Forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Kari Ingstad. På denne siden finner du informasjon om fakultetets faggrupper, og deltakelse i ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap, forskningssentre, forskningsprosjekter og forskerskoler.​​

Forskningsgrupper​​​​​​​​​​​​​​

ANILAB

Forskningsgruppeleder: professor Erik Waage Nielsen 

ANILAB driver translasjonsforskning på inflammasjon. Forskningsgruppen består av leger og helsepersonell i aktiv tjeneste, som har spisskompetanse på avanserte immunologiske metoder. Gruppen har et bredt internasjonalt kontaktnett, og studerer relevante, kliniske problemstillinger i en velfungerende dyrelab.

Medlemmer ved FSH: 

Caring in Health Care

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Sine Maria Herholdt-Lomholdt​​ 

Forskningsgruppen har fokus på substansutvikling når det gjelder forskningsfeltet ”caring” innen områdene: terminologiutvikling på norsk, undervisning og utdanning, og lederskap.  


Medlemmer ved FSH:

Sissel Holla (permisjon)
Eli Eliassen​ (permisjon)
Solveig Margaret Thomassen, assosiert medlem​


Øvrige medlemmer utenfor FSH:

Emma Sigridsdatter Jones, Bodø kommune

Etikk, relasjon og handling i sykepleie og helsevitenskap


Forskningsgruppen består av medlemmer med sykepleie- og helsefaglig bakgrunn. Fokus er på forskning i, om, og for sykepleie og helsefag. Forskningen er tverrfaglig og sammensatt av ulike fag- og forskningsdisipliner, og inkluderer emnene: klinisk sykepleie, etikk, spiseforstyrrelser, kvinners helse, høyrisiko graviditet, legemiddelhåndtering, sykepleieres deltakelse i medisineringssikkerhet, og pasient- bruker-, og pårørendeperspektiver.  

Der arbeides med deskriptive-, sammenlignende- og intervensjonsstudier, hvor forskningen utgjør et innovativt bidrag til sykepleie- og helseprofesjonsvitenskapene gjennom ulike metodetilnærminger. Det være sig kvalitative (grounded theory, fenomenologisk-hermeneutisk, etnografisk, tematisk innholdsanalyse mm), og kvantitative (kohort, spørreskjema mm) primærstudier, systematiske kunnskapsoppsummeringer (systematic- / scoping review) samt metaanalyse og -syntese.   


Medlemmer ved FSH: Øvrige medlemmer utenfor FSH:  

Ragni Adelsten Stokland 
Mari Wattum

Epidemiology, Health Care and Population-based studies

Forskningsgruppeleder: Professor Ottar Bjerkeset 

Forskningen har fokus på de store folkehelseutfordringene innen både mental og fysisk helse – og særlig samspillet mellom disse. Målet er å identifisere faktorer som fremmer helse og hva som kan forårsake sykdom – og formidle denne kunnskapen raskt til befolkningen, helsetjenesten og beslutningstakere. Gruppen bruker data fra både større befolkningsundersøkelser (f.eks. HUNT) og prioriterte utvalg av befolkningen (f.eks. SHoT-undersøkelsen). 

Medlemmer ved FSH:

Ottar Bjerkeset, Professor I, psykisk helse
Lise Tuset Gustad, førsteamanuensis, sykepleie
Ingrid Eftedal, førsteamanuensis II, fysikk/genetikk 
Tommy Haugan, førsteamanuensis, psykisk helse 
Trine Karlsen, Professor I, fysisk aktivitet
Bent Martin Eliassen, førsteamanuensis, hjerte-kar/urfolkshelse
Ivana Bojanic PhD-stipendiat, legemidler/psykisk helse/hjerte-kar 
Morten KrogstadPhD-stipendiat, mental helse hos ungdom 
Ingunn JystadPhD-stipendiat, sosial angst blant ungdom
Hussain Akhtar, Professor, diabetes-epidemiologi
Johan Håkon Bjørngaard, Professor II, helsetjenesteforskning
Erik R. Sund, førsteamanuensis 
Tonje Braaten, Professor II, statistiker
Lars Elnan Garnvik, førsteamanuensis, hjerte-kar/epidemiologi
Vegar Rangul, førsteamanuensis​, fysisk aktivitet
Karoline L. Selvik​PhD-stipendiat, mental helse hos ungdom 
Tomas Log, førsteamanuensis, legemiddel/epidemiologi
Amalie NilsenPhD-stipendiat, hjerte-karsykdom
Malik Dimbei HaliduPhD-stipendiat, sosial fobi ungdom
Berit Doseth, førsteamanuensis, genetikk ​

Legemidler og legemiddelhåndtering

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Hege Sletvold​

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra farmasiutdanningen, sykepleierutdann​ingen, og Senter for omsorgsforskning midt, med fagkompetanse innenfor farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakoepidemiologi, geriatrisk sykepleie, psykisk helse, legemiddelteknologi, legemiddelkjemi og mikrobiologi/immunologi. Gruppa skal styrke forskningsmiljøet på tvers av helsefagutdanningene i universitetet, og har fokus på tre forskningsområder: 1) Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren, 2) Tverrfaglig samarbeid om legemidler og legemiddelhåndtering, 3) Legemiddelforskning.Forskningsgruppe for folkehelsearbeid og rehabilitering

Forskningsgruppeleder: professor Britt Normann​

VISJON: Kunnskap om DELTAKELSE - for helse og gode samfunn å leve i for alle.

Forskningsgruppe for folkehelsearbeid og rehabilitering utvikler ny, kreativ og praksisnær kunnskap for å fremme helse og livskvalitet for alle knyttet til kjerneområdene deltagelse, aktivitet og funksjon på ulike nivå og arenaer. 

Herunder vektlegges utvikling av nye intervensjoner, modeller og flerdimensjonalt kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle fagutøvelse på ulike tjeneste- og forvaltningsnivå i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.  

Ulike teoretiske perspektiv og vitenskapelige metoder benyttes. Gruppen anvender bruker-, profesjons- og samfunnsperspektiv for å belyse kjerneområdene ved hjelp av kunnskapsstatus, utbredelse, effekt, nytte og erfaringer - med mål om å fremme helse og gode samfunn å leve i for alle. Medlemmer ved FSH:

Karina Knutsen​
Maria Grytvik Hartvedt


Assosiert medlem ved FSH:

Eksterne medlemmer:

Kari Hege Mortensen, Nordland Fylkeskommune
Sofia Lång
Ida Bakke, Nordlandsykehuset
Marianne Sivertsen, Nordlandsykehuset
Hanne Fikke, Nordlandssykehuset​​

Forskningsprosjektet CoreDIST drives av medlemmer av denne forskningsgruppen. 

E-helse, innovasjon og ledelse – EHIL​

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Jorunn Bjerkan

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om systemer og prosesser knyttet til pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling i helsetjenesten. Kunnskapen som frembringes skal bidra til god kvalitet og trygghet i helse‐ og omsorgstjenestene. Gruppen har til hensikt å skape gode synergier mellom forsknings‐, utdannings‐ og praksisfeltet. Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Anita Berg​ 


Gruppen har fokus på hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet gjennom likeverdig samfunnsdeltakelse, medborgerskap, og selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, motta likeverdige tjeneste, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i dagliglivet.  


Medlemmer ved FSH:


 

Medlemmer utenfor FSH:  

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten - ComCare

Forskningsgruppeleder: Professor II Gørill Haugan

Gruppen har som formål å utvikle kunnskap for å bidra til økt helse og velferd i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Formålet skal nås gjennom utvikling av vitenskapelig kunnskap som kan bidra til helsetjenester av høy kvalitet og sikkerhet hvor samvalg og det å ta egne valg er en gjennomgående filosofi. Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nært samarbeid med tjenestemottakere og -utøvere. 


Medlemmer ved FSH:

Lisbeth Rygg 
Hildfrid V Brataas

Psykisk helse

Forskninggruppeleder: førsteamanuensis Kristin B. Ørjasæter

Forskningsgruppen er tverrfaglig og benytter ulike forskningsmetoder for å utvikle ny kunnskap om og forståelse av psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Forskningen er i hovedsak koblet til fire temaområder: barn, unge og familie; sosiale felleskap og tilhørighet; samfunn, kunst og kultur; og tjeneste- og praksisutvikling.

Medlemmer ved FSH:Assosierte medlemmer:

Barbara Juliana Skoglund (IPSNOR/Nordlandssykehuset)

Jonathan Tritter


Specialized healthcare: User & HCP perspectives

Forskningsgruppeleder: Professor Lisbeth Uhrenfeldt ​

Forskningen knyttes til:

Fysiske og psykososiale behov, velvære og verdighet hos kirurgiske pasienter: Bruker-/pasientmedvirkning, pårørende-involvering, verdighet, ernæring og væskeinntak, aktivitet/mobilisering og hvile, kreftomsorg og palliativ-end-of-life-care.  

Bruk av elektroniske hjelpemidler i eldreomsorgen: IKT-anvendelse i helsevesenet, gjennom bruk av informasjonsteknologi (e-helse), og mobilteknologi til helseformål (m-helse).  

Forskningsgruppens største prosjekt er EU-prosjektet INNOVATEDIGNITY


Medlemmer ved FSH: