Senter for praktisk kunnskap

Senter for praktisk kunnskap er opptatt av å utvikle erfaringskunnskapen som er i yrkespraksis.

Praktisk kunnskap handler om å bevisstgjøre og videreutvikle yrkes­praksis og den erfaringskunnskap som er i yrkespraksis. Senteret tilbyr masterprogram innen praktisk kunnskap og joint master i cross border studies i samarbeid med Murmansk Arctic State University. Senteret er en vesentlig bidragsyter til ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis. 

Om SPK

Senter for praktisk kunnskap ble opprettet i 1997 som et fag- og forskningsmiljø innen praktisk kunnskap. Senteret er organisert inn under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Senteret har programansvar for Master i praktisk kunnskap, Master i borderologi, og ph.d. i studier av profesjonspraksis. 

Fagområdet praktisk kunnskap handler om å bevisstgjøre og videreutvikle yrkespraksis og den kunnskapen som finnes i og springer ut fra yrkespraksis. Les mer om praktisk kunnskap her.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis ble godkjent av NOKUT i februar 2009. Senter for praktisk kunnskap er en vesentlig bidragsyter i denne forskerutdanningen som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Ph.d i studier av profesjonspraksis er en av de fire doktorgradssøylene ved Nord universitet. Les mer om ph.d. i studier av profesjonspraksis her. 

Senter for praktisk kunnskap har en tverrfaglig sammensatt gruppe fagansatte med høy kompetanse, der alle har forskningserfaring innen praktisk kunnskap. Forskningsgruppen "Den praktiske kunnskapens teori" er en del av senteret.


 

Ansatte 

​Ansatte
​Stilling
​Tlf
​Epost
​Kontor
​Fagområde
Bente Aina
Ingebrigtsen

Senterleder/
faggruppeleder

740 22603
bente.a.ingebrigtsen@nord.no1.10
Sosiologi
​Catrine Torbjørnsen Halås
Førsteamanuensis
755 17563
Catrine.t.halas@nord.no
3406.09
Sosial arbeid
​James McGuirk
Professor
755 17784
James.Mcguirk@nord.no
3406.07
Filosofi
​Johan Arnt Myrstad
Professor
755 17536
Johan.a.myrstad@nord.no
3406.13
Filosofi
​Ruth H. Olsen
Professor emeritus
755 17522
Ruth.h.olsen@nord.no
3406.16
Helsefag
​Steen Wackerhausen
Professor
755 17568
Steen.wackerhausen@nord.no
3406.??
Filosofi og psykologi
​Jan Selmer Methi
Førsteamanuensis
755 17849
Jan.methi@nord.no
3406.14
Pedagogikk
​Marit Krogtoft
Stipendiat
755 17721
marit.krogtoft@nord.no
3078 (Samfunnet)
​Didaktikk og norsk
​Camilla Jenniefer Sandrud
Stipendiat
755 17091
​camilla.j.sandrud@nord.no
206 (Samfunnet)
Tegnspråk og tolking,praktisk kunnskap
​Ingela Josefson
Professor
755 17539
​ingela.josefson@nord.no

Kunst og kulturfag
​Jon Anders Lindstrøm
Førsteamanuensis
750 57862
Jon.a.lindstrøm@nord.no
Filosofi
​Nicole Grynning Rezende
Stipendiat
755 17523
​nicole.g.rezende@nord.no
Antropologi
​Anders Lindseth
​Professor emeritus

anders.lindseth@nord.no

​Filosofi
​Viggo Rossvær
​Professor emeritus

​viggo.rossvar@nord.no

​Filosofi
​Inger Danielsen
​Førsteamanuensis II 
​755 17767
​inger.j.danielsen@nord.no

​Praktisk kunnskap/sykepleie

Master i praktisk kunnskap

Master i praktisk kunnskap er rettet mot erfarne yrkesutøvere som ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Studiet er organisert som et deltidsstudium over fire år, 120 studiepoeng. Mastergradsutdanningen har i dag 95 studenter med en gjennom­snittlig yrkeserfaring på 15 år fra yrkesprofesjoner blant annet innen helse- og sosial­tjenesten, skole­verket, media, politietaten, forsvaret og luftfart.

Senteret tilbyr også mastergradsprogrammet Joint Master Borderologi i samarbeid med Murmansk State Humanities University. Programmet retter seg mot livserfaringer ved det å bo i et grenseområde. Studiene vil styrke kvalifikasjoner for å kunne planlegge og utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

Master i praktisk kunnskap lærer deg å skrive fram den unike kunnskapen du besitter, dele den med andre og gjøre den til gjenstand for kritisk refleksjon. Vi lærer deg hvordan du på en vitenskapelig måte kan alminneliggjøre dine yrkeserfaringer og bidra til at både fagfeltet og arbeidsplassen nyter godt av dine kunnskaper. 
 
Masterstudiet skal:
 • Kvalifisere for forskning i egen og andres yrkesutøvelse
 • Utvikle et erfarings- og forskningsbasert yrkesteoretisk og yrkesmetodisk fundament 
 • Utvikle kompetanse til å bedømme og vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, profesjonelle og vitenskapelige kriterier 
 • Utvikle forståelse for ulike kulturelle særtrekk hos brukere/klienter/elever etc. 
 • Kvalifisere for å tilrettelegge, medvirke i og lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å sikre helhetlige tilbud 
 • Kvalifisere til å veilede og lede lærings-, omstillings-, forbedrings- og utviklingsprosesser i yrkesfeltet.

 

Studiet er laget for yrkesutøvere innen velferds­yrkene i utdannings-, helse- og sosialsektoren og politietaten, men henvender seg også til andre profesjoner som ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Ideelt sett er en bred rekruttering fra flere og ulike profesjoner ønskelig.

Se studieprogrammet for
Master i praktisk kunnskap

 

Hva sier våre studenter om studiet

 • Studiet er lærerikt med engasjerte forelesere.
 • Jeg er fornøyd med at vi som studenter for god oppfølging og veiledning i skrivearbeidet.
 • Studiet hjelper meg til å forstå det jeg gjør og hva jeg ser.
 •  Det er givende med det flerfaglige.
 • Studiet åpner opp for tankene. Det handler om å utvikle sin klokskap.
 • Jeg føler at jeg vokser og får hjelp til å skjønne mer av min egen praksis.
 • Gjennom skrivingen av masteroppgaven har jeg fått mulighet til å reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis.
 • Studiet har fått meg til å se min egen kunnskap og erfaring i et nytt lys.
 • Studiet har vært en dannelsesprosess av min egen svarevne i forhold til min egen kunnskap og praksis.

Her kan du lese om vår tidligere masterstudent, studieleder ved politihøgskolen, Johnny Steinbakk sine erfaringer fra masterstudiet ved senter for praktisk kunnskap. 

 

Master i borderologi

Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Nord universitet.

Masterprogrammet er et studium i politisk filosofi lokalisert til grensesonen mellom Russland og Norge og vil behandle kultur og samarbeid i aktuelle grensesoner. Programmet legger spesielt vekt på å belyse hvordan grenseoverskridende samarbeid kan fungere som en bro over tradisjonelle kulturelle og miljømessige forskjeller.

Studiet uforsker hvordan samarbeid i grensesonen kan utvikle verktøy for å løse konflikter både lokalt, nasjonalt og globalt, og på denne måten danne en ny type internasjonal dialog ofte er oversett i tradisjonell statlig diplomati.

Se studieprogrammet for


Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og består av en kurs del på 30 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig arbeid. 

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til yrkesprofesjonene og til samfunnet for øvrig. Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at profesjonene og nye områder utvikles teoretisk og empirisk; og videre gi vitenskapelig forståelse for handlingsbasert kunnskap.
 
Det er stor bredde i tematikken i forsknings-prosjektene.  

Torsdagsseminar

Torsdagsseminarene er en faglig møteplass som er åpen for alle de som på ulikt vis er engasjert i og opptatt av å utvikle praktisk kunnskap og profesjonspraksis som forskningsområde.

For mer informasjon kan du kontakte

Åpne seminarer:

2018

18.01.18
Pecha Kucha-dag
Tid: 09.15-11.30
Rom:
Andreas Lødemel, Marit Krogtoft, Elin Aaness, Ann Karin Orset
​15.02.18
Hvordan lærer vi av naturen i humanvitenskapen? (En pedagogisk trend i USA)
Tid: 09.15-11.30
Rom:
Ken Runar Hanssen

27.09.18
Om brug av livsfortællinger og andre narrativer
Tid:
Marianne Horsdal
08.11.18​

​Teamarbeid og dydsetikk

Berit Støre Brinchmann i samtale med James McGuirk
29.11.18
​Tema og foreleser ikke avgjort endaTidligere seminarer


2017

​28.09.17
Praktisk kunnskap som fenomen; vaner og improvisasjon?
Tid: 09.15-11.00
Rom: Auditorium Gerhard Schøning (A8) 
Professor James McGuirk 

2016
18.02.16

​Kritisk utprøvende metode
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Førsteamanuensis Jan Selmer Methi

17.03.16

Fortellinger og kritisk refleksjon/ analyse
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Ph.d. kandidat Oddbjørg Edvardsen og Professor Ingela Josefson

​09.06.16

Praktisk kunnskap som erfaring og forskningsfelt.
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: E144
Professor Ruth Helene Olsen


 2015

​27.08.15
Ny dato 26.11.15

Fenomenologi og fortellinger
Professor James McGuirk

24.09.15

Tenkning, samvittighet og ansvar; refleksjoner om Hanna Arendts tenkning
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor Ingela Josefson og Post.doc Bjørg Fossestøl

29.10.15

Om det allmenne
Kl 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor Arnt Myrstad og Post.doc Bjørg Fossestøl

26.11.15

Fenomenologi og fortellinger
Kl. 09.15 - 12.00
Rom: A103
Professor James McGuirk


Opptak

Studiekatalog og studieplan: Mastergrad i praktisk kunnskap

Samarbeidsinstitusjoner

                                  


 

 

Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskildeYrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Ny-bok-om-yrkeserfaring-som-kunnskapskilde.aspxNy bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde
Styrker metodisk kompetanse-Hva er svakheten med metoden? Hvilke spørsmål er den egnet til å svare på og hva gir den ikke svar på? Professor Arnt Myrstad ser spørrende ut over klasserommet hvor 20 doktorgradsstudenter er samlet til doktorgradskurs i kvantitativ metode. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/ph.d.-i-studier-av-profesjonspraksis/Sider/Styrker-metodisk-kompetanse.aspxStyrker metodisk kompetanse
Hvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifterhttps://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/ph.d.-i-studier-av-profesjonspraksis/Sider/Hvordan-jobbe-systematisk-med-innovasjon-i-naturbaserte-reiselivsbedrifter.aspxHvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifter
Fra guttedrømmen til de store filosoferKan tankegods fra Platon og Aristoteles gjøre politifolk flinkere i jobben? Ja, mener Johnny Steinbakk, etter å ha slitt seg gjennom mastergradspensum på Senter for praktisk kunnskap. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Fra-guttedrommen-til-de-store-filosofer.aspxFra guttedrømmen til de store filosofer
Praksisforskning behøver nye premisserEr krisen i profesjonsutdanning noe som må løses innenfor eller utenfor klasserommet? Lederen av Senter for praktisk kunnskap ved Universitetet i Nordland foreslår en middelvei. Les leserinnlegget hans i Forskerforum 9/14:https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/Praksisforskning-behover-nye-premisser.aspxPraksisforskning behøver nye premisser
Intensiv behandling av nyfødte er ikke verdinøytraleVanskelige etiske situasjoner berører alle aktørene innenfor feltet. https://www.nord.no/no/aktuelt/popularvitenskap/Sider/Intensiv-behandling-av-nyfodte-er-ikke-verdinoytrale.aspxIntensiv behandling av nyfødte er ikke verdinøytrale

Relaterte artikler