Senter for praktisk kunnskap

Senter for praktisk kunnskap er opptatt av å utvikle erfaringskunnskapen som er i yrkespraksis.

Senter for praktisk kunnskap (SPK) ble opprettet i 1997 for å etablere et fag- og forskningsmiljø innen praktisk kunnskap. Gjennom sitt master­program innen praktisk kunnskap er senteret et nasjonalt knutepunkt for fagområdet. Praktisk kunnskap handler om å bevisstgjøre og videreutvikle yrkes­praksis og den erfaringskunnskap som er i yrkespraksis. Senteret er også en vesentlig bidragsyter til ph.d. programmet i studier av profesjonspraksis.

Om SPK

Senter for praktisk kunnskap ble opprettet i 1997 for å etablere et fag- og forskningsmiljø innen praktisk kunnskap. Senteret er organisert inn under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, men har også en nær organisatorisk tilknytning til Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Senteret har programansvar for Master i praktisk kunnskap og Ph.d. i studier av profesjonspraksis.
              
Master i praktisk kunnskap ble godkjent i 2000, den gang som hovedfag og senere omgjort til masterutdanning.  Gjennom masterprogrammet arbeider sentret for å bli et knutepunkt innen dette feltet. Fag­området praktisk kunnskap handler om å bevisstgjøre og videre­utvikle yrkes­praksis og den kunnskapen som finnes i og springer ut fra yrkes­praksis. Les mer om Master i praktisk kunnskap her.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis ble godkjent av NOKUT i februar 2009. Senter for praktisk kunnskap er en vesentlig bidragsyter i denne forskerutdanningen som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Ph.d i studier av profesjonspraksis er en av de fire doktorgradssøylene ved Nord universitet. Les mer om Ph.d. i studier av profesjonspraksis her.

Senter for praktisk kunnskap har en tverrfaglig sammensatt gruppe fagansatte med høy kompetanse, der alle har forskningserfaring innen praktisk kunnskap. Det er etablert to forskningsgrupper ved senteret; Den praktiske kunnskapens teori og New Public Management.

 

Ansatte

 
Ansatte Stilling Telefon nr. E-post adresse Kontor ​Fagområde
Kåre Fuglseth​Senterleder/ Faggruppeleder​75517713kare.s.fuglseth@nord.no​3406.08​Fagdidaktikk
Catrine Torbjørnsen Halås ​Førsteamanuensis​755 17563 Catrine.t.halas@nord.no​3406.09​Sosial arbeid
James McGuirk ​Professor​755 17784James.Mcguirk@nord.no ​3406.07​​Filosofi
Johan Arnt Myrstad​Professor​755 17536Johan.a.myrstad@nord.no​3406.13​Filosofi
Randi Kaarhus​Professor​755 17755Randi.kaarhus@nord.no​3406.11​Antropologi
Erik Christensen​Professor​755 17683Erik.christensen@nord.no​3406.08​Filosofi
Ruth H. OlsenProfessor755 17522 Ruth.h.olsen@nord.no3406.16          ​Helsefag
Steen Wackerhausen Professor755 17568 Steen.wackerhausen@nord.no3406.??​Filosofi og psykologi
Jan Selmer Methi​Førsteamanuensis​755 17849Jan.methi@nord.no​3406.14​Pedagogikk
​Bengt Kristensson Uggla​Professor IIBengt.k.uggla@nord.no​3406.15​Filosofi
Anders LindsethProfessor Emeritus​755 17531Anders.lindseth@nord.no ​3406.16​Filosofi
Ingela Josefson​​Professor​​755 17539ingela.josefson@nord.no​3406.15​Språkvitenskap og praktisk kunnskap
​Inger-Lise Magnussen​Stipendiat​755 17054Inger-Lise.Magnussen@nord.no​3406.15​Helsefag
Lise Jaastad​Stipendiat​755 17273Lise.Jaastad@nord.no​312 (Samfunnet)​Pedagogikk, musikk
​Peter Utnes​StipendiatPeter.v.utnes@nord.no​Pedagogikk og filosofi
Marit Krogtoft​Stipendiat 755 17721​marit.krogtoft@nord.no​308 (Samfunnet)​Pedagogikk og norsk

Master i praktisk kunnskap

Master i praktisk kunnskap er rettet mot erfarne yrkesutøvere som ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Studiet er organisert som et deltidsstudium over fire år, 120 studiepoeng. Mastergradsutdanningen har i dag 95 studenter med en gjennom­snittlig yrkeserfaring på 15 år fra yrkesprofesjoner blant annet innen helse- og sosial­tjenesten, skole­verket, media, politietaten, forsvaret og luftfart.

Senteret tilbyr også mastergradsprogrammet Joint Master Borderologi i samarbeid med Murmansk State Humanities University. Programmet retter seg mot livserfaringer ved det å bo i et grenseområde. Studiene vil styrke kvalifikasjoner for å kunne planlegge og utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

Master i praktisk kunnskap lærer deg å skrive fram den unike kunnskapen du besitter, dele den med andre og gjøre den til gjenstand for kritisk refleksjon. Vi lærer deg hvordan du på en vitenskapelig måte kan alminneliggjøre dine yrkeserfaringer og bidra til at både fagfeltet og arbeidsplassen nyter godt av dine kunnskaper. 
 
