Praksis i bachelor yrkesfaglærer (BAYRK)

Her finnes informasjon om praksis i skole og bedrift på yrkesfaglærerutdanningen. Studenter og praksisveiledere oppfordres til å bruke denne siden aktivt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​K​orona og praksis: 
Nord universitet følger smittevernrådene nasjonalt og lokalt.

Målet er at flest mulig av studentene skal få gjennomført praksis som planlagt. 

Ved utfordringer knyttet til koronasituasjonen finnes det mulighet for tilrettelegging:

Digital praksis: Anbefales ved stengt skole og hjemmeundervisning. Studenten følger praksislærers arbeidsdag som planlagt på skolens digital undervisningsplattform. Vi anbefaler også at digital praksis også kan gjennomføres dersom skolen er åpen for ansatte og elever, men i henhold til smittevern ikke kan ta imot studenter. 

Utsatt praksis: I noen tilfeller kan det bli behov for utsatt praksis. Da ønsker vi at studenten og praksisskolen avtaler hvordan dette kan løses og holder Nord universitet orientert. Les mer om praksisgjennomføring under koronapandemien her.​​​​​​​​​​Praksis i skole

Generelt
Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene.  

Det skal gjennomføres 70 arbeidsdager praksis i skole. Praksisemnene PRA1015, PRA2008 og PRA2011 gjennomføres første og andre studieår. Tredje studieår er 10 dager praksis knyttet til pedagogikkemnet PED1020 og bacheloroppgaven. 

Praksislærer tilrettelegger, i samarbeid med Nord universitet, for læring gjennom observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Studenten skal få erfaring med ulike undervisnings- og arbeidsmåter, bruk av ulike læringsarenaer og arbeide som enelærer og i samarbeid med andre. 

Sammen med pedagogisk teori og fag-/yrkesdidaktikk skal praksisopplæringen bidra til å utdanne reflekterte lærere med praktisk og analytisk kompetanse. 

Praksisgjennomføringen i bachelor yrkesfaglærer er regulert i Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 paragraf 3 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over alle semestrene i utdanningen. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Omfanget av praksisopplæringen skal være minimum 130 arbeidsdager, fordelt med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet. Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. 


Praksisplasser 

Første og andre studieår: Praksisadministrasjonen sender ut spørreskjema til studentene der ønsker om praksisplass kan meldes inn til hvert studieår. Vi har samarbeidsavtaler med utvalgte skoler i Nordland og Troms og Finnmark og samarbeider med skoler i Trøndelag.   

Studenter som ønsker å gjennomføre praksis ved skoler sør for Trøndelag må selv ta kontakt med skolen og be om praksisplass. Informasjon om avtaler må meldes inn til praksisppu@nord.no eller meldes inn på spørreskjemaet. Praksisadministrasjonen skal være informert og skal ha dialog med praksisskole og praksislærer før praksisen starter.  

Det skal inngås en skriftlig avtale mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.   

​Lister over praksisplasser offentliggjøres i Canvas. Studenten har selv ansvar for å opprette dialog med praksislærer i god tid før start og avtale et møte for planlegging av praksis.   

 

Tredje studieår: Studenten må selv skaffe praksisplass.

Studenter må påberegne opp til en times kjøring til praksisskole. 


Praksisperiodene

Praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Studentene følger praksislærerens arbeidsuke, og skal være til stede ved skolen 29 timer pr uke.  De skal delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet.   

I løpet av 70 dagers praksis skal studenten få erfaring med observasjon, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. 

Det skal legges til rette for progresjon i praksis, fra observasjon i første semesters praksis til erfaring med selvstendig opplæringsansvar i fjerde semester.  I tredje studieår gjennomføres 10 dager praksis i skole i forbindelse med emnet PED1020 og bacheloroppgaven.  

 

1. semester:  
To uker praksis i skole PRA1015 

Introduksjonspraksis. Studenten starter med å observere praksislærer. Etter hvert trekkes studenten med i klassens aktiviteter og kan etter vurdering også få undervise selv.   

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas.  Praksislærer fyller ut midtveisvurdering som student leverer i Canvas.  

 

2. semester:  
Fire uker praksis i skole PRA1015

Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter. Avhengig av erfaring skal studenten gjennomføre minimum 3 selvstendige undervisningsøkter pr uke. Studenten kan også delta som toerlærer. En økt er 45 minutter. I første studieår er praksis i stor grad konsentrert om å planlegge, gjennomføre og dokumentere undervisning, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1015. Dette omfatter sentrale tema som læreplaner, læreforutsetninger, varierte arbeidsmåter, læringsmiljø, relasjonsbygging med mer. Studentenes fagemner første studieår har også grunnleggende didaktikk som tema.   

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas.  Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperioden.  Dette skal studenten levere i Canvas.  

 

3. semester:  
To uker praksis i skole PRA2011 

Gjennom praksis i ungdomsskolen skal studentene opparbeide kompetanse om ungdomstrinnets organisering, elevgruppen og ha et særlig fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Studentene kan være i grupper eller alene.   

   

Praksisen kan bestå av en kombinasjon av undervisning og observasjon. Praksislærer og student blir sammen enige om hvilke fag studenten kan undervise i basert på vedkommende sin bakgrunn. Valgfag, arbeidslivsfag og faget utdanningsvalg er relevant for alle.  Studenten kan også følge rådgiver på skolen.  Praksisen kan bestå av en kombinasjon av undervisning og observasjon som til sammen utgjør 10 - 12 økter per uke.  

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas.  Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperioden, 2 uker. Dette skal studenten levere i Canvas.  

 

4. semester:  
Fire uker praksis PRA2008 

Studenten skal i større grad ta et selvstendig ansvar for gjennomføring av undervisning og ha et blikk for helheten i opplæringen, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA2008. Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter og undervise så mye som mulig og helst opp mot 10-12 undervisningsøkter pr uke. En økt er 45 minutter.   

 

Studenten skal erfare et selvstendig opplæringsansvar mot slutten av perioden.  

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas.  Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperioden, 4 uker. Dette skal studenten levere i Canvas.  

 

5. semester og 6. semester:  

To ukers praksis PED1020 og bacheloroppgaven 
Studenten skal selv organisere sin praksis siste studieår. Praksisperioden gjennomføres i løpet av høst eller vår og studenten skaffer seg praksisplass selvFokus for praksisen eyrkesfaglærerens arbeid med planlegging, gjennomføring, veiledning, vurdering og dokumentasjon av opplæring i skole og bedrift/virksomhet. I tillegg skal det gjøres utviklingsarbeid på bacheloroppgaven. 

Læringsutbyttet i PED1020 og bacheloroppgaven ligger til grunn for praksis og utviklingsarbeid.  

Se studieplansiden for utfyllende informasjon om emene​

​Politiattest og taushetsplikt
Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.  

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. 

Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her. 

 

Taushetsplikt  

Signert taushetserklæring skal være levert ved studiestart, iht. Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:   

“En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.” 

Skjemaet «Taushetsplikt i lærerutdanningene» lastes ned her. Skjemaet signeres og leveres i Servicetorget på ditt studiested eller sendes på e-post til  servicetorget@nord.no.  

 


Variasjon i praksis
Variasjon innebærer at praksis skal omfatte ulike områder av læreryrket og det skal være progresjon i praksisopplæringen. I første praksisperiode skal studenten ha mulighet til å observere praksislærers arbeid generelt, eventuelt med særlige fokusområder knyttet til oppgaver gitt i studiet. 

Studentene skal etter hvert trekkes med i undervisning ved å være toerlærer og gjennom å veilede grupper og enkeltelever, før studenten selv står for undervisningen. I fjerde semester skal studenten ha selvstendig opplæringsansvar i undervisningssituasjonen. 

På tredjeåret skal studenten ha fokus på å planlegge praksis for elever, og i denne sammenheng sikre gode rutiner for vurdering og oppfølging av elevene.  

Bachelor yrkesfaglærer gir undervisningskompetanse fra 8. trinn til 13. trinn. Studentene skal derfor ha praksis både i ungdomsskole og i videregående opplæring. Dette skal gi studentene innsikt i likheter og forskjeller i de to skoleslagene og erfaring med elever i aldersgruppen 13-18 år. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring skal vies særlig oppmerksomhet, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA2011. 

 

I videregående opplæring bør studentene få erfaring fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Studenter på bachelor yrkesfaglærer bør som et minimum får mulighet til å observere elever og lærere i arbeidet med fellesfag. 

 

Det er viktig at studentene får innblikk i alle sider ved lærerens yrkesutøvelse. Så langt det er mulig må studenten få delta på møter i fagseksjoner, på avdelings- og skolenivå, med ulike støttefunksjoner som helsesøster, PPT osv. 

Studenten må også få erfaring med skolens samarbeid med lokalsamfunn, lokalt arbeids- og næringsliv og få innsikt i hvordan opplæringen kan ta i bruk ulike læringsarenaer. 

 

 

Veiledning og praksissamtaler​

Veiledning av studenter er et felles ansvar for faglærerne i lærerutdanningen og praksislærer, og skal sikres gjennom et samarbeid mellom praksisskolen og utdanningsinstitusjonen. Studenten har ansvar for å opprette kontakt med tildelt praksislærer i god tid før praksisstart. Det er viktig at praksislærer og student sammen avklarer hvilke forventninger de har til hverandre og til det arbeidet som skal utføres. 

Det skal lages en plan for praksisperiodenI løpet av praksisen skal studenten få diskutere opplevelser og erfaringer fra skolehverdagen gjennom dialog med praksislærer. Studenten skal veiledes til å kunne formulere sitt eget syn på undervisning og læring, og å bli bevisst sin egen forståelse av utøvelsen av læreryrket. Samtidig skal praksislæreren hjelpe studenten å forstå rammene for undervisning, f.eks. timeplaner, pensumkrav, lærebok og elevforutsetninger.  

Forholdet mellom antall undervisningstimer og veiledningstimer skal være 4 til 1. Veiledning skal gis både før og etter studentens aktiviteter, enten dette er observasjon, undervisning eller andre aktiviteter. I tillegg er den løpende dialogen mellom student, praksislærer og eventuelt andre aktører i skolesamfunnet en viktig del av veiledningen. 

 

Faglærer på Nord universitet skal, i løpet av 2., 4. og 5. eller 6. semester, ha en samtale med student og praksislærer. Hensikten med praksissamtalen er å utveksle erfaringer, diskutere faglige og pedagogiske spørsmål som er relevante for praksis og øvrig informasjonsutveksling.Faglærer ved Nord universitet er ansvarlig for å kalle inn til og lede praksissamtalen. 

Veiledning-praksislarer.pdf


Arbeidskravog vurdering 

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis.  

 

Praksislærer fyller ut vurderingsskjema ved avslutning av praksisen. Skjema skal signeres av både praksislærer og student før student leverer det i Canvas. Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1015, PRA2011, PRA2008, PED1020 og bacheloroppgaven​​​. 

 

Arbeidskrav kan være refleksjonsnotat, logg eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas. Arbeidskravene leveres i emnerommene i Canvas. 

 

PRA1015Seks uker praksis i videregående skole 

1 midtveisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.  

 

PRA2008 To uker praksis i ungdomsskole: 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst.  

 

PRA2011 Fire ukers praksis i videregående skole 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.  

 

PED1020 og spesialieringsemne for bacheloroppgaven To ukers praksis i skole 

1 praksisvurdering, 1 logg, refleksjonsnotat 

 

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

Emneplaner med læringsutbyttebeskrivelser: 
Studieplan for kull 2021

​Studieplan for kull 2020​

Studieplan for kull 2019

Fravær i praksis  

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til praksislærer og til praksisppu@nord.no. Studenten og praksislærer skal i hovedsak sammen finne en løsning for restpraksis etter fravær. 

Tvil om bestått praksis 

Dersom praksislærer er i tvil om studenten når læringsutbyttet for praksis eller om tvilen gjelder studentens skikkethet til læreryrket, må emneansvarlig for praksis og praksiskoordinator ved Nord universitet kontaktes umiddelbart.  

 

Praksislærer fyller ut skjemaet Melding om fare for ikke bestatt praksis.docx. Skjema sendes til student og praksiskoordinator ved universitetet. I meldingen må årsaken til tvilen komme tydelig frem.  

 

Det forventes at studenten er gjort oppmerksom på tvilen gjennom samtaler og veiledning i løpet av praksis. I meldingen gir praksislærer skriftlig tilbakemelding på hva som må forbedres i løpet av praksisperioden for at studenten skal kunne bestå praksis.  

 

Representanter fra Nord universitet vil gjennomføre samtaler med student og praksislærer. I enkelte sammenhenger kan representantene observere praksislærer og student i undervisningssammenheng. 

 

Den endelige avgjørelsen om praksisperioden kan godkjennes, tar praksislærer ved praksisperiodens avslutning. 

 

 

Tvil om skikkethet 
En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket.  

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 

 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksislærere oppfordres til å delta på.  

 

 

Studenter som har fått praksisperioden vurdert til Ikke bestått, har rett til ett nytt forsøk. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis inndras studieretten. 

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Tilrettelegging  

Nord universitet kan så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, tilrettelegge praksis for studenter med særlige behov. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette.   

Tilrettelegging må søkes om og kan for eksempel gjelde:   

 

Utvidet praksis på egen arbeidsplass  

Studenter som er tilsatt i skolen bør ha minst 50 prosent av praksisen på en annen skole enn egen arbeidsplass. Det kan ved søknad gis dispensasjon fra denne regelen. For å få dispensasjon må ett eller flere av disse kriteriene være innfridd:  

  • Geografi. Dersom avstand fra hjemstedsadresse til praksisskole med samme programområde medfører mer enn ca. 1 time kjøring.   
  • Aleneforsørgeransvar for barn under 12 år. Må dokumenteres.  
  • Kronisk sykdom. Må dokumenteres.  
  • I noen tilfeller kan behov for sertifisering for bruk av maskiner og utstyr ved enkelte videregående skoler gjøre at studenter likevel må avvikle praksis på egen arbeidsplass.   

Søknad med dokumentasjon sendes postmottak@nord.no innen 1. mai første studieår. Søknad er altså kun nødvendig dersom studenten har hatt praksis på egen arbeidsplass første studieår.   

Ved praksis på egen arbeidsplass må studenten ta fri fra eget arbeid og ikke undervise i egne klasser. Studenten skal følge praksislærers arbeidsdag i praksislærers klasser og timer. Studenten kan/bør ikke ha nær kollegial relasjon til praksislærer.   

 

I enkelte særlige tilfeller kan imidlertid innvilges praksis i egne klasser. Dette gjelder kun i tilfeller hvor studenten skal ha praksis på egen arbeidsplass og i sitt ansattforhold allerede underviser i alle klasser på sitt programområde. Søknad om praksis i egen klasse sendes til postmottak@nord.no.  

 

Praksis i andre skoleslag enn ungdomsskole og videregående skole 

I særlige tilfeller kan det være aktuelt for studenter å gjennomføre praksis f.eks. på mellomtrinnet, i kulturskole, i voksenopplæring eller på folkehøgskole. Dette må avtales med praksisadministrasjonen og studenter som har behov for slik tilrettelegging må sende en begrunnet forespørsel til praksisppu@nord.no.   

 

Flytting eller oppdeling av praksis 

Praksis skal i hovedsak gjennomføres i sammenhengende bolker på to og fire uker etter oppsatt semesterplan. Dersom det er behov, kan det gjøres justeringer på en uke fremskyndet eller utsatt praksis etter nærmere avtale med praksisadministrasjonen. All flytting av praksis som går utover en uke må søkes om. Det samme gjelder oppdeling av praksisperioden.   

Merk at det kun er i spesielle tilfeller slik tilrettelegging gis. Søknad sendes til postmottak@nord.no.  Søknader vurderes individuelt.  

 

Toppidrettsstatus 

Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.   

 

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  

Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.   

Økonomisk tilskudd
Studenter som har lengre reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksisstedet enn til campus har krav på reisetilskudd. Det er ikke nødvendig med søknad. Beregningene gjøres automatisk og utbetales mot slutten av vårsemesteret. 

Studenter må ha registrert kontonummer i StudentWeb for å få utbetaling.  

Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon

 


Praksis i bedrift​

​Generelt
Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene.  Det skal gjennomføres 60 arbeidsdager praksis i bedrift fordelt på 3 emner (PRA1016, PRA2009 og PRA2010). Praksisen utføres i bedrift slik at studentene får innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet (breddekunnskap) og fordypning i eget yrke (dybdekunnskap). 

Den yrkesfaglige praksis skal ses i sammenheng med det ​​yrkesfaglig emnet i det gjeldende semester. Alle yrkesfaglige praksisperioder skal dokumenteres og godkjennes.   

Praksisgjennomføringen i bachelor yrkesfaglærer er regulert i Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 paragraf 3 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over alle semestrene i utdanningen. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Omfanget av praksisopplæringen skal være minimum 130 arbeidsdager, fordelt med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet. Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. ​

Praksisplasser
Studentene er selv ansvarlig for å ordne praksisplass i bedrift.  

 ​​

Praksisperiodene
1. semester  PRA1016 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne IKT1029 Bransjekunnskap og anvendelse av teknologi i opplæringen 

2. semester PRA1016 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne ECO1016 Arbeidsliv og økonomi 

3. semester PRA2009 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne HMS1002 Systematisk kvalitetsarbeid og helse, miljø og sikkerhet​​

4. semester PRA2009 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.   
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne ENT1001 Pedagogisk entreprenørskap og innovative undervisningsmetoder

5. semester og 6. semester PRA2010 
Fire uker praksis, tidspunkt tilpasses. 
Gjennomføres i sammenheng med PED1020 Yrkesfaglig kompetanse og bacheloroppgaven Politiattest og taushetsplikt  

Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.  

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. 

Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her . 

Taushetsplikt  

Signert taushetserklæring skal være levert ved studiestart, iht. Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:   

“En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.” 

Skjemaet «Taushetsplikt i lærerutdanningene» lastes ned her. Skjemaet signeres og leveres i Servicetorget på ditt studiested eller sendes på e-post til servicetorget@nord.no. Studenten trenger kun levere ett skjema, dette gjelder for skolepraksis og bedriftspraksis. 

Variasjon i praksis
Variert praksis skal bidra til at studentene får innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet (breddekunnskap) og fordypning i eget yrke (dybdekunnskap). 

Den yrkesfaglige praksis skal ses i sammenheng med hvordan yrkesfaglæreren ivaretar og styrker en praksisnær undervisning med fokus på samarbeid med bedrifter og vurdering av praksis. 

Veiledning og praksissamtaler

Det forutsettes det at veiledning skjer fortløpende i samarbeid med virksomhetens fagpersonell og ledelse. Virksomheten vurderer studenten ut i fra oppmøte og deltakelse.

Studenten må på eget initiativ kontakte faglærer for de yrkesfaglige emnene for å avtale praksissamtale, da tidsperiodene som yrkesfaglig praksis organiseres individuelt av den enkelte student. 


Arbeidskrav og vurdering 

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis i bedrift.   

 

Praksisveileder i bedrift  fyller ut vurderingsskjema ved avslutning av praksisen. Skjema skal signeres av både praksisveileder og student før student leverer det i Canvas. Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1016, PRA2009, PRA2010, PED1020 og bacheloroppgaven. 

 

Arbeidskrav kan være yrkesfaglig prosessdokument  eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas. Arbeidskravene leveres Canvas. 

 

PRA1016 Fire uker praksis i bedrift 

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter  uker praksis vår.  

 

PRA2009 Fire uker praksis i bedrift: 

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering og 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis vår.  

 

PRA2010 Fire ukers praksis i bedrift:  

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter endt4 uker praksis. 

 

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

Emneplaner med læringsutbyttebeskrivelser: 
Studieplan for kull 2021

​Studieplan for kull 2020​

Studieplan for kull 2019

Fravær i praksis

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til bedrift og faglærer for de yrkesfaglige emnene på Nord universitet 

Tvil om bestått praksis

Dersom bedriften er i tvil om studenten kan bestå praksis må emneansvarlig for praksis ved Nord universitet kontaktes umiddelbart. 

 

Tvil om skikkethet

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket.   

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.  

 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksisveiledere oppfordres til å delta på.   

 

 

Ikke bestått praksis

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra bedriftspraksis, må som hovedregel skaffe seg ny praksis ved neste ordinære gjennomføring.   

Tilrettelegging​

Toppidrettsstatus 
Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.   

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  

Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.  ​

 

 
 ​


​​
Kontakt praksisadministrasjonen:

​​