Informasjon om fordypningene

""
Innenfor Master in Social Science kan du velge mellom to fordypninger: Sosialt arbeid eller Arktiske samfunn og klimaendringer.

Våre fordypninger:

  • Sosialt arbeid
  • Arktiske samfunn og klimaendringer

Uansett retning får du kunnskap om analytiske, metodiske og teoretiske tilnærminger til samfunnsvitenskapen.

Jobbmuligheter

Fullført Master in Social Science gir grunnlag for yrkesvalg som innebærer faglig og administrativt ansvar og lederstillinger i offentlig og privat virksomhet.

Nærmere beskrivelse av yrkesmuligheter finner du under hver enkelt fordypning.

Utveksling

Fordypningen Arktiske samfunn og klimaendringer tilbyr mulighet for studentutveksling. Utveksling forutsetter ledige utvekslingsplasser ved partnerinstitusjonene. 

I tillegg tilbys et introduksjonsemne første semester som går ved Universitetet i Akureyri, Island.

Fordypning i sosialt arbeid

Studiet bygger på en analytisk tilnærming til sosialt arbeids praksis. Blant annet å kunne anvende andres forskning og gjennomføre egen forskning for å forbedre praksis i sosialt arbeid. Det bygger på en forståelse av sosialt arbeid som både et nasjonalt og internasjonalt fag.

Sosialt arbeid og lokalsamfunnsutvikling utvikles i kontekstuelle, historiske, sosiopolitiske, økonomiske og kulturelle omstendigheter. Begrenset suksess for mange modeller og praksiser som sikter mot å redusere eksklusjon og fattigdom, gjør det til en utfordring å konstruere alternative modeller og utvikle sosialt arbeid som fag.

Dialektikken mellom det lokale og det globale krever av sosialarbeidere at det i sin praksis kombineres et lokalt og globalt perspektiv. Dette krever en forståelse av hvordan faktorer på mikro-, mezo- og makronivå influerer på livene til de mennesker sosialt arbeid skal jobbe i forhold til.

En viktig visjon i sosialt arbeid er å engasjere seg i lokalsamfunnet gjennom å initiere utvikling av bedre forhold for enkeltindivider, familier, grupper, organisasjoner og lokalsamfunn. Sosialt arbeid fokuserer også på å utvikle fredelig sameksistens, menneskerettigheter, sosial rettferdighet og likeverd for mennesker på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Studiet vil etterstrebe å identifisere og utdype utfordringer og perspektiver med spesiell relevans for nordområdene. Et kontekstuelt og komparativt perspektiv vil være sentralt for å utvikle forståelse for spesielle behov knyttet til sosialt arbeid i ulike kontekster.

Yrkesmuligheter
Studiet gir kompetanse som passer for mange typer stillinger innen offentlig og privat sektor, spesielt knyttet til utøvelse og administrasjon av sosialt arbeid, faglig ledelse og veiledning, samt fagutvikling og faglig utredningsarbeid.

Studiet gir også kompetanse som gir et godt grunnlag for å arbeide med internasjonalt utviklings- og hjelpearbeid. I tillegg er studiet relevant for forskning og undervisning innenfor sosialt arbeid.

Kontaktinformasjon
- Faglig ansvarlig, professor Janne Breimo
- Studieveileder Margit K. Jensen

Fordypning i arktiske samfunn og klimaendringer

Ny høsten 2018. Se engelsk beskrivelse.