Masterstudiet skal:
 • Kvalifisere for forskning i egen og andres yrkesutøvelse
 • Utvikle et erfarings- og forskningsbasert yrkesteoretisk og yrkesmetodisk fundament 
 • Utvikle kompetanse til å bedømme og vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, profesjonelle og vitenskapelige kriterier 
 • Utvikle forståelse for ulike kulturelle særtrekk hos brukere/klienter/elever etc. 
 • Kvalifisere for å tilrettelegge, medvirke i og lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å sikre helhetlige tilbud 
 • Kvalifisere til å veilede og lede lærings-, omstillings-, forbedrings- og utviklingsprosesser i yrkesfeltet.

 

Studiet er laget for yrkesutøvere innen velferds­yrkene i utdannings-, helse- og sosialsektoren og politietaten, men henvender seg også til andre profesjoner som ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Ideelt sett er en bred rekruttering fra flere og ulike profesjoner ønskelig.

Se studieprogrammet for
Master i praktisk kunnskap

 

Hva sier våre studenter om studiet

 • Studiet er lærerikt med engasjerte forelesere.
 • Jeg er fornøyd med at vi som studenter for god oppfølging og veiledning i skrivearbeidet.
 • Studiet hjelper meg til å forstå det jeg gjør og hva jeg ser.
 •  Det er givende med det flerfaglige.
 • Studiet åpner opp for tankene. Det handler om å utvikle sin klokskap.
 • Jeg føler at jeg vokser og får hjelp til å skjønne mer av min egen praksis.
 • Gjennom skrivingen av masteroppgaven har jeg fått mulighet til å reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis.
 • Studiet har fått meg til å se min egen kunnskap og erfaring i et nytt lys.
 • Studiet har vært en dannelsesprosess av min egen svarevne i forhold til min egen kunnskap og praksis.

Her kan du lese om vår tidligere masterstudent, studieleder ved politihøgskolen, Johnny Steinbakk sine erfaringer fra masterstudiet ved senter for praktisk kunnskap. 

 

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og består av en kurs del på 30 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig arbeid. 

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til yrkesprofesjonene og til samfunnet for øvrig. Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at profesjonene og nye områder utvikles teoretisk og empirisk; og videre gi vitenskapelig forståelse for handlingsbasert kunnskap.
 
Det er stor bredde i tematikken i forsknings-prosjektene.  

Torsdagsseminar

Torsdagsseminarene er en faglig møteplass som er åpen for alle de som på ulikt vis er engasjert i og opptatt av å utvikle praktisk kunnskap og profesjonspraksis som forskningsområde.

For mer informasjon kan du kontakte

Åpne seminarer:

2017

28.09.17Praktisk kunnskap som fenomen; vaner og improvisasjon?
Tid: 09.15-11.00
Rom: Auditorium Gerhard Schøning (A8)
Professor James McGuirk


Tidligere seminarer
2016
18.02.16

​Kritisk utprøvende metode
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Førsteamanuensis Jan Selmer Methi

17.03.16

Fortellinger og kritisk refleksjon/ analyse
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Ph.d. kandidat Oddbjørg Edvardsen og Professor Ingela Josefson

​09.06.16

Praktisk kunnskap som erfaring og forskningsfelt.
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: E144
Professor Ruth Helene Olsen


 2015

​27.08.15
Ny dato 26.11.15

Fenomenologi og fortellinger
Professor James McGuirk

24.09.15

Tenkning, samvittighet og ansvar; refleksjoner om Hanna Arendts tenkning
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor Ingela Josefson og Post.doc Bjørg Fossestøl

29.10.15

Om det allmenne
Kl 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor Arnt Myrstad og Post.doc Bjørg Fossestøl

26.11.15

Fenomenologi og fortellinger
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor James McGuirk


Opptak

Studiekatalog og studieplan: Mastergrad i praktisk kunnskap

Samarbeidsinstitusjoner

                                  

 

 

Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskildeYrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-bok-om-yrkeserfaring-som-kunnskapskilde.aspxNy bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde
Styrker metodisk kompetanse-Hva er svakheten med metoden? Hvilke spørsmål er den egnet til å svare på og hva gir den ikke svar på? Professor Arnt Myrstad ser spørrende ut over klasserommet hvor 20 doktorgradsstudenter er samlet til doktorgradskurs i kvantitativ metode. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/ph.d.-i-studier-av-profesjonspraksis/Sider/Styrker-metodisk-kompetanse.aspxStyrker metodisk kompetanse
Hvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifterhttps://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/ph.d.-i-studier-av-profesjonspraksis/Sider/Hvordan-jobbe-systematisk-med-innovasjon-i-naturbaserte-reiselivsbedrifter.aspxHvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifter
Fra guttedrømmen til de store filosoferKan tankegods fra Platon og Aristoteles gjøre politifolk flinkere i jobben? Ja, mener Johnny Steinbakk, etter å ha slitt seg gjennom mastergradspensum på Senter for praktisk kunnskap. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fra-guttedrommen-til-de-store-filosofer.aspxFra guttedrømmen til de store filosofer
Praksisforskning behøver nye premisserEr krisen i profesjonsutdanning noe som må løses innenfor eller utenfor klasserommet? Lederen av Senter for praktisk kunnskap ved Universitetet i Nordland foreslår en middelvei. Les leserinnlegget hans i Forskerforum 9/14:https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Praksisforskning-behover-nye-premisser.aspxPraksisforskning behøver nye premisser
Intensiv behandling av nyfødte er ikke verdinøytraleVanskelige etiske situasjoner berører alle aktørene innenfor feltet. https://www.nord.no/no/aktuelt/popularvitenskap/Sider/Intensiv-behandling-av-nyfodte-er-ikke-verdinoytrale.aspxIntensiv behandling av nyfødte er ikke verdinøytrale

Relaterte artikler