Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

På denne siden finnes informasjon om praksis i praktisk-pedagogisk utdanning for allmenn- og yrkesfag. Studenter og praksisveiledere oppfordres til å bruke denne siden aktivt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Generelt

Praksis er sentralt i all lærerutdanning og en viktig læringsarena for studentene. 
Det skal gjennomføres 60 arbeidsdager praksis i skole fordelt på to og fire uker hvert semester. Første studieår skal emnet PRA1009 gjennomføres med seks ukers praksis i videregående skole. Andre studieår skal emnet PRA1018 gjennomføres med to ukers praksis i ungdomsskole og emnet PRA1010 gjennomføres med fire ukers praksis i videregående skole. 

Praksislærer tilrettelegger i samarbeid med Nord universitet, for læring gjennom observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Studenten skal  erfaring med ulike undervisnings- og arbeidsmåter, bruk av ulike læringsarenaer og arbeide som enelærer og i samarbeid med andre.

Sammen med pedagogisk teori og fag-/yrkesdidaktikk skal praksisopplæringen bidra til å utdanne reflekterte lærere med praktisk og analytisk kompetanse. ​​All praksisopplæring skal være veiledet, vurdert og variert. I fjerde semester skal studentene ha en fire ukers sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.  ​

Praksis er regulert i blant annet følgende regelverk: 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, § 3.Struktur og innhold (PPU for allmenne fag):  

Studentene skal ha praksis både på grunnskole og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av praksisopplæringen. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 prosent av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. For studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag kan inntil 50 prosent av praksis foregå i kulturskolene og inngå i kravet om 60 dager. 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, § 3.Struktur og innhold i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 

Praksisopplæringen skal i hovedsak gjennomføres i videregående opplæring og fordeles på de ulike trinnene i programområdet. Minst 10 dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. ​

Praksisplasser 

Praksisadministrasjonen sender ut spørreskjema til studentene der ønsker om praksisplass kan meldes inn til hvert studieår. Vi har samarbeidsavtaler med utvalgte skoler i Nordland og Troms og Finnmark og samarbeider med skoler i Trøndelag. 

Studenter som ønsker å gjennomføre praksis ved skoler sør for Trøndelag må selv ta kontakt med skolen og be om praksisplass. Avtaler må meldes inn til praksisppu@nord.no eller meldes inn på spørreskjemaet. Praksisadministrasjonen skal være informert og skal ha dialog med praksisskole og praksislærer før praksisen starter. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.  

Lister over praksisplasser offentliggjøres i Canvas. Studenten har selv ansvar for å opprette dialog med praksislærer i god tid før start og avtale et møte for planlegging av praksis.  ​

Studenten må påregne en reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksissted på inntil 100 km en vei. Reise til praksisstedet kan gi rett til reise- og botilskudd. Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon

Praksisperiodene

Praksis skal være variert, veiledet og vurdert. Studentene følger praksislærerens arbeidsuke, og skal være til stede ved skolen minimum 29 timer pr uke. De skal delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet.  

I løpet av 60 dagers praksis skal studenten få erfaring med observasjon, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Det skal legges til rette for progresjon i praksis, fra observasjon i første semesters praksis til erfaring med selvstendig opplæringsansvar i siste semester.  

Praksis er oppdelt i tre emner:

1. semester: To uker praksis, emne PRA1009 
Introduksjonspraksis. 

For mange studenter er dette første møte med lærerarbeid og opplæring, mens andre studenter har erfaring fra arbeid i skole. 

Veileder og student bør derfor sammen finne et opplegg som best mulig er tilpasset studentens forutsetninger.

Studenten kan starte med å observere praksislærer før studenten trekkes inn i klassens aktiviteter og kan etter egen vurdering også få undervise selv. 

Refleksjonsnotatet som studentene skal skrive etter praksisperioden peker på noen momenter som bør være gjenstand for observasjon. Utover dette avtaler student og praksislærer tema som skal observeres og reflekteres over ut fra hva som er aktuelt på den enkelte praksisplass.

Studenten skal være i undervisningssituasjoner i 10-12 timer á 45 minutter. 

Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i lærerens arbeidsoppgaver og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 

Praksislærer skal fylle ut midtveisvurdering og signere den sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: midtveisvurdering, logg og refleksjonsnotat. 


2. semester: Fire uker praksis, emne PRA1009 
Praksisen bygger videre på introduksjonspraksisen fra første semester. Studenten skal delta i lærerens gjøremål og tilhørende aktiviteter. Studenten skal delta i undervisningssituasjoner i 10-12 timer á 45 minutter. Å delta vil her omfatte både å observere, være tolærer og å ha ansvar for undervisningen. Undervisning må her forstås i bred forstand og omfatter både lærerstyrt undervisning, veiledning av elever på ulike læringsarenaer og bør utfordre studenten på å variere undervisnings-,arbeids- og vurderingsformer. Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i lærerens arbeidsoppgaver og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 


Studenten skal planlegge og gjennomføre minst tre undervisningsopplegg per uke, der omfang og innhold tilpasses studentens erfaring og kompetanse på dette stadiet.

I første studieår er praksis konsentrert om å planlegge, gjennomføre og dokumentere undervisning med vekt på sentral didaktiske tema, som beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1009.

Refleksjonsnotatet som elevene skal skrive etter endt praksis peker på elevenes motivasjon og mestring og hvordan lærer kan legge til rette for dette. Her er variasjon, relasjonsbygging og læringsmiljø sentrale tema. I tillegg bør studentene få erfaring med både underveis- og sluttvurdering i fag det undervises i.

Praksislærer skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema, logg og refleksjonsnotat.

3. semester: To uker praksis, emne PRA1018 

Gjennom praksis på ungdomstrinnet skal studenten få kunnskap om elever, læringsarbeid og lærerrolle på dette trinnet i opplæringa. Det betyr at studentene må få tid til å observere og snakke med både elever, lærere og andre i skolesamfunnet for eksempel karriereveileder, helsesykepleier osv. Aktuelle tema kan være: 

- Hva kjennetegner aldersgruppen?
- Ungdomskultur
- Læringsarbeidet
- Forberedelser til videre skolegang
- Studie- og yrkesveiledning

I tillegg skal studenten også undervise, enten selvstendig eller sammen med praksislærer. Studentene har ulik bakgrunn og erfaring og kan bidra med ideer til undervisning og læringsaktiviteter i mange fag. Studentens erfaring fra videregående opplæring og yrkesliv er relevant i utdanningsvalg og arbeidslivsfag. I valgfagene er mange former for kompetanse relevant.

Studenter fra allmenne fag skal undervise i fag de har kompetanse i. Studenter fra yrkesfag kan bidra med praktiske innslag i de fleste fag. Det kan handle om regneoppgaver som tømreren utfører, om engelske navn på redskaper som rytteren bruker i stallen, eller å lage videointervju i norsktimen. Spørsmål om bærekraft knytta til ulike yrker og bedrifter er relevant i naturfag, og kunnskap om bransjer og fagorganisasjoner i samfunnsfag osv. Undervisningsaktivitetene skal omfatte 10-12 timer pr uke.

Praksislærer skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema. logg og refleksjonsnotat for praksisperioden, to uker.

 

4. semester: Fire uker praksis, emne PRA1010 

Studenten skal i siste praksisperiode i større grad ta et selvstendig ansvar for gjennomføring av undervisning og ha et blikk for helheten i opplæringen, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1010.  

Studenten skal delta i 10-12 timer (45 minutter) i undervisningssituasjoner. Å delta vil her omfatte både å observere, være tolærer og å ha ansvar for undervisningen. Undervisning må her forstås i bred forstand og omfatter både lærerstyrt undervisning, veiledning av elever på ulike læringsarenaer og bør utfordre studenten på å variere undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Utover de 10-12 timene skal studenten delta på aktiviteter som inngår i læreryrket og få kjennskap til lærerens og skolens totale aktivitet. 

Studenten skal erfare et selvstendig opplæringsansvar mot slutten av perioden.  

Praksislærer  skal fylle ut vurderingsskjema og signere det sammen med student. 

Etter endt praksisperiode skal studenten levere i Canvas: vurderingsskjema, logg og refleksjonsnotat.​

Se studieplansidene for utfyllende informasjon om emnene: 
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13​

Politiattest og taushetsplikt

Politiattest  

Politiattest skal være levert ved studiestart, iht. Forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. 

Studenter som ikke har gyldig politiattest får ikke gå ut i praksis. Les mer om politiattest og hvordan denne skal leveres til Nord universitet her . 

Taushetsplikt  

Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:  
 
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.  

Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksissted vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.​

Nynorsk: Teieplikt i lærarutdanningane
Bokmål: Taushetsplikt i lærerutdanningene​

Variasjon i praksis​

Variasjon innebærer at praksis skal omfatte ulike områder av læreryrket og det skal være progresjon i praksisopplæringen. I første praksisperiode skal studenten ha mulighet til å observere praksislærers arbeid generelt, eventuelt med særlige fokusområder knyttet til oppgaver gitt i studiet. 

Studentene skal etter hvert trekkes med i undervisning ved å være toerlærer og gjennom å veilede grupper og enkeltelever, før studenten selv står for undervisningen. I siste praksisperiode vil studenten ha selvstendig opplæringsansvar i undervisningssituasjonen. 

 

PPU gir undervisningskompetanse fra 8. trinn til 13. trinn. Studentene skal derfor ha praksis både i ungdomsskole og i videregående opplæring. Dette skal gi studentene innsikt i likheter og forskjeller i de to skoleslagene og erfaring med elever i aldersgruppen 13-18 år. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring skal vies særlig oppmerksomhet, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i PRA1018. 

 

I videregående opplæring bør studentene få erfaring fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Studenter på PPU for allmenne fag bør ha noe praksis i fellesfag på yrkesfag. Studenter på PPU for yrkesfag bør som et minimum får mulighet til å observere elever og lærere i arbeidet med fellesfag. 

 

Det er viktig at studentene får innblikk i alle sider ved lærerens yrkesutøvelse. Så langt det er mulig må studenten få delta på møter i fagseksjoner, på avdelings- og skolenivå, med ulike støttefunksjoner som helsesøster, PPT osv. 

Studenten må også få erfaring med skolens samarbeid med lokalsamfunn, lokalt arbeids- og næringsliv og få innsikt i hvordan opplæringen kan ta i bruk ulike læringsarenaer. ​​

Veiledning og praksissamtaler

Det er studentens ansvar å opprette kontakt med tildelt praksislærer i god tid før praksis starter. Veiledning skal gis både før og etter planlagt observasjon og/eller andre læringsaktiviteter, og bør derfor timeplanfestes.  I dokumentet Om veiledning i praksis​ beskrives veiledningens innhold, roller og prosesser nærmere.  

Faglærer ved Nord universitet skal i løpet av 2. og 4. semester ha en samtale med student og praksislærer. Hensikten med praksissamtalen er å samtale om studentens didaktiske og pedagogiske erfaringer i praksis. ​

Arbeidskrav og vurdering  

I løpet av studiet skal studentene levere flere praksisvurderinger og arbeidskrav knyttet til praksis.  

 

Ved oppstart av praksis skal studenten levere vurderingsskjema til praksislærer. Skjemaet skal fylles ut og signeres av praksislærer. Studenten skal også signere utfylt skjema og levere det inn i Canvas etter endt praksisperiode. Vurderingen skal dokumentere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for praksis. Beskrivelser av forventet læringsutbytte finnes i emnebeskrivelser for PRA1009, PRA1018 og PRA1010.​

Arbeidskrav kan være refleksjonsnotat, logg eller mer omfattende oppgaver. Informasjon om dette ligger i Canvas.  Praksislærer skal lese studentenes logger og signere for dette i vurderingsskjemaet.

PPU har 4 praksisperioder fordelt på 3 praksisemner. Arbeidskravene leveres i emnerommene i Canvas:  

PRA1009: 
1 midtveisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst. 

1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår​​

PRA1018: 
1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 2 uker praksis høst. 

PRA1010: 
1 praksisvurdering, 1 logg og 1 refleksjonsnotat leveres etter 4 uker praksis vår.

Faglærer på Nord universitet gir sammensatt vurdering i de aktuelle emnene. Endelig sensur offentliggjøres i Studentweb. 

 


Fravær i praksis 

Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. Dette gjelder også ved sykdom. Fravær meldes til praksislærer og til praksisppu@nord.noStudenten og praksislærer skal i hovedsak sammen finne en løsning for restpraksis etter fravær.  

Tvil om bestått praksis

Dersom praksislærer er i tvil om studenten når læringsutbyttet for praksis eller om tvilen gjelder studentens skikkethet til læreryrket, må emneansvarlig for praksis og praksiskoordinator ved Nord universitet kontaktes umiddelbart.  

Praksislærer fyller ut skjemaet Melding om fare for ikke bestatt praksis.docx. Skjema sendes til student og praksiskoordinator ved universitetet. I meldingen må årsaken til tvilen komme tydelig frem. 

Det forventes at studenten er gjort oppmerksom på tvilen gjennom samtaler og veiledning i løpet av praksis. I meldingen gir praksislærer skriftlig tilbakemelding på hva som må forbedres i løpet av praksisperioden for at studenten skal kunne bestå praksis.  

Representanter fra Nord universitet vil gjennomføre samtaler med student og praksislærer. I enkelte sammenhenger kan representantene observere praksislærer og student i undervisningssammenheng. 

Den endelige avgjørelsen om praksisperioden kan godkjennes, tar praksislærer ved praksisperiodens avslutning. ​

Tvil om skikkethet

​En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve læreryrket. 

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til elever studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 

Det vil bli arrangert webinar i løpet av studieåret som praksislærere oppfordres til å delta på.  

Ikke bestått​

Studenter som har fått praksisperioden vurdert til Ikke bestått, har rett til ett nytt forsøk. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis inndras studieretten. 

Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring. ​

Tilrettelegging

Nord universitet kan så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, tilrettelegge praksis for studenter med særlige behov. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette.  

Tilrettelegging må søkes om og kan for eksempel gjelde:  

Utvidet praksis på egen arbeidsplass  
Studenter som er tilsatt i skolen bør ha minst 50 prosent av praksisen på en annen skole enn egen arbeidsplass. Det kan ved søknad gis dispensasjon fra denne regelen. For å få dispensasjon må ett eller flere av disse kriteriene være innfridd:  

  • Geografi. Dersom avstand fra hjemstedsadresse til praksisskole med samme programområde medfører mer enn ca 100 km​. 
  • Aleneforsørgeransvar for barn under 12 år.  
  • Kronisk sykdom. Må dokumenteres.  
  • I noen tilfeller kan behov for sertifisering for bruk av maskiner og utstyr ved enkelte videregående skoler gjøre at studenter likevel må avvikle praksis på egen arbeidsplass.  

Søknad med dokumentasjon sendes postmottak@nord.no innen 1. april første studieår. Søknad er altså kun nødvendig dersom studenten har hatt praksis på egen arbeidsplass første studieår.  

Ved praksis på egen arbeidsplass må studenten ta fri fra eget arbeid og ikke undervise i egne klasser. Studenten skal følge praksislærers arbeidsdag i praksislærers klasser og timer. Studenten kan/bør ikke ha nær kollegial relasjon til praksislærer.  

I enkelte særlige tilfeller kan imidlertid innvilges praksis i egne klasser. Dette gjelder kun i tilfeller hvor studenten skal ha praksis på egen arbeidsplass og i sitt ansattforhold allerede underviser i alle klasser på sitt programområde. Søknad om praksis i egen klasse sendes til postmottak@nord.no

Praksis i andre skoleslag enn ungdomsskole og videregående skole 
I særlige tilfeller kan det være aktuelt for studenter å gjennomføre praksis f.eks. på mellomtrinnet, i kulturskole, i voksenopplæring eller på folkehøgskole. Dette må avtales med praksisadministrasjonen og studenter som har behov for slik tilrettelegging må sende en forespørsel til praksisppu@nord.no, med begrunnelse.  

Flytting eller oppdeling av praksis 
Praksis skal i hovedsak gjennomføres i sammenhengende bolker på to og fire uker etter oppsatt semesterplan. Dersom det er behov, kan det gjøres justeringer på en uke fremskyndet eller utsatt praksis etter nærmere avtale med praksisadministrasjonen. All flytting av praksis som går utover en uke må søkes om. Det samme gjelder oppdeling av praksisperioden.  

Merk at det kun er i spesielle tilfeller slik tilrettelegging gis. Søknad sendes til postmottak@nord.no

Søknader vurderes individuelt. 

Toppidrettsstatus 
Studenter som har fått innvilget toppidrettsstatus ved Nord universitet kan ved dokumentert behov få enkelte tilpasninger i praksis. Mer informasjon om hvordan du søker om toppidrettsstatus finner du her.  

Annen tilrettelegging ved Nord universitet  
Se mer informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen her.  

Økonomisk tilskudd

Studenten må påregne en reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksissted på inntil 100 km en vei. Noen studenter på enkelte programområder på PPU Yrkesfag kan måtte reise over 100 km.​ Reise til og fra praksisstedet kan gi rett til reise- og botilskudd. 

Studenter må ha registrert kontonummer i StudentWeb for å få utbetaling.  

Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon.

Kontakt praksisadministrasjonen: