Praksis i bachelor yrkesfaglærer (BAYRK)

Her finnes informasjon om praksis i skole og bedrift på yrkesfaglærerutdanningen. Studenter og praksisveiledere oppfordres til å bruke denne siden aktivt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​Praksis i skole

Generelt
Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene.  

Det skal gjennomføres 70 arbeidsdager praksis i skole. Praksisemnene PRA1015, PRA2008 og PRA2011 gjennomføres første og andre studieår. Tredje studieår er 10 dager praksis knyttet til pedagogikkemnet PED1020 og bacheloroppgaven. 

Praksislærer tilrettelegger, i samarbeid med Nord universitet, for læring gjennom observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Studenten skal få erfaring med ulike undervisnings- og arbeidsmåter, bruk av ulike læringsarenaer og arbeide som enelærer og i samarbeid med andre. 

Sammen med pedagogisk teori og fag-/yrkesdidaktikk skal praksisopplæringen bidra til å utdanne reflekterte lærere med praktisk og analytisk kompetanse. 

Praksisgjennomføringen i bachelor yrkesfaglærer er regulert i Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 paragraf 3 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over alle semestrene i utdanningen. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Omfanget av praksisopplæringen skal være minimum 130 arbeidsdager, fordelt med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet. Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. 


Praksisplasser 

Første og andre studieår: Praksisadministrasjonen sender ut spørreskjema til studentene der ønsker om praksisplass kan meldes inn til hvert studieår. Vi har samarbeidsavtaler med utvalgte skoler i Nordland og Troms og Finnmark og samarbeider med skoler i Trøndelag.   

Studenter som ønsker å gjennomføre praksis ved skoler sør for Trøndelag må selv ta kontakt med skolen og be om praksisplass. Informasjon om avtaler må meldes inn til praksisppu@nord.no eller meldes inn på spørreskjemaet. Praksisadministrasjonen skal være informert og skal ha dialog med praksisskole og praksislærer før praksisen starter.  

Det skal inngås en skriftlig avtale mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.   

​Lister over praksisplasser offentliggjøres i Canvas. Studenten har selv ansvar for å opprette dialog med praksislærer i god tid før start og avtale et møte for planlegging av praksis.   

 

Tredje studieår: Studenten må selv skaffe praksisplass.

Studenten må påregne en reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksissted på inntil 100 km en vei. Reise til praksisstedet kan gi rett til reise- og botilskudd. Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon


Praksisperiodene

Praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Studentene følger praksislærerens arbeidsuke, og skal være til stede ved skolen 29 timer pr uke.  De skal delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet.   

I løpet av 70 dagers praksis skal studenten få erfaring med observasjon, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. 

Det skal legges til rette for progresjon i praksis, fra observasjon i første semesters praksis til erfaring med selvstendig opplæringsansvar i fjerde semester.  I tredje studieår gjennomføres 10 dager praksis i skole i forbindelse med emnet PED1020 og bacheloroppgaven.  

 

1. semester:  
To uker praksis i skole PRA1015 

Introduksjonspraksis. 

For mange studenter er dette første møte med lærerarbeid og opplæring, mens andre studenter har erfaring fra arbeid i skole. 

Veileder og student bør derfor sammen finne et opplegg som best mulig er tilpasset studentens forutsetninger.

Studenten kan starte med å observere praksislærer før studenten trekkes inn i klassens aktiviteter og kan etter egen vurdering også få undervise selv. 

Refleksjonsnotatet som studentene skal skrive etter praksisperioden peker på noen momenter som bør være gjenstand for observasjon. Utover dette avtaler student og praksislærer tema som skal observeres og reflekteres over ut fra hva som er aktuelt på den enkelte praksisplass.

Studenten skal være i undervisningssituasjoner i 10-12 timer á 45 minutter. 

Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i lærerens arbeidsoppgaver og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 

Praksislærer skal fylle ut midtveisvurdering og signere den sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: midtveisvurdering, logg og refleksjonsnotat.​

 

2. semester:  
Fire uker praksis i skole PRA1015

Praksisen bygger videre på introduksjonspraksisen fra første semester. Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter. Studenten skal delta i undervisningssituasjoner i 10-12 timer á 45 minutter. Å delta vil her omfatte både å observere, være tolærer og å ha ansvar for undervisningen. Undervisning må her forstås i bred forstand og omfatter både lærerstyrt undervisning, veiledning av elever på ulike læringsarenaer og bør utfordre studenten på å variere undervisnings-,arbeids- og vurderingsformer. Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i lærerens arbeidsoppgaver og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 


Studenten skal planlegge og gjennomføre minst tre undervisningsopplegg per uke, der omfang og innhold tilpasses studentens erfaring og kompetanse på dette stadiet.

