Forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

​​​​​Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Kari Ingstad. På denne siden finner du informasjon om fakultetets faggrupper, og deltakelse i ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap, forskningssentre, forskningsprosjekter og forskerskoler.​​

Forskningsgrupper​​​​​​​​​​​​​​

ANILAB

Forskningsgruppeleder: professor Erik Waage Nielsen 

ANILAB driver translasjonsforskning på inflammasjon. Forskningsgruppen består av leger og helsepersonell i aktiv tjeneste, som har spisskompetanse på avanserte immunologiske metoder. Gruppen har et bredt internasjonalt kontaktnett, og studerer relevante, kliniske problemstillinger i en velfungerende dyrelab.

Medlemmer ved FSH: Caring in Health Care

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Anne Kasén 

Forskningsgruppen har fokus på substansutvikling når det gjelder forskningsfeltet ”caring” innen områdene: terminologiutvikling på norsk, undervisning og utdanning, og lederskap.  

Medlemmer ved FSH:Klinisk sykepleie og etikk


Forskningsgruppen består av medlemmer med sykepleie- og helsefaglig bakgrunn. Fokus er på forskning i, om, og for sykepleie og helsefag. Forskningen er tverrfaglig og sammensatt av ulike fag- og forskningsdisipliner, og inkluderer emnene: klinisk sykepleie, etikk, spiseforstyrrelser, kvinners helse, høyrisiko graviditet, legemiddelhåndtering, sykepleieres deltakelse i medisineringssikkerhet, og pasient- bruker-, og pårørendeperspektiver.  

Der arbeides med deskriptive-, sammenlignende- og intervensjonsstudier, hvor forskningen utgjør et innovativt bidrag til sykepleie- og helseprofesjonsvitenskapene gjennom ulike metodetilnærminger. Det være sig kvalitative (grounded theory, fenomenologisk-hermeneutisk, etnografisk, tematisk innholdsanalyse mm), og kvantitative (kohort, spørreskjema mm) primærstudier, systematiske kunnskapsoppsummeringer (systematic- / scoping review) samt metaanalyse og -syntese.   

Medlemmer ved FSH: 
Tone Kjersti Knudsen Oddvang 


 

Øvrige medlemmer utenfor FSH:  

Ragni Adelsten Stokland 

Mari Wattum

Epidemiology, Health Care and Population-based studies

Forskningsgruppeleder: professor Ottar Bjerkeset 

 Forskningen har fokus på de store folkehelseutfordringene innen både mental og fysisk helse – og særlig samspillet mellom disse. Målet er å identifisere faktorer som fremmer helse og hva som kan forårsake sykdom – og formidle denne kunnskapen raskt til befolkningen, helsetjenesten og beslutningstakere. Gruppen bruker data fra både større befolkningsundersøkelser (f.eks. HUNT) og prioriterte utvalg av befolkningen (f.eks. SHoT-undersøkelsen). 

Medlemmer ved FSH:


Bente Irene LøkkenIngunn Jystad-Johnsen Legemidler og legemiddelhåndtering

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Hege Sletvold

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra farmasiutdanningen, sykepleierutdanningen, og Senter for omsorgsforskning midt, med fagkompetanse innenfor farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakoepidemiologi, geriatrisk sykepleie, psykisk helse, legemiddelteknologi, legemiddelkjemi og mikrobiologi/immunologi. Gruppa skal styrke forskningsmiljøet på tvers av helsefagutdanningene i universitetet, og har fokus på tre forskningsområder: 1) Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren, 2) Tverrfaglig samarbeid om legemidler og legemiddelhåndtering, 3) Legemiddelforskning.


Folkehelsearbeid

Forskningsgruppeleder: professor Britt Normann​ ​

Forskergruppe i Folkehelsearbeid har en profil som har tatt utgangspunkt i utfordringer og problemer med å undersøke forskjellige tilnærminger på tvers som angår helsefremming, forebygging og samfunnsplanlegging. Gjennom kritisk refleksjon over menneske- og kunnskapssyn kan vi i felleskap i forskergruppa kreativt og innovativt bidra med forskning, utvikling og kunnskapsformidling. Det er også ønskelig å utvikle samarbeide (inter)nasjonalt, regionalt og lokalt for å kunne utvikle praksis/prosjekter og søke eksterne middel.  

Medlemmer ved FSH:
​Samira Behboudi Gandevani

Karina Knutsen

Medlemmer ved Nord, andre fakultet:

Dagmar Dahl

Kari Tande-Nielsen

Vivi Storsletten​

Eksterne medlemmer:

Kari Hege Mortensen, Fylkeskommunen

Daniel Weiss

Ida Bakke

Marianne Sivertsen, Nordlandsykehuset

Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling (PASDI)

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Jorunn Bjerkan

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om systemer og prosesser knyttet til pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling i helsetjenesten. Kunnskapen som frembringes skal bidra til god kvalitet og trygghet i helse‐ og omsorgstjenestene. Gruppen har til hensikt å skape gode synergier mellom forsknings‐, utdannings‐ og praksisfeltet. 

Medlemmer ved FSH:

 

Assosierte medlemmer: ​Marianne K. Nilsen 


Tone Kjersti Knudsen Odvang 


Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Forskningsgruppeleder: førsteamanuensis Anita Berg​ 

Gruppens har fokus på hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet gjennom likeverdig samfunnsdeltakelse, medborgerskap, og selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, motta likeverdige tjeneste, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i dagliglivet.  

Medlemmer ved FSH:
 

Medlemmer utenfor FSH:  

Anette Irene Langaas Larsen 

Hege Follestad ​

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten - ComCare

Forskningsgruppeleder: Professor II Gørill Haugan

Gruppen har som formål å utvikle kunnskap for å bidra til økt helse og velferd i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Formålet skal nås gjennom utvikling av vitenskapelig kunnskap som kan bidra til helsetjenester av høy kvalitet og sikkerhet hvor samvalg og det å ta egne valg er en gjennomgående filosofi. Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nært samarbeid med tjenestemottakere og -utøvere. 

Medlemmer ved FSH:


Lisbeth Rygg 

Hildfrid V Brataas 

Psykisk helse

Forskninggruppeleder: førsteamanuensis Kristin B. Ørjasæter


Forskningsgruppen er tverrfaglig og benytter ulike forskningsmetoder for å utvikle ny kunnskap om og forståelse av psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Forskningen er i hovedsak koblet til fire temaområder: barn, unge og familie; sosiale felleskap og tilhørighet; samfunn, kunst og kultur; og tjeneste- og praksisutvikling.

Medlemmer ved FSH:

Tone Merethe Dahl-Hegge 
Specialized healthcare: User & HCP perspectives

Forskningsgruppeleder: Professor Lisbeth Uhrenfeldt ​

Forskningen knyttes til:

Fysiske og psykososiale behov, velvære og verdighet hos kirurgiske pasienter: Bruker-/pasientmedvirkning, pårørende-involvering, verdighet, ernæring og væskeinntak, aktivitet/mobilisering og hvile, kreftomsorg og palliativ-end-of-life-care.  

Bruk av elektroniske hjelpemidler i eldreomsorgen: IKT-anvendelse i helsevesenet, gjennom bruk av informasjonsteknologi (e-helse), og mobilteknologi til helseformål (m-helse).  

Forskningsgruppens største prosjekt er EU-prosjektet INNOVATEDIGNITY

Medlemmer ved FSH: