Ofte stilte spørsmål – Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Studenter i diskusjon
Her finner du svar på mye av det du trenger å vite som student ved FSV.

​​Dannelsessemesteret

Emnebeskrivelser:

Dannelsessemesteret (EX150S, EX150LS, EX153S) er det første emnet studenter på bachelorprogram og lektorprogrammet ved FSV starter på. Emnet er på 30 studiepoeng og varer hele høstsemesteret.

Obligatorisk deltakelse
Det stilles krav til obligatorisk deltakelse i emnet gjennom hele semesteret. Det er studenten selv som er ansvarlig for å beregne fravær. Dersom du ikke oppfyller de totale kravene til obligatorisk deltakelse gjennom hele semesteret, vil du ikke kunne ta eksamen i emnet. 

Fritak fra emnet:
Studenter som søker fritak for Dannelsessemesteret må oppfylle følgende krav:

  • Studenter som tas opp på bachelorprogam må starte på Dannelsessemesteret første semester. Overlappende emner er Examen Philosophicum (Ex.Phil.) og samfunnsvitenskapelig Examen Facultatum (Ex.Fac).
  • Studenter som har Ex.Phil. og samfunnsvitenskapelig Ex.Fac. fra før kan søke om fritak fra Dannelsessemesteret. For å oppfylle det totale kravet til antall studiepoeng innen emnet (30 stp), må man ta andre samfunnsvitenskapelige emner som tilsvarer det manglende antall studiepoeng. Dersom man fra før har samfunnsvitenskapelige emner som fyller disse kravene, kan man søke om fritak for Dannelsessemesteret i sin helhet.
  • Dersom studenten kun har Ex.Phil. eller Ex.Fac. fra før, må vedkommende gjennomføre Dannelsessemesteret i sin helhet.
  • Det gis kun fritak for Ex.Phil. og samfunnsvitenskapelig Ex.Fac. som samlet svarer til minimum 15 studiepoeng, der eksamen i begge emnene er maksimum fem år gamle.
  • Dersom du får fritak for Dannelsessemesteret, eller har bestått Dannelsessemesteret tidligere, kan du søke om permisjon fra første semester eller melde deg opp til enkeltemner. Søknadsfristen 1. juli (for enkeltemner) gjelder for eksterne søkere. Er du allerede student ved Nord universitet gjelder registreringsfristen 15. september.

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden.

Informasjon om våre studietilbud

Du finner oversikt over fakultetets studietilbud, med tilhørende emnebeskrivelser og pensum, i studiesøket.

Timeplan / Studentweb / Canvas / Inspera

Timeplan:
Timeplanen publiseres medio juli for høstsemesteret og i månedsskifte november/desember for vårsemesteret. Husk å sjekke denne ofte da det kan forekomme endringer. Søk i timeplan her.

StudentWeb:
For å oppnå studentstatus ved Nord universitet, må studenter registrere seg i StudentWeb ved studiestart hvert semester. Følg oppskriften her: Registrering. Det er også her (i StudentWeb) du melder deg opp til eksamen og administrerer dine studier.

Canvas / Inspera:
Canvas er vår læringsplattform. På de fleste studier opprettes det et såkalt Canvas-rom for hvert emne. I de enkelte emnerom i Canvas vil studentene finne informasjon vedr. fagstoff, undervisning, pensum, og annen praktisk informasjon. Inspera benyttes til alle innleveringer. Logg på Inspera her

For å få tilgang til Canvas må du ha betalt semesteravgift og være semesterregistrert (StudentWeb).

Obligatorisk deltakelse:
Enkelte emner krever obligatorisk deltakelse på hele eller deler av undervisningen. Dersom det er utvalgte tema hvor obligatorisk deltagelse er påkrevd, vil dette fremgå av undervisningsplanen i Canvas. Dersom studenter ikke møter til obligatorisk deltakelse vil fravær bli registrert uansett årsak til at man ikke er til stede. Studenten er selv ansvarlig for å beregne fravær.

Opptak

Les mer om opptakskrav her: >> Slik søker du opptak.

Realkompetansesøker? Mye informasjon finnes via linken over. Se også det enkelte studieprogrammet for spesielle opptaksgrunnlag. Søknadsfrist for realkompetansesøkere er 1. mars.

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: >> Pensum.

Fritak for emne

Du kan søke om fritak for emne(r) dersom du har bestått et annet, overlappende emne. Søknaden sendes til studieveileder på e-post. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for dette.

Kriterier for å få innvilget søknad om innpassing/fritak:

  • Emnet som søkes innpasset må være bestått, og fullt ut overlappe med emnet det søkes fritak for                   
  • Dersom emnet som søkes innpasset er bestått ved en annen utdanningsinstitusjon, må søknaden dokumenteres med karakterutskrift/vitnemål, emnebeskrivelse og pensumliste

Studierett / progresjonskrav / permisjon

Studierett:
Det stilles krav til studiepoengproduksjon for å beholde studieretten. Se Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-4. Dersom du mister studieretten, må du søke deg inn på studieprogrammet ved neste ordinære opptak.


Progresjonskrav:

Enkelte studium har spesielle progresjonskrav. For studenter på bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern ved studiested Bodø, gjelder følgende:

  • Studenter som har bestått SA128S Introduksjon til sosialt arbeid og RE120S Introduksjon til juss i løpet av tredje semester, får fortsette på fjerde semester
  • Studenter som ikke har bestått alle emner på de fire første semestrene vil ikke få starte på femte semester
  • Studenter som ikke fyller progresjonskravene vil ikke miste studieretten, men vil bli overflyttet til et annet kull

Permisjon:
Du finner informasjon om dine rettigheter ved permisjon fra studiene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-5. Du søker om permisjon ved å sende en søknad til studieveileder for ditt studieprogram. Søknaden sendes på e-post.

Selvvalgt bachelor

Fakultetet tilbyr selvvalgt bachelorgrad. Les mer på vår informasjonsside.

Overgang fra et studium til et annet

Overgang internt på Nord universitet
En student som har fått opptak på et studium kan søke om opptak på annet dersom det er ønskelig å bytte studieretning. Dersom ønsket studium har ledige plasser gjøres det tilgjengelig på «ledige studieplasser», og du kan søke opptak der. Eventuelle ledige studieplasser gjøres tilgjengelig fra 20. juli.

Ved studiestart vil det ikke være anledning å bytte studieretning. Ønsker du å bytte studieretning etter at undervisningen har startet, må du søke deg inn på ønsket studium ved neste ordinære opptak (se Samordna opptak for søknadsfrister). 
           

Overgang fra ekstern utdanningsinstitusjon
Studenter som ønsker overgang fra andre utdanningsinstitusjoner til Nord universitet, bes lese informasjonen på denne siden: Overgang fra en annen utdanningsinstitusjon​.

Overgang til ekstern utdanningsinstitusjon
Det er universitetet eller høgskolen det søkes overgang til som behandler en slik søknad. Nord universitet er ikke involvert i søknadsprosessen.

Studietilbud i utlandet (utveksling)

Studenter som ønsker å dra på utveksling for å ta emner ved en av universitetets partnerinstitusjoner, må i hovedsak søke til Enhet for internasjonalisering innen 20. januar for utveksling i det påfølgende høst- og/eller vårsemesteret (for de som skal på utveksling i vårsemesteret er det mulig å søke helt fram til 1. september). Søkeren må ha bestått 60 studiepoeng før utreise, og i tillegg kan mottakerinstitusjonen stille særskilte krav til den som søker.

Informasjon om i hvilket semester utvekslingen anbefales, finner du i studieprogrambeskrivelsen.

Praksisopphold
Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet, kan søke om dette innen 20. juni. Søkeren må ha bestått 60 studiepoeng. Du må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju. Mottakerinstitusjonen kan stille særskilte krav til den som søker.

>> Les me​r om søknadsprosessen​.

Eksamen

Du finner tid og sted for eksamensavviklingen i StudentWeb. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp både til ordinære eksamener og kontinuasjonseksamener (kont).

Les mer på vår informasjonsside: >> Eksamen.

Fant du ikke det du lette etter?

>> Dersom du ikke har funnet svar på det du lurte på, kan du kontakte en av våre studieveiled​ere​ i administrasjonen.

>> Se også ofte stilte spørsmål ved Nord universitet.