Praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

mannlig, ung lærer hjelper gutt med å lese
Her finner du retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) og informasjon om Canvas for praksislærere. ​

​​​​​​Retningslinjene er felles for alle barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, samt lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og bachelorutdanninger i musikk. Velg studieretning (se blå bokser) for å få informasjon om praksis som gjelder spesifikke studier og studiesteder.

Praktisk-pedagogiske studier (PPU) og Bachelor yrkesfaglærer har egne retningslinjer for praksis​.


Informasjon om Canvas for praksislærere

Pålogging, brukernavn og passord for Canvas

1. Pålogging 
Logg inn på Canvas her: nord.instructure.com 


2. Brukernavn og passord.
Som praksislærer får du en epost  fra IT helpdesk, med brukernavn/ansattnummer og en lenke til Selvbetjeningsportalen . Her må  du aktivere kontoen og lage ditt eget passord.
Passordet varer i 200 dager og du må selv gå inn og  endre dette i  Selvbetjeningsportalen. Du får ingen påminnelse om at passordet utgår.


3. Glemt brukernavn eller passord
Dersom du har glemt brukernavn eller passord kan du ordne dette i Selvbetjeningsportalen, du får da tilsendt nytt på sms eller epost. 


4. Problemer med pålogging:
Når du får tildelt og aktivert ansattkonto i Nord, skal denne kontoen (brukernavn og passord) brukes ved pålogging til CanvasDersom du allerede har en Feide-konto på egen arbeidsplass og skal logge inn som Nord-ansatt kan du oppleve at det ikke går:

 • Du må logge deg på med en annen nettleser enn den du vanligvis bruker for å logge på Feide på din arbeidsplass (f.eks. Chrome, Firefox eller Edge).
   
 • Hvis dette ikke går, kan du bruke privatmodus (inkognitovindu) når du skal logge på med en annen bruker (høyreklikk på nettlesersymbolet i oppgavelinjen og velg Nytt inkognitovindu /Nytt InPrivate-vindu). 

 • Er du praksislærer og samtidig student ved Nord universitet? Da er det ansattkontoen som du får tildelt som praksislærer som skal  brukes ved pålogging til Canvas, både som student og som praksislærer.
  Du må fremdeles benytte studentbrukeren din ved pålogging til andre systemer (f.eks. Studentweb).

 • Har du fortsatt problemer? Ta kontakt med IT helpdesk, tlf  75 51 74 00   ithelpdesk@nord.no

App for Canvas teacher
Gjennom Canvas sin app på iOS og Android får du tilgang til innholdet i emnene på samme måte som du får via din datamaskin.Retningslinjer

Tildeling av praksisplass

Nord universitet har samarbeidsavtaler med kommuner, fylkeskommuner, offentlige og private institusjoner om bruk av praksisplasser, og praksis skal gjennomføres i disse kommunene/institusjonene. Det er universitetet som tildeler praksisplasser, og studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Studentene får tildelt praksisplass som ligger i den regionen studenten har sin studiestedstilhørighet. Unntak kan gjøres i samlingsbaserte studier. Studentene må påregne en reiseavstand fra semesteradresse til praksissted på inntil 100 km en vei.
Eventuelt bytte av praksisplass skjer kun i helt spesielle tilfeller og bare i samråd med praksisadministrasjonen. Praksisplasslistene publiseres i Canvas. 


Kriterier ved tildeling: 

 • Praksis i skole gjennomføres vanligvis i gruppe på 3-4 studenter. I barnehage gjennomføres praksis vanligvis individuelt eller i gruppe på 2 studenter.

 • Praksis skal gjennomføres på en praksisplass der studenten ikke har nære relasjoner. Med nære relasjoner menes nær familie, egne barn etc. Praksis kan heller ikke gjennomføres på egen arbeidsplass (uansett tilsettingsforhold). Det er særbestemmelser om praksis på egen arbeidsplass for arbeidsplassbaserte utdanninger. Dette framgår av den enkelte studieplan. Studenten er selv pliktig til å gi opplysninger om evt. nære relasjoner og/eller tilsettingsforhold til en praksisplass. Ikke overholdt opplysningsplikt kan medføre at studenten blir tatt ut av praksis og tildelt ny praksisplass.

 • Studentene skal få erfaring fra ulike praksisplasser og bli veiledet og vurdert av ulike praksislærere gjennom studiet

Muligheter for tilrettelegging av praksis

Nord universitet forsøker så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, å tilrettelegge praksis for studenter med særlige behov. Tilrettelegging medfører at studenten vil bli prioritert ved tildeling av praksisplass, slik at det kan være mulig for studenten å gjennomføre praksis. 