I første studieår er praksis konsentrert om å planlegge, gjennomføre og dokumentere undervisning med vekt på sentral didaktiske tema, som beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1015.

Refleksjonsnotatet som elevene skal skrive etter endt praksis peker på elevenes motivasjon og mestring og hvordan lærer kan legge til rette for dette. Her er variasjon, relasjonsbygging og læringsmiljø sentrale tema. I tillegg bør studentene få erfaring med både underveis- og sluttvurdering i fag det undervises i.

Praksislærer skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema, logg og refleksjonsnotat.


3. semester:  
To uker praksis i skole PRA2011 

Gjennom praksis på ungdomstrinnet skal studenten få kunnskap om elever, læringsarbeid og lærerrolle på dette trinnet i opplæringa. Det betyr at studentene må få tid til å observere og snakke med både elever, lærere og andre i skolesamfunnet for eksempel karriereveileder, helsesykepleier osv. Aktuelle tema kan være: 

- Hva kjennetegner aldersgruppen?
- Ungdomskultur
- Læringsarbeidet
- Forberedelser til videre skolegang
- Studie- og yrkesveiledning

I tillegg skal studenten også undervise, enten selvstendig eller sammen med praksislærer. Studentene har ulik bakgrunn og erfaring og kan bidra med ideer til undervisning og læringsaktiviteter i mange fag. Studentens erfaring fra videregående opplæring og yrkesliv er relevant i utdanningsvalg og arbeidslivsfag. I valgfagene er mange former for kompetanse relevant.

Studenter fra yrkesfag kan bidra med praktiske innslag i de fleste fag. Det kan handle om regneoppgaver som tømreren utfører, om engelske navn på redskaper som rytteren bruker i stallen, eller å lage videointervju i norsktimen. Spørsmål om bærekraft knytta til ulike yrker og bedrifter er relevant i naturfag, og kunnskap om bransjer og fagorganisasjoner i samfunnsfag osv. Undervisningsaktivitetene skal omfatte 10-12 timer pr uke.

Praksislærer skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema. logg og refleksjonsnotat for praksisperioden, to uker.

 

4. semester:  
Fire uker praksis PRA2008

Studenten skal i siste praksisperiode i større grad ta et selvstendig ansvar for gjennomføring av undervisning og ha et blikk for helheten i opplæringen, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA2008.  

Studenten skal delta i 10-12 timer (45 minutter) i undervisningssituasjoner. Å delta vil her omfatte både å observere, være tolærer og å ha ansvar for undervisningen. Undervisning må her forstås i bred forstand og omfatter både lærerstyrt undervisning, veiledning av elever på ulike læringsarenaer og bør utfordre studenten på å variere undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 

Studenten skal erfare et selvstendig opplæringsansvar mot slutten av perioden.  

Praksislærer  skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema, logg og refleksjonsnotat.​​

 

5. semester og 6. semester:  

To ukers praksis PED1020 og bacheloroppgaven 
Studenten skal selv organisere sin praksis siste studieår. Praksisperioden gjennomføres i løpet av høst eller vår og studenten skaffer seg praksisplass selvFokus for praksisen eyrkesfaglærerens arbeid med planlegging, gjennomføring, veiledning, vurdering og dokumentasjon av opplæring i skole og bedrift/virksomhet. I tillegg skal det gjøres utviklingsarbeid på bacheloroppgaven. 

Læringsutbyttet i PED1020 og bacheloroppgaven ligger til grunn for praksis og utviklingsarbeid.  

Se studieplansiden for utfyllende informasjon om emnene​​​​​​ 

​Politiattest og taushets​plikt
Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.  

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. 

Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her. 

 

Taushetsplikt  

Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:  
 
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.  

Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.​

Nynorsk: Teieplikt i lærarutdanningane
Bokmål: Taushetsplikt i lærerutdanningene​


Variasjon i praksis
Variasjon innebærer at praksis skal omfatte ulike områder av læreryrket og det skal være progresjon i praksisopplæringen. I første praksisperiode skal studenten ha mulighet til å observere praksislærers arbeid generelt, eventuelt med særlige fokusområder knyttet til oppgaver gitt i studiet. 

Studentene skal etter hvert trekkes med i undervisning ved å være toerlærer og gjennom å veilede grupper og enkeltelever, før studenten selv står for undervisningen. I fjerde semester skal studenten ha selvstendig opplæringsansvar i undervisningssituasjonen. 

På tredjeåret skal studenten ha fokus på å planlegge praksis for elever, og i denne sammenheng sikre gode rutiner for vurdering og oppfølging av elevene.  

Bachelor yrkesfaglærer gir undervisningskompetanse fra 8. trinn til 13. trinn. Studentene skal derfor ha praksis både i ungdomsskole og i videregående opplæring. Dette skal gi studentene innsikt i likheter og forskjeller i de to skoleslagene og erfaring med elever i aldersgruppen 13-18 år. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring skal vies særlig oppmerksomhet, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA2011. 

 

I videregående opplæring bør studentene få erfaring fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Studenter på bachelor yrkesfaglærer bør som et minimum får mulighet til å observere elever og lærere i arbeidet med fellesfag. 

 

Det er viktig at studentene får innblikk i alle sider ved lærerens yrkesutøvelse. Så langt det er mulig må studenten få delta på møter i fagseksjoner, på avdelings- og skolenivå, med ulike støttefunksjoner som helsesøster, PPT osv. 

Studenten må også få erfaring med skolens samarbeid med lokalsamfunn, lokalt arbeids- og næringsliv og få innsikt i hvordan opplæringen kan ta i bruk ulike læringsarenaer. 

 

 

Veiledning og praksissamtaler​


Det er studentens ansvar å opprette kontakt med tildelt praksislærer i god tid før praksis starter. Veiledning skal gis både før og etter planlagt observasjon og/eller andre læringsaktiviteter, og bør derfor timeplanfestes.  I dokumentet Om veiledning i ​praksis​ beskrives veiledningens innhold, roller og prosesser nærmere.  

Faglærer ved Nord universitet skal i løpet av 2. og 4. semester ha en samtale med student og praksislærer. Hensikten med praksissamtalen er å samtale om studentens didaktiske og pedagogiske erfaringer i praksis. ​


Arbeidskravog vurdering 

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis.  

 

Ved oppstart av praksis skal studenten levere vurderingsskjema til praksislærer. Skjemaet skal fylles ut og signeres av praksislærer. Studenten skal også signere utfylt skjema og levere det inn i Canvas etter endt praksisperiode.  Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1015, PRA2011, PRA2008, PED1020 og bacheloroppgaven​​​. 

 

Arbeidskrav kan være refleksjonsnotat, logg eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas. Arbeidskravene leveres i emnerommene i Canvas. 

 

PRA1015  ​Seks uker praksis i videregående skole 

1 midtveisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.  

 

PRA2008 To uker praksis i ungdomsskole: 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst.  

 

PRA2011 Fire ukers praksis i videregående skole 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.  

 

PED1020 og spesialieringsemne for bacheloroppgaven To ukers praksis i skole 

1 praksisvurdering, 1 logg, refleksjonsnotat 

 

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

Emneplaner med læringsutbyttebeskrivelser: 
Studieplan for kull 2021​

​Studieplan for kull 2020​

Studieplan for kull 2019

Fravær i praksis  

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til praksislærer og til praksisppu@nord.no. Studenten og praksislærer skal i hovedsak sammen finne en løsning for restpraksis etter fravær. 

Tvil om bestått praksis 

Dersom praksislærer er i tvil om studenten når læringsutbyttet for praksis eller om tvilen gjelder studentens skikkethet til læreryrket, må emneansvarlig for praksis og praksiskoordinator ved Nord universitet kontaktes umiddelbart.  

 

Praksislærer fyller ut skjemaet Melding om fare for ikke bestatt praksis.docx. Skjema sendes til student og praksiskoordinator ved universitetet. I meldingen må årsaken til tvilen komme tydelig frem.  

 

Det forventes at studenten er gjort oppmerksom på tvilen gjennom samtaler og veiledning i løpet av praksis. I meldingen gir praksislærer skriftlig tilbakemelding på hva som må forbedres i løpet av praksisperioden for at studenten skal kunne bestå praksis.  

 

Representanter fra Nord universitet vil gjennomføre samtaler med student og praksislærer. I enkelte sammenhenger kan representantene observere praksislærer og student i undervisningssammenheng. 

 

Den endelige avgjørelsen om praksisperioden kan godkjennes, tar praksislærer ved praksisperiodens avslutning. 

 

 

Tvil om skikkethet 
En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket.  

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 

 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksislærere oppfordres til å delta på.  

 

 

Studenter som har fått praksisperioden vurdert til Ikke bestått, har rett til ett nytt forsøk. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis inndras studieretten. 

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Tilrettelegging  

Nord universitet kan så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, tilrettelegge praksis for studenter med særlige behov. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette.   

Tilrettelegging må søkes om og kan for eksempel gjelde:   

 

Utvidet praksis på egen arbeidsplass  

Studenter som er tilsatt i skolen bør ha minst 50 prosent av praksisen på en annen skole enn egen arbeidsplass. Det kan ved søknad gis dispensasjon fra denne regelen. For å få dispensasjon må ett eller flere av disse kriteriene være innfridd:  

  • Geografi. Dersom avstand fra hjemstedsadresse til praksisskole med samme programområde medfører mer enn ca 100 km​.   
  • Aleneforsørgeransvar for barn under 12 år. Må dokumenteres.  
  • Kronisk sykdom. Må dokumenteres.  
  • I noen tilfeller kan behov for sertifisering for bruk av maskiner og utstyr ved enkelte videregående skoler gjøre at studenter likevel må avvikle praksis på egen arbeidsplass.   

Søknad med dokumentasjon sendes postmottak@nord.no innen 1. april første studieår. Søknad er altså kun nødvendig dersom studenten har hatt praksis på egen arbeidsplass første studieår.   

Ved praksis på egen arbeidsplass må studenten ta fri fra eget arbeid og ikke undervise i egne klasser. Studenten skal følge praksislærers arbeidsdag i praksislærers klasser og timer. Studenten kan/bør ikke ha nær kollegial relasjon til praksislærer.   

 

I enkelte særlige tilfeller kan imidlertid innvilges praksis i egne klasser. Dette gjelder kun i tilfeller hvor studenten skal ha praksis på egen arbeidsplass og i sitt ansattforhold allerede underviser i alle klasser på sitt programområde. Søknad om praksis i egen klasse sendes til postmottak@nord.no.  

 

Praksis i andre skoleslag enn ungdomsskole og videregående skole 

I særlige tilfeller kan det være aktuelt for studenter å gjennomføre praksis f.eks. på mellomtrinnet, i kulturskole, i voksenopplæring eller på folkehøgskole. Dette må avtales med praksisadministrasjonen og studenter som har behov for slik tilrettelegging må sende en begrunnet forespørsel til praksisppu@nord.no.   

 

Flytting eller oppdeling av praksis 

Praksis skal i hovedsak gjennomføres i sammenhengende bolker på to og fire uker etter oppsatt semesterplan. Dersom det er behov, kan det gjøres justeringer på en uke fremskyndet eller utsatt praksis etter nærmere avtale med praksisadministrasjonen. All flytting av praksis som går utover en uke må søkes om. Det samme gjelder oppdeling av praksisperioden.   

Merk at det kun er i spesielle tilfeller slik tilrettelegging gis. Søknad sendes til postmottak@nord.no.  Søknader vurderes individuelt.  

 

Toppidrettsstatus 

Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.   

 

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  

Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.   

Økonomisk tilskudd
Studenten må påregne en reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksissted på inntil 100 km en vei. Noen studenter på enkelte programområder kan måtte reise over 100 km. ​Reise til og fra praksisstedet kan gi rett til reise- og botilskudd. ​​

Studenter må ha registrert kontonummer i StudentWeb for å få utbetaling.  

Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon.


Diverse praksisdokumenter

 


Praksis i bedrift​

​Generelt
Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene.  Det skal gjennomføres 60 arbeidsdager praksis i bedrift fordelt på 3 emner (PRA1016, PRA2009 og PRA2010). Praksisen utføres i bedrift slik at studentene får innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet (breddekunnskap) og fordypning i eget yrke (dybdekunnskap). 

