Faggruppe Velferd og sosiale relasjoner

Velferd og innovasjon
Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk.

​Faggruppen kombinerer mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid, og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på.

Ansatte tilhørende faggruppen

Alin Ake Kob Rodriques
​Stipendiat
Alyssa Marie Kvalvaag
Stipendiat
​Ann-Torill Tørrisplass
​Universitetslektor
​Anna Przybyszewska
​Stipendiat
Asgeir Solstad​Dosent
Bente Vibecke Lunde​Førsteamanuensis
​Bishnu Maya Adhikari​Stipendiat
​Bjørnar Blaalid​​Stipendiat
​Britt Lillestø​​Professor
Carina Henriksen​Førsteamanuensis
​Cecilie Høj Anvik​
​Førsteamanuensis
Christian Li Kristensen
​Stipendiat
​Christian Lo
​Førsteamanuensis
Cordula Karich 
​Stipendiat
Elisabeth Leidland​Stipendiat
​Eva Sørensen​​Professor
Guro Wisth Øydgard
​Førsteamanuensis
Hanne Thommesen
​Dekan / professor
Halvard Vike
​Professor
​​Hege Gundersen​Universitetslektor
Hilde Berit Moen​Førsteamanuensis
Hilde Åsheim​Førsteamanuensis
Ingrid Fylling​Førsteamanuensis
​​​Ingunn Fylkesnes​Stipendiat
Johans Tveit Sandvin​Professor
​Janne Irèn Paulsen Breimo​Professor
​​Janne Vik LossiusUniversitetslektor​
​Jorid Krane Hanssen​Førsteamanuensis
​Kate Eileen Mevik​Dosent
Kirill Gurvich
​Stipendiat
​Linda SjåfjellFørsteamanuensis
​Linn-Marie Lillehaug Pedersen
​Stipendiat​
​Lise Marie Rønningen
​Stipendiat
​Lucy Oloo
​Stipendiat
Lydia Mehrara
​Stipendiat
​Magnus Sivertsen Sørvig
​Universitetslektor
Maja Nilssen
Førsteamanuensis
​Marit Tveraabak​
​Førstelektor
​Ragnhild Hermansen Mathisen
​Stipendiat
Reidun Follesø
​Professor II
​​Rune Asgeir Mathisen​Professor
Sandra Rosemarie Jervås
​Universitetslektor
Stine Marlen Henriksen
​Stipendiat
​Terje Jostein Halvorsen​Professor
Thor Arne Angelsen​​Universitetslektor
​Tom-Erik Dybwad​Førsteamanuensis
​Trond Bliksvær​Professor II
Trude Karine Olaug Gjernes
​Professor
​Willy Lichtwarck
​Professor
​Yan Zhao​
Førsteamanuensis
Øystein Henriksen
Dosent

Forskningsgruppe: Etnografiske velferdsstudier

Forskningsgruppe for etnografiske velferdsstudier er et faglig forum og arena for forskningsutvikling for vitenskapelig ansatte tilknyttet fakultetet, andre forskere og masterstudenter. Vi er interesserte i forskning på velferd gjennom utforskende studier av velferd i vid forstand. Forskningstilnærmingene i forskningsgruppa er etnografiske, der etnografisk forstås vidt. Fellestrekk er at studiene i all hovedsak har et nedenfraperspektiv, med utforsking av velferdsorganisasjoner og -institusjoner, og relasjonen mellom individers hverdagsliv og velferdsorganisasjonene som fokus. Aktivitetene i gruppa bestemmes av gruppas medlemmer, og kan bestå av fremlegg av tekstutkast, diskusjon av begreper, metodologiske eller teoretiske antakelser, og felles lesing og diskusjon av tekster som er relevante for gruppens fokus.

Forskningsgruppeleder:
Guro W. Øydgard, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap

Forskere tilknyttet forskningsgruppa: 

Forskningsgruppe: Kjønn, etnisitet og likestilling

Gruppen skal utgjøre et faglig forum for medlemmene som inkluderer fast ansatte, stipendiater og masterstudenter ved Nord universitet og forskere ved Nordlandsforskning. 

Forskningens omdreiningspunkt er kompleksiteten i minoritets- og majoritetsposisjoner, med særlig vekt på hvordan samspillet mellom kjønnslikestilling og norskhet konstituerer, opprettholder og endrer maktrelasjoner i samfunnet.

Forskningen legger til grunn at majoritet og minoritet ikke er stabile størrelser, og at tilhørighet i den ene eller den andre kategorien ikke er gitt på forhånd. Analysene av samfunnsmessige endringer og betydningen av dem for individer, grupper og samfunn tar derfor utgangspunkt i det konkrete og kontekstuelle.

Forskningsgruppe: Sosialt arbeid

Fokus for forskningsgruppa kan rammens inn av første setningen i den globale definisjonen: «Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin ….» Det er med andre ord studier av koblinger og spenninger mellom profesjonell praksis og teori/verdigrunnlag i faget som skal være gruppas innretning. Sosialt arbeids praksis er alltid «situert»; det er sosialt arbeid i barnevern, NAV, rusomsorg, psykiatri, skole, m.m. Slike tema skal være velkommen i gruppa, men innretning bør være hva det situerte forteller om, og kan bidra til utvikling av, sosialt arbeid som fag.

Aktiviteten i gruppa kan være diskusjon av fremlagte paper, forberedte foredrag, nasjonale og internasjonale gjesteforsker/forelesere, utvikling av felles forskningsprosjekt, initiering av konferanser, m.m.

Forskningsgruppeleder: Øystein Henriksen

 Faggruppeleder