Hva jobber en stipendiat i sosiologi med?

""
Her får du et innblikk i forskningsprosjektene til noen av stipendiatene ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV).


Navn: Virginija Popovaite

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden​.


Navn: Justyna Szynkiewicz

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden​.


Navn: Astri Moksnes Ba​​rbala​Navn:Lise Marie Rønningen

Ph.d.-prosjekt: Barrierer i møte med helsetjenester: erfaringer hos kvinner med flyktningbakgrunn og helsepersonell.

Prosjektet tar utgangspunkt i flerkulturelle møter i helsetjenester. Jeg forsker på hvilke barrierer kvinner med flyktningbakgrunn, som ikke er bosatt i storbyen, møter i kontakt med helsetjenester. Gjennom dybdeintervju og analyse kvinnenes og helsepersonells fortellinger, er det overordnede målet å bidra til kunnskap som kan utvikle helsetjenester til personer med flyktningbakgrunn. ​

​​
Navn: Mathias Brynildsen Reinar

Les mer om hans ph.d.-prosjekt på den engelske siden.​


Navn: Alyssa Marie Kvalvaag

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden.


Navn: Bishnu Maya Adhikari​

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden.​


Navn: Cordula Karich

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden​.​


Navn: Tone Elisabeth Berg

Bakgrunn: Tone har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet som kommunal samfunnsutvikler og har flere år i mediebransjen bak seg. Samfunnsengasjementet er gjennomgående. Utdanningsbakgrunnen favner ledelse og veiledningspedagogikk, sosiologi og journalistikk. Hun har en master i kunnskapsledelse fra Nord universitet med hovedfokus på topplederen som translatør i et samfunn i endring.

Ph.d.-prosjekt: Tone er stipendiat ved faggruppen Ledelse og innovasjon. Ph.d.-prosjektet tar utgangspunkt i den norske arbeids- og velferdsmodellen i multinasjonale organisasjoner på norsk jord. Hovedfokus er lederes forståelse og praksis av modellen i møtet mellom lokalt og internasjonalt arbeidsliv.

Navn: Elizabeth Jean Solverson

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden.


Navn: Marit Bolsø Brodersen

Ph.d.-prosjekt: (arbeidstittel) «Media og majoriseringsprosesser i sørsamisk område»

Marti sitt Phd-prosjekt er en diskursanalyse av (norske) lokalavisers dekning i saker som angår sørsamisk befolkning i sørsamisk område, og den majoriseringsprosessen det sørsamiske på denne måten blir en del av. Hun analyserer makt- og maskulinitetsdiskurser som er i spill, og undersøker på hvilke måter disse kan tenkes å relatere til naturforståelse.

Navn: Tonje Kvam

Ph.d.-prosjekt: Turismen​s effekter og betydning for lokalsamfunn: En casestudie fra Lofoten om turismens effekter gjennom et lokalbefolkningsperspektiv

Studien har som intensjon å utforske hvordan lokalsamfunn i nordlige områder både kan utfordres og skapes som bosted, basert på den sterkt økende turistutviklingen i regionen. Det settes fokus på hvordan ekspansiv turistvekst påvirker lokal utvikling og sosial kapital på steder hvor turisme i større grad berører lokalbefolkningens hverdagsliv, stedstilknytning og stedets egenart.

​​
Navn: Lucy Atieno Oloo

Les mer om hennes ph.d.-prosjekt på den engelske siden​.​


Navn: Stine Marlen Henriksen

Bakgrunn: Stine er utdannet vernepleier og sosialantropolog.

Ph.d.-prosjekt: I 2017 startet Stine på en doktorgrad i sosiologi. Her utforsker hun hvordan ansattes forståelse av personer med utviklingshemming påvirker ansattes utøvelse av makt. Det er en kvalitativ studie, hvor målet er dybdeforståelse omkring hvorfor ansatte bruker makt, derav også valget om å skrive monografi fremfor artikkelsamling. Studien er utført ved et norsk bofellesskap, og ved bruk av deltagende observasjon, intervjuer av ansatte og pårørende, samt innsamling og analyse av tvangsvedtak. Funn så langt tyder på at forståelsen ansatte har, i stor grad påvirker, ikke bare om, men også på hvilke måter makt utøves på. Det synes som at jo mer personen forstås som en naturlig aktør, det vil si, tilnærmet måten vi forstår fysiske objekter på, jo mer øker ansattes maktbruk i både hyppighet og alvorlighetsgrad. 