Den yrkesfaglige praksis skal ses i sammenheng med det ​​yrkesfaglig emnet i det gjeldende semester. Alle yrkesfaglige praksisperioder skal dokumenteres og godkjennes.   

Praksisgjennomføringen i bachelor yrkesfaglærer er regulert i Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 paragraf 3 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over alle semestrene i utdanningen. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Omfanget av praksisopplæringen skal være minimum 130 arbeidsdager, fordelt med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet. Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. ​

Praksisplasser
Studentene er selv ansvarlig for å ordne praksisplass i bedrift.  

 ​​

Praksisperiodene
1. semester  PRA1016 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne IKT1029 Bransjekunnskap og anvendelse av teknologi i opplæringen 

2. semester PRA1016 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne ECO1016 Arbeidsliv og økonomi 

3. semester PRA2009 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.  
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne HMS1002 Systematisk kvalitetsarbeid og helse, miljø og sikkerhet​​

4. semester PRA2009 
To uker praksis, tidspunkt tilpasses.   
Gjennomføres i sammenheng med yrkesfaglig emne ENT1001 Pedagogisk entreprenørskap og innovative undervisningsmetoder

5. semester og 6. semester PRA2010 
Fire uker praksis, tidspunkt tilpasses. 
Gjennomføres i sammenheng med PED1020 Yrkesfaglig kompetanse og bacheloroppgaven 


Politiattest og taushetsplikt  

Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.  

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. 

Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her . 

Taushetsplikt  

Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:  
 
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.  

Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. 

Studenten trenger kun levere ett skjema, dette gjelder for skolepraksis og bedriftspraksis. 

Variasjon i praksis
Variert praksis skal bidra til at studentene får innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet (breddekunnskap) og fordypning i eget yrke (dybdekunnskap). 

Den yrkesfaglige praksis skal ses i sammenheng med hvordan yrkesfaglæreren ivaretar og styrker en praksisnær undervisning med fokus på samarbeid med bedrifter og vurdering av praksis. 

Veiledning og praksissamtaler

Det forutsettes det at veiledning skjer fortløpende i samarbeid med virksomhetens fagpersonell og ledelse. Virksomheten vurderer studenten ut i fra oppmøte og deltakelse.

Studenten må på eget initiativ kontakte faglærer for de yrkesfaglige emnene for å avtale praksissamtale, da tidsperiodene som yrkesfaglig praksis organiseres individuelt av den enkelte student. 


Arbeidskrav og vurdering 

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis i bedrift.   

 

Praksisveileder i bedrift  fyller ut vurderingsskjema ved avslutning av praksisen. Skjema skal signeres av både praksisveileder og student før student leverer det i Canvas. Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1016, PRA2009, PRA2010, PED1020 og bacheloroppgaven. 

 

Arbeidskrav kan være yrkesfaglig prosessdokument  eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas. Arbeidskravene leveres Canvas. 

 

PRA1016 Fire uker praksis i bedrift 

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter  uker praksis vår.  

 

PRA2009 Fire uker praksis i bedrift: 

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis høst.  

1 praksisvurdering og 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter 2 uker praksis vår.  

 

PRA2010 Fire ukers praksis i bedrift:  

1 praksisvurdering, 1 yrkesfaglig prosessdokument leveres etter endt4 uker praksis. 

 

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

Emneplaner med læringsutbyttebeskrivelser: 

Se studieplanen for det aktuelle kullet​.

Fravær i praksis

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til bedrift og faglærer for de yrkesfaglige emnene på Nord universitet 

Tvil om bestått praksis

Dersom bedriften er i tvil om studenten kan bestå praksis må emneansvarlig for praksis ved Nord universitet kontaktes umiddelbart. 

 

Tvil om skikkethet

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket.   

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.  

 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksisveiledere oppfordres til å delta på.   

 

 

Ikke bestått praksis

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra bedriftspraksis, må som hovedregel skaffe seg ny praksis ved neste ordinære gjennomføring.   

Tilrettelegging​

Toppidrettsstatus 
Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.   

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  

Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.  ​

 

 
 ​


​​
Kontakt praksisadministrasjonen:

​​