Tilrettelegging kan gis på følgende grunnlag:

 • Studenter som har forsørgeransvar for barn under 12 år. Aleneforsørgere prioriteres.
 • Studenter som har fått tildelt toppidrettsstatus ved Nord universitet, som faller inn under Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens utøvere, og kan dokumentere behov for tilrettelegging
 • Studenter som på grunn av egen sykdom, egne barns og ektefelle/samboers sykdom ikke kan gjennomføre praksis etter kravene for tildeling. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for tilrettelegging er uforutsett/akutt. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig, ikke eldre enn 3 mnd.
Begrunnede søknader dokumenteres og sendes til postmottak@nord.no i god tid før praksisgjennomføring, og senest 15. september. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen.
Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette. 

Oppmøte

Når praksisplass er tildelt, er det studentens ansvar å ta kontakt med praksisstedet og avtale tid for oppmøte første dag i praksis. Dersom det i forkant av praksisperioden gjennomføres et obligatorisk møte på Campus for studenter og praksislærere, avtales oppmøtetidspunkt her. 

Fravær

Praksis er obligatorisk for alle studenter. Det vises til praksishåndbok/emneplan for praksis for den enkelte utdanning. Det kreves 100 % deltakelse i praksis, inkl. deltagelse på møter knyttet til praksis (praksisforberedende møter, refleksjonsseminar, adopsjonsdager etc.) 

Studenter må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til rektor/styrer eller praksislærer. Alt  fravær må tas igjen som restpraksis. Restpraksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom, sterke velferdsgrunner og studentpolitisk arbeid. Gyldig fravær over tre dager skal bekreftes med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Universitetet kan i særskilte tilfeller også kreve dokumentasjon for fravær som gjelder enkeltdager. Dokumentasjon sendes til praksiskoordinator.

Praksislærere/praksiskoordinator kan i særskilte tilfeller innvilge gyldig fravær deler av en enkelt dag i praksis uten at studenten må ta igjen dette fraværet (eksempelvis i forbindelse med legebesøk, begravelse, o.l.). Dersom enkeltfraværet eller samlet fravær i en praksisperiode utgjør en praksisdag eller mer, skal det legges til rette for at restpraksis tas igjen.

Tidspunkt for eventuell restpraksis avtales direkte mellom student og praksislærer. Regelen er at den gjennomføres i en i en periode uten undervisningsaktiviteter eller eksamensgjennomføring i samme semester, slik at vanlig studieprogresjon er mulig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder/studieprogramansvarlig sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Studenten må da som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring.

Studenter med ugyldig fravær vil få Ikke bestått i praksis. Dette vil medføre forsinkelser i videre studieløp.

Avmelding fra praksis

Studenten kan selv trekke seg fra praksis innen 2 uker før oppstart praksis. Studenten plikter å gi beskjed til praksiskoordinator. Forsøk vil da ikke bli registrert. Dersom studenten er oppmeldt til praksis, men unnlater å møte uten gyldig grunn, regnes dette som et forsøk. 

Vurdering

Hvert praksisemne/periode vurderes til bestått/ikke bestått. Grunnlaget for vurdering er nærmere beskrevet i praksishåndbok og kompetanseguide for praksis, eller i den enkelte utdanning sin emneplan for praksis. 

Vurderingsskjemaet fra forrige praksisperiode skal legges frem for ny praksislærer til neste praksisperiode.  

Tvil om bestått

Ved tvil om praksis kan vurderes til bestått, vises det til rutiner beskrevet i praksishåndbok eller emneplan for praksis for den enkelte utdanning. Praksislærer gir skriftlig tilbakemelding til studenten om hva som må forbedres i løpet av praksisperioden. 

Nord universitet har eget skjema for dette: 

Ikke bestått praksis

Bestemmelser knyttet til ikke bestått praksis reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Ved ikke bestått praksisemne kan studenten ta praksis om igjen én gang. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis, skal studieretten inndras.

Ved andre gangs forsøk kan universitetet gi praksislærer ved nytt praksissted opplysninger om at studenten tidligere har fått Ikke bestått i praksis og årsaken til dette, jf. forvaltningslovens §13b (2) og §13b (5). Ny praksislærer kan også få tilgang til vurderingsskjema fra alle tidligere praksisperioder. Studenten skal ha informasjon om opplysninger som gis.

Bruk av studenter som vikar

All praksis skal være veiledet og vurdert. Dette innebærer at dersom praksislærer eller andre ansatte er fraværende, må det settes inn kvalifisert vikar. Studenter skal ikke fungere som vikarer på praksisdager. 

Studenter skal heller ikke brukes som vikarer mellom to praksisperioder på sin praksisplass, jf. regelen om at praksis ikke kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Erklæring om taushetsplikt

Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt: 

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 

Skjemaet Taushetsplikt i lærerutdanningene (pdf) fylles ut og leveres inn ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

Forsikring av studenter i praksis

Det vises til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 og lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, som omhandler forsikring av studenter i praksis. 

Universitets- og høgskolerådet har fått utarbeidet følgende dokument: 

Politiattest

Dette punktet gjelder de utdanningene som krever politiattest iht. forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  

Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning, er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Politiattest skal være levert ved studiestart. 

Skikkethet

Dette punktet gjelder de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering iht. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.

Retningslinjene som komplett pdf-dokument: