"Liv Laga"

""
Hovedmålet med prosjektet "Liv Laga" er å bedre kjønnsbalansen ved å øke andelen kvinner i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

​​"Liv Laga"

Om prosjektet

Om Norges forskningsråds Balanse-program:
«Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. 

I mange år har rekrutteringen til forskning vært god for begge kjønn. Likevel er den lave kvinneandelen blant seniorforskere og på toppnivå fortsatt slående og urovekkende. BALANSE er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å endre på dette.

Kjønnsbalanse fremmer forskningens kvalitet, samfunnsmessige relevans og miljøenes konkurransedyktighet. Visjonen er å bli best i Europa på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

BALANSE skal bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte opp under kulturelle og strukturelle endringer.

BALANSE-programmet er planlagt bygget opp rundt tre hovedgrep:
• BALANSE-prosjekter
• Kunnskapsutvikling og ny forskning
• Nasjonal læringsarena

BALANSE har fått bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra 2013. Programmet vil vare fram til 2022 og det tas sikte på et totalbudsjett på ca. 130 millioner kroner. Les mer på forskningsradet.no.

Bakgrunn

Nord universitet er som de fleste andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner en tradisjonelt kjønnsdelt arbeidsplass, både horisontalt og vertikalt. Det er kvinnedominans innenfor lærerutdanning og sykepleievitenskap, og mannsdominans innenfor økonomi, biovitenskap og akvakultur. 

Universitetet har i dag ca. 1 350 ansatte og 11 000 studenter, fordelt på 9 studiesteder. Etter fusjonsprosessen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag 01.01.2016, har fagmiljøene blitt mer sammensatte. Det totale fagmiljøet har blitt større, men andelen av førstekompetente og professorer/dosenter er likevel lavt i forhold til sammenlignbare institusjoner og krav om «høy internasjonal kvalitet» (Jfr. NOKUT tilsynsrapport 2016:38).

En av de viktigste oppgavene Nord universitet står ovenfor de kommende årene, er å øke andelen ansatte med toppkompetanse samtidig som det gis like vilkår for kvinner og menn til å få opprykk. Kompetanseutfordringen ved institusjonen har i høyeste grad et kjønnsmessig aspekt. Andelen kvinner i de faglige toppstillingene har vært stabilt lavt over tid på tross av at det har vært en erklært målsetting å bedre kjønnsbalansen. 

Nord universitet har søkt om, og fått støtte fra BALANSE til prosjektet "Liv Laga". Prosjektet ledes av prorektor for forskning, Reid Hole, professor Gry Brandser (Fakultetet for samfunnsvitenskap) er faglig leder av prosjektet og Eirin Åsheim er prosjektkoordinator. Prosjektet har et totalt budsjett på 7,5 millioner kroner over tre år. Norges forskningsråd bidrar med 3 millioner kroner. 

Mål for Nord universitets prosjekt "Liv Laga"

Hovedmålet med prosjektet "Liv Laga" er å bedre kjønnsbalansen ved å øke andelen kvinner i faglige toppstillinger og forskningsledelse. "Liv Laga" består av følgende deler:

 1. En forskningskomponent som skal fremskaffe kunnskap til bruk i utvikling av nye tiltak, samt følgeforskningsprosjekt gjennom prosjektperioden slik at det kan gis innspill underveis i prosessen
 2. Utvikle tiltak som er strategisk tilpasset institusjonens kompetanseplan, de ansattes ulike karriereløp og utfordringer på de ulike fakultetene
 3. Utvikling av innholdselementer i institusjonens lederutviklingsprogram som har særlig fokus på å motvirke uheldig kjønnsfordeling i rekrutteringsprosesser
 4. Utvikle lederkurs for å rekruttere kvinnelige ledere til forskning og forskningsledelse
Prosjektet har følgende tiltak:

 • Professorprogram og dosentkvalifiseringsprogram
 • Kurs i skriving av opprykksøknad
 • Prosjektverksteder og skriveverksteder
 • Kvalifiseringsstipend og belønningsordninger
 • Kurs i nettverksbygging og ressursmobilisering
 • Øremerkede mobiliseringsstipend
 • Veilederkurs
 • Mentorordninger
Tiltakene vil bli fulgt av lengre prosesser som vil bidra til varige endringer, som vil støtte opp om prosjektets hovedmålsetting med flere kvinner i toppledelse og i faglige stillinger.

Presentasjon av forskere tilknyttet prosjektet

 
Gry Cathrin Brandser, professor og faglig leder

 • Doktorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2006.  Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
 • 1-årig suppleringsutdannelse i kjønnsstudier. Københavns Universitet
 • Organisasjonsfaglige emner, høyere avdeling: Norges Handelshøgskole (NHH)   
 • Universitetsstipendiat ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Personlig postdoktor, Kulturforskningprogrammet (KULVER), Norges Forskningsråd  
 • Forskningsopphold ved Stanford University og Humboldt Universität zu Berlin.
 • Brandser har forsket på reformer i høyere utdanning, Humboldt/dannelse, kjønn og akademia, kulturarenaer, ledelse i kunnskapsorganisasjoner
 • Tidligere tilsatt ved Universitetet i Bergen og UniResearch. Ansatt ved Nord universitet siden 2016
 
Astri Dankertsen, førsteamanuensis

 • Forskningsassistent ved Senter for samisk helseforskning, UiT 2007-2008
 • Stipendiat ved Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland (nå Nord universitet) fra 2010-2014
 • Førsteamanuensis 2014-2015
 • Postdoktor 2015-2017
 • Førsteamanuensis i sosiologi fra 2018
 
Trude Karine Olaug Gjernes, professor

 • Dr. Polit i Sosiologi fra Universitetet i Bergen, 2003 
 • Forskningsopphold ved University of California, San Diego, 1999-2000
 • Tidligere tilsatt ved Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Bergen og Nordlandsforskning, Bodø
 • Tilsatt som professor i velferdssosiologi ved Universitetet i Nordland (nå Nord universitet) i 2014
 • Gjernes har arbeidet med velferdsforskning, helsesosiologi, kvinneforskning, risikoforskning og tema knyttet til kultur og kognisjon
 
Bente Vibecke Lunde, førsteamanuensis

 • Ph.d. i sosiologi fra Universitetet i Nordland, 2015
 • Har folkehelsevitenskap og sykepleie som fagbakgrunn
 • Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), Universitetet i Nordland (nå Nord universitet), fra 2015. Har vært stipendiat og universitetslektor samme sted
 • Lunde har tidligere arbeidet som forsker ved Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR, Høgskolen i Bodø), hos Fylkeslegen/Fylkesmannen i Nordland, ved avdeling for Sykepleie og helsefag, Høgskolen i Bodø, og som offentlig godkjent sykepleier i kommunehelsetjeneste og sykehus.
 • Forskningsområder er velferdsstatens tjenesteyting og arbeidsmiljøarbeid/HMS-arbeid.

Mandat til styringsgruppen

Mandat styringsgruppe Balanse Nord universitet:

 1. Styringsgruppen består av prorektor for forskning og utvikling som representant for rektoratet, samt dekanene ved alle fakultetene.
 2. Styringsgruppen ledes av rektoratets representant
 3. Styringsgruppen skal innkalles til møter med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn to uker. Sammen med innkallingen skal det følge saksliste og nødvendige underlag for behandling av sakene
 4. Styringsgruppen kan treffe beslutning innenfor prosjektets rammer når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i møtet. Styringsgruppen fatter normalt sine egne vedtak ved enstemmighet blant de medlemmer som er til stede
 5. Styringsgruppen er rådgivende for rektor i de tilfeller der saker går utover Nord universitets budsjettmessige (tid og kostnader) rammer

Styringsgruppe:

Les mer:

Tidligere arrangementer:

Kickoff for prosjektet: 1. november 2018.

Påmeldingsfrist: 25. oktober.

Mer informasjon: Kickoff_Liv_Laga.pdf

 Prosjekteier

 Prosjektleder

 Faglig leder

 Prosjektkoordinator