Navn: Marte Stavrum Fagertun

Ph.d.-prosjekt: Formål med Ph.d.-prosjektet er å gjøre et systematisk dybdearbeid om tyske og nazistiske holdninger til det samiske, med vekt på det lule-, pite-, ume- og sør-samiske (tidsperioden er 2. verdenskrig med tilbakeblikk til 1800-tallet og raseforskning).

Problemstilling/forskningsspørsmål: Hva var grunnlaget for tyske og nazistiske holdninger til samene, hvilke holdninger eksisterte, og hvordan ble samene behandlet under okkupasjonen i de lule-, pite-, ume- og sør-samiske områdene?

 

Bakgrunn: Iselin har studert folkehelse og helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen, etterfulgt av en master i fred og konflikttransformasjon ved Universitetet i Tromsø. Før studiene jobbet Iselin som ildleder i Forsvaret.

Ph.d.-prosjekt: Iselin sitt doktorgradsprosjekt faller inn under det som kalles militær sosiologi. Her ser hun på hvordan norske soldater oppfatter sin rolle som soldat i et forsvar som er hyppig brukt som et politisk virkemiddel gjennom internasjonale operasjoner. 

Som del av prosjektet har Iselin utviklet en soldat-typologi, som viser ulike måter begrepet soldat kan forstås: som kriger, nasjonsforsvarer, lov-håndhever, statsbygger, humanitær, ideologisk eller en kontraktør. Du kan lese mer om dette her.


​​​
Navn: 
Alin Ake-KobNavn: Anna Adlwarth​


Navn: 
Kirill Gurvich 

Bakgrunn: Kirill er opprinnelig fra Nord-Russland. Han har en bachelorgrad i sosiologi fra Northern (Arctic) Federal University i Archangelsk, Russland. Deretter studerte han nordområdene ved Nord universitet, teamledelse på UiT Norges Arktiske Universitetet og urfolkgeografi på University of Northern British Columbia i Canada.

Ph.d.-prosjekt: Kirill er veldig interessert i migreringsprosessene i Arktis. På grunn av krigene og væpnede konflikter i Syria i 2011, forlot mer enn elleve millioner mennesker hjemlandet sitt for å søke etter beskyttelse og sikkerhet. Nordområderegionen ble et av de mest betydningsfulle stedene for flyktningenes bosetting. Kirill studerer flyktningenes integrasjon i Nordområdene og sammenligner Nord-Norge og Nord-Canada.

 

Bakgrunn: Lydia har studert Global Health ved University of Toronto. Hun har også tatt en European Master in Social Work with Families and Children ved Universitetet i Stavanger, University of Gothenburg og University Institute of Lisbon.​

Ph.d.-prosjekt: Lydias doktorgradsprosjekt undersøker i hvilken grad universelle bestemmelser oppfyller behovene til ulike grupper ved å se på leveringen av helsetjenester i hele Norge. Lydia er interessert i å utforske krysningen mellom helseverdighet, sosialpolitikk, migrasjon og etnisitet.Bakgrunn: Mikhail har bachelor i nordområdestudier og master i samfunnsvitenskap fra Nord universitet. Han var på utveksling ved University of Northern British Columbia i Canada som en del av masterstudiet. Mikhail har også studert interkulturell kommunikasjon og regional økonomi ved International Institute of Business Education i Russland. I tillegg har Mikhail fem års jobberfaring fra internasjonalisering, høyere utdanning, turisme og sportsindustri i Norge og Russland.

Ph.d.-prosjekt: Mikhails doktorgradsprosjekt handler om samarbeid mellom sosiale virksomheter og det offentlige, sett i en norsk kontekst.Bakgrunn: Kathinka har bakgrunn i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og menneskerettigheter og humanitært arbeid ved SciencesPo i Paris. Etter endt studie har hun jobbet flere år med flyktninger, både som ansatt i UDI, og som frivillig. Kathinka har også erfaring fra flere opphold i Bangladesh, og hennes doktorgradsprosjekt vil også basere seg på feltarbeid her.

Ph.d.-prosjekt: Kathinkas doktorgradsprosjekt handler om migrasjon som respons på miljørelaterte endringer, og ser særlig på hvordan slik migrasjon arter seg for kvinner. Kathinka er særlig opptatt av å få en bedre forståelse av om, og under hvilke omstendigheter, migrasjon kan fungere som en tilpasningsstrategi til miljø- (og klima-) ødeleggelser. Hun vil videre se på hvordan bistand spiller inn i dette. Det gjøres ved å se på hvordan bistand fokusert på miljø- og klimatilpasning påvirker migrasjon generelt, og kvinnelig migrasjon spesielt. Er bistanden kjønnssensitiv? Hvordan ser kvinner på migrasjon opp mot andre tilpasningsstrategier? Ønsker de å migrere eller ønsker de å bli?