Faggruppe Velferd og sosiale relasjoner

Velferd og innovasjon
Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk.

​​​​​​​Faggruppen kombinerer mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid, og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på.

Faggruppeleder: Janne Irén Paulsen Breimo​

Ansatte tilhørende faggruppen

Alin Ake-Kob
​Stipendiat
Alyssa Marie ​Kvalvaag
Stipendiat
Ann-Torill Tørr​isplass
​Forsker II
​Anna Przybyszewska
Universitetslektor
Asgeir Solst​ad
​Dosent
Bente Vibecke L​unde
​Førsteamanuensis
​​Berit Rotmo
​Universitetslektor
​Bishnu Maya A​dhikari
​Stipendiat
Bjørnar Bla​alid​
​Forsker 2
Britt L​illestø​
​Professor
Carina Henr​iksen
​Førsteamanuensis
​Cecilie Høj A​nvik
​Førsteamanuensis
​Christian Li Kriste​nsen
​Stipendiat
Christian​ Lo
​Førsteamanuensis
Cordula​ Karich 
​Stipendiat
Daniel Weiss​
​Førsteamanuensis
Eli​sabeth Leidland
​Stipendiat
​​Esben Olesen
​Førsteamanuensis
​Eva Sørensen​
​Professor
Guro ​Wisth Øydgard
​Førsteamanuensis
​Hanne Thom​mesen
​Dekan / professor
Halvard Vike
​Professor
​​Hege G​undersen
​Universitetslektor
Hilde Berit Mo​en
​Førsteamanuensis
Hilde Åshei​m
​Førsteamanuensis
Ingrid Fy​lling
​Førsteamanuensis
​​​Ingunn F​ylkesnes
​Stipendiat
​Janne Irén Paulsen Breimo​​​Professor
​​Janne Vik Lo​ssius
Universitetslektor​
​Jeanette Pedersen 
​Stipendiat
Johans Tveit Sandvin
​Professor
Kirill ​Gurvich
​Stipendiat
​Linda Sjåfj​ell
Førsteamanuensis
Linn-Marie Lilleh​aug Pedersen
Universitetslektor
​Lise Marie ​Rønningen
​Stipendiat
Luc​y Oloo
​Stipendiat
Lydia​ Mehrara
​Stipendiat
Lærke Munk Rigtrup-Lindemann ​
​Stipendiat
Magnus Siver​tsen Sørvig
​Universitetslektor
Maja Nils​sen
Førsteamanuensis
​Margrethe Stokland
​Universitetslektor
​Nezihat Bakar-Langeland 
​Stipendiat​
​Ragnhild Hermansen Mathisen
​Stipendiat
Reidun Foll​esø
​Professor II
​​Rune Asgeir Mathi​sen
​Professor
Sandra Rosemarie ​Jervås
​Stipendiat​
Stine Marle​n Henriksen
​Stipendiat
​Terje Jost​ein Halvorsen
​Professor
​Tesfahun Christian Alemayehu Terrefe 
​Stipendiat
Thor Arne An​gelsen​
​Universitetslektor
​Tobias Kjær Henriksen​
​Vitenskapelig assistent
Tom-Erik D​ybwad
​Førsteamanuensis
Trond Bliksv​ær
​Professor II
Trude Karin​e Olaug Gjernes
​Professor
Willy Licht​warck
​Professor
Yan ​Zhao​
Førsteamanuensis
Yngvild Helmersen 
​Stipendiat
Øyvind Kvello
​Preofessor II
Øystei​n Henriksen
Dosent

Forskningsgruppe: Etnografiske velferdsstudier

Forskningsgruppe for etnografiske velferdsstudier er et faglig forum og arena for forskningsutvikling for vitenskapelig ansatte tilknyttet fakultetet, andre forskere og masterstudenter. Vi er interesserte i forskning på velferd gjennom utforskende studier av velferd i vid forstand. Forskningstilnærmingene i forskningsgruppa er etnografiske, der etnografisk forstås vidt. Fellestrekk er at studiene i all hovedsak har et nedenfraperspektiv. Fokus er utforsking av velferdsorganisasjoner og -institusjoner, og relasjonen mellom individers hverdagsliv og velferdsorganisasjonene. 

Aktivitetene i gruppa bestemmes av gruppas medlemmer, og kan bestå av: 
  • Fremlegg av tekstutkast
  • Diskusjon av begreper
  • Metodologiske eller teoretiske antakelser
  • Felles lesing og diskusjon av tekster som er relevante for gruppens fokus
Forskningsgruppeleder:
Guro W. Ø​​ydgard​, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap

Forskere tilknyttet forskningsgruppa: 

Forskningsgruppe: Kjønn, etnisitet og likestilling

Gruppen skal utgjøre et faglig forum for medlemmene som inkluderer fast ansatte, stipendiater og masterstudenter ved Nord universitet og forskere ved Nordlandsforskning. 

Forskningens omdreiningspunkt er kompleksiteten i minoritets- og majoritetsposisjoner. Det legges særlig vekt på hvordan samspillet mellom kjønnslikestilling og norskhet konstituerer, opprettholder og endrer maktrelasjoner i samfunnet.

Forskningen legger til grunn at majoritet og minoritet ikke er stabile størrelser, og at tilhørighet i den ene eller den andre kategorien ikke er gitt på forhånd. Analysene av samfunnsmessige endringer og betydningen av dem for individer, grupper og samfunn tar derfor utgangspunkt i det konkrete og kontekstuelle.

Forskningsgruppe: Sosialt arbeid

Fokus for forskningsgruppa kan rammens inn av første setningen i den globale definisjonen: «Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin ….». Det er med andre ord studier av koblinger og spenninger mellom profesjonell praksis og teori/verdigrunnlag i faget som skal være gruppas innretning. Sosialt arbeids praksis er alltid «situert»; det er sosialt arbeid i barnevern, NAV, rusomsorg, psykiatri, skole, m.m. Slike tema skal være velkommen i gruppa, men innretning bør være hva det situerte forteller om, og kan bidra til utvikling av, sosialt arbeid som fag.

Aktiviteten i gruppa kan være:
  • Diskusjon av fremlagte paper
  • Forberedte foredrag
  • Nasjonale og internasjonale gjesteforsker/forelesere
  • Utvikling av felles forskningsprosjekt
  • Initiering av konferanser, m.m.
Forskningsgruppeleder: Øyst​ein Henriksen

Medlemmer:

 Faggruppeleder