Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

På denne siden finnes informasjon om praksis i praktisk-pedagogisk utdanning for allmenn- og yrkesfag. Studenter og praksisveiledere oppfordres til å bruke denne siden aktivt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Korona og praksis:

Praksisgjennomføringen våren 2022 vil være preget av koronasituasjonen, og følgende føringer fra Kunnskapsdepartementet gjelder: 


 • Praksis skal i hovedsak gjennomføres som planlagt, også ved rødt nivå i skoler og barnehager.
 • Lærerstudenter som er i praksis, skal likestilles med de ansatte på praksisstedet og følge veileder for smittevern på linje med ansatte.
 • Ved hjemmeskole og stengte barnehager skal digital praksis gjennomføres, så langt det er mulig.

​​​​​​(Kunnskapsdepartementet 20.12.21​​.)​​


Nord universitet følger smittevernrådene nasjonalt og lokalt.

Målet er at flest mulig av studentene skal få gjennomført praksis som planlagt. ​

Ved utfordringer knyttet til koronasituasjonen finnes det mulighet for tilrettelegging:

Digital praksis: Anbefales ved stengt skole og hjemmeundervisning. Studenten følger praksislærers arbeidsdag som planlagt på skolens digital undervisningsplattform. Vi anbefaler også at digital praksis også kan gjennomføres dersom skolen er åpen for ansatte og elever, men i henhold til smittevern ikke kan ta imot studenter. 

Utsatt praksis: I noen tilfeller kan det bli behov for utsatt praksis. Da ønsker vi at studenten og praksisskolen avtaler hvordan dette kan løses og holder Nord universitet orientert. Les mer om praksisgjennomføring under koronapandemien her.Generelt

Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene. 
Det skal gjennomføres 60 arbeidsdager praksis i skole fordelt på to og fire uker hvert semester. Første studieår skal emnet PRA1009 gjennomføres med seks ukers praksis i videregående skole. Andre studieår skal emnet PRA1018 gjennomføres med to ukers praksis i ungdomsskole og emnet PRA1010 gjennomføres med fire ukers praksis i videregående skole. 

Praksislærer tilrettelegger i samarbeid med Nord universitet, for læring gjennom observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Studenten skal  erfaring med ulike undervisnings- og arbeidsmåter, bruk av ulike læringsarenaer og arbeide som enelærer og i samarbeid med andre.

Sammen med pedagogisk teori og fag-/yrkesdidaktikk skal praksisopplæringen bidra til å utdanne reflekterte lærere med praktisk og analytisk kompetanse. ​​All praksisopplæring skal være veiledet, vurdert og variert. I fjerde semester skal studentene ha en fire ukers sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.  ​

Praksis er regulert i blant annet følgende regelverk: 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, § 3.Struktur og innhold (PPU for allmenne fag):  

Studentene skal ha praksis både på grunnskole og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av praksisopplæringen. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 prosent av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. For studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag kan inntil 50 prosent av praksis foregå i kulturskolene og inngå i kravet om 60 dager. 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, § 3.Struktur og innhold i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 

Praksisopplæringen skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på de ulike trinnene i programområdet. Minst 10 dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. ​

Praksisplasser 

Praksisadministrasjonen sender ut spørreskjema til studentene der ønsker om praksisplass kan meldes inn til hvert studieår. Vi har samarbeidsavtaler med utvalgte skoler i Nordland og Troms og Finnmark og samarbeider med skoler i Trøndelag. 

Studenter som ønsker å gjennomføre praksis ved skoler sør for Trøndelag må selv ta kontakt med skolen og be om praksisplass. Avtaler må meldes inn til praksisppu@nord.no eller meldes inn på spørreskjemaet. Praksisadministrasjonen skal være informert og skal ha dialog med praksisskole og praksislærer før praksisen starter. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.  

Lister over praksisplasser offentliggjøres i Canvas. Studenten har selv ansvar for å opprette dialog med praksislærer i god tid før start og avtale et møte for planlegging av praksis.  ​

Studenter må påberegne opp til en times kjøring til praksisskole. 

Praksisperiodene

Praksis skal være variert, veiledet og vurdert. Studentene følger praksislærerens arbeidsuke, og skal være til stede ved skolen minimum 29 timer pr uke. De skal delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet.  

I løpet av 60 dagers praksis skal studenten få erfaring med observasjon, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Det skal legges til rette for progresjon i praksis, fra observasjon i første semesters praksis til erfaring med selvstendig opplæringsansvar i siste semester.  

