Nord universitet

Senter for velferdsinnovasjon

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet. Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for Samfunnsvitenskap ved Nord universitet, i samarbeid med Nords øvrige fakulteter og Nordlandsforskning.

Senterets formål

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning og utvikling av velferdsinnovasjon. Senter for velferdsinnovasjon skal stimulere til forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og til utviklingsarbeid for bedre velferdstjenester regionalt og nasjonalt. Senteret skal tilrettelegge, utvikle, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter, samt arbeide for å tilrettelegge for tett relasjon med praksisfeltet.
 
Senterets formål er:
• Være et ledende fagmiljø innen velferdsinnovasjon
• Bidra til å utvikle bedre velferdstjenester som er samfunnsmessig gunstige både regionalt og nasjonalt
• Være pådriver for kunnskapsdrevet innovasjon i regionen
• Være den naturlige samarbeidspartneren for regionale aktører
 
Mål:

  • Stimulere til at Nord/Nordlandsforskning har betydelig forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå med eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter innen velferdsinnovasjon
  • Være et aktivt fagmiljø for forskere og stipendiater som arbeider med velferdsinnovasjon
  • Gjøre Senter for velferdsinnovasjon synlig regionalt og nasjonalt
  • Være en aktiv samarbeidspartner for regionale offentlige aktører
  • Skape og tilrettelegge møteplasser mellom forskningsmiljøet og praksisfeltet

prosjekter

Pågående prosjekter:
Ved Fakultet for samfunnsvitenskap planlegges et samlingsbasert studium i Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis. Studiet vil være det første i universitets- og høgskolesystemet i landet som gjør det praktisk mulig for personer med utviklingshemming å studere. Studiet skal gå over to år, består av 60 studiepoeng og er fordelt på fire emner:

Emne 1: Selvbestemmelse i teori og praksis 10 studiepoeng
Emne 2: Samfunn og demokrati, likemannsarbeid og talsperson for andre 20 studiepoeng
Emne 3: Vitenskapelig tenkning, forskning og medforsker rollen 10 studiepoeng
Emne 4: Arbeid, aktivitet og deltagelse 20 studiepoeng
Mål for utdanningen er at man etter gjennomført utdanning skal kunne gå inn i roller som representant for utviklingshemmede på ulike områder i system og samfunn og kunne opptre som likemann. Dette kan være på områder som selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse i arbeidslivet og ulike former for aktivitet.

Å kunne utvikle seg selv som menneske er sentralt i studiet. Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om samfunn, samfunnsinstitusjoner, arbeidsmarked og fritidssektoren og få mulighet til å oppøve ferdigheter om hvordan man kan påvirke beslutninger som tas på ulike områder i samfunnet

Å lære seg å finne ut om ting er viktig. Derfor vil studentene også lære om forskning og delta på forskningsprosjekt som medforskere.

Studiet er planlagt som et tverrfakultetssamarbeid mellom fakultet for samfunnsvitenskap, fakultet for sykepleie og helsevitenskap og fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. Fakultet for samfunnsvitenskap vil ha det organisatoriske ansvaret for utdanningen.
Bufdir har finansierte prosjektmidler til utvikling av studieplan. Prosjektleder er dosent Gunn Strand Hutchinson, fakultet for samfunnsvitenskap og prosjektmedarbeider er dosent Oddvar Johansen, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Innen utgangen av 2017 vil det bli avklart om Nord universitet vil ta opp første kull høsten 2018.
Avsluttede prosjekter:
Informasjon kommer.

publikasjoner

Publikasjoner 01.10.2017

           
Publikasjoner SVI 4.9.2017

- Bjørgo, Frode; Sandvin, Johans; Hutchinson, Gunn Strand (2015). Gjenstridige problemer og samarbeidsdrevet innovasjon. I: "Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte". Bergen: Fagbokforlaget.

- Sørensen, E. & Torfing, J. (2012). "Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal". The Public Sector Innovation Journal 17(1): 1-14.

- Torfing Jacob, Sørensen Eva, and Røiseland Asbjørn (2016): «Transforming the Public Sector Into an Arena for Co-Creation: Barriers, Drivers, Benefits, and Ways Forward», Administration & Society 1-31.

- Firbank, Oscar, Breimo, Janne Paulsen og Sandvin, Johans Tveit (2016). "Making sense… discovering what works. Cross-agency collaborations in Child Welfare and Protection in Norway and Quebec". Journal of Comparative Social Work (11:2).

- Breimo, Janne Paulsen, Firbank, Oscar, Turba, Hannu, Bode, Ingo & Sandvin, Johans Tveit (2016). "Networking Enforced. Comparingcollaborative frameworks in social services across different welfareregimes". Social Policy & Administration. DOI: 10.1111/spol.12235.

- Breimo, Janne Paulsen (2015). Risiko ved innovasjoner i offentlig tjenesteytende sektor. I: Andersen, Ole Johan, Gårseth-Nesbakk, Levi og Bondas, Therese. "Innovasjon i offentlig tjenesteyting – vågal reise med behovfor allierte". Oslo: Fagbokforlaget.

- Andersen, Ole Johan, Gårseth-Nesbakk, Levi og Bondas, Therese. "Innovasjon i offentlig tjenesteyting – vågal reise med behovfor allierte". Oslo: Fagbokforlaget.

- Halvorsen, Terje (2014). "Bridging the divide between education and social work in order to improve the prospects of looked after children". Scottish Journal of Residental Child Care. (13: 2).

- Follesø, Reidun; Halås, Catrine Torbjørnsen; Anvik, Cecilie (2016). "Sett, hørt og forstått?" Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

- Follesø, Reidun (2012). "Møter, magi og mestring". Om deltakerbasert forskning med ungdom i svev. Fontene forskning (2:72-83).

- Henriksen, Øystein (2016). "Yrkesfeltets kompetansebehov og BSV-utdanningene". Fontene forskning (2: 40-53).

- Torfing, Jacob; Sørensen, Eva; Røiseland, Asbjørn (2016). "Kommunen som arena for samskapelse". Stat og styring.

- Tjønndal, A. (2016). "Innovation for social inclusion in sport" in V.Ratten & J.Ferreira (eds.). Sport Entrepreneurship and Innovation. London: Routledge.

- Tjønndal, A. (2016). "Sport, Innovation and Strategic Management: A Systematic Literature Review". Brazilian Business Review, vol.13, special issue, 38-56.

- Tjønndal, A. (2017). ‘I don’t think they realize how good we are’: Innovation, inclusion and exclusion in women’s Olympic boxing. International Review for the Sociology of Sport. DOI: 10.1177/1012690217715642.

- Tjønndal, A. (2017). "Collaborative innovation: a viable strategy to solve complex social issues in sport?" in V. Ratten, V. Braga & Maeques, C.S. (eds.). Knowledge, Learning and Innovation: Research Insights on Cross-Sector Collaborations. UK: Springer.

- Tjønndal, A. (2018). "Sport Innovation: Developing a typology". European Journal for Sport and Society, vol 15, no 1 (accepted for publication/in press).