Senter for velferdsinnovasjon

Nord universitet

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet. ​​Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, i samarbeid med Nords øvrige fakulteter og Nordlandsforskning.​

​​​​​​Senterets formål

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning og utvikling av velferdsinnovasjon. 

Senter for velferdsinnovasjon skal stimulere til forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og til utviklingsarbeid for bedre velferdstjenester regionalt og nasjonalt. 

Senteret skal tilrettelegge, utvikle, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter, samt arbeide for å tilrettelegge for tett relasjon med praksisfeltet.
 
Senterets formål er:
• Være et ledende fagmiljø innen velferdsinnovasjon
• Bidra til å utvikle bedre velferdstjenester som er samfunnsmessig gunstige både regionalt og nasjonalt
• Være pådriver for kunnskapsdrevet innovasjon i regionen
• Være den naturlige samarbeidspartneren for regionale aktører
 
Mål:
  • Stimulere til at Nord/Nordlandsforskning har betydelig forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå med eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter innen velferdsinnovasjon
  • Være et aktivt fagmiljø for forskere og stipendiater som arbeider med velferdsinnovasjon
  • Gjøre Senter for velferdsinnovasjon synlig regionalt og nasjonalt
  • Være en aktiv samarbeidspartner for regionale offentlige aktører
  • ​Skape og tilrettelegge møteplasser mellom forskningsmiljøet og praksisfeltet​

Prosjekter

Pågående prosjekter: 

Making Collaboration Work:

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordlandsforskning og Fylkesmannen i Nordland som tar sikte på å kartlegge, studere og fasilitere forbedringer i samarbeid mellom tjenester rettet mot barn og unge i Nordland fylke. Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Nord, og gjennomføres i perioden 2017-2018.

I første del av prosjektet er en kartlegging av samarbeidsformer rundt omkring i kommunene, både når det gjelder omfang og opplevd kvalitet på samarbeidet, samt i hvilken grad samarbeidet er formalisert og/ eller pålagt. Deretter skal vi gjennomføre case- studier i utvalgte kommuner basert på den informasjonen vi innhenter gjennom telefonintervjuene.

I del 2 skal det arrangeres workshops med utvalgte kommuner med den hensikt å legge til rette for refleksjon rundt hvordan samarbeidet kan forbedres eller eventuelt formaliseres/ videreføres. Spredning av gode samarbeidspraksiser vil også være et formål med disse workshopene. I prosjektets del 3 vil vi følgeforske en eller flere kommuner som ønsker å forbedre sin samarbeidspraksis mellom tjenester rettet mot barn og unge.

Prosjektgruppe:
Professor Janne Paulsen Breimo (prosjektleder)
Professor Johans Tveit Sandvin
Førsteamanuensis Cecilie Høj Anvik
Postdoktor Christian Lo

Innovativ og kritisk velferdsforskning:

Velferdsstaten står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. En aldrende befolkning, økt ledighet blant ungdom, hvor en økende andel sliter med psykiske vansker og tilpasninger til et trygt voksenliv, og en voksende tilstrømming av flyktninger og asylsøkere, vil legge et økende press på velferdsstatens ytelser og tjenester. Samtidig er de økonomiske utsiktene mer usikre enn før, og forskning tyder på betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig kompetent personell.

Å møte disse utfordringene vil kreve innovasjon av nye organisasjons- og samhandlingsformer som sikrer både en bedre løsningskapasitet og en bedre utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser. 

Det har derfor vært en økende satsing på innovasjon i offentlig sektor de siste årene, spesielt rettet mot velferd, noe som også har gitt resultater i form av en rekke nye modeller for tjenesteyting, organisering, nettverksarbeid og samhandling. 

Mange av modellene er godt dokumentert og mange har også vært gjenstand for effektstudier og følgesforskning. Problemet er at mye av dokumentasjonen er mer promoverende enn kritisk og at studier som er gjennomført oftest er lokale eller begrenset til bestemte modeller. Det finnes imidlertid få studier som sammenligner erfaringer fra ulike innovasjonsprosjekt og hvordan disse erfaringene og innovasjonene svarer til de utfordringer velferdsstaten står overfor.

Formålet med dette prosjektet er å utvikle og utprøve et Meta-etnografisk design for studie av innovasjon i velferd, med sikte på å skape en bredere empirisk forankret kunnskap om måter å møte velferdsstatens utfordringer på. Meta-etnografi er en metode for syntetisering av kvalitative studier som det allerede finnes en del kompetanse på i miljøet, med forgreninger til internasjonale miljøer.

Prosjektgruppe:
Professor Johans Tveit Sandvin
Professor Janne Irén Paulsen Breimo
Førsteamanuensis Berit Irene Vannebo

Avsluttede prosjekter:
Informasjon kommer

Publikasjoner

Halvorsen, Terje: Glimt fra tilknytningsteoriens historie (Tidsskriftet Norges Barnevern)

Halvorsen, Terje: An Altern ative Neo-Kohlbergian Approach in Social Pedagogy (Ingenta Connect)

Bjørgo, Frode; Sandvin, Johans; Hutchinson, Gunn Strand (2015). Gjenstridige problemer og samarbeidsdrevet innovasjon. I: "Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte". Bergen: Fagbokforlaget.

Sørensen, E. & Torfing, J. (2012). "Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal". The Public Sector Innovation Journal 17(1): 1-14.

Torfing Jacob, Sørensen Eva, and Røiseland Asbjørn (2016): «Transforming the Public Sector Into an Arena for Co-Creation: Barriers, Drivers, Benefits, and Ways Forward», Administration & Society 1-31.

Firbank, Oscar, Breimo, Janne Paulsen og Sandvin, Johans Tveit (2016). "Making sense… discovering what works. Cross-agency collaborations in Child Welfare and Protection in Norway and Quebec". Journal of Comparative Social Work (11:2).

Breimo, Janne Paulsen, Firbank, Oscar, Turba, Hannu, Bode, Ingo & Sandvin, Johans Tveit (2016). "Networking Enforced. Comparingcollaborative frameworks in social services across different welfareregimes". Social Policy & Administration. DOI: 10.1111/spol.12235.

Breimo, Janne Paulsen (2015). Risiko ved innovasjoner i offentlig tjenesteytende sektor. I: Andersen, Ole Johan, Gårseth-Nesbakk, Levi og Bondas, Therese. "Innovasjon i offentlig tjenesteyting – vågal reise med behovfor allierte". Oslo: Fagbokforlaget.

Andersen, Ole Johan, Gårseth-Nesbakk, Levi og Bondas, Therese. "Innovasjon i offentlig tjenesteyting – vågal reise med behovfor allierte". Oslo: Fagbokforlaget.

Halvorsen, Terje (2014). "Bridging the divide between education and social work in order to improve the prospects of looked after children". Scottish Journal of Residental Child Care. (13: 2).

Follesø, Reidun; Halås, Catrine Torbjørnsen; Anvik, Cecilie (2016). "Sett, hørt og forstått?" Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Follesø, Reidun (2012). "Møter, magi og mestring". Om deltakerbasert forskning med ungdom i svev. Fontene forskning (2:72-83).

Henriksen, Øystein (2016). "Yrkesfeltets kompetansebehov og BSV-utdanningene". Fontene forskning (2: 40-53).

Torfing, Jacob; Sørensen, Eva; Røiseland, Asbjørn (2016). "Kommunen som arena for samskapelse". Stat og styring.

Tjønndal, A. (2016). "Innovation for social inclusion in sport" in V.Ratten & J.Ferreira (eds.). Sport Entrepreneurship and Innovation. London: Routledge.

Tjønndal, A. (2016). "Sport, Innovation and Strategic Management: A Systematic Literature Review". Brazilian Business Review, vol.13, special issue, 38-56.

Tjønndal, A. (2017). 'I don't think they realize how good we are': Innovation, inclusion and exclusion in women's Olympic boxing. International Review for the Sociology of Sport. DOI: 10.1177/1012690217715642.

Tjønndal, A. (2017). "Collaborative innovation: a viable strategy to solve complex social issues in sport?" in V. Ratten, V. Braga & Maeques, C.S. (eds.). Knowledge, Learning and Innovation: Research Insights on Cross-Sector Collaborations. UK: Springer.

Tjønndal, A. (2018). "Sport Innovation: Developing a typology". European Journal for Sport and Society, vol 15, no 1 (accepted for publication/in press).
 Kontaktperson