Forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) drives det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art. Forskningsaktiviteten er organisert i fire faggrupper.

​Fa​ggrupper ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet. Samfunnsfagene er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid. Interesser for velferdsyrkene, velferdsstatens brukere og politikk og offentlig forvaltning, har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Forskningen har også hatt fokus på landsdelens næringsstruktur blant annet som en del av feltet nord-norsk historie. Journalistisk praksis er også ett av fakultetets viktige forskningsområder.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning.

Forskningsområder:

Globale utfordringer og lokal omstilling: bærekraftig utvikling i nordområdene
Nordområdene står overfor nye utfordringer med hensyn til endringer i internasjonale konfliktlinjer, politisk lederskap og klima. Sikkerhet og klimaomstilling er sentrale utfordringer for et bærekraftig samfunn i fremtiden. Dette gjenspeiles i dag i politikkutforming og forskning nasjonalt og internasjonalt. Globale endringer vil medføre store omstillinger, noe som krever forskning på hvordan samfunnet kan motvirke og tilpasse seg disse utfordringene. Gjennom tverrfaglig samfunnsforskning vil vi utvikle analyser og konkrete løsninger som kan bidra til sikkerhet og bærekraftig omstilling i nordområdene. 

Innovasjon for bærekraftig velferd
Gode velferdsordninger og høy grad av likhet har vært bærebjelker i den norske og nordiske samfunnsmodellen. Denne modellen har fått økende internasjonal oppmerksomhet fordi den har sikret høy konkurranseevne og vist seg bærekraftig selv gjennom økonomiske kriser. Samtidig står velferdssamfunnet overfor betydelige utfordringer. En aldrende befolkning, høy migrasjon og økende utenforskap blant unge skaper utfordringer som på sikt kan true bærekraften i vår velferdsmodell. Forskningsområdet Innovasjon for bærekraft i velferd er et samarbeid mellom flere sterke forskningsmiljøer ved fakultetet. Forskningsområdet skal bidra til reell nytenkning og konkrete løsninger som kan styrke velferdssamfunnets bærekraft.


 Prodekan for forskning og utvikling

 Kontaktperson, forskningsadministrasjonen