PRO9009 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 2 (5+5 stp)

Dato for 2020 ikke fastsatt.
Nord universitet, Bodø

Nivå: Doktorgrad
Emnetype: Valgfritt for kandidater tatt opp på Ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018.
Tilgjengelig som frittstående kurs: Ja. 
Kurset er først og fremst et tilbud til ph.d.-kandidater tatt opp ved Ph.d. i studier av profesjonspraksis, men vil også være relevant for andre som driver praksisrelatert forskning.
Studiepoeng: 10 
Undervisningssemester: Vår 2020
Studiested: Bodø 
Varighet: Innenfor rammen av et semester.
Ansvarlig fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Emneansvarlig: Professor Steen Wackerhausen (Nord universitet og Aarhus Universitet)  
Administrativ kontaktperson: Geir Fjeldavli
Maks antall deltagere: 15. Ved stor interesse vil ph.d.-kandidater ved Nord universitet prioriteres.
Kostnader: Ingen kursavgift. Kostnader til pensumlitteratur.

Beskrivelse av emnet

Innhold:
Dannelse og konstitusjon av profesjonsidentitet, profesjonskultur, sosialiseringsprosesser, organisasjonsteori, velferdsstat, globalisering, maktformer, beslutningsprosesser og hierarkisering, ideologisk kolonisering, værdier og værdifastsettelse, New Public Management.

Vitenskapelig innhold:
Teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om hvordan den enkelte praktikers profesjonsutøvelse, arbeidsstedet, praktikerens profesjon, det omgivende samfunn, internasjonale forhold etc. inngår i et asymmetrisk samspill.

For å realisere ovennevnte vil følgende temaer inngå på kurset:

(a) Nødvendigheten av å anskue praktisk kunnskap og profesjonsutøvelse på flere system-nivåer: mikro-, makro-, mega- og giga-nivået (dvs. fra den individuelle praktikers profesjonsidentitet og profesjonsutøvelse til profesjonenes rolle samt videre til organisatoriske og samfundsmæssige
rammebetingelser i globaliseringens tidsalder).

(b) Konstitusjon og tilblivelse av profesjonsidentitet og -kultur (på mikro- og makronivået), herunder profesjonssosialisering og -læring.

(c) Profesjonsutfordringer, profesjonens "blinde flekker" og ideologiske innhold.

(d) Profesjonsutvikling og forandring som profesjonsutøverens grunnvilkår,

(e) Velferdsoppfattelser og profesjons- og forvaltningsverdier,

(f) Globaliseringens statlige uttrykk og gjennomslagskraft i profesjonsområdet,

(g) Beslutningsprosesser, beslutningshierarkier og maktutøvelsens former og

(h) Eksplisitte og implisitte verdier og mangesidig ideologisk "kolonisering" av yrker og profesjonell praksis. 

Læringsutbytte

En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Deltakerne skal kunne demonstrere teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de førnevnte temaer, (a) til (h), samt om dynamiske sammenhenger herimellom.

Ferdigheter:
Deltakerne skal kunne identifisere og kritisk-konstruktivt analysere hvordan forskjellige systemnivåer er i spill i relasjon til praksisutøvelse på individuelt og gruppe nivå, samt på denne bakgrunn reflektere over relevante tematikker i ens eget ph.d.-prosjekt.

Generell kompetanse:
Deltakerne skal ha øye for og kunne identifisere samt kritisk-konstruktivt analysere asymmetriske systemsammenhenger mellom den enkelte praktikers profesjonsutøvelse, arbeidsstedet, praktikerens profesjon, det omgivne samfund og internationale forhold.

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper 

Kandidater som skal opp til eksamen, må ha fullført
mastergrad i et relevant fagfelt. I tillegg forutsettes godkjent deltagelse på første del av kurset (PRO9008). 

Undervisningsform

Intensiv samling med ‘ansikt-til-ansikt’ forelesninger og seminarer.

Læringsaktiviteter

Obligatoriske forelesninger, plenum-diskusjoner, seminarer og prosjektorienterende dialoger, hvor kursets grunntemaer settes sysematisk og detaljert i relasjon til ph.d.- kandidaternes egne prosjekter eller delområder innen disse.

Pensum

Litteraturliste publiseres så snart den foreligger.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

For å få kurset godkjent kreves tilstrekkelig obligatorisk oppmøte på kurset, samt godkjent avsluttende essay (oppgave). 

Kandidatene skriver et essay på min 18 og max 20 sider over et selvvalgt emne, som er relevant for eget forskningsprosjekt og som tar utgangspunkt i og viser kjennskap til undervisningens hovedtemaer og pensumlitteratur. Karakteren fastsettes i henhold til de krav, som er stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ovenfor, slik disse blir
dokumentert gjennom innlevert essay. Hvis kandidaten har skrevet og bestått avsluttende essay på 5 stp kurset, kan dette godskrives på 10 stp kurset, således at den studerende kun behøver å skrive et essay på 8 - 10 sider på 10 stp- kurset.

Karakter: Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Evaluering av kurset inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Overlapp

Kandidater som tar eller har tatt 5 stp.-kurset PRO9008 Profesjonsidentiet, organisasjon og samfunn kan bygge videre på dette og ta 10 stp.-kurset. Men da første del av 10 stp.-kurset er identisk med 5 stp.-kurset (bortsett fra eksamen), så blir kandidater ikke tilkjent 15 stp uttelling ved avlegging av eksamen i
begge kursene, men tilsammen 10 stp.


Påmelding


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart

Om doktorgraden 


Ph.d. i studier av profesjonskunnskap

 Administrativ kontakt