Praksis er oppdelt i tre emner:
1. semester: To uker praksis, emne PRA1009 

Introduksjonspraksis. Studenten starter med å observere praksislærer. Etter hvert trekkes studenten med i klassens aktiviteter og kan etter vurdering også få undervise selv. 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas. Praksislærer fyller ut midtveisvurdering som student leverer i Canvas. 

 

2. semester: Fire uker praksis, emne PRA1009 

Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter. Avhengig av erfaring skal studenten gjennomføre minimum 3 selvstendige undervisningsøkter pr uke. Studenten kan også delta som toerlærer. En økt er 45 minutter. 

I første studieår er praksis i stor grad konsentrert om å planlegge, gjennomføre og dokumentere undervisning, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1009. Dette omfatter sentrale tema som læreplaner, læreforutsetninger, varierte arbeidsmåter, læringsmiljø, relasjonsbygging med mer. Studentenes fagemner første studieår har også grunnleggende didaktikk som tema.  

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas. Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperiodenfire uker. Dette skal studenten levere i Canvas. 

 

3. semester: To uker praksis, emne PRA1018 

Gjennom praksis i ungdomsskolen skal studentene opparbeide kompetanse om ungdomstrinnets organisering, elevgruppen og ha et særlig fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Studentene kan være i grupper eller alene.  

Allmennfagstudenter skal undervise så mye som mulig og delta i undervisning i fag knyttet til sin didaktikk. Studentene kan eventuelt undervise i andre fag dersom faglig bakgrunn tilsier at dette er mulig. Faget utdanningsvalg er relevant for alle. Minimumskrav til undervisning: tre undervisningsopplegg per uke.   

 

For yrkesfaglærerstudenter kan praksisen bestå av en kombinasjon av undervisning og observasjon. Praksislærer og student blir sammen enige om hvilke fag studenten kan undervise i basert på vedkommende sin bakgrunn. Valgfag, arbeidslivsfag og faget utdanningsvalg er relevant for alle. Studenten kan også følge rådgiver på skolen. For yrkesfagstudenter kan praksisen bestå av en kombinasjon av undervisning og observasjon som til sammen utgjør 10 - 12 økter per uke. 

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas. Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperioden, to uker. Dette skal studenten levere i Canvas. 

 

4. semester: Fire uker praksis, emne PRA1010 

Studenten skal i siste praksisperiode i større grad ta et selvstendig ansvar for gjennomføring av undervisning og ha et blikk for helheten i opplæringen, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1010. Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter og undervise så mye som mulig og helst opp mot 10-12 undervisningsøkter pr uke. En økt er 45 minutter.  

Studenten skal erfare et selvstendig opplæringsansvar mot slutten av perioden. 

 

Studenten skal levere signert logg og refleksjonsnotat etter endt praksisperiode i Canvas. Praksislærer skal fylle ut og signere vurderingsskjema for hele praksisperiodenfire uker. Dette skal studenten levere i Canvas. 

Se studieplansidene for utfyllende informasjon om emnene: 
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13.​

Politiattest og taushetsplikt

Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. 

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her . 

Taushetsplikt  

Signert taushetserklæring skal være levert ved studiestart, iht. Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. 

Studentenes taushetsplikt:  

"En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for."

Skjemaet for taushetsplikt signeres og leveres i Servicetorget på ditt studiested eller sendes på e-post til  servicetorget@nord.no.  

Nynorsk: Teieplikt i lærarutdanningane
Bokmål: Taushetsplikt i lærerutdanningene​

Variasjon i praksis​

Variasjon innebærer at praksis skal omfatte ulike områder av læreryrket og det skal være progresjon i praksisopplæringen. I første praksisperiode skal studenten ha mulighet til å observere praksislærers arbeid generelt, eventuelt med særlige fokusområder knyttet til oppgaver gitt i studiet. 

Studentene skal etter hvert trekkes med i undervisning ved å være toerlærer og gjennom å veilede grupper og enkeltelever, før studenten selv står for undervisningen. I siste praksisperiode vil studenten ha selvstendig opplæringsansvar i undervisningssituasjonen. 

 

PPU gir undervisningskompetanse fra 8. trinn til 13. trinn. Studentene skal derfor ha praksis både i ungdomsskole og i videregående opplæring. Dette skal gi studentene innsikt i likheter og forskjeller i de to skoleslagene og erfaring med elever i aldersgruppen 13-18 år. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring skal vies særlig oppmerksomhet, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1018. 

 

I videregående opplæring bør studentene få erfaring fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Studenter på PPU for allmenne fag bør ha noe praksis i fellesfag på yrkesfag. Studenter på PPU for yrkesfag bør som et minimum får mulighet til å observere elever og lærere i arbeidet med fellesfag. 

 

Det er viktig at studentene får innblikk i alle sider ved lærerens yrkesutøvelse. Så langt det er mulig må studenten få delta på møter i fagseksjoner, på avdelings- og skolenivå, med ulike støttefunksjoner som helsesøster, PPT osv. 

Studenten må også få erfaring med skolens samarbeid med lokalsamfunn, lokalt arbeids- og næringsliv og få innsikt i hvordan opplæringen kan ta i bruk ulike læringsarenaer. ​​

Veiledning og praksissamtaler

Veiledning av studenter er et felles ansvar for faglærerne i lærerutdanningen og praksislærer, og skal sikres gjennom et samarbeid mellom praksisskolen og utdanningsinstitusjonen. Studenten har ansvar for å opprette kontakt med tildelt praksislærer i god tid før praksisstart. Det er viktig at praksislærer og student sammen avklarer hvilke forventninger de har til hverandre og til det arbeidet som skal utføres. Det skal lages en plan for praksisperioden som legges i studentens praksismappe. 

I løpet av praksisen skal studenten få diskutere opplevelser og erfaringer fra skolehverdagen gjennom dialog med praksislærer. Studenten skal veiledes til å kunne formulere sitt eget syn på undervisning og læring, og å bli bevisst sin egen forståelse av utøvelsen av læreryrket. Samtidig skal praksislæreren hjelpe studenten å forstå rammene for undervisning, f.eks. timeplaner, pensumkrav, lærebok og elevforutsetninger.  

Forholdet mellom antall undervisningstimer og veiledningstimer skal være 4 til 1. Veiledning skal gis både før og etter studentens aktiviteter, enten dette er observasjon, undervisning eller andre aktiviteter. I tillegg er den løpende dialogen mellom student, praksislærer og eventuelt andre aktører i skolesamfunnet en viktig del av veiledningen. 

 

Faglærer på Nord universitet skal i løpet av 2. og 4. semester, ha en samtale med student og praksislærer. Hensikten med praksissamtalen er å utveksle erfaringer, diskutere faglige og pedagogiske spørsmål som er relevante for praksis og øvrig informasjonsutveksling​Arbeidskrav og vurdering  

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis.  

 

Praksislærer fyller ut vurderingsskjema ved avslutning av praksisen. Skjema skal signeres av både praksislærer og student før student leverer det i Canvas. Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1009, PRA1018 og PRA1010. 

 

Arbeidskrav kan være refleksjonsnotat, logg eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas.  Praksislærer skal lese studentenes logger og signere for dette i vurderingsskjemaet.

PPU har 4 praksisperioder fordelt på 3 praksisemner. Arbeidskravene leveres i emnerommene i Canvas:  

PRA1009: 
1 midtveisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst. 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår​​

PRA1018: 
1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst. 

PRA1010: 
1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

 


Fravær i praksis 

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til praksislærer og til praksisppu@nord.noStudenten og praksislærer skal i hovedsak sammen finne en løsning for restpraksis etter fravær.  

Tvil om bestått praksis

Dersom praksislærer er i tvil om studenten når læringsutbyttet for praksis eller om tvilen gjelder studentens skikkethet til læreryrket, må emneansvarlig for praksis og praksiskoordinator ved Nord universitet kontaktes umiddelbart.  

Praksislærer fyller ut skjemaet Melding om fare for ikke bestatt praksis.docx. Skjema sendes til student og praksiskoordinator ved universitetet. I meldingen må årsaken til tvilen komme tydelig frem. 

Det forventes at studenten er gjort oppmerksom på tvilen gjennom samtaler og veiledning i løpet av praksis. I meldingen gir praksislærer skriftlig tilbakemelding på hva som må forbedres i løpet av praksisperioden for at studenten skal kunne bestå praksis.  

Representanter fra Nord universitet vil gjennomføre samtaler med student og praksislærer. I enkelte sammenhenger kan representantene observere praksislærer og student i undervisningssammenheng. 

Den endelige avgjørelsen om praksisperioden kan godkjennes, tar praksislærer ved praksisperiodens avslutning. ​

Tvil om skikkethet

​En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket. 

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksislærere oppfordres til å delta på.  

Ikke bestått​

Studenter som har fått praksisperioden vurdert til Ikke bestått, har rett til ett nytt forsøk. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis inndras studieretten. 

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring. ​

Tilrettelegging

Nord universitet kan så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, tilrettelegge praksis for studenter med særlige behov. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette.  

Tilrettelegging må søkes om og kan for eksempel gjelde:  

Utvidet praksis på egen arbeidsplass  
Studenter som er tilsatt i skolen bør ha minst 50 prosent av praksisen på en annen skole enn egen arbeidsplass. Det kan ved søknad gis dispensasjon fra denne regelen. For å få dispensasjon må ett eller flere av disse kriteriene være innfridd:  

 • Geografi. Dersom avstand fra hjemstedsadresse til praksisskole med samme programområde medfører mer enn ca. 1 time kjøring. 
 • Aleneforsørgeransvar for barn under 12 år.  
 • Kronisk sykdom. Må dokumenteres.  
 • I noen tilfeller kan behov for sertifisering for bruk av maskiner og utstyr ved enkelte videregående skoler gjøre at studenter likevel må avvikle praksis på egen arbeidsplass.  

Søknad med dokumentasjon sendes postmottak@nord.no innen 1. mai første studieår. Søknad er altså kun nødvendig dersom studenten har hatt praksis på egen arbeidsplass første studieår.  

Ved praksis på egen arbeidsplass må studenten ta fri fra eget arbeid og ikke undervise i egne klasser. Studenten skal følge praksislærers arbeidsdag i praksislærers klasser og timer. Studenten kan/bør ikke ha nær kollegial relasjon til praksislærer.  

I enkelte særlige tilfeller kan imidlertid innvilges praksis i egne klasser. Dette gjelder kun i tilfeller hvor studenten skal ha praksis på egen arbeidsplass og i sitt ansattforhold allerede underviser i alle klasser på sitt programområde. Søknad om praksis i egen klasse sendes til postmottak@nord.no

Praksis i andre skoleslag enn ungdomsskole og videregående skole 
I særlige tilfeller kan det være aktuelt for studenter å gjennomføre praksis f.eks. på mellomtrinnet, i kulturskole, i voksenopplæring eller på folkehøgskole. Dette må avtales med praksisadministrasjonen og studenter som har behov for slik tilrettelegging må sende en forespørsel til praksisppu@nord.no, med begrunnelse.  

Flytting eller oppdeling av praksis 
Praksis skal i hovedsak gjennomføres i sammenhengende bolker på to og fire uker etter oppsatt semesterplan. Dersom det er behov, kan det gjøres justeringer på en uke fremskyndet eller utsatt praksis etter nærmere avtale med praksisadministrasjonen. All flytting av praksis som går utover en uke må søkes om. Det samme gjelder oppdeling av praksisperioden.  

Merk at det kun er i spesielle tilfeller slik tilrettelegging gis. Søknad sendes til postmottak@nord.no

Søknader vurderes individuelt. 

Toppidrettsstatus 
Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.  

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  
Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.  

Økonomisk tilskudd

Studenter som har lengre reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksisstedet enn til campus har krav på reisetilskudd. Det er ikke nødvendig med søknad. Beregningene gjøres automatisk og utbetales mot slutten av vårsemesteret. 

Studenter må ha registrert kontonummer i StudentWeb for å få utbetaling.  

Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon.

Praksismappe 

Studenter skal i OneDrive opprette en digital praksismappe som deles med faglærer og praksislærer. I mappen kan alt av informasjons- og erfaringsmateriale fra praksisundervisninga systematiseres og vil være med på å dokumentere studentens personlige og profesjonelle utvikling. Mappen skal være tilgjengelig for både praksislærer og faglærer på Nord universitet.   

Innhold i praksismappa 

 • Praksisskolens planer 
 • Erfaringer og refleksjoner (knyttet til f.eks elever, fag, undervisningssituasjonen, medstudenter, arbeid i team, samarbeid med praksislærer, og egen utvikling og måloppnåelse)
 • Oppgaver (observasjon, mappetekster, arbeidskrav m.m.)
 • Veiledningsdokumenter
 • Referater fra aktuelle samtaler  ​
 • Praksisvurderinger
 • Logger  ​
Kontakt praksisadministrasjonen: