PRO9008 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 1 (5 stp)

9.-11. mars 2020
Nord universitet, Bodø

Nivå: Doktorgrad
Emnetype: Valgemne for kandidater tatt opp på ph.d. i studier av profesjonspraksis etter ordning av 01.01.2018. 
Tilgjengelig som frittstående kurs: Ja. Kurset vil også være relevant for andre som driver praksisrelatert forskning. 
Studiepoeng:
Undervisningssemester: Vår 2020
Studiested: Bodø 
Varighet: En samling (4 dager). Arbeid knyttet til oppgavebesvarelse kommer i tilegg. 
Ansvarlig fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Emneansvarlig: Professor Steen Wackerhausen (Nord universitet og Aarhus Universitet)  
Administrativ kontaktperson: Geir Fjeldavli
Maks antall deltagere: 15. Ved stor interesse vil ph.d.-kandidater ved Nord universitet prioriteres.
Kostnader: Ingen kursavgift. Kostnader til pensumlitteratur.

Beskrivelse av emnet 

Dannelse og konstitusjon av profesjonsidentitet, sosialiseringsprosesser, organisasjonsteori, velferdsstat, globalisering, maktformer, New Public Management. 

Vitenskapelig innhold: 
Teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om hvordan den enkelte praktikers profesjonsutøvelse, arbeidsstedet, praktikerens profesjon, det omgivende samfunn, internasjonale forhold etc. inngår i et asymmetrisk samspill. 

For å realisere ovennevnte vil følgende temaer inngå i kurset: 

(a) Nødvendigheten av å anskue praktisk kunnskap og profesjonsutøvelse på flere system-nivåer: mikro-, makro-, mega- og giga-nivået (dvs. fra den individuelle praktikers profesjonsidentitet og profesjonsutøvelse til profesjonenes rolle samt videre til organisatoriske og samfunnsmessige rammebetingelser i globaliseringens tidsalder). 

(b) Konstitusjon og tilblivelse av profesjonsidentitet og -kultur (på mikro- og makronivået), herunder profesjonssosialisering og -læring. 

(c) Profesjonsutfordringer, profesjonens "blinde flekker" og ideologiske innhold. 

(d) Profesjonsutvikling og forandring som profesjonsutøverens grunnvilkår, 

(e) Velferdsoppfattelser og profesjons- og forvaltningsverdier og 

(f) Globaliseringens statlige uttrykk og gjennomslagskraft i profesjonsområdet

Læringsutbytte

En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: 
Deltakerne skal kunne demonstrere kunnskap om de førnevnte temaer, (a) til (f), samt om dynamiske sammenhenger herimellom. 

Ferdigheter: 
Deltakerne skal kunne identifisere og kritisk-konstruktivt analysere hvordan forskjellige systemnivåer er i spill i relasjon til praksisutøvelse på individuelt og gruppe nivå. 

Generell kompetanse: 
Deltakerne skal ha øye for og kunne identifisere samt kritisk-konstruktivt analysere asymmetriske systemsammenhenger mellom den enkelte praktikers profesjonsutøvelse, arbeidsstedet, praktikerens profesjon, det omgivne samfunn og internationale forhold.

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper

Kandidater som skal opp til eksamen, må ha fullført mastergrad i et relevant fagfelt. 

Undervisningsform

Intensiv samling med 'ansikt-til-ansikt' forelesninger og seminarer.

Læringsaktiviteter

Obligatoriske forelesninger, seminarer og dialog med utgangspunkt i den enkelte deltagers prosjekt. Kursets grunntemaer relateres direkte til ph.d.- kandidatenes egne prosjekter eller delområder innen disse.

Pensum

Følgende obligatoriske tekster er utvalgt til ph.d.-kurset av underviserne. 
Avhengig av undervisningsforløpet, diskusjoner og kursdeltagernes interesser vil enkelte tekster bli tilføyd under/etter kursdagene. I forbindelse med innlevering av eksamensoppgave, skal det i tillegg til det obligatoriske pensum velges ca. 150 sider selvvalgt litteratur med spesifikk relevans for oppgaven.


Bauman, Zygmunt (2000/2003) Liquid Modernity. Oxford: Polity. [Foreword: On Being Light and Liquid]. 

Beck, Ulich (2003). What is Globalization? Cambridge: Polity Press, Introduction, and chapter 1 (64 sider). 

