

Pensumlisten samt linker til pensumlistens bøker, kapitler og artikler finnes på Canvas, se under fanen/folderen Pensumliste/Reading list til venstre på siden. Det er ikke kompendium til dette kurset. Supplerende litteratur vil deles ut under kurset.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting


1. Obligatorisk arbeid (OA) 
Alle deltakere må senest en uke før kursstart utarbeide og levere et kort, foreløpig notat med tittelen:
«Hva er kjernen i mitt prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg».
Format: 2-3 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand.

Alle deltakere skal holde korte presentasjoner basert på eget notat. 
Skriftlig arbeid med presentasjon vurderes til bestått eller ikke bestått.

2. Oppgave (OP) – Kort essay
Etter kursuken reviderer og videreutvikler deltakerne sitt foreløpige notat til et kort essay om «Forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg i mitt forskningsprosjekt».
Format ca. 8 sider (ca. 3000 ord) pluss referanser, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Essayet redegjør for og diskuterer forskningsspørsmål i eget prosjekt samt avledete metodologiske utfordringer til design og forskningsmetode. Dette kan videre knyttes til noen refleksjoner over valg av fordypningsmodul (Kvalitative
metoder/Kvantitative metoder).

Vurdering av essay (OP): Bestått/ikke bestått.

Emneevaluering

Evaluering av kurset inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.


Påmelding


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart

Program for kurset

PR415H program.pdf

Om doktorgraden 


Ph.d. i studier av profesjonskunnskap

 Administrativ kontakt