UrbanMine

""
UrbanMine et samarbeidsprosjekt ledet av Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord universitet for Forskningsrådet.

​​​​​​​​​​​Dette forskningsprosjektet ønsker – i samarbeid med kommunale og private aktører – å studere holdninger til og håndtering av mineralavfall som ressurs. Spørsmålet vi stiller er hvilke politiske, institusjonelle og forretningsmessige barrierer og muligheter som eksisterer i resirkulering/gjenbruk av mineraler.

Det grønne skiftet krever omstilling mot mindre klimautslipp samt reduksjon av den samlede belastningen av natur og miljø. Begreper som sirkulærøkonomi og «urban mining» er sentrale i tiden og viser til et behov for omstilling i samfunnets håndtering av avfall. 

Avfall kan både være en ressurs – som råvare, og et miljøproblem – som søppel/forurensing. Som ressurs og råvare til gjenvinning kan tette befolkningsområder avlaste rurale områders råvareuttak og dermed store naturinngrep. Økende søppelproduksjon er ikke bare ressurssløsing og svært arealkrevende, men er også et klimaproblem. 

Ved hjelp av «urban mining», altså utvinning av mineraler som har vært i bruk, kan man spare ressurser i både håndtering av avfall, samt utvinning av nye mineraler og andre ressurser, og kan derfor bidra til å nå klimamålene.

Avfall som ressurs

Tradisjonell gruvedrift er tiltakende kostbar, og gjenvinning er blitt mer og mer lønnsom. I tillegg er tradisjonell gruvedrift i økende grad konfliktskapende og innebærer store naturinngrep. Den siste tidens diskusjoner rundt Nussirs gruvedrift ved Repparfjorden illustrerer dette godt. Derfor er tiltak og systemer som ser på avfall som ressurs viktig, og nettopp dette ligger til grunn for vårt prosjekt. 

Dette prosjektet vil se på politiske, institusjonelle og forretningsmessige forhold som kan øke forståelse av hvor viktig gjenbruk av plast og mineraler er i framtidas samfunn.

Prosjektet vil se på menneskeskapte avfallsprodukter som et nytt politisk, økonomisk og institusjonelt område – som krever en omfattende organisering for å fungere optimalt. 

Prosjektet har flere arbeidspakker som blant annet fokuserer på kartlegging av aktører, roller og ansvar der urban gruvedrift ses på som en institusjon. I tillegg vil prosjektet utføre en holdningsundersøkelse både blant husholdninger og forretninger. 

Et viktig fokusområde i dette prosjektet vil bli å kartlegge både institusjonelle barrierer og muligheter, og dermed presentere et kart over hvor avfallshåndtering som ressurs fungerer godt, og mindre godt. Dette skal i dialog med bransjene ende opp i en publikasjon om ideell praksis for «urban mining» – altså urban gruvedrift. En arbeidshypotese er at dette i noen grad underfokuseres i den politiske debatten, selv om nøkkelaktører (eksempelvis renovasjon) er godt i gang med å forvalte avfall som en verdifull ressurs. 

Et spørsmål er derfor hvordan de institusjonelle rammene kan endres slik at dagens barrierer elimineres, og at suksesshistoriene løftes fram, og nettopp dette er prosjektets hovedambisjon.

Partnere både fra privat næringsliv og offentlig sektor

Prosjektet «UrbanMine» vil inkludere partnere både fra relevante næringer (fra hele verdikjeden), samt både nasjonale og internasjonale forskningspartnere. 

Prosjektet retter seg mot prosjektkategorien som tar for seg samfunnsutfordringer hos Norges forskningsråd, og vil derfor ha et tydelig fokus på hvordan samfunnet og institusjonene må endres for å forbedre dagens avfallspraksiser. 

Partnere fra privat næringsliv samt offentlig sektor skal bidra både med kunnskap og ressurser budsjettmessig, særlig deltakelse i kartlegging av aktører som er med i miljøinsitusjoner.

Budsjettet for prosjektet er på ca. 14 millioner kroner, og skal ledes av professor Berit Skorstad ved faggruppen for Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS), FSV, Nord universitet.

​​

Samarbeid for gjenbruk av mineraler

Nord universitet har fått godkjent et samarbeidsprosjekt for å finne bedre måter å gjenvinne metaller og mineraler i vanlige husholdninger.