Bourdieu, Pierre (1990) The Logic of Practice. New York: Polity Press, 1990. [Uddrag: Chap. 3, Structures, Habitus, Practices.] 

Brante, Thomas (2005) “Staten og professionerne” In: Professionsidentitet i forandring redigeret af T.R. Eriksen and A. M. Jørgensen. Khb.: Akademisk Forlag, 2005. 

Christensen, T. and Lægreid, P. (2013) “Basic NPM Ideas and their Development” [side 17-33]. In: The Ashgate Research Companion to New Public Management. Edited by Christensen, T. and Lægreid, P., Farnham: Ashgate, 2013 

Cianciolo, A. T. et al (2006) “Tacit Knowledge, Practical Intelligence, and Expertise”. In: The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance edited by K.A. Ericsson et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Evers, A. and Guillemard, A.-M. (2013). “Introduction: Marshall’s Concept of Citizenship and Contemporary Welfare Reconfiguration”. In Evers, A. and Guillemard, A.-M. (eds.), Social Policy and Citizenship. Oxford: Oxford University Press. (side 3-34) 

Gilbert, N. (2013). Citizenship in the Enabling State: The Changing Balance of Rights and Obligations. In Evers, A. and Guillemard, A.-M. (eds.), Social Policy and Citizenship. Oxford: Oxford University Press. (side 80-96) 

Høyrup, S. and Elkjær, B. (2006) “Reflection. Taking it beyond the individual”. In: Productive Reflection at Work. Learning for changing organizations edited by David Boud et al. London: Routledge, 2006. 

Kildal, N. (2013). Den norske velferdsstaten: Fra sosiale til kontraktsbaserte rettigheter. I Tidsskrift for velferdsforskning, (16) 2. (15 sider) 

Laursen, P. F. (2004) “Hvad er egentlig pointen ved professioner? Om professionernes samfundsmæssige betydning”. In: De Professionelle – forskning i professioner og professionsuddannelser edited by Katrin Hjort. Gylling: Roskilde Universitetsforlag. 

Michaels, F.S. (2011) Monoculture. How one story is chancing everything [Chap. 1, 2 og 9]. Kamloops, B.C.: Red Clover. 

Rouse, J. (1994) “Power/Knowledge”. In: The Cambridge Companion to FOUCAULT edited by Gary Gutting. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

Sandel, Michael, J. (2012) What money can’t buy: The moral limits of Markets [side 3-17]. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

Sandvin, Johans (2017). Velferd og medborgerskap. I Anne Marie Støkken og Elisabeth Willumsen (red.) Samarbeid i praksisnær forskning. Kristiansand: Portal forlag. (20 sider) 

Stamsø, Mary Ann (red.) (2017). Velferdsstaten i endring. Gyldendal akademisk, Innledning, samt kapittel 1, 2 og 14 (100 sider). 

Vabø, Mia (2014). Kapittel 1 og 4, i Mia Vabø og Signy Irene Vabo (red): Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget (31 sider) 

Wackerhausen, S. (2009) Collaboration, professional identity and reflection across boundaries. In: Journal of Interprofessional Care, No. 23, 2009. 

Wackerhausen, Steen (2002) Humanisme, Professionsidentitet og Uddannelse. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. [Specielt kap. 3, 4 og 5] 

Zimmerman, B. J. (2006) “Development and Adaption of Expertise: The Role of Self-Regulatory Processes and Beliefs”. In: The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (edited by K.A. Ericsson et al). Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

For å få kurset godkjent kreves tilstrekkelig obligatorisk oppmøte på kurset, samt godkjent avsluttende essay (oppgave). Kandidatene skriver et essay på min 8 og max 10 sider over et selvvalgt emne, som er relevant for eget forskningsprosjekt og som tar utgangspunkt i og viser kjennskap til undervisningens hovedtemaer og pensumlitteratur. Karakteren fastsettes i henhold til de krav, som er stilt til kunnskaper, ferdigheter og generel kompetanse ovenfor, slik disse blir dokumentert gjennom innlevert essay . 

Karakter: Bestått/ikke bestått.

Emneevaluering

Evaluering av kurset inngår i universitetets kvalitetssikringssystem


Påmelding


> Påmelding per epost til Geir Fjeldavli senest to uker før kursstart

Om doktorgraden 


Ph.d. i studier av profesjonskunnskap

 Administrativ kontakt