Praksis ved Fakultet for samfunnsvitenskap

""
Her finner du informasjon om praksisgjennomføringen i bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.

​​

​​​​Målsetting for praksis

Sosionom og barnevernspedagog er yrkesrettede profesjoner, der kunnskap om samfunnet, mennesket i samfunnet og en personlig utviklet kompetanse i relasjonsarbeid, står sentralt.

Målet med utdanningene er å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er kvalifisert for:

 • omsorgs-, oppdragelses-, behandlende og forebyggende arbeid med risikoutsatte barn og unge samt deres foresatte.
 • å vise omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon og å arbeide for å forebygge, løse eller redusere sosiale problem.
Ifølge studieplanens beskrivelse av Praksisstudier SA202S er følgende læringsutbytte målet for studenter i praksis:

Kunnskaper: Studentene har kunnskaper om:

 • Den aktuelle organisasjonens oppgaver, rolle og funksjon der han/hun er utplassert
 • Organisasjonens /institusjonens plass i et større nettverk av velferdstjenester
 • Anvendte teoretiske tilnærminger og framgangsmåter for å forebygge og løse sosiale problemer
Ferdigheter: Studenten kan:

 • Anvende de teoretiske kunnskapene og innsikten de har tilegnet seg gjennom undervisning og selvstudier i sin utøvelse av hhv. det sosionomfaglige og barnevernfaglige arbeidet innen sitt tildelte praksisfelt.
 • Reflektere kritisk over egen rolle og verdier i samspill med brukere/brukergrupper og ansatte.
Generell kompetanse: Studenten skal:

 • Forstå hvordan forskningsbasert kunnskap og personlige ferdigheter samspiller i utøvelsen av det sosiale arbeidet med den aktuelle brukeren/brukergruppen
 • Forstå sosialarbeiderrollen i den aktuelle organisasjonen/institusjonen der hun/han er utplassert.
Dette innebærer at målet med praksisen er å:

 • gi øving i å omsette/bruke teoretisk kunnskap i praktisk arbeid
 • å gi konkret kunnskap om hvordan det sosiale hjelpeapparatet fungerer. Dette betyr kunnskap om arbeidsoppgaver, organisering, klientrelasjoner og samarbeidspartnere.
 • å få innblikk i sosialarbeideren/barnevern sine arbeidsoppgaver og hvordan disse blir utført innenfor den enkeltes organisasjon eller institusjon.
Studentene skal gjennom praktisk handling få trening i:

 • å analysere problem
 • intervju-og samtaleteknikk i samhandling med klienter, barn, unge og voksne
 • skriftlig framstilling og utforming av ulike rapporter/saksframlegg
 • å arbeide selvstendig både i forhold til klientbehandling og andre arbeidsoppgaver
 • å samarbeide med ulike faggrupper både innenfor eget praksisstedog i andre deler av det sosiale hjelpeapparatet
Praksisperioden skal legges opp slik at det blir en progresjon i studentens læring og utvikling av selvstendighet. Studenten skal gis mulighet til å prøve ut en framtidig yrkesrolle ved at de etter hvert får et selvstendig ansvar for å utøve sosialt arbeid/barnevernfaglig arbeid. Det selvstendige arbeidet skal imidlertid utføres i tilknytning til veiledning fra praksisveileder.

Praksisstedets ansvar

Praksisinstitusjonen som helhet er ansvarlig for praksisopplæringa og skal kunne:

 • Legge til rette fysiske forutsetninger for at studenten kan få utføre arbeidsoppgavene
 • Må kunne gi egne arbeidsoppgaver som er relevante for sosionomer og barnevernspedagoger
 • Legge forholdene til rette for at studenten kan få delta i møter, ekskursjoner etc. som kan gi læringsmessig utbytte
 • Medvirke til at veileder får anledning til å avsette nødvendig tid til veiledning
 • Legge forholdene til rette for at veileder får mulighet til å delta i veilederkurs som arrangeres av skolen

Regler for fravær, lesetid, veiledning og arbeidstid for studenten i praksisperioden

Fravær
Praksisperioden er obligatorisk. I praksisperioden er maksimumsgrensen for fravær 10 dager. Fravær i forbindelse med møter (tillitsverv o.l.) må tas opp med faglærer ved Nord universitet. Se for øvrig praksisreglementets kapittel 8 om fravær og avbrudd i praksisperioden.

Lesetid
Studentene har rett til ​en lesedag pr. arbeidsuke til lesing/egne studier jf. praksisreglement punkt 7.2. Organiseringen av lesetiden avtales med praksisstedet i hvert enkelt tilfelle.

Veiledning
Studenten har rett til inntil to timer veiledning pr. uke. Innholdet i veiledningen planlegges i samarbeid mellom student og veileder.

Arbeidstidsbestemmelser
Studenten følger praksisstedets arbeidstid. Studentene har normalt fri fra praksisstedet f.o.m. lørdag før den stille uke t.o.m. 2. påskedag.

Forsikring for studenter

Nord universitet er selvassurandør og har derfor ikke lov til å tegne forsikringer på vegne av studentene. For at studentene skal være dekket av forsikring på lik linje med ansatte ved Nord universitet, må studentene tegne egen reise- og personskadeforsikring.

Forsikring etter folketrygdloven
Nord universitet sine studenter vil være dekket av yrkesskadeforsikring etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Loven definerer yrkesskade som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse. Loven beskriver forutsettinger som må ligge til grunn for anvendelse av loven:

 • ​Studenten må være i en undervisningssituasjon
 • Ulykken må skje på undervisningsstedet
 • Ulykken må være i undervisningstiden
Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. Lesesalsarbeid likestilles med undervisning.

Dekningen etter folketrygdloven omfatter også ekskursjoner, feltarbeid mv. utenfor universitetets område, forutsatt at virksomheten foregår i regi av universitetet. Dekningen omfatter også skader som oppstår ved ulykke som inntreffer når studenten reiser mellom undervisningssted og praksissted i forbindelse med praksisavvikling.

Det er NAV som godkjenner skaden og studenter må søk NAV om godkjenning av skaden. 

Studenter i praksis
For studenter ved Nord universitet som gjennomfører praksis, andre studieår: 

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

 • ​s​tudenten må ha utført et arbeid
 • for en arbeidsgiver
 • i arbeidstiden
Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

For studenter ved Nord universitet som gjennomfører PRA1024 og PRA1025 vil følgende gjelde:

Studentene betraktes å være i en undervisningssituasjon og kommer således inn under folketrygdlovens bestemmelser i § 13-10.​

Praksishefte våren 2020:

Informasjon om praksis vår 2020.pdf

Praksisreglement for studenter som startet studieløpet høsten 2020:

Gjelder emnene SA202S Praksisstudier og PRA2034 Praksis i Barnevern:
Praksisreglement for studenter som startet​ studieløpet høsten 2020.pdf

Revidert praksisreglement for studenter som startet studieløpet høsten 2019:

Gjelder emnet SA202S Praksisstudier:
Revidert praksisreglement for SA202S. Gjelder fra høsten 2020 for studenter som startet studieløpet høsten 2019.pdf

 Praksisansvarlige

 Praksiskonsulent